دانلود رایگان


شركت سهامي بيمه ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان شركت سهامي بيمه ايرانمقدمهپيشگفتارپانزدهم آبانماه تاريخي است به ياد ماندني در صنعت بيمه کشور. در سال 1341 در چنين روزي شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين

دانلود رایگان

شركت سهامي بيمه ايران

مقدمه

پيشگفتار

پانزدهم آبانماه تاريخي است به ياد ماندني در صنعت بيمه کشور. در سال 1341 در چنين روزي شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين شرکت بيمه ايرانيدر يکي از عمارت هاي خيابان لاله زار ( سينما خورشيد ) تأسيس و به طور رسمي آغاز به کار کرد. سرمايه ابتدايي شرکت سهامي بيمه ايران با فروش اقساطي اراضي واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به ميزان 20 ميليون ريال تأمين شد.

با وجود کارشکني هاي اوليه شرکت هاي بيمه خارجي، شرکت بيمه ايران موفق شد در همان سال نخست فعاليت 62% بازار بيمه کشور را در اختيار بگيرد و سهم موسسات خارجي را از 100% به 38% کاهش دهد. بيمه ايران همچنين درصد واگذاري اتکائي را از حدود 90% به 44% تقليل داد و با کاهش نرخ حق بيمه در برخي از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بيمه نقش موثري را ايفا کرد که امروزدر سراسر کشور بلکه در کشورهاي اروپايي و آسيايي بويژه در خاورميانه نامي پر آوازه و آشناست.
آغاز فعاليت بيمه ايران (14 آبان 1314 ) را به تعبيري مي توان ملي شدن صنعت بيمه و خلع يد از موسسات بيمه خارجي تلقي کرد.
نخستين بيمه نامه صادره متعلق به بيمه نامه حريق منزل مرحوم داور (وزير ماليه وقت ) بود.
در آذرماه آن سال، نخستين بيمه نامه حمل و نقل نيز صادر شد.
در سال 1315، نخستين واحد صدور بيمه هاي اتومبيل و حوادث شروع به کار کرد.
در سال 1315 در شهرهاي مشهد، شيراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسيس نمايندگي شد.
در همان سال، براي اولين بار شرکت بيمه ايران خطرات ناشي از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانيات بر عهده گرفت و به اين ترتيب نخستين قدم در راه شروع بيمه هاي اجتماعي و کارگران برداشته شد.
تعدادي از دانشجويان ايراني رشته هاي اقتصادي و تجاري خارج از کشور براي آموختن فنون بيمه گماشته شدند.
سپس رشته بيمه سرقت شروع به کار کرد و بيمه سوخت و سوز معاملات اعتباري و تجارت نيز آغاز شد.
از اواسط سال 1380 سياست هاي مديريتي بيمه ايران از رشد کمي به رشد و توسعهکيفي و توسعه پايدار تغيير نمود و برنامه بهسازي شرکت با تأکيد بر اصل پذيرفته شده مشتري مداري در خدمات بازرگاني، طراحي و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهي که از اجراي ابن برنامه سپري شد نشانه هاي پيشرفت و بهبود فعاليت آشکار گرديده و اينک آينده اي روشن و قرين موفقيت را نويد مي دهد.

در زمينه ارتقاي دانش فني و حر فه اي کارکنان فعاليت چشمگيري صورت گرفتهو ميزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزايش يافته و اين مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء يافت و در سال 82 به 120 ساعت رسيد.

در بخش بين المللي و اتکايي به ويژه در زمينه قبول اتکايي از کشورهاي ديگر، فعاليت زيادي صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغي ارز براي کشور تحصيل مي شود. بعنوان نمونه 15% بيمه هاي اتکائي کشور عمان را ميتوان نام برد. در بخش واگذاري هاي اتکايي نيز ضمن ارتباط با بازارهاي معتبر جهاني، قرار دادهاي معتبري منعقد شده و براي ريسکهاي عظيم بيمه شده،پوشش هاي لازم با شرايط مناسب تأمين شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي و نيرو کليه ريسک هاي موجود با همکاري ساير شرکتهاي بيمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بيمه ايران در اين بيمه ها بين 42 تا 50 درصد مي باشد.

بخش مديريت وجوه و سرمايه گذاري شرکت نيز فعال شده و از اين طريق ضمن کسب درآمد و افزايش سرمايه امکان مشارکت در طرح هاي اقتصادي کشور نيز فراهمگرديد و در بخش سرمايه گذاري بورس نيز سود قابل توجهي را در سال 82 به دستآورد.

