دانلود رایگان


پروژه و تحقیق-راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس- در 50 صفحه-docx - دانلود رایگاندانلود رایگان هزاران سال بشر درتمام روي زمين از مواد مخدربه عنوان يك وسيله فراموشي ورهايي ازغم واندوه استفاده كرد. از قديمي ترين ازمنه تاريخ انسان تمايل به مصرف مواد داشته

دانلود رایگان


هزاران سال بشر درتمام روي زمين از مواد مخدربه عنوان يك وسيله فراموشي ورهايي ازغم واندوه استفاده كرد. از قديمي ترين ازمنه تاريخ انسان تمايل به مصرف مواد داشته كه درحالت رواني وهوشياري ازتغيير بوجود آورده الكل وترياك درميان قديمي ترين داروها روان گردان قرار دارند كه دربسياري ازفرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

درنقاشي ها كه برروي سنگ حك شده طرح هايي ازگل بوته شقايق وخشخشان ديده شده است. قديمي ترين اين آثارر مربوط به 4000 سال پيش درنواحي روم ومصر باستان بوده است. باميان وسومريان، فنيقيها وآشوريان با خواص مواد مخدرآشنا بوده اند.از2000 سال پيش بيشتر مصري ها، پارت ها، هندوها، چيني ها، ژاپني ها، روميان ويونانيان ملت هايي بوده اند كه خشخشاش رابعنوان داروي مغز شناخته ومورد استفاده قرارداده اند.

بريكي ازسكه هاي قديم يونان تصوير بوته خشخشاش ديده شده است. خود واژه افيون نيزداراي ريشه يوناني است.

بقراط ازشيره خشخاش به عنوان داروي خواب آور، مسكن درد سخن گفته است.

افلاطون درجهت استفاده هاي طبي از مواد وبه منظور كاهش از درد بيماران خود مطالعاتي داشته است وخود خواص شيرها، گرد خشخشاش را آزمايش كرده وبراي مداواي بيماران مورداستفاده قرارمي داده است . كشورهندوستان بعد ازمصر باستان قديمي ترين سرزميني است كه در آن مصرف مواد رواج داشته است وعده اي براين باورند كه زادگاه اصلي افيون هندوستان بوده است. هندي ها درمورد مصرف ترياك تعصب خاصي داشتند وترياك را دارويي آسماني وشفا بخش مي دانستند وآنرا بهترين درمان كليه الام جسمي وروحي مي دانسته اند وحتي اعتقاد داشتند كه پليدي هاي انسان چون خشم، غضب، حسد، هوي وهوس هاي انساني را ازانسان دور مي كند. 200 سال قبل درمحافل ادبي فرانسه، حشيش مورد توجه بوده است. ازدانشمندان ايراني زكرياي رازي وابوعلي سينا به خواص دارويي ترياك توجه داشته اند. با پيشرفت علم طب وشيمي انواع داروهاي مخدر زيادتر شد ومصرف طبي به سوي مصرف كه امروزه اعتيادش مي خوانيم كشيده شده است.

معرفي ترياك به انگلستان كه با تجارت چيني بوجود آمد موجب سوء استفاده هاي وسيع از آن درقرن 19 گرديد. درضمن جنگ هاي داخلي آمريكا، ابداع تزريق اين داروها سبب استفاده غير طبيعي وسيع ازمرفين شد. هروئين درسال 1898 براي اولين باربصورت گرد سفيد رنگ مورد مصرف قرار گرفت.يكي ازداروهاي ديگر برمورها بود كه اواسط قرن 19 بعنوان خواب آور رواج يافت. اواخر قرن نوزدهم غربي ها گياهاني راكه به منظور تخدير بكار مي رفتند مثل كاكوئين وحشيش شناختند قبل از جنگ ژاپن هزاران جوان سوي آمختامين ها روي آوردند وكنترل مسئله مستلزم تدبيرهايي مثل ايجاد مؤسسات روانپزشكي وايجاد موازين قانوني بود.

كاكوئين كه اولين با توسط بوميان آفريقا كشف شد بصورت جويدن، مورد مصرف قرارگرفته است اين ماده درحال حاضر ازمواد مخدر وپرمصرف درقاره آمريكا واروپاست. درحالي كه ماري جوانا ها لوسنوردنها دردهه 7 اين قرن درطبقات متوسط وبالاي متوسط امريكا شيوع يافت. هروئين تركيب قوي وسريع الاثر مرفين يك مسئله طبي وقانوني وخيم مردم شهري وفقير سياه پوست گرديد. درسال 1970 ثابت شد كه فقط درشهر نيويورك صد هزار معتادبه مواد مخدر وجود دارد. مع هذا درمراحل آخر جنگ ويتنام، انواع خاصي ازترياك دردسترس سربازان آمريكايي درويتنام قرارگرفت . مطالعه اي نشان داد كه نيمي ازسربازان آمريكايي درويتنام درسال 1970 ازترياك ومشتقات آن استفاده مي كردند و20 درصد تقريباً مصرف كننده دائمي بوده اند.

