دانلود رایگان


پروژه جنایت بر میت - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهنگرانیبشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدساتو عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی

دانلود رایگان مقدمه
نگرانیبشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدساتو عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی باپدیده مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذمی شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرفعمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد کهاز حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجه جرم که خسارت بودنه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت آمیز می باشند،بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعتو زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام،حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشدبکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است … »[1]روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکتداشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.[2]شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن درادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحیسواء»
فصل اول : کلیات
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول : مفهوم مرگ[4]
آدمیدر کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگونارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را معین نماید نیزاتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد. تشخیص حیات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنایات بلکه در امور حقوقی مثل ارث، شهادت در جنگ و … مبحثی مهم است و دارای آثار متفاوتی است.
برای روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعریف مرگ و میت می پردازیم و آثار آنرا بحث می کنیم.
مرگپدیده ای طبیعی و زیست شناسی است. مرگ به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیراعمال قلبی، عروقی، تنفسی و حسی و حرکتی گفته می شود چه فقدان قطعی آنهاستکه به مرگ حتمی سلولهای مغزی که قاطعترین علامت مرگ است صحه می گذارد.[5]علم پزشکی مرگ را یک امر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان از دست رود قلمداد نمی کند بلکه آنرا جریانی مستمر می داند زیرا قسمت های مختلف بدن درلحظات مختلف می‌میرند.[6]
گذشتهاز اختلاف نظرهایی که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر می‌رسد دین اسلام برای پایان بخشیدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی بوده مجنی علیه را هرچند دارای برخی از عوارض حیات باشد در حکم مرده قلمداد می نماید براساس این نظریه، شخصی که با جنایت خود موجب عروض چنین حالتی بر مجنی علیه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعی مجروح ناشی از فرد دیگری باشد. پس از نظر فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی انسان ممکن است یکی از حالات زیر را دارا باشد:[7]
1- حیات پایدار 2- حیات غیر مستقر «در حکم مرده» 3- مرگ قطعی
حیات ناپایدار ( در حکم مرده):
برای تشخیص این مرحله از زندگی فقهای اسلام نظرات و معیارهای متفاوت را ارائه داده اند :
اولین معیار و نظریه مربوط به شیخ طوسی[8] است:
بهنظر او زمان ادامه حیات قطعی مجنی علیه بر حسب روز معین می شود به گفته شیخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از یکروز ملاک است. ما 3 نظریه رامطرح می کنیم :
نظر اول : نظر شیخ طوسی اگر مجنی علیه کمتر از یک روز عمر نمایند حیات او ناپایدار و در حکم مرده است.
نظر دوم: مرحوم آیت الله خویی[9]زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری مجنی علیه را نشانه‌ی در حکم مرده قرار گرفتن می داند. به نظر فقهایی که این معیار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زیستن و نظریه قبلی بخاطر اینکه آگاهی بر بقاء حیات در یک یا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.
نظر سوم : در این نظریه عرف ملاک اصلی است یعنی دو نظریه بالا یعنی طول زمان زیستن در شرایط بدنی از نظر عرف ملاک است.
به نظر می آید قانونگذار ما در تعریف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرین رمق حیات» صدق عرفی را پذیرفته است.
گفتار دوم : مفهوم جرم و جنایت
ازدیدگاه کلی جرم رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی قرار می دهد. از منظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است، مخالف نظم اجتماعی که قانونآن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدامات تامینیو تربیتی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است.[10] قانون مجازات اسلامی در ماده 2 خود بیان می کند :
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.» بنابراین طبق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر معین شده است جرم می باشد. باید اضافه کنیم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نباید حق باشد یا انجام وظیفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با این ویژگی ها تعریفی از جرم را ارائه می دهیم :«عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکلیف و یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازاتی مقرر است . »[11]
هرگاهفعل یا ترک فعلی که در بالا آوردیم صدمه ای به جسمانیت افراد وارد نماید برشناعت و زشتی عمل افزوده می شود و برچسب هایی چون قاتل و جانی و .. بر پیشانی مجرم نقش می بندد و به دلیل غیر قابل جبران بودن این خسارات مجازات شدید تری در قانون برای این اعمال در نظر گرفته شده است .شاید به دلیل این اهمیت ویژه‌ی نفس و جان باشد که جرم قتل و سایر جرائم علیه جسمانیت اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرماست .


پروژه


جنایت


بر


میت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه جنایت بر میت

دانلود پروژه جنایت بر میت - دانلود جدیدترین و بهترین کارآموزی و پروژه را از سایت کتاب ...