ضمناً بيمه ايران به عنوان يک سازمان دولتي توانسته است در سال 81 از نظر ميزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، ميزان دارايي ها و ساير شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدير عامل بيمه ايران با توجه به برنامه هاي بهسازي و به کارگيري نظريه هاي مديريت اجرايي در ششمين جشنوارة شهيد رجايي به عنوان « مدير نمونه ملي » شناخته شده است و در سال 82 نيز يک مدير نمونهاستاني و 8 استان برتر را در طرح تکريم ارباب رجوع معرفي نمايد. بيمه ايران در سال 81 موفق شد فعاليت هاي خود را به سطح استانداردهاي بين الملليارتقاء دهد و پس از بررسي عملکرد اين شرکت از سوي موسسات استاندارد جهاني براي اولين بار در کشور موفق به اخذ رتبة بين المللي گرديد. همچنين دريافتگواهي PSC استاندارد خدمات و کيفيت محصولات و اخذ گواهي ISO-9001 سال 2000تأييد ديگري است بر جايگاه بين المللي بيمه ايران در منطقه.

هم اکنون بيمه ايران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمايندگي و نزديکبه 4000 نمايندگي گسترده ترين شبکه ارائه خدمات را در صنعت بيمه کشور دارامي باشد.

اما مهمترين فعاليت بيمه ايران فراگير نمودن بيمه در سطح کشور و در بين خانواده هاي هم وطن بود که تحت عنوان طرحهاي خانه به خانه موفق به اجراي 13طرح همگام خانه به خانه طي 3 سال گرديد و با ارائه اين طرحها و ساير فعاليت هاي درون مرزي و برون مرزي نقش مهمي در ارتقاي سرانة بيمه در کشور ايفاد نمايد.

هفت دهه فعاليت و بيش از 50% پرتقوي صنعت بيمه همراه با برنامه ريزي علمي مديران آکادميک و مجرب بيمه ايران نويد رقابت در بازار جهاني را در آيندة نزديک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومي بيمه ايران

تاريخچة بيمه در ايران

در سال 1310 خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينة آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و . .. به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند.

گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يکشرکت بيمة ايراني کرد و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شرکت سهامي بيمة ايران را با سرماية 20 ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمةايران يعني در سال 1316، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران بهثبت رسيده اند، بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود.

شرکت سهامي بيمة ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليتشعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبة هيأت دولت کلية شرکتهاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعاليت خود در ايران مبلغ 250 دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة «يورکشاير» و «اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمةايران فراهم ساخت.

نخستين شرکت بيمة خصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمة خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيسشدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلية شرکتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتکايي اجباري به شرکت بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکتها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکتهاي بيمة واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال 1350 « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد. در مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است: « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارتدولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد». اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه وادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمة مرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي و ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است که وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمة مرکزي ايران است. وزيران بازرگاني و کار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس کل بيمة مرکزي ايران کلية اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاح ديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمة مرکزي تفويض اختيار کند. تصويب قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري با شروع افزايشدرآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمان بود. بر اثر اين درآمدها براساس تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، موسسات بيمة خارجي نيز براي ورود به بازار بيمة ايران دست به کار شدند اما بيم آن مي رفت که اگر کنترل دقيقي دربازار بيمة نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم موسسات خارجي کهاز هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بيمة خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت. بيمة مرکزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهايبيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد. بيمة مرکزي ايران مستقيماً فعاليت بيمه اي نمي کند در نتيجه رقيبي براي موسسات بيمة کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري، نظارت بر کلية فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري که بعد از تأسيس بيمة مرکزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. تأسيس بيمة مرکزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس « شوراي عالي بيمه » که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايراناست ضوابط و مقررات مختلفي در زمينة نحوة اجراي عمليات بيمه اي در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب کرد. طبق مادة 4 اين قانون، بيمة مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي به دولت و دستگاههايي که با سرمايةدولت تشکيل شده اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمة مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده باشدبيمة مرکزي ايران تابع قانون تجارت است.

