دانلود رایگان


تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی زنان دارای همسر معتاد - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان صفحهچکیده ......................................................................................................................................................مفصل اول : کلیات پژوهش1-1 مقدمه

دانلود رایگان عنوان صفحه
چکیده ......................................................................................................................................................م
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه ...................................................................................................................... 1
2-1 بیان مسئله .................................................................................................................. 9
3-1 اهميت وضرورت پژوهش .................................................................................................... 4
4-1 اهداف پژوهش.............................................................................................................................................. 6
5-1 فرضيه ها: ................................................................................................................. 7
6-1 تعاريف نظری وعملیاتي متغیرهاي پژوهش.......................................................................................... 7
1-6-1 تعريف نظری وعملياتي مهارتهاي زندگي ..................................................................................... 7
2-6-1 تعريف نظری وعملیاتي سلامت روان.. 7
7-2 متغیرهای مربوط به سلامت روان........................................................................................................ 7
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه....................................................................................................................................................... 21
1-1 پيشينةنظري................................................................................................................................... 21
2-1-1 تعريف سلامت روان................................................................................................................. 21
9-1 ديدگاه روانپزشكي ...................................................................................................................... 21
4-2 ديدگاه روان تحليلي ......................................................................................................... 15
5-2 ديدگاه رفتارگرايي........................................................................................................................... 11
7-2 ديدگاه هستي گرايي............................................................................................................. 22
8-2 ديدگاه شناختي ............................................................................................................ 19
9-2 ديدگاه بوم شناسي ........................................................................................................ 14
21-1 تعريف مهارت هاي زندگي ................................................................................................................. 12
11-2 اهميت مهارتهاي زندگي برسلامت رواني.................................................................................... 12
12-2 انواع مهارتهاي زندگي ................................................................................................... 99
ك
13-2 عوامل مستعدكننده اعتياد ............................................................................................... 94
1-11-2 عوامل مخاطره آمیزفردي................................................................................................ 15
1-11-2 ژنتیك....................................................................................................................... 16
4-13-2 صفات شخصيتي ....................................................................................................... 93
5-13-2 اختلال هاي رواني ...................................................................................................... 37
14-2 موقعيت هاي مخاطره آميزفردي .......................................................................................... 97
15-2 عوامل مخاطره آميز بين فردي ومحيطي ................................................................................... 92
23-1 عوامل مربوط به خانواده.............................................................................................................. 92
27-1 تاثير دوستان............................................................................................................................... 93
18-2 عوامل مربوط به مدرسه ................................................................................................. 93
19-2 عوامل مربوط به محل سكونت ............................................................................................ 93
22-2 عوامل مخاطره آميزاجتماعي .............................................................................................. 42
22-2 قوانين ................................................................................................................... 41
21-2 بازارمواد ................................................................................................................. 41
22-2 اثراعتیاد برزندگی مشترک................................................................................................. 04
1-22-2 سردي كانون .......................................................................................................... 41
2-22-2 تاثيرمنفيبرنسل .......................................................................................................... 41
20-2 پیشینه عملي تحقیق............................................................................................................ 01
2-25-1 همه گيرشناسي درايران .................................................................................................... 41
26-2 بررسي همه گيرشناسي درجهان .......................................................................................... 49
1-26-2 مطالعه مانهاتان ...................................................................................................... 44
2-26-2 مطالعه نيوهاون ...................................................................................................... 44
3-26-2 مطالعه استرينگ ...................................................................................................... 44
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه ..................................................................................................................... 52
2-3 نوع طرح: ................................................................................................................ 52
9-9 جامعه پژوهش........................................................................................................................................... 11
4-3 نمونه وروش نمونه گیری................................................................................................... 52
ل
5-3 ابزارتحقيق ... ………………………………………………………………………………………………………… 12
12........................................................................................ (GHQ 2-1-9 معرفی پرسشنامه سلامت عمومي 28
12………………………………………………… ....... (GHQ 1-1-3 روش نمره گذاري پرسشنامه سلامت عمومي( 28
11 ................................................................................... GHQ 3-5-3 مقياس هاي چهارگانه آزمون
53 ..................................................................................... GHQ 4-5-3 موارد كاربردومحدوديت ها
5-5-3 نمره برش آزمون ........................................................................................................ 54
6-5-3 پايايي آزمون ............................................................................................................ 54
7-5-1 اعتبار پرسشنامه........................................................................................................... 55
3-9 جلسات آموزشی........................................................................................................................... 55
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
1-4 توصیف داده ها ........................................................................................................... 62
2-4 تحلیل داده ها ............................................................................................................ 71
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه ..................................................................................................................... 86
2-5 نتایج تحلیلی پژوهش ......................................................................................................... 86
3-5 نتیجه گیری کلی ............................................................................................................ 89
4-5 پیشنهادات .................................................................................................................. 92
1-4-5 پیشنهادات پژوهشی ....................................................................................................... 92
2-4-5 پیشنهادات کاربردی ....................................................................................................... 92
5-5 محدودیت های تحقیق ....................................................................................................... 91
3-1 ملاحظات اخلاقی........................................................................................................................... 29
منابع ............................................................................................................................ 93
م
ن
فهرست جداول
عنوان...........................................................................................................................................................صفحه
2-شاخص های توصیفی برای معدل سلامت روان در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون..... 06 - جدول 4
1-شاخص های توصیفی برای معدل علائم جسماني در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پيش آزمون... 32 - جدول 4
9-شاخص های توصیفی برای معدل علائم اضطراب و خواب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پيش - جدول 4
آزمون.......................................................................................................................................................................... 31
4- شاخص های توصیفی برای معدل علائم عملكرد اجتماعي در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پيش - جدول 4
آزمون............................................................................................................................................................................. 39
3-شاخص های توصیفی برای معدل سلامت روان در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس - جدول 4
آزمون........................................................................................................................................................................... 34
7- شاخص های توصیفی برای معدل علائم جسماني در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس - جدول 4
آزمون........................................................................................................................................................................... 31
2- شاخص های توصیفی برای معدل علائم اضطراب و خواب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس - جدول 4
آزمون............................................................................................................................................................................ 33
3-شاخص های توصیفی برای معدل علائم عملكرد اجتماعي در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس - جدول 4
آزمون............................................................................................................................................................................ 37
21 -شاخص های توصیفی برای معدل علائم افسردگي در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس - جدول 4
آزمون............................................................................................................................................................................ 32
22 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم جسمانی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پیش - جدول 4
ازمون........................................................................................................................................... 33
21 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم جسمانی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پس - جدول 4
آزمون........................................................................................................................................... 71
29 - تحلیل کواریانس، تاثیر آموزش مهارت های زندگی و کاهش علائم جسمانی در زنان دارای همسر - جدول 4
معتاد................................................................................................................................................................. 72
24 -آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان دارای همسر معتاد در مرحله - جدول 4
پیش آزمون.................................................................................................................... 71
21 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان دارای همسر معتاد در مرحله - . جدول 4
پس آزمون..................................................................................................................... 79
23 - تحلیل کواریانس، تاثیر آموزش مهارت های زندگی و کاهش علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان دارای همسر - جدول 4
معتاد............................................................................................................................................ 74
27 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم عملکرد اجتماعی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پیش - جدول 4
آزمون............................................................................................................................. 71
22 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم عملکرد اجتماعی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پس - جدول 4
آزمون............................................................................................................................... 73
23 - تحلیل کواریانس ،تاثیر آموزش مهارت های زندگی و کاهش علائم عملکرد اجتماعی در زنان دارای همسر - جدول 4
معتاد....................................................................................................................................................... 77
11 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم افسردگی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پیش - جدول 4
آزمون........................................................................................................................................ 72
12 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و علائم افسردگی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پس - جدول 4
س
آزمون........................................................................................................................................... 73
11 - تحلیل کواریانس، تاثیر آموزش مهارت های زندگی و کاهش علائم افسردگی در زنان دارای............ 06 - جدول 4
19 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی وسلامت عمومی زنان دارای همسر معتاد در مرحله پیش - جدول 4
آزمون....................................................................................................................................................... 22
14 - آزمون استودنت جهت مقایسه آموزش مهارت های زندگی و سلامت عمومی در زنان دارای همسر معتاد در مرحله پس - جدول 4
ازمون............................................................................................................................................ 21
11 - تحلیل کواریانس، تاثیر آموزش مهارت های زندگی و کاهش سلامت عمومی در زنان دارای همسر معتادمرحله پيش - جدول 4
آزمون................................................................................................................................................. 29
13 -شاخص های توصیفی برای معدل علائم اضطراب و خواب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پيش - جدول 4
آزمون............................................................................................................................................................................. 24
ع
فهرست نمودارها
عنوان..............................................................................................................................................................صفحه
2- فراوانی و درصد سلامت روان در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون................................... 31 - نمودار 4
1- فراوانی و در صد علائم جسماني در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیس آزمون.......................... 32 - نمودار 4
9- فراوانی ودر صد علائم اضطراب و خواب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون.............. 31 - نمودار 4
4- فراوانی ودر صد علائم عملكرد اجتماعي در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون................ 39 - نمودار 4
1- فراوانی ودر صد علائم افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون............................. 34 - نمودار 4
3- فراوانی ودر صد سلامت روان در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون................................... 31 - نمودار 4
7- فراوانی ودر صد علائم جسماني در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون............................... 33 - نمودار 4
2- فراوانی ودر صد علائم اضطراب و خواب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون................ 37 - نمودار 4
3- فراوانی ودر صد علائم عملکرد اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون................. 32 - نمودار 4
21 - فراوانی ودر صد علائم افسردگي در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون........................... 33 - نمودار 4
ف
چکیده


تاثیر ،آموزش ،مهارتهای ،زندگی ،بر ،سلامت ،روانی، زنان ،دارای ،همسر ،معتاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب - …

در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی ...

مهارت های روانی در ورزش - iranskating.com

مهارت های روانی در ورزش. موضوع : مهارت های روانی در ورزش . مهارتهای روانی. ویژگی های ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

پزشکی،سلامت،بهداشت،اخبار پزشکی،اخبار سلامت

پزشکی،سلامت،بهداشت،اخبار پزشکی،اخبار سلامت,وزارت بهداشت،اخبار سلامت و پزشکی ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

انجمن اولیاومربیان آموزش وپرورش ناحیه دو - آموزش

باسمه تعالی . مدرس محترم آموزش خانواده . با سلام . جهت روشن شدن وضعیت کارت مدرسی آموزش ...

اثرات مرفین بر سلسله اعصاب مرکزی بدن

از عوارض مصرف مورفین میتوان اختلال در سیستم اعصاب مرکزی را نام برد . اثرات مورفین بر بدن

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و …

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ...

10 نکته مهم در مورد اعتیاد که باید بدانیم - ایران ناز

مقدمه. چند روز پیش تر خبری را از سایت شمال نیوز خوانده بودم که یکی از مسئولین استان ...

عوامل خطرآفرین در مصرف مواد - آکا

ج ) عوامل خطر آفرین جمعیت شناختی. پژوهشها بیانگر آن است که در مجموع ، مردان میزان ...

آموزش مهارت های زندگی - آموزشی و فرهنگی

توانمندی و سلامت زندگی ... ، با بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ... ، تأثیر آموزش ...

مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت

مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان

آموزش مهارت‌های زندگی برای مهار اعتیاد

... آموزش مهارت‌های زندگی در ... تاثیر آموزش ... بر این كه آموزش ...

بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت

... در زنان دارای همسر معتاد ... سلامت روانی زنان دارای ... آموزش+مهارتهای+زندگی +بر ...

معاونت بهداشتی - گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ...

... به آموزش مهارتهای زندگی در ... زنان همسر معتاد با ... زنان دارای همسر معتاد با ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

ol472 -بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ... روانی در بین زنان دارای ... بر سلامت روانی. ol903- تاثیر ...

سلامت خانواده: نقش خانواده در بهداشت روانی از دیدگاه …

... یک در تأمین سلامت روانی طرف ... تأثیر قطعی بر ساخت ... زنان و زندگی ...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع …

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت ... دارای سلامت روانی ... تأثیر آموزش مهارتهای ...

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر

... بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر ... منجر به شکست زندگی ...

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی …

بررسی تاثیر آموزش بر ... بر خودکارآمدی زنان معتاد ... بر کیفیت زندگی زنان ...

زیست شناسی

قسمت خلفی پیش مغز(دیانسفال)شامل تالاموس وهیپوتالاموس واپی تالاموس است . . تالاموس:یک ...

چرا من نباید خوشگل باشم و دیگری زشت؟ | شهر سوال

سلام بر شما من هم تجاربم رو در این زمینه بگم .من خودم به شخصه انسانهای زشت و زیبای ...

الف - ادامه خدمت اجباری سربازی، با کدام توجیه منطقی؟

درود بر شما تفاوت نسل جدید با قدیم از زمین تا آسمان است. نسل جدید کم حوصله، راحت طلب و ...

مدیریت 203. تأثیرات آموزش بر موفقیت اجرای برنامه ریزی منابع سازمان و کارایی سازمانی درک شده

طراحی آزمایش ها برای مهندسان و دانشمندان

مدیریت 204. اثر فرهنگ بر اجرای سیستم برنامه ریزی سرمایه ای

مدیریت 205. اثر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) و شیوه های مدیریت زنجیره تامین(SCM) در عملکرد شرکت ها

مدیریت 206. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP: نقش میانجی مشارکت کارکنان

powerpoint اختلالات شخصیت

مدیریت 207. یک متدلوژی مدل محور و یکپارچه ساز

مدیریت 208. استفاده از یک چارچوب KMERP برای بهبود پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP )

حسابداری 1. رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی

نرم افزار اموزش زبان ترکی استانبولی

خودآموز طراحی وب

خودآموز نرم افزار حسابداری هلو

جم بی نهاینت کلش اف کلنزو قورت بده

آموزش تصویری بافت تاپ

آموزش و ترفند های ویندوز 10

کتاب نیروی وارد بر کشتی و سازه های دریایی اثر فالتینسن

استاندارد های حسابدری

طراحی عکس عروسی حرفه‌ای

مشاغل پردرآمدعیدنوروز

5اس(5S)