دانلود رایگان


پایان نامه معاذیر قانونی - دانلود رایگاندانلود رایگان گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازاتمعاذیرمعافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با

دانلود رایگان گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیرمعافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارتاست از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی وقضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن» تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی ازآن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
اولا: در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را ازارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاهو یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورداز حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ثالثا: اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها رافراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت
چنانچهدر مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکومخواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
3-توبه :
براساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانیخدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبرانگذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)
ازمجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملاوقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »
و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »
توبهو اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) وصدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :
1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.


پایان


نامه


معاذیر


قانونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه معاذیر قانونی - marketfile.ir

پایان نامه معاذیر قانونی. گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات. معاذیر معافیت از ...

معاذیر قانونی - پايان نامه | روش تحقيق | پروژه | …

معاذیر قانونی. فهرست مطالب. گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات 1)مبتنی بودن معاذیر ...

معاذیر قانونی - پايان نامه - روش تحقیق - پروژه - …

فهرست مطالب. گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات 1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه …

بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال ... حمایت از پایان نامه های حقوق توسط ...

معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

معاذیر قانونی تخفیف دهنده ... چکیده هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات بررسي تأثير ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف …

به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات ... ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه.

هــوپــاد رایانه تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از …

مرکز دانلود پروژه, پایان نامه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

آل گول – بانک تخصصی پروژه و مقالات دانشجویی …

پایان نامه، پروژه و ... به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته ...

معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات Archives - مقاله ...

مشاوره پایان نامه- پروپوزال- مقاله و تحقیقات دانشجویی مقاله isa و ics 09392506259 دکتر عاقل

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - مسمومیت - حقوق ...

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - مسمومیت - حقوق ( پزشکی قانونی ) - دریافت مقاله ...

آل گول – بانک تخصصی پروژه و مقالات دانشجویی …

پایان نامه، پروژه و ... به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته ...

معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات Archives - مقاله ...

مشاوره پایان نامه- پروپوزال- مقاله و تحقیقات دانشجویی مقاله isa و ics 09392506259 دکتر عاقل

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - مسمومیت - حقوق ...

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - مسمومیت - حقوق ( پزشکی قانونی ) - دریافت مقاله ...

تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات

ارائه پایان نامه، پایان نامه ... به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می ...

معافیت از مجازات در قانون - bazar4h.ir

معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر قانونی تخفیف ... این مقالات و پایان نامه ها را در ...

معاذير معاف كننده ا زمجازات

... معاذیر معاف کننده از مجازات 1)مبتنی بودن ... تبدیل پایان نامه به کتاب با مجوز ...

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - نمونه پروپوزال

عنوان پایان نامه: ... ( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ...

دانلود معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معاف کننده از مجازات دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ... دانلود پروژه و پایان نامه

پایان نامه بررسی قائم مقامی قانونی و قراردادی | …

دانلود متن کامل پایان نامه های ... از نوع قائم­مقامی قانونی دانست و بدلیت عینی از ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه …

بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال ... حمایت از پایان نامه های حقوق توسط ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه …

بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال ... حمایت از پایان نامه های حقوق توسط ...

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - نمونه پروپوزال

عنوان پایان نامه: ... ( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ...

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی - پزشکی قانونی

پزشکی قانونی به منزله شاخه ... - مشاوره و راهنمایی 18 عنوان پایان نامه در خصوص جنبه ...

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای …

شما اینجا هستید: خانه / پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد...

رساله معماری | پایان نامه معماری | دانلود پروژه معماری ...

معماری, رساله معماری, مطالعات معماری, دانلود رساله معماری, پروژه معماری, پایان نامه ...

حقوق ، فقه ، علوم سیاسی - parsproje.com

ارائه نمونه پایان نامه ها و کارهای تحقیقی رشته حقوق در گرایش های حقوق عمومی ، حقوق جزا ...

انجام پایان نامه حقوق - پایان نامه حقوق- پروپزال …

انجام پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق درگرایش های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بین ...

ماهیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی » پایان نامه

پایان نامه ماهیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی ماهیت حقوقی امضای دیجیتال امضای ...

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قانونی تجارت …

پایان نامه تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در ...

معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معاف کننده از مجازات دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل ...

عنوان پایان نامه : خدایان باستان و ارتباط آنها با ادیان نوظهور

عنوان مقاله : طراحی کنترلر کلاسیک ،کنترل مدرن و کنترل بهینه برای مدل تابع تبدیل در حالت های زمان پیوسته و زمان گسسته و مقایسه آنها در محیط کد نویسی در MATLAB‎

عنوان مقاله : حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار

کلیپ برداشت گل گاوزبان

عنوان مقاله : فناوری nfc وکاربرد آن در مدیریت پارکینگ های مشهد‎

کلیپ زیبای نیلوفرهای آبی

مجموعه صدای طبیعت

کلیپ گشتی در کاخ موزه رامسر

مجموعه صدای هواپیما و هلیکوپتر

قالب وردپرس Aggregate

پیراهن قلاب بافی شماره یک درس شماره5

قالب مجله ای فارسی وردپرس Truemag

"Sniper X" مود شده صد در صد تست شده

بوف کور از صادق هدات

اجرای ساختمان

گل قلاب بافی شماره یک درس 6

سیستم های بلادرنگ

آموزش ساخت دو مدل کوسن

مجموهع اشعار بسیاز زیبا و کم یاب ترکی

حسابداری 10. قوانین بر مبنای نتیجه بازدهی