دانلود رایگان


بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS  مقدمه این نوشتار عهده دار معرفیادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی را در بهره‌برداریو کنترل

دانلود رایگان

 بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS 

مقدمه

این نوشتار عهده دار معرفیادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی را در بهره‌برداریو کنترل سیستمهای قدرت ایجاد خواهد کرد.

با رشد روز افزونمصرف،سیستمهای انتقال انرژی با بحران محدودیت انتقال توان مواجه هستند.اینمحدودیتها عملاً بخاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ بوجود می‌آیند.بنابراینظرفیت بهره‌برداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حدحرارتی آنهاست ، می‌باشد.این امر موجب عدم بهره برداری بهینه از سیستم‌های انتقالانرژی خواهد شد.یکی از راههای افزایش ظرفیت انتقال توان‌،‌احداث خطوط جدید است کهاین امر هم چندان ساده نیست ومشکلات فراوانی را به همراه دارد.

با پیشرفت صنعت نیمه هادیها واستفاده آنها در سیستم قدرت،مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطاف‌پذیر(FACTS) مطرح شد کهبدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد.

پیشرفت اخیر صنعت الکترونیکدر طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبعولتاژ در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر،تحولی در مفهومFACTS بوجود آورد وسیستمهای انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد .

برای درک بهتر و شناساندنمشخصات برجسته این ادوات درقدم اول لازم است مشکلات موجود سیستم های انتقال انرژیشناسائی شوند.آنگاه راه حل های کلاسیک برای رفع آنها بیان می شوند.مبدل‌های منبعولتاژ،که ساختار کلیه ادوات جدید FACTS بر آن استوار است در بخش بعدی مورد بحث قرار
می گردد و در خاتمه نسل جدید ادوات FACTS معرفی می شوند .

1-2 محدودیتهای انتقال تواندر سیستمهای قدرت

یک سیستم قدرت از سه قسمت عمدهتولید،انتقال و مصرف تشکیل شده است. هدف یک مهندس بهره‌بردار قدرت این است که توانخواسته شده مصرف‌کننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تامین نماید.از لحاظ کنترلروی مصرف کننده نمی توان محدودیت زیادی اعمال کرد زیرا او خریدار است و خواسته هایشباید تامین شود.

در نتیجه ، کنترل اصلی درشبکه برق روی بخش تولید و انتقال است.حالت مطلوب در سیستم تولید و انتقال این استکه این سیستم بایستی قابلیت تولید و انتقال توان خواسته شده را دارا باشد.معمولاًدر طراحی اولیه،این خواسته در نظر گرفته می شود.ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیلرشد مصرف،اتصال شبکه‌های دیگر به شبکه قبلی و تاسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدیدو ... این تعادل را بر هم زده و محدودیت هايی را در بهره ‌برداری از شبکه قدرتبوجود می آورند.

گسترش سیستم های قدرت و به همپیوستن آنها در دو ناحیه متمایز صورت گرفت. ناحیه ای با درصد جمعیت زیاد و وجودنیروگاه های نزدیک به مصرف که توسعه سیستم قدرت را تبدیل به یک شبکه به هم‌پیوستهغربالی تبدیل کرده است ، مثل شبکه های قدرت در اروپا و شرق ايالات متحده آمريكا وناحیه‌ای که مقدار توان عظیمی را از نیروگاههای آبی به مراکز مصرف در فواصل دورتحویل می دهد.از قبیل سیستمهای موجود در کانادا و برزیل .

الحاق شبکه‌ها به هم علاوه برمزیت فراوانی که در برداشت،مشکلات عدیده‌ای را هم به همراه آورد. مشکلی که درانتقال توان سیستم‌های به هم پیوسته غربالی وجود دارد، عبور توان در مسیرهایناخواسته است که به عنوان مشکل توان در حلقه[1]شناخته می شود.عبور این توان در مسیرهای ناخواسته موجب افزایش بار غیر مجاز و عدمبهره‌برداری بهینه از سیستم خواهد شد.لذا بایستی به طریقی توان عبوری از یک مسیررا کنترل نموده و از طرفی برای سیستم های انتقال انرژی طولانی مسئله توان در حلقهمشکل ساز نیست بلکه مشکل عمده در این سیستم ها ، مسئله پایداری گذرا و افت ولتاژغیر مجاز است.به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز،توانعبوری در سیستم انتقال باید محدود شود.بر این اساس،حالت ایده‌آل یک سیستم انتقالانرژی موقعی است که :

1. کنترل توان در مسیرهای خواسته شدهانجام پذیرد.

2. ظرفیت بهره برداری کلیه خطوط درحد ظرفیت حرارتی قرار داشته باشد.

در نتیجه مشکلات عمده در بهره‌برداریاز سیستم‌های انتقال انرژی عبارتند از عبور توان در مسیرهای ناخواسته و عدم بهره‌برداریاز ظرفیت سیستم‌های انتقال در حد ظرفیت حرارتی.


