دانلود رایگان


گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارشتخصصی آموزگار اول ابتدایی : کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش باروش های مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج

دانلود رایگان

معرفی:


گزارشتخصصی آموزگار اول ابتدایی : کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش باروش های مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج صفحه

فهرستمطالب در زیر آمده است :فهرستمطالب


چكيده:


مقدمه:(بیان مساله و سایقه موضوع )


ارزیابیاز وضع موجود :


اهدافگزارش :


هدفاختصاصی :


اهدافجزئی :


سوالاتپژوهش


مقایسهبا شاخص :


جمعآوری اطلاعات :


1-مشاهدهرفتار دانش آموز در کلاس


2-مصاحبهبا مدیر و سایر همکاران مدرسه


3-مصاحبهبا مادر زهرا


تجزیهوتحلیل و گردآوری اطلاعات


ارائهراهکارموقتی


دلايلانتخاب راه حل


موانعترس دانش اموزان مدرسه در پایه اول


راهحل ها


* كمكردن وابستگي زهرا:


* ايجادآمادگي ذهني در زهرا :


ايجادانگيزه:


اجرایراهکارها


ارزیابیبعد از اجرای راه حل


ارزشیابیتأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآن


آنچهوالدین باید بدانند


پیشنهادات:


محیطو فضای آموزشی


۱ –نزدیک بودن فاصله خانه و مدرسه


۲- وسعتزمین، بنا و امکانات


۳- رعایتآزادی های فردی


۴- ایجادتعلق خاطر به مدرسه و اجزاء آن و پرورش حس خویشاوندی


۵- نیازواقعی به دستشویی یا مفری برای غلبه فشارهای روحی


نظامآموزشی


نقاطقوت :


نتیجهگیری وگزارش نهایی:


راهکارهاییبرای حل مشکل مشابه درخانواده ها


فهرستمنابع