دانلود رایگان


تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات - دانلود رایگاندانلود رایگان مجموعه مناسب کسانیاست که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .باخرید مجموعه کل مقالات تدوین استراتژی از 25% تخفیف بیشتر بهره مند

دانلود رایگان

مجموعه مناسب کسانیاست که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

باخرید مجموعه کل مقالات تدوین استراتژی از 25% تخفیف بیشتر بهره مند شوید.

تدوین استراتژی - مجموعه کل مقالات

این مجموعه شامل 77مقاله در خصوص " تدوین استراتژی " می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یکفایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 1520

حجم فایل زیپ دانلودی 36.9 MB


فهرست مقالات به شرحذیل می باشد :

رديف عنوان مقاله تعداد صفحات

1014 درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی 16

1015 طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانیبا ترکیب روش های BSC و AHP 23

1016 بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایهمدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک 22

1017 طراحی نقشه راهبرد برای موسسات علمی پژوهشی غیردولتیبر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی 22

1018 مدل سنجش رویکرد برد برد به عنوان زیرساخت کار تیمی 15

1019 ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده ازتکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد) 31

1020 ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استواربا رویکرد آینده پژوهانه 26

1021 فرآیندها و عناصر تدوین راهبردهای وظیفه ای سازمان 17

1022 امکان سنجی پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن درسنجش عملکرد بیمارستان های شیراز 27

1023 ارایه یک روش ترکیبی در تدوین روش شناسی پیاده سازیمدیریت دانش 34

1024 ارائه رویه نظام مند انتخاب مشاور با هدف تدوینبرنامه استراتژیک در مدیریت شهری؛ (مورد مطالعه: سازمان زیباسازی شهر تهران) 22

1025 طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنیبر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا 21

1026 رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدمقطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی 20

1027 تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابیبه آنها با رویکرد ارزیابی متوازن 28

1028 طراحی مدل خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظامسلامت ایران (پژوهشی کیفی) 20

1029 الگوی ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در هلدینگها بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا 25

1030 شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابعانسانی 26

1031 تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد 33

1032 کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی:مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران 23

1033 الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی 20

1034 استراتژی مدیریت دانش کسب و کار 15

1035 گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدیدبر عملکرد توسعة محصولات جدید 19

1036 تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکردصادراتی 21

1037 چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهانبا رویکرد بازاریابی 16

1038 تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه:شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد 18

1039 تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفابا استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM 15

1040 روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی 22

1041 ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزشنهاجا 32

1042 تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها 26

1043 تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساسمدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی) 22

1044 تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با رویکرد توسعةدانش کارکنان 15

1045 تدوین محورهای استراتژیکی توسعه ی منابع انسانی 29

1046 تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترشعملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار 16

1047 تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجادو ارتقا سرمایه اجتماعی 19

1048 بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیترقابتی 17

1049 راهبردهای سیستمی برای تدوین برنامه های استراتژیک 17

1050 جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی 22

1051 تدوین استراتژی های پورتفولیو کسب و کارهای بیمهموسسه فرهنگیان 22

1052 طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایطعدم قطعیت 27

1054 رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدارو مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور 46

1056 قابلیتهای مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی 15

1058 شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیکسیستمهای اطلاعاتی 16

1059 بررسی رابطه بین سازگاری استراتژی کسب و کار بااستراتژی تولیدی و عملکرد شرکت ساپیا دیزل 27

1060 هوشمندی رقابتی و تصمیم­گیری استراتژیک 23

1061 تدوین استراتژی های شرکت صنایع آجر سفال گرگین 35

1062 مدل های استراتژی و پرواز به سوی بالندگی 4

1063 ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد 19

1064 برنامه ریزی استراتژیک موثر در بخش دولتی (نکتههای آموختنی) 9

1065 ارائه مدل تدوین ماموریت در سازمان های عمومی وغیرانتفاعی 25

1066 طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیکسازمانی (مورد مطالعه: شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار درایران) 23

1067 تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد 16

1068 چالشهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در آموزشو پرورش استان اصفهان 16

1070 استقرار استراتژی کسب و کار توسط تکنولوژی اطلاعات 10

1071 تدوین استراتژی توسعه معادن ایران (مورد: شرکت ایمپاسکو) 18

1072 برنامه ریزی جامع چیست؟ 8

1073 راهبرد دلفینی 1

1075 تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی 10

1076 انتخاب آمیخته راهکارهای مناسب و استراتژی ها دربقا و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با استفاده از تکنیک AHP 17

1077 رهیافتی بر توانمندی رقابتی در هزاره سوم 5

1078 تصویرپردازی از ویژگی های آینده موعود: به سوی الگویقرآنی 36

1079 انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه ای 14

1080 ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندیعوامل کلیدی موفقیت (CSF) سایت های خرید و فروش الکترونیکی در ایران 31

1081 تحلیل نظری در تدوین استراتژی توسعه منابع انسانیچالشها و تناقضها 12

1082 ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابلهو آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور 9

1083 طراحی و تدوین استراتژیها و اقدامات پیشگیرانه ازوقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی استان تهران 13

1085 آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورودبه بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون سازمانی 40

1086 تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنیبر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی 22

1087 نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایندتصمیم گیریهای راهبردی سازمان 11

1088 با نگاهی به صنعت خودروسازی چین : استراتژی هایکارآ در مواجهه با تحولات جهانی 4

1089 استراتژی سه جانبه؛ یک روش جدید برای تدوین استراتژی 7

1090 تحولات و اختیارات بیشتر در تعیین استراتژی 4

1091 طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریتراهبردی طرح گرا 12

1092 رفتار مصرف کننده و تدوین استراتژی بازاریابی 3

1093 مدل سازمانی برای تفکر راهبردی: (مطالعه تجربی) 32

1094 ارایه ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ - موردایران 19

1095 طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت هایاستراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران خودرو 28

1096 تعیین و ارتقاء موقعیت استراتژیک پالایشگاه تهرانبر مبنای مدل دلتا و رویکرد پویائی‌های سیستم 19


تدوین استراتژی


استراتژی


مقاله استراتژی


عوامل کلیدی موفقیت


کارت امتیازی متوازن


مزیت رقابتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

جوشكاری اصطكاكی

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی

آموزش کامل Kaspersky Administration KIT Version 8.2

فرایندهای جوشکاری قوسی

109 پروژه ی جذاب الکترونیک

سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش

آثار شهریار

پرسشنامه ناامیدی بک