دانلود رایگان


کارآموزی و پروژه-اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان-در قالبdocx - در 44 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان نكاتيكه درموقع عمل جوشكاري بايستس رعايت كردبراي ايجاديك جوش خوب وبااستحكام بايددرموقع شروع وپس ازآن نكات زيررارعايت كرد:1-انتخاب صحيح الكترودجنس

دانلود رایگان


نكاتيكه درموقع عمل جوشكاري بايستس رعايت كرد

براي ايجاديك جوش خوب وبااستحكام بايددرموقع شروع وپس ازآن نكات زيررارعايت كرد:

1-انتخاب صحيح الكترود

جنس فلزالكترودبافلزي كه بايدجوشكاري شودبايديكسان باشدوقطرالكترودمتناسب باضخامت فلزومقدارآمپرووضع جوشكاري درنظرگرفته شود. مثلاًبذاي ضخامت 10 تا 12 ميليمترقطرالكترودرا25 / 3 ميليمترانتخاب مي كنند. معمولاً باهرالكترودميتوان 3 تا 4 برابرقطرآن جوشكاري كرد.

2-زاويه اكترودنسبت به كار

درحالتهاي مختلف جوشكاري زاويه الكترودنسبت به كارتغييرمي كند. ضمناً نوع روپوش الكتروددرتعيين زاويه صحيح مؤثراست . مثلاًالكترودهاي قليايي رانسبت به كارتقريباً بايدعمودنكهداشت وازسرپاره اي كه درپيشاپيسش الكترودميدودنبايدناراحت بودزيرااين عمل خودباعث حفاظت حوضچه مذاب مي شود.

3-طول قوس صحيح

اگرطول قوس درموقع كاركردن بيش ازاندازه باشدعلاوه براينكه گازهاي مضرهواواردحوضچه مذاب خواهندشد، بيش ازحدجرقه به اطراف پراكنده ميگرددوشكل ظاهرجوش بدنماميشود.

بعلاوه امكان داردكه قوس قطع شود. اندازه طول قوس بستگي به نوع الكترودوحالت كاردارد.

درالكترودهاي باقطركم طول قوس نيزبايدكمترباشددرجوشكاري قايم وبالا سرطول قوس بايدكمترباشدتاكنترل ناحيه مذاب بهترانجام گيرد.

درالكترودهاي قليايي طول قوس تقريباً نصف قطرالكتروددرشرايط عادي درنظرگرفته ميشود.

4-مقدارآمپر

ايجادقوس درصورتيكه بتوان ازحداكثرشدت جريان استفاده كردآسان تربوده وباعث ميشودكه تمام گازهاي حاصله ازحوضچه مذاب جوش خارج شود. مقدارآمپربستگي به قطرالترودوقطرپيوسته روي آن داشته وبراي الكترودهاي قليايي بيشترازالكترودهاي روتيلي درنظرميگيرند. ضمناً مقدارآمپربراي پاس هاي مختلف جوشكاري فرق ميكند. مثلاًاگربراي پاس اول جوشكاري حدود120 آمپردرنظربگيرندبراي لايه هاي بعدي ميتوان تابيش از220 آمپردرنظرگرفت .

معمولاًمقدارآمپربراي قطرهاي مختلف الكترودروي جهبه هاي الكترودكارخانه سازنده پيشنهادشده است ولي بطورتجربي ميتوان به ازاء هرميليمترازقطرالكترودبين 30 تا 35 آمپرانتخاب كرد.

چنانچه ميزان آمپركمترازحدلازم باشد، نفوذدرزجوش كافي نخواهدبودواگربيش ازحدلازم باشدمقداربرآمدگي زيادشده وبدون اينكه درهنگام جوشكاري اثري داشته باشدباعث مصرف زيادواتلاف الكترودميگردد.

5-روشن كردن شعله

براي روشن كردن قوس الكتريكي بهتراست مانندحركت كبريت الكترودراروي كنارلبه كشيده وروشن كرد.

قبل ازروشن كردن قوس الكتريكي بايدسرباره آخرين گرده جوش قبلي راپاك كرد. قوس الكتريكي رابايددروي حاشيه درزجوش بوجودآوردوبعداًشعله رابرروي درزجوش آورد.

6-سرعت حركت دست

سرعت دست بستگي به نوع جوش – شدت جريان اندازه ونوع الكتروددارد. چنانچه درموقع جوشكاري سرعت دست بيش ازاندازه باشد، زمان براي ذوب وذرات فلزوذرات الكترودكه بايدبطوركامل دريكديگرمخلوط شوندكافي نبوده ودرنتيجه نفوذجوش كم خواهدبودودرعين حال گرده جوش باريك وسطح آن ناهموارخواهدشد. چنانچه سرعت دست كمترازحدمعمول باشد، گرده جوش پهن وناحيه مذاب بزرگترازحدمعمول خواهدشدكه باعث اتلاف الكترودميگردد.

سرعت حركت دست درموقع جوشكاري باالكترودهاي قليايي كمترازالكترودهاي روتيلي است بنابراين مقدارفلزيكه ذوب شده وروي قطعه كارميريزدزيادترميباشدودرنتيجه تعدادلايه هاي كمتري براي پركردن درزجوش لازمست .

7-نفوذواندازه مهره جوش

براي اينكه جوش مطلوبي بدست آيدبايدسطوح موادجوشكاري بقدركافي وعمق لازم ذوب شود.

وقتيكه قوس الكتريكي ايجادشدناحيه مذذراب تشكيل ميشودوباذوب شدن الكترودوحركت دست مهره هاي جوش درست خواهدشد.

رديف مهره هاي جوش راگرده جوش مينامند.

اندازه مهره هاوعمق آن بستگي به مقدارنفوذجوش دارد.

گاهي دردوطرف گرده جوش خوردگي پيداميشود. اين خوردگي هابه مقدارزيادمقاومت جوش راكم ميكندودراثرآمپرزيادوياعدم نوسان دست بوجودميآيد.

خوردگي درجوشكاري قايم بيشتراست وبايددقت ومواظبت زيادتري مبذول داشت .

8-تميزكردن گرده جوش

تميزكردن گرده جوش مخصوصاً درپاس اول جوشكاري كاملاًضروري است ودرزاويه هاي تندقدري مشكل است . درجوشكاري هاييكه سرعت دست بيش ازاندازه است ؛ ضخامت پوشش جوسش نازك شده وبه دوطرف گرده جوش ميچسبد. دراين صورت تميزكردن آن مشكل ترخواهداست .

امااگرسرعت جوشكاري صحيح باشدولايه پوشش جوش ضخيمترباشدازبين بردن ان آسانتراست .

ضربه زدن ملايم درروي كاربرخلاف جهت جوشكاري مفيدبوده وسبب ترك برداشتن سرباره وجداشدن آسان آن ازروي گرده جوش ميشود. ولي نبايدپوشش جوش فوري ازروي درزجوش برداشته شود. فقط بايددرقسمتي كه جوش مجددشروع ميشود، پوشش راپاك كرد.شكل c

9-نوسان دست درموقع جوشكاري

حركت دست به طرفين درزجوش ونوسان آن درمواقعي لازمست كه احتياج به گرده پهن باشدوبيشتردرشكافهاثي پهن ويادرجايي كه بخواهيم چندين گرده برروي يكديگرجوش بدهيم استفاده ميشود.

نوسان دست دروضعهاي مختلف جوشكاري فرق وبشكل هاي مثلث بسته –مثلث باز-نوساني عرضي – شكل ناوداني شكل ذوزنقهاي انجام ميدهندودرهريك زاويه الكترودنسبت بكارفرق ميكند.


عوامل مؤثردرمقاومت بتون

عواملي كه دربالارفتن مقاومت بتون مؤثرندعبارتن داز:

1-مقدارسيمان : باافزايش سيمان تاحدمعيني مقاومت بتون بالاميرودوپس ازآن به اراء افزايش سيمان ازمقاومت بتون كاسته خواهدشد. همانگونه كه منحني نشان ميدهدبازاء 400 كيلوگرم سيمان درمترمكعب ، بتون حداكثرمقاومت خودرابدست ميآوردودربيشتراز400 كيلوگرم سيمان درمترمكعب بتون ، مجدداً مقاومت آن پايين ميآيدزيرامقدارسيمان دربتون زيادشده وجاي شن وماسه رااشغال نموده ازبهم چسبيدن دانه هاي شن وماسه كه استخوان بندي راتشكيل ميدهندجلوگيري مينمايد.

مقدارسيمان دربتون بايدباندازه اي باشدكه دوغاب آن اطراف دانهئ هاي شن وماسه رااندودنمايد. درشكل (( 1 )) منحني مقاومت بتون بازاء دزصدهاي مختلفي ازسيمان نمايش داده شده است . اصولاً مقدارمصرف سيمان دربتون معمولاً از150 كيلوگرم تا400 كيلوگرم درمترمكعب ماسه ميباشد. دربعضي مواقع بجاي نسبت وزني ازنسبت پيمانه اي ياكيلي استفاده ميكنند.يعني بجاي اينكه بگويند300 كيلوگرم درمكعب ماسه ، ميگويندبتون چهارويك ، يعني چهارپيمانه ماسه ويك پيمانه سيمان .

2-جنس مصالح سنگي : هرچقدرجنس دانه هاي شن وماسه موجوددربتون مرغوب باشدميزان مقاومت بتون افزاسش خواهديافت . لذادرانتخاب دانه هابايددقت كافي نمود.

3-تراكم : هراندازه بتون متراكمترتهيه شودمقاومت بيشتري خواهدداشت براي اين منظوربهتراست ازدستگاه مرتعش كننده ( ويبراتور) استفاده شود.

4-درجه حرارت : متعادل بودن درجه حرارت محيط درمقاومت بتون موثراست زيرادرجه حرارت زيادبعلت سريع گرفتن وتبخيرآب بتون ودرجه حرارت پايين كندگيري ويخ زدگي آب بتون ازمقاومت آن بطرزموثريميكاهد.

5-مقدارآب : آب مصرفي دربتون كه باعث انجام فعل وانفعالات شيميايي وترنمودن جداردانه هاي سنگي ميشودبه سه صورت مورداستفاده اجزاءمتشكله بتون ميگيرد.

الف – مقدارآبي كه به مصرف هيدراته نمودن سيمان ميرسدكه حدود20 دروزن سيمان مصرفي است .

ب – مقدارآبي كه براي خيسس كردن جدارخارجي دانه هاي شن وماسه مصرف ميشود.

ج – مقدارآبي كه براي رقيق كردن يتون لازم است تابتوان بهرشكل وفرمي كه نيازاست آن رادرآورد.

هرچقدرمقدارآب درقسمت ب و ج بيشترم


اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان،کارآموزی،بتن آرمه،جوش،جوشکاری اسکلت؛کارآموزی ساختمان،اجرای سازه بتنی،جوشکاری ساختمان،بتن،عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی و پروژه-اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان-در ...

... در قالبdocxدر ۴۴ صفحه. ... کارآموزی و پروژه-اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان-در ...

پاورپوینت-اصول بازرسی جوش- در 40 اسلاید …

کارآموزی و پروژه-اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان-در قالبdocx - در 44 صفحه ... و بتن آرمه ...

کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx ...

کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx - در 50 صفحه. ... ساختمان در ...

عمران و ساختمان - پروژه و کارآموزی

... پروژه و کارآموزی ... جوشکاری در زیر آب در ... انواع ساختمان در ۴۴ صفحه با فرمت ...

پروژه دانشجویی عمران - پروژه بتن

... ملي ساختمان در مورد سازه هاي فلزي و آيين نامه aci و بتن ايران(آبا) در ... بتن آرمه.

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی و ... بتن آرمه 67 ... اي جمع آوري و نظافت مي گردد، در اين حالت ...

دانلود تحقیق - گزارش کاراموزی سـازه بتـن آرمـه در

گزارش کاراموزی سـازه بتـن آرمـه در شرکت ... گزارش کاراموزی سـازه بتـن ... حمل و تخلیه ...

پروژه اجرای ساختمان اسکلت بتنی

... نوع بتن آرمه بود و در ... پروژه کارآموزی دارای 38 صفحه می ... ساختمان در ۱۲ ...

دانلود پروژه سازه پنج طبقه بتن آرمه

پروژه طراحی سازه های بتن آرمه و ... گزارش کارآموزی . ... محاسبات کامل در صفحه پروژه بتن ...

گزارش کارآموزی و پروژه: مراحل اجرایی ساختمان

... بتن آرمه ... کارآموزی ( پروژه اجرای ... بوده که در 44 صفحه تهیه شده است. و ...

پروژه دانشجویی عمران - پروژه بتن

... ملي ساختمان در مورد سازه هاي فلزي و آيين نامه aci و بتن ايران(آبا) در ... بتن آرمه.

عمران و ساختمان - پروژه و کارآموزی

... پروژه و کارآموزی ... جوشکاری در زیر آب در ... انواع ساختمان در ۴۴ صفحه با فرمت ...

اختلاف قیمت اسکلت بتنی و فولادی در یک پروژه

صفحه‌ها (2): ... کیفیت بتن امروزه جای سوال است ... و در آخر اگه تونستی با چک ...

پروژه اجرای ساختمان اسکلت بتنی

... نوع بتن آرمه بود و در ... پروژه کارآموزی دارای 38 صفحه می ... ساختمان در ۱۲ ...

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی و بتنی - وبلاگ …

طراحی ساختمان در برابر ... معایب و محاسن سازه هاى بتن آرمه ... جوشکاری در ساختمان های ...

هنرآموز - مراحل اجرای یک ساختمان اسکلت بتنی همراه …

این کلاف از بتن آرمه بوده و ... وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن ... و اگر ساختمان در ...

کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx ...

کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx - در 50 صفحه. ... ساختمان در ...

کارآموزی ساخت ساختمان فولادی

گزارش کارآموزی ... و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد ... سازه های بتن آرمه;

دانلود پروژه سازه پنج طبقه بتن آرمه - پروژه دات کام

... اسکلت بتن آرمه در استان ... در جهت x و در جهت y قاب خمشی بتن آرمه ... کارآموزی ...

گزارش کارآموزی و پروژه: مراحل اجرایی ساختمان

... بتن آرمه ... کارآموزی ( پروژه اجرای ... بوده که در 44 صفحه تهیه شده است. و ...

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اسکلت فلزی - پروژه ها و ...

... نکات اجرایی آب مصرفی در بتن ... مختصری در مورد جوشکاری ... رنگ آمیزی در و پنجره

گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل …

كارآموزي تخريب و اجراي ساختمان در ... بتن آرمه و ... کارآموزی ( پروژه اجرای ...

دانلود پایان نامه در مورد اجرای اسکلت بتنی همراه با …

... و همچنین با اسکلت بتن آرمه در ... ساختمان در مورد سازه های ... و کارآموزی ...

دانلود رایگان پروژه * تحقیق*مقالات - دانلود پروژه های ...

12 صفحه متن و 13 شیت ... طراحی دیوار برشی و دیوارهای بتن آرمة ... دیوارهای ساختمان در ...

کارآموزی ساخت ساختمان فولادی

گزارش کارآموزی ... و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد ... سازه های بتن آرمه;

دانلود کامل پایان نامه عمران با موضوع پروژه سازه های بتن آرمه

... های بتن آرمه. ارسال شده در ... در اين ساختمان در ... جانوری و… گزارش کارآموزی ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان | مهندسی عمران و

ثبت آگهی ساختمان در ... سازه های بتن آرمه مورد ... بتن ریزی, جوشکاری و غیره علاوه ...

صبح زیبا - دانلود پروژه تست بتن برای رشته عمران

رشته های هفتگانه ساختمان: در ... بخصوص درس سازه های بتن آرمه ... تولید بتن آماده : 49 صفحه و ...

پروژه آماده: طراحی و آنالیز سازه بتن آرمه یک ساختمان …

... طراحی و آنالیز سازه بتن آرمه یک ... ساختمان در نظر ... در صفحه محصول ...

هنرآموز - مراحل اجرای یک ساختمان اسکلت بتنی همراه …

این کلاف از بتن آرمه بوده و ... وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن ... و اگر ساختمان در ...

حسابداری 46. شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما-فرنچ

حسابداری 48. آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟

نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی

بهترین apk شکم شیش تیکه

کتاب موخوره و راه های ساده ی درمان آن

پاورپوینت حضرت خدیجه

پاورپوینت نشانه های حتمی ظهور

وکتور آیکون

قوم گیلک

پاورپوینت صادرات و واردات بین الملل

آب درمانی: راهی به سلامتی جسم و روح

دانلود مجله های ورزشی بدنسازی و تناسب اندام علم و عضله

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

دانلود مقاله - مقايسه الگوهای مختلف تدوین نقشه راه فن آوری

اطلاع از هواپیماهای در حال پرواز در سطح جهان و آخرین پروازها

قانون توانگری

31 کتاب در مورد اختر شناسی

کتاب دروغگویی کودکان و روش های اصلاح و درمان آن

سیستم تعلیق ترمزهای پیشرفته

فیلم آموزشی شبیه‌سازی با نرم افزار ISE14.1 قسمت اول