دانلود رایگان


گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی گزارشتخصصی آموزگاران ابتدایی : علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درسخواندن با راه حل های خلاقانه - بصورت وردو قابل ویرایش - تعداد صفحات

دانلود رایگان

معرفی


گزارشتخصصی آموزگاران ابتدایی : علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درسخواندن با راه حل های خلاقانه - بصورت وردو قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و یک صفحه


فهرستمطالب در زیر آمده است :فهرستمطالب


چکیده


مقدمه:


بیانمسئله:


ارزیابیاز وضع موجود


اهدافگزارش تخصصی :


هدفاصلی :


اهدافجزئی :


مقایسهبا شاخص :


جمعآوری اطلاعات


1-مشاهدهرفتار دانش آموز در کلاس


2-مصاحبهبا مدیر و سایر همکاران مدرسه


3-مصاحبهبا مادر کیانا


تجزیهوتحلیل و گردآوری اطلاعات


ارائهراهکارموقتی


دلايلانتخاب راه حل


دلايلبی علاقگی کیانا به درس و کلاس و ماندن در مدرسه


* كمكردن وابستگي کیانا:


* ايجادآمادگي ذهني در کیانا :


ايجادانگيزه:


اجرایراهکارها


نقاطقوت اجرای طرح


ارزشیابیتأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآن


نقاطضعف اجرای طرح :


پیشنهاداتبرای والدین جهت علاقه مند شدن دانش آموزان به درس و ماندن در کلاس


کمکبه علاقه دانش آموز به یادگیری


نقشمعلم را برایش ایفا نکنید


علاقه‌مندیبه تحصیل دانش آموز


خصوصیاتاو را بشناسید


اهدافمشخصی را با او تعیین کنید


درسخواندن را برایش معنادارکنید


به اویاد دهید زمان را اداره کند


برایانجام تکالیف محیط مناسبی برایش فراهم کنید


به جایقضاوت کردن بر او نظارت کنید


نقاطقوتش را بازشناسید


برایشالگو باشید


به جایاینکه نگران شوید درک کنید


نتیجهگیری وگزارش نهایی:


راهکارهاییبرای حل مشکل مشابه درخانواده ها


فهرستمنابع