دانلود رایگان


گزارش تخصصی مدیر مدرسه بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارش تخصصی مدیر مدرسه و معاون مدرسه : بررسی عللبی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل - بصورت ورد و قابلویرایش - تعداد صفحات بیست

دانلود رایگان

معرفی:


گزارش تخصصی مدیر مدرسه و معاون مدرسه : بررسی عللبی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل - بصورت ورد و قابلویرایش - تعداد صفحات بیست وپنج صفحه

فهرستمطالب در زیر آمده است :
فهرستمطالب


بیانوضعیت


اهدافگزارش تخصصی :


اهدافجزئی گزارش :


گردآوری اطلاعات راجع به موضوع


موانعموجود


عللبي انضباطي دانش‌آموزان


الف:علل مربوط به دانش آموزان مانند:


ب)عللمربوط به معلم


ج)عللمربوط به كلاس درس:


تأثيرمحيط عاطفي كلاس :


د)عللمربوط به خانواده:


ه)عللمربوط به روابط اجتماعي :


و)عواملرواني :


فرصتهای گزارش


تحلیلیافته های علمی وبیان راه حل


دلایلبی انضباطی دانش آموزان:


راههايكاهش يا حذف رفتار هاي بي نظمي


مقایسهبا شاخص


انتخابراه حل و اجرای آن


گردآوریاطلاعات بعد از اجرای راه حل


مزایاو نقاط قوت


نقاطضعف و آسیب ها


ارزشیابیونتیجه گیری و گزارش نهایی:


پیشنهاداتحاصل از گزارش :


منابعو مأخذ مورد استفاده: