دانلود رایگان


گزارشات كارآموزي وكالت - دانلود رایگاندانلود رایگان رياست محترم كلانتري 10احتراماًبه استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي 20 متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا

دانلود رایگان رياست محترم كلانتري 10
احتراماًبه استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي 20 متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفتهاست كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي 14اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آنرياست محترم كمال تشكر را دارم.
با احترام بهروز اسماعيلي
برگ تحقيق از شاكي
س – خود را معرفي نمائيد مفاد نمائيد مفاد تبصره 125 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
نام: بهروز نام خانوادگي: اسماعيلي فرزند: محمد سن: 1335
شغل و محل كار: بنگاه معاملات ملكي اوج – انتهاي بيست متري املاك گلها
اهل كرج ساكن كرج شهرك اوج بوعلي 17 قطعه 219
س– شكايت خود را مشروحاً با دلائل بيان نمائيد: احتراماً به عرض مي‌رسانم اينجانب مغازه مشاور املاك را در ساعت 2:30 مورخه 30/7/80 را تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت 08 مورخه 1/8/80 به محل كار رفته متوجهشدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است و سارق يا سارقين يكدستگاه تلويزين الجي 14 اينچ رنگي را به سرقت برده‌اند و حال به شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم چونكه نامبرده فردي سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزين را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهي مي‌كنيم.
امضاء شاكي
برگ تحقيق از متهم
س- خود را معرفي نمائيد مفاد تبصره 125 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
ج- نام: علي اكبر نام خانوادگي: سرخوش فرزند: حمزه سن: 25 ساله
شغل و محل كار: لوله كش با سواد اهل تهران ساكن: كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه 254 زنگ وسط تلفن: ـــــ
از مقررات ماده 125 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغيير دادم اطلاع مي‌دهم.
س- شكايت شاكي براي شما قرائت و تفهيم مي‌شود. چه مي‌گويي؟
ج-شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه؟
س- آيا داراي سابقه سرقت مي‌باشيد يا خير؟
ج- بله يكبار سابقة سرقت داشتم كه به زندان رفتم.
س- اظهارات خود را چگونه گواهي مي‌كنيد؟
ج- امضاء مي‌زنم.
شاكي: بهروز اسماعيلي
متشاكي: علي اكبر سرخوش
موضوع سرقت عادي مغازه
احتراماًدر ساعت 1030 مورخه 1/8/80 شخصي به هويت بهروز اسماعيلي فرزند محمد 45 ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقيم كرج شهرك اوج بوعلي 17 قطعه 219 معرفي مي‌نمود ضمن ارائه گزارشي به كلانتري مراجعه و در برگ بازجوئي پيوستيبيان داشت مغازه‌ام واقع در شهرك اوج انتهاي 20 متري املاك گلها را در ساعت 2130 مورخه 30/7/80 تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت 080 مورخه 1/8/80 زمانيكه مراجعه نمودم متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است كه يكدستگاه تلويزيون ال جي 14 اينچ رنگي توسط سارق يا سارقين به سرقت رفته كه در حين رابطه شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزيون را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است. از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم متعاقباً آقاي علي اكبر سرخوش فرزند حمزه 25 ساله شغل لوله‌كشي با سواد اهل تهران ساكن كرج شهرك اوج بوعلي غربي قطعه 254 زنگ وسط به كلانتري احضار در برگ بازجوئي تحقيق بيان داشت شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه‌ام داراي سابقه سرقت مي‌باشم كه به زندان رفتم اينك پرونده امر تنظيم بنظر مي‌رسد.
دفتر/ نگهباني: پرونده متشكله جهت كسب دستور و بررسي بيشتر به اداره آگاهي ارسال شود.
امضاء افسر نگهباني كلانتري 13 جهانشهر استوار مصدق
امضاء رئيس كلانتري 13 جهانشهر سرهنگ شفيعي
ورود به دفتر آگاهي كرج شمارة 755/6864 اقدام كننده ك 2
توسط جناب سرگرد عبدالملكي و سرگرد قدمي امضاء گرديده است. 10/8/80
برگ بازجوئي از متهم توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
تاريخ 1/8/80
س: خود را معرفي نمائيد. مفاد مادة و تبصرة 125 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود مواظب اظهارات خود باشيد.
ج:نام علي اكبر نام خانوادگي سرخوش فرزند: حمزه سن 24 سال شغل و محل كار: لوله كش و تابلوساز با سواد اهل تهران مقيم كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه 254 مذهب شيعه تبعه ايران پيشينه محكوميت كيفري دارم بدون عيال.
س- به چه اتهامي سابقه كيفري داريد.
ج- سرقت منزل
س- برابر گزارش كلانتري 13 و دادخواهي شاكي متهم هستيد به سرقت از مغازه آقاي بهروز اسماعيلي قبول داريد؟ ماجرا را توضيح دهيد.
ج-ساعت 5/4 صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ايمان مبادرت به سرقت مغازه يكدستگاه تلويزيون رنگي 14 اينچ كرديم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بريده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم كه كسي نيايد و بعد از ربودن تلويزيون آن را من گفتم كه چه بكنيم گفت چون براي تو مقدورنيست من آنرا به خانه خودمان مي‌برم تا صبح كه با هم برويم چهارراه دانشكده و بفروشيم ما كه تازه به كرج آمده ايم دانشكده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتيم براي ساعت 10 صبح كه او را ديدم او گفت من آشنا دارم تا با قيمت خوبي بفروشيم و او رفت به من گفت كه تو بايست تا من بيايم و بعد از آن خبرينشد تا اينكه من را دستگير و به من مظنون شدند.
س- ايمان هم اكنون كجاست؟
ج- آدرس او را مي‌دانم.
س- اظهارات خود را گواهي كنيد.
ج- سواد دارم امضاء مي‌كنم. ايشان امضاء كرده‌اند.
طينامه‌اي از راديو دوم آگاهي به معاونت محترم قضائي دادگستري به شماره و تاريخ به موضوع دستگيري سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قيد گرديد كه لهذا با عنايت به مراتب فوق و اقرار متهم بدينوسيله پرونده همراه طرفين به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبي جهت تحقيقات جامع تر و تحقيق در مورد ساير سرقتهاي احتمالي و دستگيري همدستاو دستورات لازم صادر فرمايند.
كه اين امر توسط معاونت قضائي دادگستري كرج به شعبة 29 دادگاه عمومي كرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رويت شده.

