دانلود رایگان


گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی راهکارهای خلاقانه - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارشتخصصی آموزگار سوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردیراهکارهای خلاقانه- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات

دانلود رایگان

معرفی:


گزارشتخصصی آموزگار سوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردیراهکارهای خلاقانه- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج صفحه

فهرستمطالب در زیر آمده است :فهرستمطالب


مقدمه( بیان مساله و سابقه موضوع )


اهدافگزارش تخصصی :


هدفاصلی


اهدافجزئی :


بیانمسأله


ارزیابیاز وضع موجود


جمعآوری اطلاعات راجع به مشکل


الف.شاخص‌های کیفی وضع موجود


ب. شاخص‌هایکمّی وضع موجود


موانعموجود در بی علاقگی دانش آموزان به ریاضی


پیشینهمشکل در پژوهش ها


الف.مصاحبه به منظور کسب اطلاعات مفید­تر،


ب. مشاهده


ج. پرسشنامه


د. مطالعه


ادبیاتموضوع


الف:پیشینه نظری


ب. پیشینهی عملی:


راهحل‌های پیشنهادی


1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری


2. اجرای بازی های تمرینی هدفدار


3. ایجاد شادی و نشاط در زنگ ریاضی


۴. استفادهاز طرح­های ابتکاری جهت پرورش خلاقیت دانش­آموزان در دروس ریاضی


انتخابراه حل‌ها


اعتباربخشی به راه حل‌ها


نامبازي : " دسته كليد جادويي"


اجزاءساخت


ضرورتواهميت طراحي بازي ذكر شده :


مزاياياستفاده از بازي جدول ضرب جادويي :


روشبازي :


ارزیابیبعد از اجرای طرح (مقایسه با شاخص )


ب. شاخص‌هایکمّی وضع مطلوب


نتایجحاصل از انجام گزارش تخصصی حاضر


منابعمآخذ