دانلود رایگان


تأثیر کود های بیولوژیک در نظام های چند کشتی ( کشت مخلوط) - دانلود رایگاندانلود رایگان این فایل حاوی مطالبی به قرار زیر می باشد : 800x600 مقدمه. 1 زراعت چند كشتي.. 4 مزاياي كشت مخلوط : 5 معايب كشت مخلوط : 8 رقابت... 9 تركيب مخلوط: 10 نحوه تشكيل مخلوط:

دانلود رایگان این فایل حاوی مطالبی به قرار زیر می باشد :

مقدمه. 1

زراعت چند كشتي.. 4

مزاياي كشت مخلوط : 5

معايب كشت مخلوط : 8

رقابت... 9

تركيب مخلوط: 10

نحوه تشكيل مخلوط: 11

روش‌هاي ارزيابي كشت مخلوط: 12

نسبت برابري زمينLER.. 12

نسبت برابري زمين استاندارد (LERs). 13

محصول نسبي (RYT). 13

نكات مهم در كشت مخلوط . 13

كشت مخلوط غله – لگوم. 14

کشت مخلوط گياهان علوفه‌اي.. 15

كودهاي زيستي و ضرورت توليد و مصرف آن‌ها در ايران. 16

مكانيسم عمل كود زيستي فسفاته‌ي بارور. 17

سوابق تحقيقاتي و نتايج حاصل از كاربرد كودهاي زيستي فسفاته. 17

كود دامي و ضرورت استفاده از آن‌ها 19

سوابق تحقيقاتي و نتايج حاصل از كاربردكودهاي دامي.. 19

باکتری های محرک رشد. 21

كود هاي زيستي فسفاته. 25

فسفر. 29

شکل های مختلف فسفر در خاک... 30

فسفر آلي در خاك... 31

عوامل موثر در معدني شدن فسفر عبارتند از : 32

فسفر قابل دسترسي براي گياه 32

فسفاتاز. 33

ضرورت کاربرد ميكروارگانسيم هاي موثر در حلاليت فسفاتها و مکانیسم عمل آنها 34

واكنش گياهان زراعي به كاربرد ميكروارگانيسمهاي حل كننده فسفات... 35

مسائل بيولوژيكي.. 36

خاك ريزوسفري و غير ریزوسفري.. 36

كلونيزاسيون ريزوسفر. 37

اعمال در ريزوسفر. 37

مسائل كشاورزي.. 39

فاكتور خاك... 40

کود زیستی بارور 2. 40

كود زيستي فسفاته بارور-2 چيست؟. 41

مزاياي كود زيستي فسفاته بارور-2. 41

روشهای مصرف کودهای زیستی بارور 2. 43

نتایج تأثیر کود زیستی بارور 2 در گیاهان مختلف... 49
که مناسب برای رشته های کشاورزی و نیز برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که می توانند برای نگارش پایان نامه خود به ان رجوع کنند.