دانلود رایگان


پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهازآنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و

دانلود رایگان مقدمه
ازآنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهتدهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی باوجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ،و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش هایلیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگرانبین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیتآن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دومبه سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحققرا دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد. در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد وراه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت .و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایتواکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راهحل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه وبررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .
اثباتفرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعههای ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبهها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیزو همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .
اینواقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار. نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .
سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .
فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .
چهارچوب نظری
افزایشتفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)
بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیلهزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .
البتهنباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت– آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد وعوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز میشود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته بایددر نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هموابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بینمی برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،
چونتجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاریو در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهترسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که بههمکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .


پایان نامه


تاثیر


عامل


اقتصاد


و


ابعاد


آن


بر


کنش


احتمالی


نظامی


آمریکا


علیه


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی ...

... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران. ... پایان نامه تاثیر عامل ...

تحقیق و بررسی در مورد تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش ...

... پایان نامه ... عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ...

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی ...

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران 50 صفحه ...

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا ...

پایان نامه ... عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

دانلود مقاله در مورد تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش ...

... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ,دانلود پایان نامه تاثیر ...

تحقیق تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی ...

... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ... تاثیر عامل اقتصاد و ...

پایان نامه بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و ...

دانلود پایان نامه بررسی ابعاد و ... و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی | مرجع دانلود پایان ...

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران. پایان ...

دانلود پایان نامه در مورد زندگی شورایی

... عامل اقتصاد و ابعاد آن بر ... نظامی آمریکا علیه ایران ... پایان نامه بررسی تاثیر ...

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و ...

پایان نامه تاثیر عامل ... «تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا ...

دانلود پایان نامه در مورد ایدئولوژی خاورمیانه - 30570

... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ... (پایان نامه) بررسی تاثیر ...

مقاله پژوهشی بررسی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش ...

پایان نامه ... عامل اقتصاد و ابعاد آن بر ... و ابعاد آن بر کنش احتمالی آمریکا ...

سیاسی | مرجع کامل دانلود پایان نامه های کامل و

پایان نامه. ... اقتصاد; زیست شناسی ... مقاله با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی ...

رشته علوم سیاسی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت …

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران. پایان ...

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و ...

پایان نامه تاثیر عامل ... «تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا ...

سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 - …

دانلود پایان نامه ... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

مقاله سیاست خارجی امریکا - epapers.ir

... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران; ... تاثیر عامل اقتصاد و ...

بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه و پایان ...

دانلود پایان نامه سبک ها و ... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران;

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و ...

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

برترین پکیج تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی

... تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ... اقتصاد و ...

پی ورد دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان …

... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش ... تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا ...

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و ...

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

انواع روش تحقیق - cprozhe.com

... و پایان نامه ... اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

حقوق ، فقه ، علوم سیاسی - parsproje.com

ارائه نمونه پایان نامه ها و ... عامل اقتصاد و ابعاد آن بر حمله نظامي آمریکا علیه ایران.

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی، کارآفرینی

پروژه نرم افزاری، پایان نامه ... و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران ...

دانلود رایگان پایان نامه نقش دولتها در نانو تکنولوژی

... پایانا نامه پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا ...

تحریم‌ها علیه ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نخستین تحریم آمریکا علیه ایران ... ایران و افزایش آن بر ... و مداخله نظامی در ایران;

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

بررسی تأثیر ابعاد اصلی شغل بر ... ایلام و عوامل موثر بر آن ... پیکر و اسکندر نامه نظامی .

الف - اقدامات اقتصادی ترامپ و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

اقدامات اقتصادی ترامپ و تاثیر آن بر اقتصاد ایران ... و نظامی امریکا ... علیه ایران!

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا - ویکی‌پدیا، …

هم‌زمان روابط نظامی ایران و آمریکا ... تأثیر مهمی بر ... آن، محور اصلی این نامه ...

آموزش ساخت Apple ID نامحدود

مقاله درباره آشنایی با بتن و کاربرد ش در شرایط محیطی و اقلیمی متفاوت و مصالح مناسب برای بکار بردن با آن

نظام تولید بهنگام ( کانبان) KANBAN

پروژه آماده سازه اداری 6طبقه

اولین برنامه اپدیت و دانلود نرم افزار کامپیوتر

قدرت بیان

پاورپوینت مدرسه ابتدایی در لندن

نتورک مارکتینگ راز پولدارشدن با درامد میلیاردی

کتاب آموزش کابردی CSS3

تشخیص شماره وایبری از غیر وایبری نسخه اورجینال2016 ((viber checker))

فرسایش خاک

پژوهشنامه اعتماد اجتماعی

کتاب آموزش فتوشاپ: ساخت متن به صورت کیک شکلاتی

عملکرد پی در هنگام زلزله

کتاب آموزش حرفه ای حل مکعب روبیک

کتاب آموزش تعمیرات تخصصی پکیج وشوفاژ دیواری

پاور پويت كامل فيزيولو‍‍ژي بخش گردش خون

ایران زمین

مفاتیح الجنان

تحقیق ومقاله باموضوع بهره و حسابداری تورم