گزارش نهائي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
از دايره دوم آگاهي
به رياست محترم شعبه 29 محاكم عمومي كرج
موضوع: كسب تكليف
سلام عليكم
احتراماًدر اجراي دستور مورخ 2/8/80 مبني بر اينكه پرونده اعاده متهم امشب تحت نظرو فردا با دستگيري متهم ديگر ارسال شود. متهم فردا همراه پرونده و شاكي ارسال شود حسب دستور صادرة مأمورين به منظور دستگيري متهم با راهنمايي متهمدستگير شده قصد عزيمت به محلي رؤيت و مخفي‌گاه ايمان نام داشتند متهم گفت من قبلاً از او مواد مي‌گرفتم و فقط در جلو يك منزلي با او برخورد كرده‌ام لذا تاكنون دستگيري متهم ديگر ميسر نشده بدينوسيله پرونده همراه متهم و شاكي توسط مأمور بحضور ارسال خواهشمند است به منظور دستگيري متهم نبايست ورود به مخفيگاه وي صادر تا اقدامات لازم بعمل آيد.


گزارشات ،كارآموزي ،وكالت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - گزارش کارآموزی …

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - گزارش کارآموزی وکالت - وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات ...

نمونه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت

دانلود نمونه گزارشات کامل کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در قالب word قابل ویرایش و ...

دانلود گزارش پايان نامه كاراموزي وكالت

دانلود گزارش پايان نامه كاراموزي وكالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان فرمت doc تعداد ...

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت (ماده 187 …

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت. ... ارزيابي گزارشات كارآموزي و صدور ...

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت ... ارزيابي گزارشات كارآموزي و صدور ...

گزارش دورة كارآموزي وكالت

گزارش دورة كارآموزي وكالت. مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه ...

گزارشات كارآموزي وکالت - stufile.ir

برچسب ها: گزارشات كارآموزي وکالت كانون وكلاي ...

گزارشات دوره کارآموزی و کارورزی وکالت

مطالب مرتبط. مجموعه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت; گزارش كارآموزي دوره وكالت

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت ...

گزارشات عملی وکالت - pnueb1394.rozblog.com

گزارشات دورة كارآموزي و كارورزي وكالت - ... مجموعه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت - ...

گزارش دورة كارآموزي وكالت

گزارش دورة كارآموزي وكالت. مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه ...

گزارش دورة كارآموزي وكالت – پیام دانلود نت

مقالات مرتبط: خرید و دانلود مجموعه گزارشات كارآموزي كيفري وحقوقي شعار همیشگی ما ...

دانلود گزارش پايان نامه كاراموزي وكالت

دانلود گزارش پايان نامه كاراموزي وكالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان فرمت doc تعداد ...

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت (ماده 187 …

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت. ... ارزيابي گزارشات كارآموزي و صدور ...

مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت

مجموعه گزارشات ... مجموعه گزارش کارآموزی وکالت مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت ...

گزارش كارآموزي دوره وكالت

گزارش كارآموزي دوره وكالت - ... آمار افراد آنلاین : 1 بازدید امروز : 13 بازدید دیروز : 52

دانلود فایل ( گزارشات كارآموزي وكالت) – سهیل آرک

مقالات مرتبط: دریافت فایل گزارش كارآموزي دوره وكالت – پرداخت و دانلود آنی هموطنان ...

گزارشات عملی وکالت - pnueb1394.rozblog.com

گزارشات دورة كارآموزي و كارورزي وكالت - ... مجموعه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت - ...

دانلود گزارشات كارآموزي وكالت - 0y0

فرمت فايل : word(قابل ويرايش) تعداد صفحات:343 فهرست مطالب: عنوان صفحه ۱ ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت ...

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

برچسب‌ها: گزارش کارآموزی وکالت,گزارش کارآموزی وکالت 187,گزارش كارآموزي وكالت,نمونه ...

گزارش كارآموزي دوره وكالت - papersky.ir

گزارش كارآموزي دوره وكالت مجموعه گزارشهای کارآموزی و ... مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت;

گزارشات دوره کارآموزی و کارورزی وکالت (با موضوع بیمه)

گزارشات دوره کارآموزی و کارورزی وکالت (با موضوع بیمه) ... نتايج كارآموزي وكالت 91, ...

گزارش كارآموزي دوره وكالت

گزارش كارآموزي دوره وكالت - ... آمار آنلاين : 1 بازديد امروز : 59 بازديد ديروز : 114

خرید و دانلود گزارشات كارآموزی وكالت – وبمو آرتیکل

محقق گرامی،شما با جستجوی گزارشات كارآموزی وكالت وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی ...

خرید آنلاین گزارشات دورة كارآموزي و كارورزي وكالت (با ...

محقق گرامی،شما با جستجوی گزارشات دورة كارآموزي ... خرید آنلاین گزارشات كارآموزي وكالت ;

سرزمین مقاله تحقیق و بررسی در مورد تأمين مالي …

تحقیق و بررسی در مورد گزارشات كارآموزي وكالت 343 ص قیمت: 3,700 تومان تحقیق و ...

مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه ...

سرزمین مقاله تحقیق و بررسی در مورد تاريخچه عقد رهن

تحقیق و بررسی در مورد گزارشات كارآموزي وكالت 343 ص قیمت: 3,700 تومان تحقیق و ...

مجموعه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت

گیفت کارت شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تصفیه آب دانلود سوالات امتحانی دانشگاه ...

ویرایشگر پرقدرت اندروید(((برنامه خارجی ویرایش کن تو بازار بفروشش کسب درامد کن در یک روز

کتاب ترانه های خيام از صادق هدایت

دیکشنری جامع دانشجویی

اثر متقابل خط لوله و خطوط انتقال برق و ارتباط آن با خوردگي

بازی خاطره انگیز و بسیار زیبای Doom

اولین کتاب کامل کسب درامد از اینترنت

بازی خاطره انگیز و بسیار زیبای Hercules

دانلود بازی جدید ایرانی

کتاب آیین دوست یابی

پایان نامه با موضوع مقدمه ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی

پایان نامه با موضوع مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها و لیپوپروتئینهای پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

پایان نامه با موضوع رنگرزی وچاپ وتکمیل

پایان نامه با موضوع راهنمای نصب و استفاده از تبخیر کننده

پایان نامه با موضوع تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان نامه با موضوعتاثیر زمان تمرین (صبح وعصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار

پایان نامه با موضوع IP

بازی اندروید7

مدل 3d تیبا

همه چیز درباره Vlan

کتاب لاف توشک