جنایت بر میت - tazetarinha.rozblog.com

دانلود پروژه جنایت بر میت ketabpich.ruzfa.ir/post/447 Translate this page دانلود پروژه جنایت بر میت,بهترین ...

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت - یارا فایل

اختصاصی از یارا فایل پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جنایت بر میت بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان …

9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله دسترسی به انواع نمونه سؤال,تحقیق, پژوهش ...

دانلود پروژه جنایت بر میت

دانلود پروژه جنایت بر میت - کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

جنایت بر میت - nabproje.rozblog.com

جنایت بر میت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 78 کیلوبایت ...

جنایت بر میت - maghalenab.rozblog.com

جنایت بر میت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ... دانلود مقاله و پروژه جنایت بر میت دسته: ...

تحقیق* جنایت بر میت :: رز فایل <فایل های مورد نیاز …

تحقیق عنوان کامل: کار تحقیقی جنایت بر میت دسته: حقوق فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل ...

Site not found! - nabfile.rozblog.com

تمامی حقوق اعم از قالب و محتویات متعلق به رزبلاگ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی ...

جنایت بر میت » پایان نامه دات کام | Payaname.com

جنایت بر میت مقاله دانلود کار تحقیقی جنایت بر میت پایان نامه حقوقی جنایت بر علیه ...

پروژه جنایت بر میت - هایدی

هایدی - مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , ... پروژه جنایت بر میت. شنبه 28 فروردین 1395 @ 15:01 ...

جنایت بر میت - nabproje.rozblog.com

جنایت بر میت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 78 کیلوبایت ...

جنایت بر میت » پروژه 20 دات آی آر

جنایت بر میت کار تحقیقی جنایت بر میت پایان نامه حقوقی جنایت بر علیه مردگان حقوق مرده ها

دانلود تحقیق آماده در مورد جنایت بر میت

پروژه جنایت بر میت ... مطلب پیشنهادی ... روغن کشی - سریعترین و بروزترین سایت دانلود ...

جنایت بر میت 1 - projenab.rozblog.com

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل ...

جنایت بر میت - maghalenab.rozblog.com

جنایت بر میت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ... دانلود مقاله و پروژه جنایت بر میت دسته: ...

هــوپــاد رایانه پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

مرکز دانلود پروژه, پایان نامه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

دانلود پایان نامه در مورد جنایت بر میت

دانلود پروژه جنایت بر میت - کتاب ...

هــوپــاد رایانه پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

مرکز دانلود پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در ... پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت.

دانلود تحقیق جنایت علیه میت

دانلود تحقیق جنایت علیه میت اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند ...

جنایت بر میت » سایت تحقیق 1

جنایت بر میت کار تحقیقی جنایت بر میت پایان نامه حقوقی جنایت بر علیه مردگان حقوق مرده ها

جنایت بر میت » پایان نامه دات کام | Payaname.com

جنایت بر میت مقاله دانلود کار تحقیقی جنایت بر میت پایان نامه حقوقی جنایت بر علیه ...

تحقیق در مورد جنایت بر میت - ایران دانلود

تحقیق در مورد جنایت بر میت . لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ...

مقالات رایگان دانشجویی و دانش آموزی

دانلود پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت ... دانلود پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون ...

www.irandoc.loxblog.com

دانلود پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت. پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت. فهرست مطالب. مقدمه ۱ ...

مشاوره پایان نامه - doclow.sellfile.ir

دانلود پروژه ی آبراهام مزلو درباره نيازهاي انسان قیمت: 3,500 ...

494- پروژه آماده بررسی و مطالعه جنایت بر میت و جرائم …

گزارش تخصصی مستخدم و ... گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی چگونه درس ریاضی را برای دانش ...

میت بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه

میت پروژه رشته حقوق با موضوع جنايت بر ميت. doc. Published آگوست 30, 2016 by ... تحقیق جنایت بر میت, ...

494- پروژه آماده بررسی و مطالعه جنایت بر میت و جرائم …

494- پروژه آماده بررسی و مطالعه جنایت بر میت و جرائم عليه حيثيت مادي و معنوی مردگان – 70 ...

تحقیق جنایت علیه میت 18 ص - ورد - فی ژوو

... پروژه , پایان نامه ... جنایت علیه میت. ... در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد ...

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو لیزر

دانلود کتاب عصب شناسی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خرسندی زناشویی

کتاب آموزش حرفه ای Word 2013

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)

پروژه آماده مجتمع تجاری

مقاله سیستم های حرارتی و برودتی

پرسشنامه قدرت تخیل

حسابداری پیامکی آندروید

سیمان

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران (2001)

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

سلامت طبیعی,داروهای طبیعی

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران-با فرمت word