دانلود رایگان


بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران چکيدهپولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته وفراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و

دانلود رایگان

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران


چکيده

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته وفراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هايبين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع ماليو مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيتو منشانامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است بهنحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده رادر دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده استکه برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي رابراي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

متن کامل توضیحات
فهرست مطالب
بررسی جرم شناسی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
مقدمه 1
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي. 4
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي 5
مبحث اول: مفهوم و تعريف 5
مبحث : دوم : تاريخچه . 9
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم14
گفتار اول : عنصر قانوني . 14
گفتار دوم : عنصر مادي 15
بند اول : شرايط مقدماتي. 15
1. ضرورت وجود جرم قبلي 15
2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم . 20
3. خصوصيات مرتكب جرم 22
بند دوم: عمل مرتكب . 25
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم . 27
1.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها. 29
1-1 تصفيه پول. 29
2-1افتتاح حساب با هويت مجعول. 30
3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان 30
4-1وام هاي صوري و دروغين 30
5-1 اسمور فينگ . 31
6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار. 31
7-1نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 32
8-1 بهشتهاي مالياتي. 34
.2شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي. 35
1-2حواله . 35
2-2استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار . 36
3-2 استفاده از مؤسسات بيمه37
.3 شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي. 38
1-3 قاچاق پول 38
2-3استفاده از كازينوها 39
3-3استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه. 40
4-3استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات40
5-3استفاده از متخصصان حرفه اي41
بند چهارم : مراحل پولشويي. 43
1. مرحله جايگزيني. 43
2. مرحله لايه گذاري. 44
3. مرحله ادغام 46
بند پنجم : نتيجه مجرمانه 47
بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي 48
گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم. 50
فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي. 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري 53
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي. 58
گفتار اول: فراملي بودن . 58
گفتار دوم : سازمان يافتگي . 60
گفتار سوم: بدون قرباني بودن. 63
مبحث سوم : ميزان پولشويي. 65
مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي. 67
مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي 69
گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي70
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي. 74
مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر . 77
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم. 80
بخش دوم: مبارزه با پولشويي 89
فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي . 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي . 91
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 198891
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال94
گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا . 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي . 97
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي. 100
گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي 107
گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف. 107
گفتار دوم : گروه اگمونت110
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي . 114
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني . 114
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي 114
گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم119
گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 123
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري. 128
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي 128
بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري128
بند دوم : حفظ سوابق مالي . 131
بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك134
بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي . 138
بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك . 140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان142
گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي . 144
گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي . 146
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) . 146
بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول150
بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي . 152
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه155
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم155
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي. 157
مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي161
گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم . 161
بند اول : پذيرش اماره مجرميت161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال166
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي . 169
بند اول : نيابت قضايي170
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري173
بند سوم :‌انتقال محكومين174
بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين . 176
نتيجه گيري و پيشنهادات . 181
فهرست منابع و مآخذ. 185
پيوست


دانلود بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران


تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران


پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران


پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سفرهای گالیور

همنوایی شبانه ارکستر چوبها

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

انسان شناسی و خودشناسی

من و نازی

نکته های زندگی1

نکته های زندگی2

نمونه سوالات استخدامی رشته ی حسابداری

ژست های عکاسی برای کودکان

آموزش کامل وردپرس

کاهش وزن کاملا تضمینی

عکس هایی قدیمی از تهران

خودآموز زبان اوستایی

عکس هایی از طبیعت(1)

100 عکسی که دنیا را تغییر داد

مجموعه ریتم های ایرانی FL Studio (مجموعه اول)

کتاب ساز هوشمند

مجموعه کامل گل رز

رپید لیچ

ابن سینا (بدون عکس)