دانلود رایگان


پایان نامه پناهندگی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهبعداز جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسيبين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.هركس كه بنا به دلايل

دانلود رایگان مقدمهبعداز جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسيبين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هركس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و ازاين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن،روياي هر پناهنده‌اي است.
امااينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي‌شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگيبراي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي‌كند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيري‌هاي سياسيو … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي مي‌پردازند.
بهاييكه هر پناهنده و يا هر دولتي مي‌پردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آنها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران مي‌پردازد»
ودر بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجهقرار گيرد.
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
مفهومپناهندگي كه عموماً با يك مكان يا محل جغرافيايي ملازمه دارد و در تاريخ بشري ريشه‌اي بس كهن و قديمي دارد، برخي آن را تقريباً به قدمت زندگي اجتماعي انسان مي‌دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستين پناهندگان تاريخ هستند، زيرا پس از اخراج از بهشت به زمين پناهنده شدند.
دريونان باستان، معابد محل امني حتي براي محكومين به مرگ به شمار مي‌آمد و اين امتياز از حقوق عمومي يونانيان سرچشمه مي‌گيرد. حق پناهندگي چنان ريشه‌‌هاي استواري در سنت اجتماعي داشت كه عليه نقض كنندكان آن مجازات‌هاي بسيار شديدي وضع شده بود.
سنت پناهندگي در رم باستان از منازعه قلمروهاي مختلف سرچشمه مي‌گرفت. بدين معناكه حاكم يك سرزمين از اتباع سرزمين خصم و خصوصاً فراريان از سرزمين دشمن مي‌خواست به سرزمين او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگي كنند. معروف استكه رومولوس بنيانگذار امپراطوري رم در نزديكي پايتخت خود محلي را به عنوانمكان امن تعيين كرده بود تا كساني كه مايل هستدن به آنجا پناه برده و با او بيعت كنند. به اين گونه افراد حق شهروندي اعطا مي‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمين‌هاي آزاد شده نصيب مي‌بردند.
درايران باستان نيز پناهندگي به رسميت شناخته شده بود. مثلاً در تاريخ دوره ساساني مي‌خوانيم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرويز در جنگ با بهرام چوبين شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بيزانس پناهنده شد و امپراطور بيزانس حاضر شد خسروپرويز را حمايت نمايد تا به تخت و تاج ايران برگردد، بهاين شرط كه او در ازاي چنين همراهي ارمنستان را به دولت بيزانس واگذار كند.
در تورات آسماني يهود، پناهدگي به رسميت شناخته شده است. در سفر لاويان باب 19 چنين آمده است: غريبي در ميان شما ما واگزينيد، مثل مثل متوطن از شما باشد او را ميازاريد واو را مثل خود محبت نماييد. در انجيل نيز از كساني نام برده مي‌شود كه در اورشليم و ديگر اماكن امن پناه گرفته‌اند.
پناهندگي در اسلام
درميان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگي مرسوم و معمول بود. هر كس كه در حرمكعبه پناه مي‌گرفته است، از هر نوع تعقيب و خطري كه جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شكستن اين حرمت گناه به شمار مي‌رفته است.
دردين اسلام، هر مسلماني حق دارد به فرد غيرمسلمان حتي اگر كافري باشد كه هنگام جنگ از تعقيب فرار كرده و به سرزمين اسلام پناه برده، پناهندگي دهد. چنين شخصي مستامن ناميده مي‌شود و حق او قابل تعرض نيست و افراد خانواده و مال وي نيز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اينكه چه شخصي آن را اعطا كرده باشد، تعهدي به عهده تمام جامعه است و بايد از سوي همه محترم شمرده شود.
مدت امان يك سال است و ظرف اين مدت، مال و جان پناهنده تحت حمايت است. مستامن از حقوق اجتماعي و فردي برخوردار است.
درپايان يك سال، اگر مستامن بخواهد در كشور پذيرنده باقي بماند، بايد حتماً يكي از اديان توحيدي (اسلام، يهودي، مسيحي و زرتشي) را قبول كند يا بپذيرد كه جزء اهل ذمه درآيد.
اسلام جزء اولين نهادهايي بوده كه اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگاني را كه مرتكب جرائم سياسي شده‌اند، پذيرفته است.
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
دركشور ايران تا قبل از انقلال مشروطيت، همواره به سنت پناهندگي با احترام نگاه كرده است. پناهندگي عموماً در داخل كشور به دو صورت متجلي مي‌گرديد:
الف)تحصن در اماكن مقدسه مذهبي يا در خانقاه‌ها: در اين حالت شخص مجرم و يا كسي كه جان خود را درخطر مي‌ديد، براي فرار از مجازات و يا تحصيل امنيت به داخل اماكن مذكور رفته و معمولاً خود را بوسيله طناب يا زنجيري به در اماكنفوق مي‌بست و بدين طريق تقاضاي پناهندگي مي‌كرد. افرادي كه بدين طريق پناهنده مي‌شدند، تا زماني كه از محل مذكور خارج نمي‌شدند، در امان بودند. البته در تاريخ ديده شده كه گاهي اوقات به دستور حكومت پناهنده‌اي را به زور از محل تحصن اخراج كرده‌اند. فرضاً زماني كه ناصرالدين شاه متوجه شد كهسيدجمال الدين اسدآبادي به حرم حضرت عبدالعظيم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ايران تبعيد نمايند.
ب)پناهندگي در سفارت‌خانه‌هاي دولت‌هاي خارجي: نوع ديگر پناهندگي كه در ايران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌هاي دول خارجي خصوصاً روسيه و انگلستان بود. افرادي كه پناهندگي آنها قبول مي‌شد، حق داشتند پرچم كشور پذيرنده را بالاي منزل خود نصب كنند و بدين ترتيب دولت ايران حق تنبيه شخص مذكور را عملاً از دست مي‌داد.
باانقلاب مشروطيت و پيدايش قانون در ايران، سنت پناهندگي نيز متحول شد، زيراقانون اجازه نمي‌داد كه شخص خاطي (اعم از مجرم عادي و مجرم سياسي) از مجازات فرار كند. از اين زمان است كه پناهده مفهوم ديگري پيدا كرد و به فردي اطلاق مي‌گرديد كه به خاطر ترس از جان يا مال از دولت ايران تقاضاي كمك كرده و پناه بخواهد.
منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگيدر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كهپناهندگي سياسي بخواهند، پناه دهد، مگر اينكه بر طبق قوانين ايران تبهكار وخائن شناخته شوند».
در خصوص چگونگي اعطاي پناهندگي و حقوق و تكاليف پناهنده در ايران، آيين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانويه 1967 كه دولت ايران طي ماده واحده‌اي در سال 1354 با تصويب پارلمان به آن ملحق گرديد، تكليف را مشخص مي‌سازد.