وظايف و اختيارات بيمة مرکزي ايران را مادة 5 قانون تأسيس آن، به شرح زير تعيين کرده است:

تهية آيين نامه ها و مقرراتي که با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
تهية اطلاعات لازم از فعاليتهاي کلية موسسات بيمه که در ايران کار مي کنند.
فعاليت در زمينة بيمه هاي اتکايي اجباري
قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از موسسات داخلي و خارجي.
واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسسات داخلي و خارجي در هر مورد که مقتضي باشد.
ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامة آن، موضوع مادة 1 قانونبيمة اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
ارشاد، هدايت و مظارت بر فعاليت موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمةاتکايي و جلوگير ي از رقابتهاي ناسالم. در تبصرة مادة 5 آمده است که: » بيمة مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي که به موجب اين قانون حق نظارتبر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مو اردي که قانون معين مي نمايد ) استفاده کند ».
بدان سان که در مادة 1 اين قانون آمده، وظيفة اصلي بيمة مرکزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوة عمل موسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت وژرف نگري در مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينکه موسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفي مي شود.با توجه به نفش حمايت کنندة بيمة مرکزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان، موسسات بيمة کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل کنند. بيمة مرکزي ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرارداد و تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوري که بيمه گران با دريافت حق بيمة کمتري تعهدات بيشتري ر ا در قبال بيمه گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي در برگيرندة اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد. همچنين در بند 1 از مادة5 قانون که ناظر است بر وظايف بيمة مرکزي ايران آمده است که تهية آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهدة بيمة مرکزي ايران است. مادة 7 قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صريح د ارد به هدايت بيمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است. بنابراين آشنايي کامل بر وظايف قانوني بيمة مرکزي ايران مي تواندمبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به کار گرفته شده واز هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است.اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد که بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوة فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمة مرکزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست، بدان دچار مي شوند.

به نقش بيمة مرکزي ايران که همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمة مرکزي ايران به دليل نقش خاص و اساسي خود در صنعت بيمة کشور، هم از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمة کشور و حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکايي، هميشهسعي کرده است گامهاي موثري در جهت تبلور هدفهاي تعيين شدة خويش دربردارد. بيمة مرکزي ايران، با بهره گيري از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مي کند. بيمة مرکزي ايران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامة مردم است به انجام رساند. البته بيمة مرکزي ايران از نقش خاص و مهم برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمة اتکايي اکو و فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيايي و افريقايي موسوم به «خير» و ساير اجلاسهاي بين المللي از جمله اتحادية‌ نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كردهاست. كارشناسان و متخصصان بيمة‌مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مجامع بر دانسته هاي خود مي افزايند و با مسائل و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي و افريقايي كه مي تواند بازار خوبي براي ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند.


تعريف واژة بيمه

واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان استگرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريزاز خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد.

فهرست مطالب

مقدمه

تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)

تاريخچة بيمه در ايران

فصل اول : تعريف واژة بيمه

بخش اول: بيمه چيست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار

فسخ از طرف بيمه گر

فسخ از طرف بيمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بيمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه

فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل

بخش اول: بيمه شخص ثالث

توضيحات مهم

مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل

توضيحات مهم

مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين

بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل

خطرات تبعي و تكميلي

توضيحات مهم

تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه

مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل

شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل

گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل

فرانشين خسارت هاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي

فصل سوم: بيمه آتش سوزي

بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي

موضوع بيمه آتش سوزي

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهيت و نوع بيمه آتش سوزي

آتش سوزي چيست؟

بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي

مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي

خطر حريق

مثلث حريق

روش هاي اطفاي حريق

انواع حريق

تعريف آتش سوزي

انواع آتش سوزي

قرارداد بيمه آتش سوزي

محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي

بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي

شرايط عمومي

فسخ بيمه نامة آتش سوزي

شرايط خصوصي

شرايط ويژه

الحاقيه

بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه

نحوة محاسبه حق بيمه

خسارت

پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي

فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)

بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي

قرارداد حمل و نقل

كليات

قرارداد بيمه دريايي

خصوصيات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بيمه نامة دريايي

بيمه نامه هاي حمل و نقل

خطر يا ريسك

خطرهايي كه معمولاً بيمه مي شوند

خطرهايي كه معمولاً بيمه نمي شوند

خطرهايي كه بيمه گران بيمه مي كنند

اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا

بيمه بدنة كشتي

محدوديت پوشش

كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي

باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي)

بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني

حمل و نقل در خشكي

خطرهاي مورد پوشش

استثنائات بيمه حمل و نقل در خشكي

حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)

مراحل اجرايي واردات كالا

بيمه هاي باربري

بيمه هاي باربري وارداتي

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهاي مورد تعهد

الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي

خسارت

خسارت همگاني و هزينه هاي نجات

عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه

رويكرد كاربردي خسارت

بازيافت در خسارت باربري

بارنامة دريايي

چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي

متن كالاي دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفيف كانتينر

متن موتورلنج

متن ترانزيت

نرخ هاي اضافي

متن فلد

بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرايط عمومي

بخش پنجم: بيمه هواپيما

قانون بيمه هواپيما

مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي

اشخاص ثالث

مسئوليت سازمان ها

انواع بيمه هوپيما

بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا

مجموعه شرايط A

مجموعه شرايط B

مجموعه شرايط C

فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص

بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص

علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص

اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص

تعاريف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بيمه نامه

شرايط عمومي

استثنائات

شرايط خصوصي

انواع اصلي بيمه هاي اشخاص

بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري

انواع بيمه هاي عمر

بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني)

صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني

نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي)

موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت)

بيمه عمر به شرط حيات

بيمه اتمام عمر

بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد

بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود

بيمه هاي مختلط پس انداز

نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات

انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز

بيمه هاي مستمري

انواع بيمه هاي مستمري

بيمه نامه هاي مستمري متغير

بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي

بيمه قرارداد درآمدم بازنشستگي

بيمه نامه هاي مستمري مضاعف

بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني

بيمه هاي حوادث

اصول بيمه گر بيمه هاي حادثه

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه

بيمه هاي درماني

بخش چهارم: بيمه هاي گروهي

علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي

بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)

بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار

بيمه هاي حوادث گروهي

بيمه هاي درماني

انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني

بيمة درمان گروهي در ايران

استثنائات بيماري درماني

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني

اصول بيمه نويسي در بيمه هاي گروهي درماني

بخش 5: شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي

بخش 6: بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي

فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت

بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون

مباني مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت مدني

بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا

بيمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت قراردادي

بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

نحوة صدور بيمه نامه

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان

بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني نحوة صدور بيمه نامه

بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان

مشخصات بيمه نامه

نحوة صدور بيمه نامه

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان

بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا

بيمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk

ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه

بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي

بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني

اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد

موارد مهم شناخت يك بيمه نامه

موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بيمه

استنثاها

مدت بيمه

ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب

تعيين نرخ

پرداخت و تصفية خسارت

بخش چهارم: بيمه ماشين آلات

ضرورت بيمه ماشين آلات

موضوع مورد بيمه

پرداخت و تصفيه ي خسارت

استثناها

سرمايه ي بيمه شده

2) بيمه عدم النفع ماشين آلات

موضوع مورد بيمه

استثناها

سرمايه ي بيمه شده

انتخاب ريسك

تعيين نرخ

پرداخت و تصفيه ي خسارت

3) بيمه ي ماشين آلات ساختماني

بيمه نامه پروژه هاي خاص

بيمه نامه هاي يك ساله

موضوع مورد بيمه

خطرهاي بيمه شده

سرمايه ي بيمه شده

پرداخت و تصفيه ي خسارت

انتخاب ريسك

تعيين نرخ

بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي

تعاريف

بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني

بيمه تمام خطر كامپيوتر

بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي

بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه

بيمه سازه هاي تكميل شده

فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي

بخش اول: بيمه ي اعتبار

بخش دوم: بيمه ي تضمين

بخش سوم: بيمه ي عدم النفع

فصل نهم: ضمائم


دانلود شركت سهامي بيمه ايران


تحقیق شركت سهامي بيمه ايران


پروژه شركت سهامي بيمه ايران


بررسی شركت سهامي بيمه ايران


پایان نامه شركت سهامي بيمه ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


::پورتال شرکت سهامی بیمه ایران::صفحه اصلی - …

بیمه نامه ازدواج شرکت سهامی بیمه ایران پوششهای بیمه ازدواج جوانان با اولویت خاص به ...

