دانلود رایگان


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارشتخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورتورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات

دانلود رایگان

معرفی:


گزارشتخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورتورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست وشش صفحه


فهرستمطالب در زیر آمده است :فهرستمطالب


چکیده


مقدمه(بیان و طرح موضوع )


ارزیابیاز وضع موجود


اهدافگزارش :


هدفاصلی :


اهداففرعی :


مقایسهبا شاخص :


ارزیابیاز وضع موجود


الف)مشاهده:


اولینگام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .


ب) مصاحبه:


ج) پرسشنامه:


د –مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک


الف)عوامل ضعف آموزش درس فیزیک كه مربوط به محتواي كتاب‌هاي درسي ابتدايي مي‌باشد.


1ـ محدوديتزمان:


2ـ محدودكردنمعلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب


3ـ عدمهماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس:


4ـ محتوای کتب درسی


ب) عواملضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانش‌آموز


ج) عواملضعف آموزش فیزیک مربوط به روش‌هاي آموزش:


د) عللضعف آموزش فیزیک كه مربوط به معلمان است:


هـ)چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک


1ـ نقشفضا و مكان:


2ـ نقشخانواده:


3ـ كلاس‌هايخصوصي:


4ـ دراختيارنبودن يافته‌هاي علمي فیزیک:


5ـ كمبودتكنولوژي:


تجزیهو تحلیل اطلاعات


راهحل های پیشنهادی


1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری


3. ایجاد شادی و نشاط در زنگ های درس فیزیک


3- ايجادانگيزه در دانش آموزان


4 -مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه


6- برگزاریکلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر


7 –روشن کردن هدف مبحث فیزیک قبل از تدریس


انتخابراه حل‌ها


چگونگیاجرای راه های جدید :


ارزیابیبعد از اجرای طرح


1 -نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :


2 –نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی فیزیک


3 –حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل


نقاطقوت اجرای طرح


تقاطضعف :


نتیجهگیری


فهرستمنابع و مآخذ