ژاپن

تا قبل از 1945 درژاپن اثري ازمشكلات اعتيادديده نمي شود از اين رو آن را دور آرام ناميده اند درژاپن شكل اعتياد از سال 1945 آغاز وبه چند دوره تقسيم گرديد:

1- اولين دوره كه پس ازجنگ دوم بودواستعمال محرك ها رواج داشت دراين دوره به علت شرايط ناشي ازجنگ ، استعمال مواد محرك بويژه بين كارگران شب كار، دانش آموزان برخي ازافرادي كه مردم را به نحوي سرگرم مي نمودند شيوع يافت.

2- كاهش استعمال محرك هاي مشكل استعمال مواد مخدر بويژه هروئين آغاز گرديد بطوري كه آماردرسال 1961 نشان مي دهد چهل هزار معتاد به هروئين وجود داشت كه دراين دوره افزايش چشمگيري مصرف هروئين به چشم مي خورد.

3- دروه آرام 1969-1964 كه ازمصرف هروئين ومواد مخدر كاسته شد ژاپن ازنظر اعتياد دوره آرامي را گذراند.

4- دوره رواج مجدد ، محرك ها درسال 1970 از اين سال مصرف محرك ها دوباره دو برابر شد وشيوع يافت.

چين

در گذشته دور در چين آشنايي چنداني با مواد افيوني نداشته اندو نوشته هاي تاريخي بيانگر آنند كه از آن به عنوان گل زينتي استفاده مي كرده اند در ساليان دراز پس از آن به خاصيت تخديري آن پي برده اند، چين مي نمايد كه ترياك به عنوان ماده مخدر نخست به هندوستان و سپس به چين زودتر از ديگر كشورها پاگذاشت. در قرن 17 ميلادي كه پاي اقدام اروپاي به قاره آسيا باز شدكشيدن و استعمال ترياك نيز گسترش يافت به معناي ديگر پديد اعتياد با آمدن بيگانگان استعمارگر در شرق آغاز شد و يكي از انگيزه هاي انتشار اعتياد در آسياي كمپاني هند شرقي انگليس در هند بود. ترياك ابتدا در هند و آسياي صغير توليد مي شده است. بيش از 1767 واردات ترياك چين در هند از دويست صندوق در سال تجاوز نمي كرد. حكومت شنگ واردات ترياك را به منظور استفاده در تركيبات دارويي و طبي مجاز ساخته بود. در سال 1773 حكومت انگليسي هند، سياست تبه كارانه صادرات ترياك به چين پيش گرفت و حق انحصاري تجارت ترياك را به كمپاني هند شرقي واگذار كرد. به منظور تكميل اين سياست در سال 1798 حق انحصاري تجارت ترياك را به كمپاني هند شرقي تنويض كرد تا سال 180 ترياك صادر شد به چين به مرز دو هزار صندوق رسيد از آغاز تنها اشراف- مقامات، مالكان و تجارثروتمند ترياك دود مي كردن. بعدها از هر قماشي، انگل و مفت خور طبقه حاكم مانند خواجگان، دربار، گردانندگان عشرتكده ها حاملان تخت روان، سربازان، راهبان و راهبان بودايي، شهر معتاد شدند، بر طبق بررسي در سال 1853 بيش از دو ميليون نفر ترياك دود مي كردند.

تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران

درباره ورود ترياك به ايران قولهاي متفاوتي وجود دارد. به نظر عده اي ترياك از طريق عربها به ايران وارد شده. برخي محققين مدعي اند كه


راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس،اعتیاد،اعتیاد دانش آموزان؛اعتیاد،معتاد،راههای پیشگیری از اعتیاد؛مواد مخدر،اعتیاد به مواد،دانش آموزان معتاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه و تحقیق-راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس- در 50 ...

پروژه و تحقیق-راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس- در 50 صفحه-docx هزاران سال بشر درتمام ...

دانلود پروژه تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس

این فایل در قالب فرمت word ... مرکز خرید فایل و کسب درآمد از ... پایان نامه و پروژه ...

چگونگی مقابله و پیشگیری از رفتارهای پرخطر …

... پیشگیری از اعتیاد و ... پیشگیری در مدارس ... طراحی و اجرای پروژه در ...

اعتیاد در مدارس ایران

آموزش پیشگیری از اعتیاد در مهدهای ... 50. پاسخها: 0 ; ... مدارس و نقش در پیشگیری ...

کتاب-انواع پل ها و اصول و قوانین اجرای آنها- در ۷۰ صفحه-docx

پروژه و تحقیق-راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس ... ها و باتریها- در ۷۰ صفحه-docx ...

برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس

... پیشگیری از ... از اعتیاد در سطح مدارس اجرایی می‌شود تا میزان آگاهی دانش آموزان در ...

برنامه‌های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در ۴۰ درصد مدارس ...

... برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و ... در بازدید از مدارس شهری و ... و اتمام پروژه ...

بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان …

بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان پیش دانشگاهی. فهرست مطالب : فصل اول ...

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از ...

... آموزشی و تربیتی در پیشگیری از ... پروژه تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس;

توصیه‌های آموزش و پرورش برای پیشگیری از

... خودمراقبتی و پیشگیری از رفتارهای ... اعتیاد در مدارس; پیشگیری ... پروژه گود ...

اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس

اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس ... پیشگیری از ... اعتیاد و آسیب ...

توصیه‌های آموزش و پرورش برای پیشگیری از

... خودمراقبتی و پیشگیری از رفتارهای ... اعتیاد در مدارس; پیشگیری ... پروژه گود ...

طرح‌های پیشگیری از اعتیاد در سطح دانشگاه‌ها و مدارس

... طرح‌های پیشگیری از اعتیاد در مدارس ... ها و مدارس ... متوسط 50 هزار ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در اداره بهزیستی | …

پروژه و تحقیق-راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس ... ها و باتریها- در ۷۰ صفحه-docx ...

بانک مقالات مشاوره تحصیلی - راههای پیشگیری از اعتیاد

... در مدارس جهت ... بالاخص اعتیاد و همچنین در جهت ... راههای پیشگیری از اعتیاد ...

نقشه راه همیاران پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس ...

نقشه راه همیاران پیشگیری از ... پیشگیری و درمان اعتیاد ... و مدارس در ...

اقدامات و چالش‌های آموزش و پرورش در آموزش‌های پیشگیری از

... و 50 هزار نفر در ... در اثر اعتیاد و ... پیشگیری از ایدز در مدارس ...

مددکاری - استراتژی پیشگیری از اعتیاد در مدارس

استراتژی پیشگیری از اعتیاد در مدارس اعلام شد گروه اجتماعی: طراحی و اجرای طرح ملی ...

پیشگیری نوین :: پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری از اعتیاد

پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری اولیه از اعتیاد ... در مدارس ... و کم اطلاع در مورد اعتیاد. ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کم توجهی به نماز در ...

... نماز در دانش آموزان مدارس ... پیشگیری از اعتیاد. ... تحقیق، پروژه و پایان ...

نقشه راه همیاران پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس ...

نقشه راه همیاران پیشگیری از ... پیشگیری و درمان اعتیاد ... و مدارس در ...

اعلام آمار رسمی اعتیاد دانش‌آموزان/ ۳ هزار و ۶۰۰ دانش آموز ...

... در مدارس، اعتیاد ... در پروژه مشترکی است که از ... از جمله در حوزه اعتیاد و ...

پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش …

پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی ... شهرستان جاجرم ,دانلود پروژه و ...

اعلام برنامه های هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های …

... های پیشگیری از اعتیاد ، در ... پروژه کوچک پیشگیری ... در مدارس» و با ...

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و پیامد های سوء آن در

مدارس و دانشگاه ... کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و پیامد ... و معنویت در پیشگیری از ...

رشته روانشناسی - پروژه دات کام

پروژه دات کام مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه ... پیشگیری از اعتیاد بود. در ...

نقش معلم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی - بانک …

معلم و پیشگیری از ... و موادمخدر در مدارس و ... و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد ...

ستاد مبارزه با مواد مخدر - صفحه اصلی

... آموزش پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد ... سيد رضا اسدي در گفت و گو با روابط عمومي ...

انجمن عمومی اعتیاد و انجمن پیشگیری از اعتیاد نوجوانان

25.12.2010 · اعتیاد و سوء مصرف داروها والکل http://forum.iransalamat.com/forumdisplay.php?f=736 پیشگیری از اعتیاد در ... 50 #1 ...

نقش مدرسه، والدین و محیط اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد ...

... شماره 50; ... در پیشگیری از اعتیاد ... محلات اطراف مدارس ارائه شده و در بخش سوم ...

شبیه سازی فیلتر های دیجیتال در متلب

تحقیق ومقاله با موضوع حل مسایل مقداراولیه-مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی

جدیترین راه پولدار شدن

تحقیق ومقاله با موضوع پرس

تحقیق ومقاله با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین

تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه به همراه فایل رشنال رز

فیلم های آموزشی WORD 2010

سیستم تماس با ما فاکس کانتکت

تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه

مجموعه آموزشی plc

کتاب تعادل درونی

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

طرح توجیهی تولید جعبه پلاستیکی میوه

کتاب راز

فایل پاور پوینت رشته معماری از پروفسور فیلیپ جانسون ‏phlip johnson

نرم افزار برنامه ساز اندروید

خط تاثیر ‏Influence Lines‏ ‏

بهینه سازی عملکرد چراغ جلوی خودروی سواری با استفاده از روش نظامند حل ابداعانه مسئله TRIZ

پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر