دانلود رایگان


بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600بررسي عوامل مؤثر بر كاهشميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

دانلود رایگان
بررسي عوامل مؤثر بر كاهشميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايرانفصل اول

كليات تحقيق

شامل

مقدمه

كليد واژه

قلمرو زماني ومكاني

روشها و ابزارگردآوري اطلاعات

روش نمونه گيري

4-1) قلمرو زماني و مكاني تحقيق

قلمرو زماني تحقيق سال 1387 بوده و قلمرو مكاني تحقيق بانكصادرات ايران حوزه 6 منطقه غرب تهران مي‌باشد.

5-1) روشها و ابزار گردآوري اطلاعات

به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از دوروشذيل استفاده گرديده است:

الف) روش كتابخانه‌اي : توضيح مفاهيم اصلي كليد واژه‌ها ازكتابهاي معتبر موجود رفتار سازماني اخذ گرديده است.

ب ) پرسشنامه : يكي از متداولترين روشهاي جمع آوري اطلاعاتاستفاده از پرسشنامه است. براي گردآوري اطلاعات مورد نياز در مورد تعيين ميزانرضايت شغلي كاركنان بانك صادرات و ساير فاكتورهاي مورد پرسش و موثر در بيان مسئلهاز پرسشنامه استفاده شده است.

6-1) روش نمونه گيري

جامعه آماري در اين تحقيق حوزة 6 منطقه غرب بانك صادراتايران در شهر تهران بوده و روش نمونه گيري تصادفي ساده است.


7-1) روش تجزيه و تحليل داده‌ها

در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شدهاست.

فهرست مطالب

1- مقدمه و كليه واژه

2- ارائه مدل تحقيق

3- پيشگفتار

4- چكيده تحقيق

5- رئوس مطالب

6- نتيجه

7- منابع – مآخذ و پيوست‌ها