دانلود رایگان


پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt - دانلود رایگاندانلود رایگان مروری بر مطالعات پیشین :.................................................................... 7-5بخش اول :كارائي................................................................................................

دانلود رایگان

مروری بر مطالعات پیشین :.................................................................... 7-5

بخش اول :

كارائي................................................................................................ 8

اثربخشي............................................................................................. 9

بهره‌وري............................................................................................ 9

به كارگيري بهره‌وري در سازمان.............................................................. 10

موانع بهره‌وري در نظام اداري................................................................. 11

1- ضعف مديريت:................................................................................ 11

 2- نيروي انساني غيرمتخصص: ............................................................. 11

3- عدم وجود سيستم ارزشيابي مناسب كاركنان............................................. 11

 4- عدم وجود انگيزه كاري در كاركنان:..................................................... 11

 5- حاكم بودن روحيه منفعت طلبي فردي:................................................... 11

6- كم‌كاري:........................................................................................ 11

 7- «رانت»هاي مختلف......................................................................... 11

8- مشغله زياد كاري مديران: .................................................................. 12

9- روش‌هاي انجام كار: ........................................................................ 12

عوامل موثر در بهره‌وري....................................................................... 12

الف: عوامل برون سازماني:.................................................................... 12

 1- عوامل فرهنگي: ............................................................................ 12

2- عوامل اقتصادي:............................................................................. 13

 3- عوامل اجتماعي: ............................................................................ 13

ب- عوامل درون سازماني:...................................................................... 13

1-نيروي انساني:........................................................................... 13

2- فضاي سازمان:......................................................................... 13

 3- حقوق و دستمزد:..................................................................... 13

4- آموزش كاركنان:....................................................................... 13

 5- تكنولوژي:.............................................................................. 14

6- تشويق و پاداش:....................................................................... 14

7- فرهنگ سازمان:....................................................................... 14

8- كيفيت زندگي كاري:.................................................................... 15

9- سبك و روش مديريت:................................................................. 15

بهره‌وري و مديريت دولتي نوين............................................................... 15

بخش دوم:

انگیزش............................................................................................. 20

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه.................................................................... 20

تئوری انگیزشی هرزبرگ ...................................................................... 25

کاوش جهانی برای یافتن انگیزه................................................................ 26

بخش سوم: مشاركت و خلاقيت در كاركنان.................................................................. 28

نقش مدیریت در ایجاد نوآوری کارکنان....................................................... 29

 توانایی ارتقای دائم............................................................................... 30

 مطرح سازید و ارتباط ایجاد کنید.............................................................. 30

استرس و کارایی کارکنان.................................................................. 38

استرس:............................................................................................ 38

علل استرس....................................................................................... 39 :

الف) شاخصه های عوامل فیزیکی:............................................................ 39

ب) صدای هنجار.................................................................................. 39

ج) شاخصه های عومل کاری................................................................... 40

د)نبود حمایت گروهی:........................................................................... 40

ه)عوامل فردی:................................................................................... 40

توصیه هایی برای کاهش استرس.............................................................. 41

1- یاد بگیرید که برنامه ریزی کنید............................................................ 41

2-محدودیت ها و ضعف های خود را بشناسید و آنها را قبول کنید...................... 41

3-یاد بگیرید که در زندگی بازی ، تفریح و سرگرمی داشته باشید....................... 41

4- شخص مثبتی باشید.......................................................................... 41

5-یاد بگیرید که گذشت داشته باشید و دیگران و عقاید آنها را تحمل کنید ............. 41

6- از رقابت ها و چشم و هم چشمی های بیجا و غیر ضروری پرهیز کنید............. 41

7- یاد بگیرید که روش شما برای استراحت و آرامش ،منظم و عاری از داوری های آرام بخش و مسکن باشد .41

8- مشکلات و مسائل خود را در درون خود نگه ندارید................................... .41

9- تفکر خود را عوض کنید.................................................................... 41

نتیجه گیری :...................................................................................... 42

منابع................................................................................................ 43

  

مقدمه

مدیریت بهره وری:
تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون همچون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازما نهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي ومؤسسات خدماتي است. وجود ساختار سازماني مناسب،رو شهاي اجرائي كارامد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كارمتعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي هستند كه براي نيل به بهر ه وري مطلوب بايد موردتوجه مديران قرار گيرد .