[1] - Loop FlowProblem

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول : پيشگفتار

 

1-1 مقدمه

1

1-2  محدوديت هاي انتقال توان در سيستم هاي قدرت

1-2-1 عبور توان در مسيرهاي ناخواسته

1

2

1-2-2  ضرفيت توان خطوط انتقال

3

1-3 مشخصه باپذيري خطوط انتقال

3

1-3-1 محدوديت حرارتي

4

1-3-2 محدوديت افت ولتاژ

5

1-3-3 محدوديت پايداري

6

1-4 راه حل‌ها

1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سري

7

7

1-4-2 بهبود پرفيل ولتاژ در وسط خط

8

1-4-3 كنترل توان با تغيير زاويه قدرت

8

1-5 راه حل‌هاي‌ كلاسيك

9

1-5-1 بانك‌هاي خازني سري با كليدهاي مكانيكي

9

1-5-2 بانك‌هاي خازني وراكتوري موازي قابل كنترل با كليدهاي مكانيكي

9

1-5-3 جابجاگر فاز

9

 

 

فصل دوم : آشنايي اجمالي با ادوات FACTS

 

2-1 مقدمه

11

2-2 انواع اصلي كنترل كننده هاي FACTS

11

2-2-1 كنترل كننده‌هاي سري

11

2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتيكي به صورت سري(SSSC)

11

2-2-1-2 كنترل كننده‌هاي انتقال  توان ميان خط(IPFC)

12

2-2-1-3 خازن سري با كنترل تريستوري (TCSC)

12

2-2-1-4 خازن سري قابل كليدزني با تريستور (TSSSC)

12

2-2-1-5 خازن سري قابل كليد زني با تريستور (TSSC)

12

2-2-1-6 راكتور سري قابل كليد زني با تريستور (TSSR)

13

2-2-1-7 راكتور با كنترل تريستوري (TCSR)

13

2-2-2 كنترل كننده‌هاي موازي

13

2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتيكي(STATCOM)

13

2-2-2-2 مولد سنكرون استاتيكي (SSG)

13

2-2-2-3 جبران ساز توان راكتيو استاتيكي(SVC)

14

2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تريستور (TCR)

14

2-2-2-5 راكتور قابل كليدزني با تريستور(TSR)

14

2-2-2-6 خازن قابل كليدزني با تريستور (TSC)

14

2-2-2-7 مولد يا جذب كننده توان راكتيو (SVG)

15

2-2-2-8 سيستم توان راكتيو استاتيكي (SVS)

15

2-2-2-9 ترمز مقاومتي با كنترل تريستوري (TCBR)

15

2-2-3 كنترل كننده تركيبي سري موازي

15

2-2-3-1 كنترل كننده يكپارچه انتقال  توان (UPFC)

15

2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تريستوري(TCVL)

16

2-2-3-3 تنظيم كننده ولتاژ با كنترل تريتسوري (TCVR)

16

2-2-3-4 جبران‌سازهاي استاتيكي توان راكتيو SVC و STATCOM

16

2-3 مقايسه ميان SVC و STATCOM

17

2-4 خازن سري كنترل شده با تريستور GTO (GCSC)

18

2-5 خازن سري سوئيچ شده با تريستور (TSSC)

18

2-6 خازن سري كنترل شده با تريستور (TCSC)

19

فصل سوم : بررسي انواع كاربردي ادوات FACTS

 

3-1 مقدمه

20


پايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS


تحقیق پايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی برق قدرت|پایان نامه برق|پروژه برق - پایان …

کد پروژه : 157. پایان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS در قالب فایل word و دارای 61 صفحه ...

شرکت ,مخابرات, ایران,بررسی, انواع, تجهیزات ,خانواده ,FACTS

... تجهیزات ,خانواده ,facts,نقش برتر ... عنوان: بررسی انواع تجهیزات خانواده facts تعداد صفحه: 64

دانلود پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

دانلود پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده facts ... facts 2-1 مقدمه ۱۱ ۲-۲ انواع ...

پايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS 60 ص …

_ايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS 60 ص word . درحال پردازش درخواست

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات …

پایان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده ... كننده هاي facts. 11. ... بررسي انواع كاربردي ...

قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS65ص

قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده facts 65ص. قیمت : 6.000 تومان,فصل اول : پيشگفتار . o مقدمه 1

پروژه کارشناسی برق قدرت با موضوع بررسی انواع تجهيزات ...

... معرفی ادوات ,تجهيزات خانواده facts ,انواع ... موضوع بررسی انواع تجهيزات خانواده ...

پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTSمرجع …

... پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده facts ... خانواده facts ... بررسي و امكان ...

دانلود پایان نامه بررسي انواع تجهيزات FACTS – سایت …

... پایان نامه بررسی انواع تجهیزات FACTS. ... facts پروژه facts تجهیزات facts خانواده facts دانلود ...

پروژه بررسي انواع تجهيزات FACTS

مقدمه: این نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که ...

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

کامپیوتر 40. طرح برنامه نویسی منطقی و زبان برنامه نویسی prolog

کامپیوتر 41. فشرده سازی اطلاعات

کامپیوتر 43. مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

کامپیوتر 45. مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار

کامپیوتر 46. مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

کامپیوتر 47. مشخصه ذخیره سازی

پاور پوینت ریتم در معماری

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

ارتباط موسیقی و معماری فایل پاور پوینت

18 مورد از پرکاربرد ترین دیتیل های ساختمانی

کتاب ایران زمین

نقشه ی کامل پلان مسکونی دو طبقه

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر

عایق های پلیمری

کشت وتولید توت فرنگی

دانلود نرم افزار ویرایشگر اندروید

آموزش ساخت Apple ID نامحدود

101 ماکروی اکسل