دانلود رایگان


بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني مدارس متوسطه اول از ديدگاه دبيران - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600فهرست مطالبعنوان صفحهچكيدهفصل اول:كليات پژوهشمقدمه........................................... 2بیان

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول:كليات پژوهش

مقدمه........................................... 2

بیان مسئله...................................... 4

ضرورت واهمیت تحقیق.............................. 7

اهداف تحقیق..................................... 12

فرضیه های تحقیق................................. 13

تعاریف مفهومی وعملیاتی.......................... 14

الف-تعاریف مفهومی – جو سازمانی.................. 14

مدرسه سالم...................................... 17

مدرسه ناسالم.................................... 17

تعهد سازمانی.................................... 18

تعاریف عملیاتی ................................. 19


فصل دوم:ادبيات وپيشينهپژوهش

مقدمه .......................................... 23

ادبیات تحقیق.................................... 24

مفاهم وتعاریف سلامتسازمانی...................... 24

سازمان به عنوان یکسیستم اجتماعی ............... 27

عناصر یک سیستم اجتماعی.......................... 28

کارکرد اجتماعی پارسونز.......................... 30

جوسازمانی....................................... 31

مفهوم سلامت...................................... 33

سلامت سازمانی ................................... 34

ابعاد سلامت سازمانی ............................. 37

سطح نهادي....................................... 37

سطح اداری....................................... 37

سطح فنی ........................................ 40

ابعاد دهگانه سلامت............................... 41

خصوصیات ابعاد سلامت ازنظر مایلز................. 44

مدل سطح تامپسون درترکیب نگرشهای سازمانی وسلامت سازمانی 49

ویژگیهای اساسی سازمانسالم...................... 50

ویژگیهای اساسی سازمانناسالم.................... 52

مفاهیم وتعاریف تعهدسازمانی .................... 55

انواع تعهد...................................... 59

دیدگاههای مختلف درخصوص ابعاد تعهد سازمانی ..... 62

دیدگاه کانتر.................................... 63

دیدگاه اتزیونی.................................. 64

دیدگاه ایوروسون روی............................. 65

دیدگاه استاو وسالانسیک........................... 65

دیدگاه آرجریس................................... 66

دیدگاه بیکر..................................... 67

دیدگاه مایرواسکورمن............................. 67

مدل سه بخشی تعهدسازمانی می یروآلن.............. 69

اجزاء تعهد سازمانی ............................. 72

عوامل موثر بر تعهدسازمانی ..................... 73

الف- عوامل شخصی ................................ 74

ب- عوامل سازمانی ............................... 76

ج- عوامل غیر سازمانی ........................... 77

ماهیت شغل وتعهدسازمانی ........................ 80

انگیزش وتعهد سازمانی ........................... 81

تقوی وتعهد سازمانی ............................. 82

ضرورت واهمیت تعهدمدیریت........................ 83

سطوح تعهد سازمانی .............................. 85

1- تعهد پایین.................................. 86

2- تعهد متوسط.................................. 87

3- تعهد بالا.................................... 88

نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی ................... 91

مدلهای تئوریک تجزیهوتحلیل تعهد سازمانی ........ 95

پایه های تئوریک وتجربیرابطه رضایت شغل با تعهد سازمانی 97

نتیجه گیری از مفاهیمسلامت سازمانی .............. 98

نتیجه گیری از مفاهیمتعهد سازمانی .............. 100

پیشینه تحقیقات.................................. 101

تحقیقات داخلی در موردسلامت سازمانی ............. 101

تحقیقات داخلی در موردتعهد سازمانی ............. 110

تحقیقات خارجی در موردسلامت سازماني ............. 116

تحقيقات خارجي در موردتعهد سازماني ............. 124

تحقیقات منطبق داخلکشور......................... 130

تحقیقات منطبق خارجکشور......................... 132

نتیجه گیری...................................... 133

فصل سوم:روش اجرايپژوهش

مقدمه........................................... 137

روش تحقیق....................................... 137

جامعه آماری..................................... 138

نمونه آماری وروش نمونهگیری..................... 138

روش جمع آوری داده ها............................ 140

اعتبار وپایاییپرسشنامه سلامت سازمانی وتعهد سازماني 140

الف- پرسشنامه سلامتسازمانی ..................... 142

ابعاد پرسشنامه سلامتسازمانی .................... 142

سطح نهادي....................................... 142

سطح اداری ...................................... 143

سطح فنی ........................................ 146

پرسشنامه تعهد سازمانی .......................... 148

ابعاد پرسشنامه تعهدسازمانی .................... 148

الف-تعهد عاطفی ................................. 148

ب – تعهد مستمر.................................. 149

ج- تعهد هنجاری ................................. 149

روشهای آماری.................................... 150فصلچهارم:تجزيه وتحليل داده ها

