دانلود رایگان


گزارش تخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه و تلاش برای رفع آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارشتخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه وتلاش برای رفع آنها - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هشت

دانلود رایگان

معرفی:


گزارشتخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه وتلاش برای رفع آنها - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هشت صفحه


فهرستمطالب در زیر آمده است :فهرستمطالب


چکیده


نکاتکلیدی :


مقدمه


مشکلاتاساسی دانش آموزان خوابگاهی


ارزیابیاز وضع موجود


اهدافگزارش تخصصی :


هدفاصلی :


اهدافجزئی :


در مقایسهبا شاخص :


جمعآوری اطلاعات


مصاحبه:


استرسو اضطراب :


عدمتوانايي در ايجاد ارتباط موثر :


تواناييبرقراري ارتباط درست براي مديران نيز بسيار توصيه مي شود ؛ چرا كه :


نگاهسنتي مسئولان مدرسه به آموزش :


تحقیقاتو مقالاتی که بنده برای حل مشکلات دانش آموزان مطالعه کردم :


استرسو اضطراب :


عدماعتماد به نفس :


عدمتوانايي در ايجاد ارتباط موثر :


اصولبرقراري ارتباط :


تعريفو تمجيد :


تركتحصيل :


ارتقايسطح کيفي آموزش ها و شروع زود هنگام آموزش ها ؛


حضورموثر و منطقي والدين در مراحل مختلف تحصيل دانش آموزان ؛


حمايت؛


رفعتبعيض ها ؛


آموزشبه متوليان آموزشي ؛


پيشنهادات:


ارائهراهكار بعد از مطالعاتی که انجام دادم :


ايجادحس مسئوليت پذيري:


با نشاطسازي مدرسه:


استرس:


خجالتو انزوا:


عدماعتماد به نفس:


ويژگيهاي كلي يك دانش آموز مطلوب:


نتایجیکه بعد از انجام راه حل ها به آن رسیدم (نقاط قوت )


حسنها:


معايباين روش:


نتيجهگيري :


منابع: