دانلود رایگان


مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده - دانلود رایگاندانلود رایگان مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده 800x600چكيده:امروزه مفهوم نويني كه با پيچيده

دانلود رایگان مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

چكيده:

امروزه مفهوم نويني كه با پيچيده شدن محيط سازمان‌ها مطرحمي‌شود، مفهوم «سازمان يادگيرنده» مي‌باشد. هر چقدر عدم اطمينان محيطي (پيچيدگيوتغييرات محيطي) بالا باشد، سازمان‌ها نياز بيشتري به دانستن و آگاهي گسترده ازعوامل محيطي دارند تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند.سازمان يادگيرنده را نوعي از سازمان به شمار مي‌آورند كه هدف اصلي آن يادگيري استو آموزش و يادگيري در آن نهادينه شده است..

«سازمان يادگيرنده» در طول زمان مي‌آموزد، تغيير مي‌كند وعملكردش را متحول مي‌سازد. «سازمان يادگيرنده» سازماني است كه عملكردهايش از طريقآگاه شدن و درك بهتر بهبود مي‌يابد و اصلاح مي‌شود (الواني، 1378-ص3)

براي ايجاد و توسعه سازمان‌هاي يادگيرنده لازم است گام‌هاياوليه را از مدارس و ايجاد عادت به تفكر خلاق و يادگيري دائمي در تربيت شوندگانآغاز كنيم. كسب اطلاعات درست يادگيري در سنين خردسالي و در سالهاي نخستين مدرسهشكل مي‌گيرد و در طول حيات ادامه مي‌يابد. مهارت‌هاي شناختي درست لازمه پيشرفتتحصيلي و ايجاد رغبت و انگيزه براي يادگيري مي‌باشد. يادگيري تنها به سالهايي كهدر مدرسه مي‌گذرد اختصاص ندارد ايجاد فرهنگ يادگيري و تبديل مدارس به سازمان‌هاييادگيري مستلزم نگاهي ديگر به آموزش وبرنامه‌ريزي آن است. (مشايخ، 1380- ص135-164)

در تحقيق حاضر، حجم نمونه تحقيق 94نفر شامل 75 دبير و 19مدير بوده كه البته اين افراد از 7 دبيرستان يعني 2 دولتي و 5 غيرانتفاعي بااستفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي از جامعه‌ 25 مدرسه‌اي انتخاب شده است.با استفاده از روش تحقيق توصيفي و به كاربردن پرسشنامه‌اي كه حاوي 30 سوال 5 گزينه‌ايبود، ديدگاه دبيران ومديران دبيرستانهاي دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت بهيادگيرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجيده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گيري از آمارتوصيفي (فراواني،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از تجزيهوتحليل ديدگاه دبيران و مديران، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و ... نتايجزير به دست آمد.

1- مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 شهر تهران بيش از مدارس دولتياين منطقه از ويژگي‌ها و اصول يك سازمان يادگيرنده برخوردارند.

2- اصول و ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده در گروه دبيران بيشاز گروه مديران است.

3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرك تحصيلي افراد به سمتويژگي‌ها واصول سازمان يادگيرنده مي‌روند.

4- با توجه به رشته تحصيلي بيشترين افراد نمونه از رشته علومانساني هستند كه اين نشان‌ دهنده بالاتر بودن اين ويژگي‌ها در اين گروه است.

«مقدمه»

سازمان يادگيرنده سازماني است كه با ارتقاي دائمي ويادگيريفردي، گروهي ودر نتيجه يادگيري سازماني كاركنان، موجبات تكامل وبالندگي و پوياييافراد و سازمان را در تعادل با محيط متغير فراهم مي‌سازد. در يادگيري‌ سازمانيترتيبي اتخاذ مي‌شود كه با ايجاد ارتباط بين آگاهي‌ها و دانش فردي اعضاي سازمان كهاز تجربيات كاري و ساير مجاري كسب دانش فرا گرفته شده «نوعي دانش جمعي و سازمانيحاصل آيد. (الواني، 1383-ص21)

سازمان يادگيرنده مفهوم نويني است كه همراه با پيچيده شدنمحيط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمينان محيطي ناشي از پچيدگي و تغييراتآن بالاتر باشد سازمان‌ها براي تطبيق خود با تحولات محيطي نياز شديدتري به دانش وآگاهي گسترده از عوامل محيطي پيدا مي‌كنند.

مفهوم سازمان يادگيرنده با توجه به پيچيدگي روزافزون محيطسازماني و افزايش عدم اطمينان در محيط، مفهوم بسيار معتبري است توانايي سازگاريسازمان با محيط متغير به يادگيري بستگي دارد. براي رقابت با سازمان‌هاي ديگر،يكسازمان بايد بهتر از آنها ياد بگيرد و دانش خود را سريعتر و گسترده‌تر از آنها درسراسر سازمان به كار بندد. امروزه، سازمان‌ها و كاركنان آنها، بايد پيوسته خود رابا شرايط و موقعيت‌هاي جديد سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بياورند.اين، واقعيت سازمان‌هاي جديد است (علاقه‌بند، 1385)فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلياتتحقيق............................................................................ 1

تعريف و بيان مسأله.................................................................................. 2

اهميت مسأله.............................................................................................. 5

هدف تحقيق................................................................................................ 9

سوالات تحقيق............................................................................................ 9

تعريف عملياتيمتغيرهاي تحقيق............................................................. 10

فصل دوم: ادبياتتحقيق........................................................................ 14

بخش اول: پيشينه نظري تحقيق.......................................................... 18

سير تحولات نظريه‌هايسازمان ومديريت.............................................. 18

سابقه سازمانيادگيرنده......................................................................... 21

تئوري يادگيريسازماني........................................................................ 24

تعاريفي از يادگيريسازماني.................................................................. 25

سازمان يادگيرنده................................................................................... 28

يادگيري سازماني وسازمان يادگيرنده.................................................. 34


عنوان صفحه

نقش مكاتب فكري درسازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني............... 37

اصول سازمان‌هايفراگير از نظر «پيترسنج»......................................... 40

تفاوت سازمانهاييادگيرنده با سازمان‌هاي سنتي................................. 54

بررسي و مقايسهنظريه پيترسنج با نظريه صاحبنظران ديگر................ 58

چگونه يك سازمانيادگيرنده با سازمان‌هاي ديگر متفاوت است؟......... 60

اجزاي سازندهسازمان يادگيرنده........................................................... 66

سازمان يادگيرندهدر آينده..................................................................... 69

راهبردهاي ايجاد وگسترش سازمان يادگيرنده..................................... 70

راهكارهاي اجراييسازمان‌هاي يادگيرنده............................................. 75

مزاياي ايجادسازمان يادگيرنده.............................................................. 76

تغيرات ساختاريلازم براساس سازمان يادگيرنده در درون سازمان موجود (مدارس) 78

مدارس يادگيرنده.................................................................................... 80

ويژگي‌هاي مدرسهيادگيرنده.................................................................. 89

مقايسه‌ مدارسدولتي و غيرانتفاعي........................................................ 96

بخش دوم: بررسيپيشينه تحقيق........................................................ 99

نتيجه‌گيري............................................................................................. 114

عنوان صفحه

فصل سوم: روش تحقيق...................................................................... 118

روش تحقيق......................................................................................... 119

جامعه آماري......................................................................................... 120

نمونه و روش نمونه‌گيري..................................................................... 120

روش جمع‌آورياطلاعات .................................................................... 121

روش تجزيه و تحليلداده‌ها................................................................. 122

فصل چهارم: تجزيهوتحليل يافته‌ها.................................................... 123

اطلاعات توصيفي گروه نمونه.............................................................. 124

جمع‌بندي............................................................................................... 131

فصل پنجم: نتيجه‌گيريو پيشنهادات................................................. 132

بحث و نتيجه‌گيري................................................................................. 133

محدوديت‌هاي پژوهشي......................................................................... 134

فهرست منابع......................................................................................... 137

ضمائم................................................................................................... 142
دانلود مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده


مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگ


از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی

آموزش کامل Kaspersky Administration KIT Version 8.2

فرایندهای جوشکاری قوسی

109 پروژه ی جذاب الکترونیک

سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش

آثار شهریار

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو لیزر

دانلود فرآیند جوشکاری انفجاری