دانلود رایگان


کارتحقیقی 2: اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالب چکیده 1سوالات تحقیق: 2فرضیه های تحقیق: 3سابقه علمی موضوع: 5اهداف تحقیق: 8نوع تحقیق: 8روش تحقیق: 8مقدمه. 9مهریه در لغت.. 9مهریه در اصطلاح. 10تعریف مهریه.

دانلود رایگان فهرست مطالب

چکیده 1

سوالات تحقیق: 2

فرضیه های تحقیق: 3

سابقه علمی موضوع: 5

اهداف تحقیق: 8

نوع تحقیق: 8

روش تحقیق: 8

مقدمه. 9

مهریه در لغت.. 9

مهریه در اصطلاح. 10

تعریف مهریه. 10

انواع مهریه. 11

موضوع مهریه در حقوق موضوعه. 13

عوامل استقرار مالکیت زن بر مهر. 13

تملک مهر. 15

ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻤﺎن. 16

تفاوت بر عهده گرفتن مهريه با ضمانت مهريه. 17

زمان ضمانت مهريه. 18

اصل صحت ضمانت مهريه. 20

صورت های مختلف تعهد شخص ثالث در قبال پرداخت مهریه. 21

تعهد شخص ثالث به صورت شرط مذکور در ضمن عقد. 23

اثر بطلان يا فسخ نكاح و مهر بر ضمانت مهريه و برعكس... 26

ضمانت تضامني يا غيرتضامني.. 32

تعهد زوج و ثالث به صورت تضامنی.. 34

بازگشت مهریه از سوی زن. 35

نظریه نقل ذمه و بری شدن زوج. 38

در تعهد شخص ثالث نسبت به پرداخت مهریه آيا ذمه‌ زوج‌ نسبت‌ به‌مهريه‌ بري‌ مي گردد يا خير؟. 39

تأثير تعديل مهريه بر ضامن.. 42

نتیجه گیری.. 44
منابع 46