. مشاركت كاركنان در امور و تلا شهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي تواند بر ميزان بهر ه وري در يك محيط پويا تأثير گذارد.

.روح فرهنگ بهبود بهر ه وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد. يكي از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاي سطح بهر ه وري آن است و با توجه به اين كه انسان در ايجاد بهره وري نقشي محوري دارد درخواست هاي او در سازمان اثري كليدي به جا مي گذارد..

 

تعاريف و مفاهيم     

بهر ه وري عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهر ه گيري و استفاده بهينه از نيروي کار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، زمان، مکان و … به

منظور ارتقاي رفاه جامعه، بهر ه وري در سطح فرد، سازمان و ملي تقسيم مي شود و داراي منابع و فوايدي از جمله: صرفه جويي در هزينه ها، ارتقاي شغلي کارکنان، ايجاد محيط کاري جذاب،

 

از منظري ديگر، بهر ه وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. تعاريف ديگر، بهر ه وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور تحقق اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه برشمرده اند.

امروزه بهر ه وري فراتر از کي معيار و شاخص اقتصادي است وبه عنوان کي رو کيرد جامع، کي فرهنگ و نگرش نظا مگرا و کي کلي از همه اجزا مطرح است.کريس آرگريس، وارن بنيس و رنسيس لكيرت استدلال کرد ه اند که براي دستيابي به تعهد کارکنان در کار، خشنودي شغلي و بهر ه وري، مشارکت آ نها در تصميم گيري امر حياتي و بنيادي است. بلچر معتقد است چالش بهر ه وري نياز به پاسخ متفکرانه و سريع دارد. استاف و گريفين ) ۱۹۹۱ (، در يک تحقيق

 

                                                                          

 

 

به کارکنان سازمان اجازه دادند تا کار خود را مجددا طراحي کنند و نسبت به فرآيند تصميم گيري در اين زمينه نيز مشارکت بيشتري داشته باشند که نتايج حاصل از اين تحقيق آن بوده است که ميزان بهر ه وري آنان افزايش پيدا کرده و هزينه هاي توليد کاهش يافت .

 

تعريف بهره وري

بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع،بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. به بيان ساده بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست.   نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان ، بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه دانسته اند. بر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مانند يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي  است. بهره وري عبارت است به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و ... به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحبنظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد.

بهبود بهره وري موضوعي بوده است که از ابتداي تاريخ بشر و در کليه نظامهاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. اما تحقيق در موردچگونگي افزايش بهره وري بطور سيستماتيک و در چهارچوب مباحث علمي تحليلي از حدود ۲۰۰ سال پيش به اين طرف بطور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است. 
       واژه « بهره وري» براي نخستين بار بوسيله فرانسوا کنه رياضيدان و اقتصادان فرانسوي  بکار برده شد. «کنه» با طرح جدول اقتصادي ، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهره وري در بخش کشاورزي مي دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوي ديگري بنام ليتره بهره وري را دانش و فن توليد تعريف کرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي ۱۹۰۰، فردريک وينسلو، تيلور و فرانک و ليليان گيلبريث به منظور افزايش کارائي کارگران، درباره تقسيم کار ، بهبود روشها و تعيين زمان استاندارد، مطالعاتي را انجام دادند کارائي بعنوان نسبتي از زمان واقعي انجام کار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده تعريف شد.

 

اما واژه اي که به تدريج جنبه عمومي تر و کلي تر پيدا کرد و در ادبيات مديريت رايج گرديده « بهره وري» بود که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاري اقتصادي اروپا بطور رسمي بهره وري را چنين تعريف کرد :

       " بهره وري حاصل کسري است که از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يکي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي کار صحبت کرد."

       همچنين درسال 1958آژانس بهره وري اروپا ( ( EPA بهره وري رادرجه وشدت استفاده موثرازهريك ازعوامل توليد تعريف كرد همچنين اين سازمان اعلام داشت كه بهره وري يك نوع طرز فكر وديدگاه است

براين پايه كه هر فرد مي تواند كارهاووظايفش را هرروز بهترازروز قبل به انجام برساند از نظر اين آژانس اعتقاد به بهره وري يعني داشتن ايمان راسخ به پيشرفت وتعالي انسانها. ودركل بهره وري مفهومي است که براي نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد يک فرد، واحد و سازمان به كار گرفته مي شود.

   داده/ ستانده =بهره وري

 

 

از اوايل شروع دهه 1970بهره وري يكي از مهمترين موضوعاتي بوده است كه درسطح سازمانهاودرسطح كشورهاتوجه ويژه اي به آن شده است مقدار ونرخ رشد بهره وري درهركشور تاثير بسزائي برروي سطح زندگي .تورم .بيكاري .سلامت اقتصادي جامعه ورقابت پذيري در سطح جهاني دارد در يك نظر سنجي كه از مديران صنايع كشور امريكا انجام شده است بيش از90%مديران بر اين باور بوده اند كه "ارتقاءبهره وري يكي ازدو يا سه موضوع مهم وجدي مي باشد كه كشور باآن روبروست "البته بهره وري در همه بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت خدمات وكشاورزي مطرح است بطوريكه افزايش بهره وري در بخش خدمات يكي از مشخصه هاي جوامع پيشرفته امروزي مي باشد.

 

سطوح بهره وري :

       (الف)بهره وري فردي :

منظورازبهره وري فردي استفاده بهينه از استعدادهاوتوانائيهاي بالقوه فرد در مسير رشد وتعالي زندگي خود مي باشد

       (ب)بهره وري در خانه :

ارتقاءبهره وري درخانه موجب پايين آمدن ضايعات ازبين رفتن اسراف وكيفيت زندگي بهتر دراستفاده از امكانات زندگي مي شود.

       (پ)بهره وري درسازمان :

بهبود بهره وري درسازمانها موجب استفاده بهينه از منابع تقليل ضايعات كاهش قيمت تمام شده بهبود كيفيت ارتقاءرضايت مشتريان، دلپذيري محيط كار وافزايش انگيزه وعلاقه كاركنان به كار بهتر بوده كه نهايتا موجب رشد وتوسعه سازمان خواهد شد كه اين گونه سازمانهارا اصطلاحأ سازمانهاي يادگيرنده مي نامند  .

       (ت)بهره وري درسطح ملي:

افزايش بهره وري تنها را ه توسعه اقتصادي كشورها مي باشد كه موجب ارتقاءسطح رفاه زندگي يك ملت مي گردد تحولات معجزه آسا دربرخي ازكشورها منجمله ژاپن چين ومالزي نتيجه افزايش بهره وري واستفاده بهينه كارا واثر بخش ازمنابع فيزيكي وانساني كشورهايشان بوده است

اهميت بهر ه وري

در عصر حاضر، بهر ه وري را يك روش، يك مفهوم و يك نگرش دربار هي كار و زندگي م 


بهره وری نیروی انسانی،مدیریت بهره وری


بهروری


مدیریت


بهره وری انرژی


بهروه وری مدیریتی،سنجش وارزيابي بهره وري، نيروي انساني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 ...

پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 ...

پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در ۱۰۰ اسلاید-powerpoin-ppt مروری بر ...

سنجش وارزيابي بهره وري | Filepark

... سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt. ... بهره وري نيروي انساني ...

پاورپوینت-شاخص های بهره وری در مدیریت بهره وری- …

... ه وري نيروي انساني را ... سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt.

دانلود مقاله بررسي اردو - 0y0

این فایل در ... پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt;

بهره وری انرژی | Filepark

... سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt. ... بهره وري نيروي انساني ...

دانلود پاورپوینت مطالعات بخش زنان و زایمان - 9rton ...

← ترجمه مقاله sme در روابط ... پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني ...

پاورپوینت-شاخص های بهره وری و تعيين و محاسبه …

... آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt ... جهت سنجش بهره‌وری ... كنندگان ، بهره وري نيروي انساني ...

روش پرامتی، PROMETHEE - nafisfile.com

پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt.

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه ... در سازمانها ونهادها- در 250 اسلاید-powerpoin-ppt ...

پاورپوینت-اصول بهره وري و تجزيه وتحليل آن در

این فایل درمورد اصول بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها ونهادها می باشد و در قالب ...

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه ... در سازمانها ونهادها- در 250 اسلاید-powerpoin-ppt ...

دانلود پاورپوینت بررسی بهره وري نیروی انسانی در

دانلود پاورپوینت بررسی بهره وري نیروی انسانی در مدیریت بهره وری Power Point

official.bpums.ac.ir

ذار بر بهره وري نيروي انساني . در ... بهره وري نيروي انساني ... بهره وري غالبابراي سنجش ...

مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی -سود - 9rton|كاملترين …

پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 ... پاورپوینت اصول ...

فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

فایل های کارآموزی رشته های مدیریت ... پاورپوینت در مورد حمل و نقل و موارد اصلی آن مربوط ...

PowerPoint Presentation - post.ir

... بهره وري نيروي كار در فعاليت ... انساني چه در فعاليت هاي ... اهداف و سنجش آن ...

تهويه هوا كشي-باد خان - 300020

دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در ...

... پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt ...

مدیریت بهره وری - gemfile.ir

مدیریت بهره وری، این فایل با ... و یا استفاده بهتر از منابع در جهت تحصیل اهداف از ...

عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني ...

... 11/06/1387 امتياز 100 ... بهبود بهره وري نيروي انساني در ... سنجش بهره وري نيروي انساني ...

مدیریت سازمانی - آموزش و بهسازي نيروي انساني افزايش بهره وري

... نيروي انساني ... انساني افزايش بهره وري را به دنبال دارد .براي مثال ، در سال 2004 پس از ...

جزوه-افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و نیروی انسانی- در ...

این جزوه در مورد افزایش بهره وری و ... سازی- در 100 ... در 55 اسلاید-powerpoin-ppt ...

SA134- پایان نامه مدیریت بررسی رابطه سرمایه …

2-2-6- بهرهوري نيرويانساني. ... نيرويانساني در بهره ... گيري بهرهوري. 2-2-15- سنجش بهره ...

تاثير بهره وري بر ارتقا وبازدهي عمليات

... كردن نيروي انساني در ... در خصوص سنجش ... پرداخت بهره وري در نظر ...

دانلود جزوه افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و نیروی ...

... عوامل موثر در بهره وري ... بر بهره وري نيروي انساني . ... در۵۰ اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری

پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری دسته: مدیریت بازدید: 3 بار فرمت ...

DILMAGAN ديلمقان - شاخص های اندازه گیری بهره وری فردي در ...

عوامل مؤثر در كاهش بهره وري نيروي ... پي در پي نيروي انساني ... بين 100 نفر از ...

تحقیق آموزش الزامي در بهره وري نيروي انساني

... در بهره وري نيروي انساني، در قالب word ... ها و مهارت‌هاي نيروي انساني ... بهره وری ...

baran تمام محصول ها - starstore.sellfile.ir

پاورپوینت-اصول سنجش وارزيابي بهره وري نيروي انساني- در 100 ... بلند- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt:

50 صفحه مهارت تصویری برای جذابیت

چوب ,هنر ,درامد

پروژه ی جامع از رفتار سیالاتی نانو ذرات

هیدروژناسیون دی نیترو تولوئن

معرفی هتل 5ستاره مدینه الرضا مشهد

انتی ویروس ESET mobile security

شبکه های کامپیوتری-اندرواس.تنن باوم-ترجمه شده به فارسی

کامپیوتر 88. معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

کتاب آموزش نرم افزار فلش

کامپیوتر 90. الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

کامپیوتر 91. مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار

کتاب مهارتهای زندگی

حل تمرین مقاومت مصالح پوپوف popov

کتاب محبت درمانی

کتاب راهنمای عملی استفاده از ضمیر ناخودآگاه

نمونه سوالات دانشگاه افسری

بررسی عوامل موثر برنوآوري علمي دردانشگاههاي آزاد

کامپیوتر 92. قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی

پایاننامه کشاورزی (بررسی اثر مقادیر و روشهای تقسیط نیتروژن بر صفات زراعی کلزا)

کامپیوتر 93. به سوی پایگاه داده چندگانه (اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل