دانلود رایگان


قانون کار جمهوری اسلامی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان فصل 1- تعاریف کلی و اصولیماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.ماده2-کارگر از

دانلود رایگان فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کارمی‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتیکه به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.
ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوقمساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بودو همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل2- قراردادکار
2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌
ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
ماده8-شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره 1:اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره1: در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گرددکه یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
ماده11- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد.
ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل،تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردی که کاراز طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره1: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار،منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره2 : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.
2-2- تعلیق‌ قرارداد کار
ماده14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
تبصره 1: مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانهکارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.


پایان نامه ،قانون ،کار، جمهوری ،اسلامی ،ایران


قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قوانین کار - کار و رفاه اجتماعی

قانون کار جمهوری اسلامی ایران ... آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ...

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول ‌ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها ...

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 4

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 4 فصل9- مراجع اختلاف ماده 157 هرگونه اختلاف فردي بين ...

قانون کار جمهوری اسلامی ایران | وزارت تعاون، کار و رفاه ...

آدرس: تهران- خیابان آزادی - بین خیابان خوش وبهبودی - وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مقدمه : آیا راستی ماهیت کار چیست؟ آیا “کار” با “شغل” یکی است یا تفاوت دارد؟ در فارسی ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، …

نظام جمهوری اسلامی ایران; جریان روشنفکری; جنبش زنان; جنبش دانشجویی; انتخابات; قانون ...

قانون‌ کار «جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌»

قانون‌ کار «جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» ((با استفاده از منابع اطلاعاتی وزارت تعاون ...

قانون کار ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قانون کار ایران در درستی این مقاله اختلاف ... تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی ...

قانون کار و امور اجتماعی - ejoo

قانون کار و امور اجتماعی كارفرما شخصي است ... متن کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران | وزارت تعاون، کار و …

اشتغال اتباع خارجی; قانون ورود واقامت اتباع خارجی; آئین نامه اجرایی قانون ورود واقامت ...

آشنایی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران

برای هر شخص لازم است حقوق خود را بداند برای همین قانون کار را برای شما گذاشتم تا ...

قرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ... در قانون كار جمهوری اسلامی ... ایران در میان ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق ...

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

گروه کارشناس رسمی دادگستری. معرفی توانمندی ها; نقشه برداری; خدمات رشته‌های فنی و ...

حسابداری | قانون کار جمهوری اسلامی ایران + لایحه …

قانون کار جمهوری اسلامی ایران فصل ۱- تعاریف کلی و اصولی. ماده ۱. کلیه کارفرمایان ...

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - حقوق

... جمهوری اسلامی ایران. ... اسلامی است که ملت ایران ... قانون مدنی ایران ...

قرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایران - پايگاه …

... حقوق و مزایا، قانون کار، ... و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرایی ...

قانون|قانون اساسی|قانون مدنی|قانون مجازات اسلامی|قانون

قانون کار; قوانین ... کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

1- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن ...

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 2 كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از ...

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - حقوق

... جمهوری اسلامی ایران. ... اسلامی است که ملت ایران ... قانون مدنی ایران ...

شهر حقوق - شرحی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

شرحی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱) فصل اول قانون کار برابر ماده ۱ قانون کار ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

1- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن ...

قانون کار ایران - ویکی‌نبشته

... (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) ... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام ...

متن کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران - انجام کارهای ...

متن کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهائی با ...

آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ...

آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ... قانون کار جمهوری اسلامی ...

به انديش - قانون کار جمهوري اسلامي ايران و مقررات …

... قانون کار جمهوري اسلامي ايران و ... شوراهای اسلامی ... قانون کار به ...

مرکز پژوهشها - قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... کار تدوین قانون ... جمهوریاسلامی‏ و قانون ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8 9:; < 8 => ?< 8 9 @ q r a ˘ s t r u ˚ v8 w x h y , z[ \]^ _ ‘ a b c d n op ab % ˘˘ cd e f g h h ij kl m n op

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 2 كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از ...

کتاب آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C

سرور و تقسیم بندی آن

ccna فارسی

درک صحیح مشتری ، شناخت گروههای مختلف آن ، نگرش های کهن و نوین به جایگاه مشتری

فناوری فیبرنوری

پروژه پایان ترم کنترل پیشرفته یک

مقاله حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی

فناوری اطلاعات و مخابرات

مقاله فناوری nfc و کاربرد آن در مدیریت پارکینگ های مشهد‎

اموزش نصب ویندوز8به صورت pdf

داستان یک زن چینی

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

فروشگاه الکترونیکی آمازون

نظریه های پیدایش انسان

طراحي هيدروليكي تصفیه خانه اب

Interanet Analises

Chemconnect.com

وایمکس و طریقه کارکرد آن

پکیج آموزشی مهارتهاي هفتگانه ICDL

سیالات غیر نیوتنی و کاربرد آن در صنعت نفت