پایان نامه


پناهندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه های حقوق بین الملل دانشگاه شهید …

کاملترین و بروز ترین مجموعه سایتها و ژورنالهای تحقیقات تخصصی و راهنمای محققان اساتید ...

مقالات حقوق ثبت ،مقاله حقوق ثبت ، تحقیق حقوق …

مقاله حقوق ثبت ، تحقیق حقوق ثبت،‌ مقالات حقوقی، پایان نامه حقوق ثبت، کار تحقیقی حقوق ...

Neda 22 -- راهنمای پناهندگی در کانادا

راهنمای پناهندگی در کانادا این راهنما برای افرادی است که در کانادا درخواست ...

مقالات حقوق تطبیقی ، حقوق تطبیقی ، مقاله حقوق …

مقالات حقوق تطبیقی ، حقوق تطبیقی ، مقاله حقوق تطبیقی، تحقیق حقوق تطبیقی ،‌ مقالات ...

الف - حذف‌ شرط داشتن‌ پایان‌ خدمت برای‌ اخذ گواهینامه

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مصوبه این کمیسیون درباره حذف شرط پایان خدمت سربازی ...

خاطرات و اخبار مهاجرت و پناهندگی کانادا، آمریکا، اروپا ...

سوالاتی در مورد پناهندگی از un در ترکیه 1- من پاسپورت دارم اما پاسپورتم در تاریخی که ...

خاطرات و اخبار مهاجرت و پناهندگی کانادا، آمریکا، اروپا ...

درخواست اقامت یا پناهندگی در انگلستان با سلام امیدوارم این گفته ها مفید واقع شوند.

قوانین مربوط به اقامت -تابعیت -پناهندگی

قوانین مربوط به اقامت -تابعیت -پناهندگی - اقامت - اعطاي تابعيت -سرمایه گذاری خارجي ...

روزنامه هشت صبح

به محض این که فرمان تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور توشیح و ...

زندگینامه امیر کبیر (محمد تقی خان فراهانی)

کربلایی قربان پدر امیرکبیر در دستگاه میرزا عیسی (میرزا بزرگ) پدر میرزا ابوالقاسم قائم ...

روزنامه هشت صبح

به محض این که فرمان تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور توشیح و ...

زندگینامه امیر کبیر (محمد تقی خان فراهانی)

کربلایی قربان پدر امیرکبیر در دستگاه میرزا عیسی (میرزا بزرگ) پدر میرزا ابوالقاسم قائم ...

پایگاه خبری تحلیلی جمانیوز

دانیال,نجاتگری که جانش را جوان دیگری نجات داد+تصاویر. پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد ...

پناهندگان ایرانی در ترکیه، ارقام، مشکلات و نیازها

3. مشکلات اقتصادی اجتماعی ترکیه فاقد هر گونه تسلیهات مسکونی (مثل کمپ پناهندگی) برای ...

ماجراجویی های باکو کی پایان می یابد؟

احضار سفیر جمهوری باکو به وزارت امور خارجه اتفاق غیر منتظره ای نبود. روابط دو دولت در ...

رضا فاضلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زندگی‌نامه. رضا فاضلی در دوازدهم تیر سال ۱۳۱۴ در عودلاجان تهران به دنیا آمد. وی دوران ...

آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي …

فصل اول تعاریف و كلیات ماده ۱- نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران : به ستاد فرماندهی كل ...

مصاحبه سفارت و مراحل پس از آن | IRQO

کانادا. پس از ارسال پرونده شما از سوی “کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل” (unhcr) به ...

آفتابكاران – اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت

محمود احمدی‌نژاد که تصمیم گرفته بود در قبال مسائل کشور سکوت اختیار کند در نامه‌ای …

در امريکا: راهنمای تحصیل در امریکا

ارتباط با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا تعداد زیادی از مشتاقان تحصیل در آمریکا قبل از ...

قوانین مربوط به اقامت -تابعیت -پناهندگی - كار در …

قوانین مربوط به اقامت -تابعیت -پناهندگی - كار در مدت تحصیل در فرانسه - اقامت - اعطاي ...

خانه - اف سی ان ان

رسوایی سیاه در زنجیره تجارت خونین در ایران. سهیلا.ش. اف سی ان ان:نصب آگهی های فروش کلیه ...

قرارگاه اشرف - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مختصات. قرارگاه اشرف یا پادگان اشرف، اردوگاهی بود که سازمان مجاهدین خلق ایران در ۸۰ ...

زندگی در ترکیه در شرایط پناهجویی – قسمت آخر | …

زندگی‌ در ترکیه. برای زندگی پناهجویی‌ در ترکیه به چه مقدار پول نیاز است؟ بسیار مشکل ...

عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

::سایت و مجله و نیازمندیهای ایرانیان در اتریش با …

به سایت رسمی ایرانیان مقیم اتریش و خوش امدید, سایت رسمی و قانونی ایرانیان مقیم اتریش ...

وکیل مهاجرت « مهاجرت به استرالیا (دامون)

قوانین مهاجرت استرالیا ریشه در تاریخ این کشور داره ،تعدادی از اصول اولین قانون اساسی ...

اعتراض به نظر کارشناس - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی ...

تحصیل در مقطع دکترا-PhD-در دانشگاههای نروژ - زیر …

بر اساس قوانین مهاجرتی موجود در نروژ،طول مدت تحصیل شما در مقطع دکترا در نروژ جزو مدت ...

داستان های واقعی و عبرت انگیز - این داستان را حتما …

داستان های واقعی و عبرت انگیز - این داستان را حتما بخوانید .... " مارال ، کارگر جنسی ...

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

کامپیوتر 40. طرح برنامه نویسی منطقی و زبان برنامه نویسی prolog

کامپیوتر 41. فشرده سازی اطلاعات

کامپیوتر 43. مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

کامپیوتر 45. مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار

کامپیوتر 46. مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

کامپیوتر 47. مشخصه ذخیره سازی

پاور پوینت ریتم در معماری

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

ارتباط موسیقی و معماری فایل پاور پوینت

18 مورد از پرکاربرد ترین دیتیل های ساختمانی

کتاب ایران زمین

نقشه ی کامل پلان مسکونی دو طبقه

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر

عایق های پلیمری

کشت وتولید توت فرنگی

دانلود نرم افزار ویرایشگر اندروید

آموزش ساخت Apple ID نامحدود

برنامه 118 اندروید نسخه کامل شهرها