مقدمه........................................... 152

دادههاي جمعيت شناسي............................ 152

توصيفداده ها................................... 157

تحليلآماري داده ها............................. 159


فصلپنجم:بحث ونتيجه گيري

مقدمه........................................... 180

خلاصهتحقيق...................................... 181

یافتههای تحقیق براساس صورت کلیه فرضیه ها:

فرضيهاول....................................... 181

فرضيهدوم....................................... 181

فرضيهسوم....................................... 182

فرضيهچهارم..................................... 182

فرضيهپنجم ..................................... 183

فرضيهششم....................................... 183

فرضيههفتم ..................................... 184

فرضيههشتم...................................... 184

فرضيهنهم....................................... 185

فرضيهاصلي تحقيق (فرضيه دهم).................... 185

يافتههاي تحقيق براساس متغیرهای تشکیل دهنده فرضیه ها 185

آزمونفرضيه اول................................. 185

آزمونفرضيه دوم................................. 187

آزمونفرضيه سوم................................. 188

آزمونفرضيه چهارم............................... 189

آزمونفرضيه پنجم................................ 190

آزمونفرضيه ششم................................. 191

آزمونفرضيه هفتم................................ 193

آزمونفرضيه هشتم................................ 194

آزمونفرضيه نهم................................. 195

آزمونفرضيه دهم................................. 197

نتيجهگيري...................................... 201

نتايجداده هاي توصيفي .......................... 204

نتايجداده هاي استنباطي......................... 205

محدوديتهايتحقيق................................ 208

پيشنهادهايتحقيق................................ 209

الف-پيشنهادهايمبتني بر يافته هاي تحقيق......... 209

ب-پيشنهادهايمحقق............................... 212

فهرستمنابع..................................... 214

منابعفارسي..................................... 215

منابعانگليسي................................... 222

پيوستها........................................ 224

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول3-1 : تعداد دبیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران به تفکیک هر منطقه........................................... 138

جدول3-2 : تعداد دبیران پنج منطقه .............. 139

جدول3-3 : گویه های مربوط به سطح نهادی ......... 143

جدول3-4 : گویه های مربوط به سطح اداری ......... 145

جدول3-5 : گویه های مربوط به سطح فنی ........... 147

جدول3-6 : گویه های مربوط به تعهد عاطفی......... 148

جدول3-7 : گویه های مربوط به تعهد مستمر ........ 149

جدول3-8 : گویه های مربوط به تعهد هنجاری........ 150

جدول4-1:توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك منطقه آموزشي 152

جدول4-2:توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سن..... 153

جدول4-3:توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سابقه كار 154

جدول4-4: توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك ميزان تحصيلات 155

جدول4-5: توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك رشته تحصيلي 156

جدول4-6:شاخص هاي آماري مربوط به متغيرهاي تعهد سازماني 157

جدول4-7:شاخص هاي آماري مربوط به متغيرهاي سلامت سازماني 158

جدول4-8: شاخص هاي آماري مربوط به بعد ساختدهي و ابعاد سه گانه تعهد سازماني......................................... 159

جدول4-9:همبستگي بين بعد ساخت


بررسي، رابطه، بين، سلامت ،سازماني ،و تعهد، سازماني ،مدارس ،متوسطه،اول، از ،ديدگاه ،دبيران،بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني مدارس متوسطه اول از ديدگاه دبيران،بررسي رابطه، بين سلامت ،سازماني و تعهد سازماني ،مدارس متوسطه ،اول از ديدگاه، دبيران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه موفقیت سازمانی

گزارش کاراموزی نوشابه و اب معدنی

دفترچه تلفن فارسی نسیم نسخه 4.0.0.95

فیزیکال ژئودزی وینچک

دستورالعمل تهیه و اجرای آسفالت حفاظتی

تجهیزات پست های فشار قوی

تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

پوسته (یک ستونه/دوستونه)

شیمی سنتز از ریچارد نورمن

مجموعه مقالات بیماری های گوارشی

کتاب Family Psychology: The Art of The Science

پکیج ربات تبلیغاتی و نرم افزار تبلیغات و پیام انبوه در فیسبوک نسخه 2016

کتاب NEUROLOGY, OPHTHALMOLOGY AND PSYCHIATRY

نرم افزار پرقدرت و معروف تبلیغاتدر 400میلیون سایت و وبلاگ((SenukeXCr Version 3.1.61 کرک شده))

نقش تبلیغات و بازاریابی در میزان خرید مردم

آزمايشها در سينتيك شيميايي ميكروسكوپي

آزمون هاي روغن

همه چیز درباره مقاله وانواع آن

کتاب سال اسپاگتی

H__STANDARDS_tmp_ASTM E4 2013