بيمه آسيا سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

بيمه معلم سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

پورتال شركت تعاوني بيمه ايران:: صفحه اصلي

اعلام اسامي وام گيرندگان فروردين ماه 1396 شركت تعاوني اعتبار كاركنان بيمه ايران

بیمه پارسیان

كليه حقوق اين پورتال متعلق به شركت بيمه پارسيان مي باشد.

بیمه نوین

معرفی بیمه نوین. شركت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شركت بيمه در كشور جمهوری اسلامی ...

بيمه دانا

شركت بيمه‌دانا به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي بيمه در كشور، تأمين امنيت خاطر آحاد ...

سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعيه‌ شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌های اتمی (سهامي خاص) درباره‌ تاريخ و نحوه ...

بيمه پارسيان , نمايندگي بيمه پارسيان

نمايندگي 516570 بيمه پارسيان نياز هاي شما را در امور بيمه اي سريعا پاسخ مي دهد .

سازمان سنجش آموزش کشور

شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‏هاي اتمي(سهامي خاص) با استعانت از خداوند متعالاز بين ...

سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعيه‌ شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌های اتمی (سهامي خاص) درباره‌ تاريخ و نحوه ...

سازمان سنجش آموزش کشور

شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‏هاي اتمي(سهامي خاص) با استعانت از خداوند متعالاز بين ...

پورتال اینترنتی بیمه دی:: پورتال اینترنتی بیمه …

بنیاد شهید کردستان به منظور تقدیر از حفظ سلامت و حرفه ای گری همکاران بیمه دی استان ...

.:TSETMC:. :: فهرست همه نمادهای بازار عادی

کد نماد: گروه: گروه های صنعت: تابلو: نماد: نام لاتین: نماد: نام: irb5ikco8751: n2: خودرو و ساخت ...

::پورتال شرکت سهامی بیمه ایران::صفحه اصلی - بیمه ایران

بیمه نامه ازدواج شرکت سهامی بیمه ایران پوششهای بیمه ازدواج جوانان با اولویت خاص به ...

بيمه آسيا سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

پورتال شركت تعاوني بيمه ايران:: صفحه اصلي

اعلام اسامي وام گيرندگان فروردين ماه 1396 شركت تعاوني اعتبار كاركنان بيمه ايران

شرکت بیمه البرز

شرايط و نحوه اعطاي پروانه نمايندگي ; شعب در سايت بيمه مركزي; نمايندگان در سايت بيمه ...

بیمه پارسیان

كليه حقوق اين پورتال متعلق به شركت بيمه پارسيان مي باشد.

پورتال بیمه سینا:: پورتال بیمه سینا

آدرس: تهران ،میرداماد ، بعد از نفت شمالی ، پلاک 225 ، ساختمان بیمه سینا تلفن گویا: 28377 ...

بیمه نوین

معرفی بیمه نوین. شركت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شركت بيمه در كشور جمهوری اسلامی ...

بيمه دانا

شركت بيمه‌دانا به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي بيمه در كشور، تأمين امنيت خاطر آحاد ...

سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعيه‌ شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌های اتمی (سهامي خاص) درباره‌ تاريخ و نحوه ...

سازمان سنجش آموزش کشور

شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‏هاي اتمي(سهامي خاص) با استعانت از خداوند متعالاز بين ...

همه چیز درباره مقاله وانواع آن

کتاب سال اسپاگتی

نرم افزارPortable SACS 5.1

ترجمه مقاله - تحقیق برروی تأثیر عوامل امنیت اطلاعات سیستمهای هتلداری بر قابلیت اطمینان آنها

سازه های فولادی 1

آموزش تصویری و گویای اسکچ آپ

بازیافت طلا از قطعات کامپیوتری و الکترونیکی

جوشکاری فولادهای ساده کربنی وکربن منگنزدار

بازیافت طلا ونقره ازقطعات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی برای مهندسین شیمی Fluid Flow

آموزش تصویری وی ری اسکچ آپ جلسه 2 و3

جوشکاری نفوذی

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

فایل خود هیپنوتیزم فروش میلیونی

طرح آماده ویلا سه بعدی اسکچ آپ بهمراه تنظیمات رندرگیری

جوشکاری با پرتوهای الکترونی

ترسیم نمودارهای dfd بانک

جوشكاری اصطكاكی

پاورپوینت کتاب پیام نور سيستم های اطلاعاتی مديريت (مدل سازی اطلاعات) دکتر علی رضاییان

حسابداری 102. ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی