دانلود رایگان


تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهبالازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شودو پاره ای

دانلود رایگان مقدمه
بالازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شودو پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.
ازجمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کاردر پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد وموضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟
پرسشهای دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟
هرچند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوطبه حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.
طرح موضوع
رابطهکارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد،از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.
روشناست که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسهمحل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یامصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدودمسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ایبه رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریههای مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟
پیشینه موضوع در حقوق ایران
باتوجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران باکارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکهقانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصربه دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.
شایدیادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.
درسال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظرآن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشورو در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی هایآن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متنمصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر مجلس تایید شد از آنجا که حکم مقرر در یکی از چهره های تحول حقوق کار در دهه هایاخیر محسوب می شود نخست میان نظری این تحول را به اختصار مطالعه می کنیم (گفتار اول )، آنگاه موضوع را از لحاظ رویه قضائی چند کشور بررسی می نمائیم(گفتار دوم )تابتوانیم از عملکر کشورهای دیگر در مواردی مشابه آنچه در قانون جدیدکار کشورمان پیش بینی شده آگاه شویم و در صورت امکان از تجربه آنان در زمینه چگونگی اجرای قانون بهره مندگردیم .


پایان نامه ،تغییر ،کارفرما ،و، آثار، آن، در، رابطه ،کارگری ،و ،کارفرمایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اخبار قانون ترک کار - e-estekhdam.com

نحوه شکایت از کارفرما قوانین ترک محل کار همه چیز درباره قانون ترک کار مجموعه پرسش و ...

قانون کار - کار و رفاه اجتماعی

نمودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; نمودار اداره کل روابط کار و جبران خدمت; شرح ...

قوانین و مقررات مربوط | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قوانین و مقررات مربوط. آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار. ماده 1- به منظور تامین ...

حقوق و دستمزد سال 96 ( کلیه اخبار) | استخدام

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۹۶ . ۹ اسفند ۹۵ – پیشنهاد دو میلیون تومانی حداقل ...

شرح وظائف | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی; منشور رفتار حرفه ای و اخلاقی; منشور کاری; ماموریت و ...

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 96 (کلیه اخبار ...

۳ بهمن ۹۵ – ۹ هزار اشتغال در مازندران ثبت شده است . خبرگزاری مهر : مدیرکل تعاون، کار و ...

قزوین امروز

محمد اسدی، سه شنبه شب در مراسم اختتامیه هفتیمن دوسالانه نقاشان و دومین دوسالانه ...

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و

مخاطبان ارجمند،برای یافتن پاسخ سئوال خود ابتدا سئوالات زیر و نیز پرسش و پاسخ های ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و ...

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

+نوشته شده توسط حمید در دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 22:38 |

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی با لازم الاجراء شدن قانون جدید ...

وکالت آن لاین - تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. ... وقتی در تغییر کارفرما و ...

دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه ...

دانلود پایان نامه : تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. دانلود پایان ...

تغییر کارفرما و تاثیر آن بر رابطه کارگری و کارفرمایی در ...

تغییر کارفرما و تاثیر آن بر رابطه کارگری و کارفرمایی ... و و آثار آن در رابطه کارگری ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

کاربر گرامی روزانه امکان مشاهده بیش از 0 صفحه وجود ندارد. صفحاتی که امروز مشاهده کرده ...

دانلود پایان نامه درباره تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه ...

دانلود تحقیق درباره تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی دانلود مقاله ...

نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و ...

نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی | شرکت …

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی. ... و کارفرما ... کارگری و کارفرمایی و در ...

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و ... تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - رابطه کارگری و ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. نام مقاله :رشته حقوق : تغییر ...

بخش هفدهم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف 1- نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه ...

نرگس آباده

دارچین یکی از قدیمی‌ترین انواع ادویه شناخته شده توسط بشر است و شهرت عسل نیز از زمانی ...

همه چیز درباره مقاله وانواع آن

کتاب سال اسپاگتی

نرم افزارPortable SACS 5.1

ترجمه مقاله - تحقیق برروی تأثیر عوامل امنیت اطلاعات سیستمهای هتلداری بر قابلیت اطمینان آنها

سازه های فولادی 1

آموزش تصویری و گویای اسکچ آپ

بازیافت طلا از قطعات کامپیوتری و الکترونیکی

جوشکاری فولادهای ساده کربنی وکربن منگنزدار

بازیافت طلا ونقره ازقطعات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی برای مهندسین شیمی Fluid Flow

آموزش تصویری وی ری اسکچ آپ جلسه 2 و3

جوشکاری نفوذی

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

فایل خود هیپنوتیزم فروش میلیونی

طرح آماده ویلا سه بعدی اسکچ آپ بهمراه تنظیمات رندرگیری

جوشکاری با پرتوهای الکترونی

ترسیم نمودارهای dfd بانک

جوشكاری اصطكاكی

پایان نامه ارشد روانشناسی با موضوع رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

حسابداری 103. درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی