دانلود رایگان


بهره وری - دانلود رایگاندانلود رایگان بهره وریفهرستفصل اولادبيات موضوعيفصل دوممباني تئوريك فصل سومپيشينة تحقيق فصل چهارمروش نمونه‌گيري و برآورد موجودي سرمايه فصل پنجمبرآورد مدلها و

دانلود رایگان

بهره وری

فهرست

فصل اول

ادبيات موضوعي

فصل دوم

مباني تئوريكفصل سوم

پيشينة تحقيقفصل چهارم

روش نمونه‌گيري و برآورد موجودي سرمايه


فصل پنجم

برآورد مدلها و نتيجه‌گيري و پيشنهادها

پيشگفتار

نيازهاي بشر چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمياب و نيازهاي نامحدودي كه وجود دارد ، استفادة درست و مناسب از منابع كمياب و بر طرف كردن نيازهاي نامحدود امري واجب و ضروري به شمار مي رود وهمچنين با توجه به جهاني شدن اقتصاد و شكستن مرزهاي جغرافياييچه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فرهنگي ، اجتماعي و . . . . و افزايش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا براي از دست ندادن بازارهاي داخلي و خارجي و خارج نشدن از گوي رقابت داخلي وجهاني ، كالاهايي با كيفيت بهتر و كميت بيشتر و قيمت پائين تر به بازارهاي داخلي و خارجي شان عرضه نمايند كه اين مي تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت گيرد. بنابراين ، اين چيزي جزء بهره وري و كارايي بيشتر عوامل توليد نمي تواند باشد .

بهره وري باعث صرفه جويي در استفاده ازمنابع كمياب و افزايش قدرت رقابت ودر مورد افراد ، مزاياي بهره وري همچنين به صورت دستمزدهاي بالا و كيفيت بهتر زندگي شغلي ظاهر مي شود.

بهره وري به عنوان يك ضرورت ، جهت ارتقاء سطح زندگي ، رفاه بيشتر و آرامش و آسايش انسانها مي باشد ، كه هدف اساسي براي همه كشورهاي جهان محسوبمي‌شود.

وقتي كه ، مسئله بهره وري و بحث استفاه بهينه از منابع به ميان مي آيد ،نمي‌توان از مهمترين بخش آن يعني بهره وري نيروي انساني به سادگي گذشت. استفادة منطقي از منابع فكري و فيزيكي نيروي انساني كمك شاياني به بهره وري كرده و خواهد كرد و بكارگيري افراد ماهر و متخصص و داراي مهارت هاي مختلف در زمينه هاي متعدد ، مي توان به كيفيت بهتر و كميت بيشتر توليدات بيانجامد . بدون اغراق مي توان گفت كه اين ذهن و فكر و قدرت بدني نيروي انساني بوده است كه چنين تحولات عظيمي در بكارگيري ماشين آلات ، مواد ، انرژي و.‌.‌. ايجاد كرده است .

بشر براي افزايش بهره وري از تمام توان خود استفاده كرده است ، به طوريكه جميع اختراعات و ابداعات بشري از ابتدائي ترين ابزار كار دراعصار گذشته گرفته تا پيچيده ترين تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي در زمان حاضر ، متأثر از همين تمايل و اشتياق به بهره وري افزون تر بوده است و خواهد بود. مي توان گفت يكي از مهمترين دستاوردهاي انساني امروز ، دستيابي به تكنولوژي الكترونيك و به دنبال آن دستيابي به ابزارهاي محاسباتي قوي مانندكامپيوتر و وسائل ارتباطاتي كه از مهمترين آنها اينترنت مي باشد، بوده استكه اين هم خود در سايه استفادة صحيح و منطقي ازمنابع و امكانات موجود وجودمحدوديتها تحقق يافته است .

امروزه استفاده از كامپيوتر و اينترنت در تمام كارها وارد شده است و در اكثر كارها از اين دو ابزار و فناوري استفاده مي شود . كه در كشور ما نيز استفاده از كامپيوتر به طور گسترده و استفاده از اينترنت به طور محدودتر درزندگي افراد راه پيدا كرده است .

بديهي است كه تغييرات تكنولوژيكي علاوه بر اينكه روي بهره وري تأثير مي گذارد، باعث تغيير نوع شغلها ، مهارتها ، مسئوليتها و وظايف كارگران مي شودو نيروي كار در بازار كار داراي مزيت خواهد بود . بنابراين ، جذب نيروي كار ماهر و متخصص در فعاليتهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات ضروري است كه اين خود روي دستمزد نيروي كار تأثير مي گذارد.

گسترش سريع اين دو وسيله ، دولتها ، شركتها ، صنعتگران و مديران و . . . را بر آن داشته است كه براي بهبود كيفيت و كميت توليدات خود و افزايش بهره وري از فناوري اطلاعات به طور مطلوب استفاده كنند .

قطعاً هر تكنولوژي و ابزار جديد كه وارد زندگي بشر مي شود پيامدها و نتايج مثبت و منفي را با خود به همراه خواهد داشت و سوء ظن ها مختلفي را ايجاد خواهد كرد كه فناوري اطلاعات و استفاده از آن نيز از اين سوء ظن هاي به دور نبوده است . تحقيقات گسترده اي در زمينه تأثير فناوري اطلاعات بر روي متغيرهاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي صورت گرفته است .

بنابراين ، با توجه به اهميت فراوان اين فناوري ها ، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين فناوري ها روي بهره وري نيروي انساني در صنايع ما موثر بوده اند ؟ آيا فناوري اطلاعات مي تواند دستمزدها را تغيير دهد كه اينخودبه طور غير مستقيم روي سطح زندگي شغلي و رفاه و آسايش مردم تأُثير دارد. آيا كامپيوتر و اينترنت روي اشتغال تأثير دارد؟ و سوال هاي مختلف ديگري كه در مباحث اقتصادي مي توان مطرح كرده هر كدام از اين سوالات بحث جداگانه وگسترده اي را مي طلبند ولي ما در اين پايان نامه قصد بررسي دو سوال راداريم :

استفاده از فناوري اطلاعات ( كامپيوتر و اينترنت ) چه تأثيري روي بهره وري نيروي كار در صنايع توليدي دارد ؟
استفاده از كامپيوتر و اينترنت چه تأثيري روي دستمزد نيروي كار دارد؟


كاربرد فناوري اطلاعات را مي توان از دو جنبه مورد بررسي قرار داد :

1- توليد فناوري اطلاعات 2- استفاده از فناوري اطلاعات

توليد فناوري اطلاعات مربوط به صنايعي مي شود كه فناوري اطلاعات را توليد مي كنند و به عنوان يك كالاي نهايي در اين صنايع به شمار مي رود و استفاده از فناوري اطلاعات به عنوان كالاي واسطه اي در صنايع ديگر كاربرد دارد كه ما در تحقيق خود به مورد دوم مي پردازيم .

از سه منظر بنگاهها و صنايع استفاده كننده از كامپيوتر و اينترنت ، مي توانند افزايش بهره وري را انتظار داشته باشند :

كاهش سريع در قيمت كامپيوتر ، محركي براي سرمايه گذاري گسترده در فناورياطلاعات است . اين سرمايه گذاري مانند هر شكل ديگر از هزينه سرمايه ، توانايي بهره وري را افزايش مي دهد.
فناوري اطلاعات به طور بالقوه به بنگاهها اجازه مي دهد كه در راه تجارت به تغييرات كارا و افزايشي دست زنند كه اين دو اثر در معادله حسابداري رشد بهعنوان يك شدت سرمايه[1] در ا ستفاده بنگاهها از فناوري اطلاعات وارد شود وروي بهره وري تأثير بگذارد.
حالت سومي نيز قابل تصور است كه بنگاهها استفاده كنند از فناوري اطلاعات ازنيروي كار ماهر و متخصص در اين زمينه استفاده مي كنند كه اين حالت نيز به صورت نيروي كار مؤثر وارد تابع توليدو معادله رشد مي‌شود و يك افزايش در رشد بهره وري كل عوامل و نيروي كار را موجب مي شود .
با توجه به مباحث گفته شده در اين پايان نامه به دنبال آزمون دو فرضيه زير هستيم :

استفاده از كامپيوتر و اينترنت روي بهره وري نيروي كار تأثير مثبت دارد .
استفاده از كامپيوتر و اينترنت روي دستمزد درمحل كار تأثير مثبت دارد .
اين دو فرضيه در مورد صنايع استان تهران در سال 1381 مورد بررسي قرار مي گيرد و جمع آوري آمار و اطلاعات به صورت ميداني صورت گرفته است .

در فصل اول به ادبيات موضوعي مي پردازيم كه شامل تعاريف بهره وري و دستمزد و بررسي فناوري اطلاعات و تاريخچه كامپيوتر و اينترنت مي باشد. در فصل دوم به بررسي مباني تئوريك مي پردازيم كه فناوري اطلاعات چگونه مي‌تواند روي بهره وري نيروي كار و دستمزد تأثير بگذارد . در فصل سوم به مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است را تجزيه و تحليل مي كنيم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گيري و برآورد موجودي سرمايه اختصاص يافته است و درنهايت ، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتيجه گيري و پيشنهادات مي پردازيم .


دانلود بهره وری


تحقیق بهره وری


پروژه بهره وری


پایان نامه بهره وری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهره وری چیست؟ | کانون ... - knowclub.com

شروع استفاده از کلمه بهره وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از ...

سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران – …

مرکز مدیریت بهره وری ایران با راه اندازی سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری سعی ...

جشنواره ملی بهره وری – جشنواره ملی بهره وری

شماره ثبت جشنواره ملی بهره وری 200573 می باشد. با توجه به سوء استفاده های گزارش شده ...

PRODUCTIVITYراهکارهای افزایش بهره وری در بخش خدمات ...

بازاریابی ،افزایش بهره وری،خواستگاه بهره وری،بهره وری چیست،بهبود بهره وری ...

نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق …

Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

سازمان بهره وری انرژی ایران ، سابا

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در کل کشور

مدیریت اجرایی - بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی …

مدیریت اجرایی - بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان - باید با هم برای هم باشیم

قانون افزايش بهره وری - agri-es.ir

قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی. ماده1ـ دولت مكلف است در راستای تحقق ...

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری - …

مدیریت سیستم و بهره وری. هدف از ایجاد این رشته، تربیت مدیر برای صنایع از طریق آموزش ...

صفحه نخست شبکه هوشمند | سازمان بهره وری انرژی …

گزارش بیست و چهارم از سسله گزارشات تخصصی شبکه هوشمند انرژی ایران با عنوان "بررسی ...

صفحه نخست شبکه هوشمند | سازمان بهره وری انرژی …

گزارش بیست و چهارم از سسله گزارشات تخصصی شبکه هوشمند انرژی ایران با عنوان "بررسی ...

آشنایی با اندازه گیری بهره وری : ppt – بانک …

جهت دانلود فایل پاورپوینت “آشنایی با اندازه گیری بهره وری” بر روی لینک های زیر کلیک ...

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو

چکیده: پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی براساس مدل آچیو توسط هرسی و گلداسمیت در سال 1980 ...

بهره وری انرژی در ساختمان

صرفه جویی انرژی در ساختمان معماری شهرسازی سبز اقلیم آموزش مدل سازی دیزاین بیلدر ...

نمایش مقالات با موضوع مدیریت کیفیت و بهره وری

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

چارت سازمانی | سازمان بهره وری انرژی ایران - سابا

چارت سازمانی سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در کل کشور

APO - Asian Productivity Organization | …

The Asian Productivity Organization (APO) was established on 11 May 1961 as a regional intergovernmental organization. Its mission is to contribute to the ...

سومین هم اندیشی سیاست گذاران منابع آب

برنامه کامل پنل های تخصصی سومین هم اندیشی سیاستگذارن منابع آب- 25 آذرماه 1395; برنامه ...

شاخص‌های اقتصادی - cbi.ir

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

نقش erp در بهره وری سازمانی. نقش پياده سازي erp در بهبود و افزايش بهره وري سازماني. سعيد ...

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج …

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر ...

رتبه های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم و بهره وری

رتبه: مهندسی صنایع: مهندسی مالی: بهره وری: سیستم: آینده پژوهی: 1: سونیا باقری راد: سونیا ...

صبا | شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

به منظور بهره برداری بهینه و جامع از نیروگاه های تحت پوشش گروه صبا،شرکت بهره برداری و ...

نظامهای بهره برداری در کشاورزی | سازمان نظام مهندسی ...

اعلام نتایج اعتراضات یازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری; نتایج ...

قیمت خرید پرینتر چندکاره تبلت ایبوک ریدر …

فروشگاه اینترنتی دیجی کاتالوگ، بهترین قیمت خرید فروش پرینتر چندکاره تبلت ایبوک ریدر ...

IQPC.com

For multinational companies, managing payroll operations across multiple international locations requires meeting the unique compliance guidelines of every ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع برانگیختن مراجعین وکارمندان

عملگرا باشید، تا سخنور

مقاله بررسی تطبیقی حق انتفاع و اذن در انتفاع ، رشته حقوق

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع افسانه عشقی

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی وتاریخی شهر صائین قلعه

ماژول نمایش گالری مطالب به صورت ریسپانسیو با تاریخ شمسی

کتاب راز شکرگزاری

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

دوره آموزش برنامه نویسی تحت وب به زبان asp -قسمت سوم

خواص آرایشی روغن زیتون

خلاصه و نکات کلیدی مبانی جامعه شناسی علوم اجتماعی

کاملترین بانک موبایل اصناف با 80 صنف

کتاب گردش در جهان

آموزش ساخت گروه جیمیل و ارسال ایمیل گروهی رایگان

قوانین ثبت اختراعات

تکنولوژی بیوسنسورها ی الکتروشیمیایی در تخمیر

پایان نامه علو اجتماعی با موضوع شرایط ازدواج و عقد

پایان نامه با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

پایان نامه با موضوع اتحادملی وانسجام اسلامی ازدیدگاه آیات وروایات اسلامی

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان