دانلود رایگان


دانلود تحقیق توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عامنام فایل:دانلود تحقیق توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام نوع فایل :وردقیمتاصلی: 10000 تومانقیمت در

دانلود رایگان

دانلود تحقیق توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام

نام فایل:دانلود تحقیق توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام

نوع فایل :ورد

قیمتاصلی: 10000 تومان
قیمت در فروشگاه ما فقط: 4000 تومان

تهییه شده در: RUBIXFILE.ZEPO.IR

توضیحات محصول:(بخشی از محتوای این فایل)

توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام

براي انجام پروژه هايبزرگ عمراني صنعتي كشاورزي وجود شركتهايبزرگ لازم و ضروري است در اينگونه شركتها سرمايه هاي اندك درقالب سهام به عمومي مردم واگذار مي شود موسسين يا مديران با اداره شركت سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادي قرار مي دهند و در اثر اينعمل دو منفعت حاصل مي گردد در مرحله اول سودي از سرمايهگذاري يا انجام فعاليت هاي عمراني نصيب سهامدار مي شود و درمرحله دوم رونق و آباداني را براي كشور به ارمغان مي آورد.
شركت سهامي عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت هاي بزرگ ميباشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم رادارد و مردم مي توانند در هنگام اعلام پذيره نويسي به شعببانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معينه را به حساب شركت واريز نمايند. ذيلا توضيحات مختصري در خصوص اين نوع شركت با استفاده ازمفاد لايحه اصلاحي قانون تجارت بيان مي گردد.
شركت هايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنندشركت سهامي عام ناميده مي شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد ازنام شركت عبارت سهامي عام در كليه اوراق و اطلاعيه ها و اگهيهاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تاسيس شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و درصورتي كه بنا به موجباتي سرمايه شركت سهامي عام در هر زمانكمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يك سال از طريق افزايش سرمايه- سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركتسهامي عام بايد به انواع شركت هاي ديگر مصرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع ( سهامدار) مي تواند انحلال شركت سهامي عام را ازدادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام
براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥%از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي ازبانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين به صورتغير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همانبانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهيبانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبتشركتها تسليم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره نويسيتوسط موسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آنبعمل آمده درمعرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد علاقه مندانبه خريد سهام در ظرف مهلتي كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغي كه بايد نقدا پرداخت شود پرداخت ورسيد دريافت خواهند داشتورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضايپذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي خواهد رسيد نسخه اول در بانكنگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك بهپذيره نويس تسليم مي شود و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره نويس امضا نمايد بايد سمت و نشاني و هويت كامل خود را در ورقه قيدنمايد و مدارك مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضايورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبانسهم خواهد بود پس ازا نقضاي مهلت پذيره نويسي يا تمديدآن موسسين حداكثر در ظرف يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومي موسس رادعوت خواهند نمود.
مجمع عمومي موسس پس از رسيدگي و احراز پذيره نويسي كليهسهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شورشده و اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يابازرسان شركت را انتخاب مي نمايند و مديران و بازرسان بايد كتبا قبولي خود را اعلام و در اين مرحله شركت تشكيل شده محسوب مي گردد آنگاه اساسنامه مصوبهمجمع عمومي موسس به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبوليمديران و بازرسان و صورتجلسه هيات مديره و ساير مدارك موردنياز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحويل گردد و چنانچهشركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر يك از موسسين با پذيره نويسان اداره ثبت شركتها گواهي نامه اي حاكي از عدم ثبتشركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن بعملآمده ارسال مي دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعهو تعهدنامه و وجوه پرداختي را مسترد دارند و هر گونه هزنيهكه براي تاسيس شركت پرداخت شده بعهده موسسين مي باشد

از مزایای این فایل , کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانیدپس از پرداخت وجه بلافاصله آن را در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آناستفاده کنید.
این فایل به صورت فایل ورد با فرمت .doc بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.
توجه کنید که این فایل هم با برنامه آفیس ورد 2003و ورژن های بالاتر از آن بلکه با تمام واژه پردازها نظیراوپن آفیس,لایبر آفیس ,آفیس اورگ و گوگل پرزنتیشن نیز قابل اجراست. پایین ترین قیمت در میان تمام سایت های اینترنتی.
خرید و دانلود این فایل را به تمامی علاقمندان پیشنهاد می کنیم.

قیمت اصلی: 10000 تومان

قیمت درفروشگاه ما فقط: 4000 تومان

خرید فایل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,دانلود فایل کارآموزی توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,دانلود فایل پی ی اف توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,دانلود فایل اتوکد توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل اکسل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل لایه باز کارت ویزیت توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل کتاب توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید شیپ فایل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل دانلود توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل پی اس دی توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,دانلود فایل کارآموزی توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,دانلود فایل پی ی اف توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,دانلود فایل اتوکد توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل اکسل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل لایه باز کارت ویزیت توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل کتاب توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید شیپ فایل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل دانلود توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,خرید فایل پی اس دی توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام,
خرید فایل توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام


دانلود فایل کارآموزی توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام


دانلود فایل پی ی اف توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام


دانلود فایل اتوکد توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام


خرید فایل اکسل توضیح مخت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سعدی

منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 3آمپر

ایالات متحده آمریکا(بدون عکس)

پاسخ تمرینات شیمی 1

نمونه سوالات المپیاد شیمی کلید

خواص آب پرتقال

آیا از خواص آلبالو خبر دارید؟

دسته بندی سوالات شیمی 2 و 3و 4 از 85 تاکنون به همراه پاسخ تشریحی

دانلود سؤالات دسته بندی شده شیمی ۲ در امتحانات هماهنگ استانی

ترفندجلوگیری اسوختن فلش مموری

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی شیمی 3 از سال 82 تا 92

کتاب حل المسائل گسسته سال چهارم دبیرستان

منبع تغذیه power

سبک های پوستر

روبات پرمیوم Clashbot

CorelDRAWاموزش

حل المسائل جبر و احتمالات سوم ریاضی

آگهی ترحیم

چگونه جذاب باشیم و در دلها نفوذ کنیم؟

نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی