دانلود رایگان


پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه:هموارهقواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل

دانلود رایگان مقدمه:
هموارهقواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانندخورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.
ازهمین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاءبه و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاعاز حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار میشود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهیاز حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین وحقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهیفارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایندکیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.
تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح
اولینوکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستندکه قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماندکه قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلاو دفاع از موکلیتی(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در آدمها گذشته به یونان باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گونی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و آن همکاران نیز موجود بوده است و تا بایر تحولات حقوق کیفری وآئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است. دانشمندانیهمچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوتان وکالت دراعسار بسیار قدیم به شمار می آیند.
درزمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع تیره بر همگان آشکار بوده است.
وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
بااینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشتهاست وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.

لذادر ایران باستان خز وجود کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. بر همین در کنار دادگاههای شاهی، وکالت در دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر یک سیستم و نظام قضائی به چشممی خورد. مردم برای آگاه شدن و مطرح شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادیکه در آن زمان «سخن گویان قانون» نام داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذابه شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و حفظ افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت ویا دفاع از متهمان از ایران باستان در مصیت قضاوت و دادگاه های شاهی بدشکلمختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. لکن با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه بطور امروزین در ایران باستان خاصه در نژاد حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شدهاست و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند. قضات شاخصی مکلف به رسیدگی بود.


پایان ،نامه ،وکیل ،مدافع ،متهم ،در،تحقیقات ،مقدماتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی | …

با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه ) مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی ...

پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات ...

پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک ...

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی - پرشین مقاله

مقاله دانشجویی وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ... وکیل مدافع متهم در ... پایان نامه;

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل ...

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) حقوق ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان مقاله وکیل مدافع ...

... حضور وکیل مدافع متهم در ... تحقیقات مقدماتی را در ... پایان نامه ...

قیام قانون - وکیل و دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ...

اصل شرکت وکیل مدافع در ... حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی ... در پایان نامه ...

تحقیقات مقدماتی - پورتال ( پرتال ) حقوق

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ... متهم از وکیل مدافع در ... پایان نامه ...

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی. ... متهم از وکیل مدافع در ... حق در پایان ...

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده …

وکیل مدافع متهم در ... وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ... در منزل; پایان نامه ...

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده …

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ... وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ...

حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی

... مدافع در تحقیقات مقدماتی ... وکیل در تحقیقات مقدماتی ... در پایان ملاقات با متهم ...

دانلود پایان نامه در مورد وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

... مورد وکیل مدافع متهم در ... پایان نامه در مورد وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی.

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی - پورتال ( …

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ... متهم از وکیل مدافع در ... پایان نامه ...

مقاله در مورد وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در ... و قوانین در پی عدالت ... مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی.

به سايت وكالت خوش آمديد :: حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات ...

... مدافع در تحقیقات مقدماتی ... وکیل در تحقیقات مقدماتی ... در پایان ملاقات با متهم ...

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی. ... متهم از وکیل مدافع در ... حق در پایان ...

قیام قانون - وکیل و دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ...

اصل شرکت وکیل مدافع در ... حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی ... در پایان نامه ...

تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع ...

... (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتیدر ... متهم در ایران باستان، وکیل متهم ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه ... 5-وکیل مدافع متهم در ... مدافع در تحقیقات مقدماتی ...

حقوق - حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

... حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ... متهم از وکیل مدافع در ... وکیل پس از پایان ...

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ...

همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی ... وکیل مدافع در ... بر پایه ماده 48 وکیل در پایان ...

حقوقی - حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

... مدافع در تحقیقات مقدماتی ... وکیل در تحقیقات مقدماتی ... در پایان ملاقات با متهم ...

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی ...

... در مرحله تحقیقات مقدماتی. ... ، متهم در مرحلهء تحقیقات ... وکیل مدافع در ...

حق دفاع وکیل از متهم در تحقیقات مقدماتی

... وکیل مدافع در ... وکیل متهم در تحقیقات ... متهم در تحقیقات مقدماتی ...

پایتخت - جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در ...

مقنن ایران دخالت وکیل متهم را در ... وکیل مدافع در تحقیقات ... پایان تحقیقات مقدماتی ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:جایگاه حقوق متهم در

پایان نامه های ... وکیل مدافع در مرحله تحقیقات ... متهم یا وکیل وی در آخرین ...

مطالعه تطبیقی وکالت از متهم در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ...

پایاننامه. ... عنوان پایان نامه حاضر حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در آیین ...

حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی( بخشی از پایان نامه ...

... حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی( بخشی از پایان نامه ... متهم در تحقیقات مقدماتی ...

دانلود فایل تحقیق مقاله و پایان نامه - همه رشته ها ...

... (دخالت وکیل) در تحقیقات مقدماتی ... وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی. پایان نامه ...

اقتصاد خرد- نظام عرضه و تقاضا

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Esprimo V5505

Az screen recorder

روانشناسی_کودکان_نسخه_اول

دانستنی_های_قبل_بارداری

اموزش حرفه ای نقاشی روی صورت

راهنمای انتخاب رشته تجربی

راهنمای انتخاب رشته ریاضی

مجله ورلد ساکر دسامبر 2015

پک دو هزرا تایی ممبر برای گپ و کانال

برنامه آندرویدی ترفند های کاربردی کامپیوتر

پاورپوینت-اصول و مراحل نازک کاری ساختمان-68 اسلاید-pptx

آموزش حرفه ای ساخت کاریکاتور با فتوشاپ

طرح جامع مدیریت پسماند مواد زائد برای یک شرکت کشتی سازی

طرح جامع مقابله با آلودگی نفتی برای یک شرکت کشتی سازی

کتاب Mastering Python Design Patterns سال انتشار (2015)

آموزش حرفه ای ترکیب تصاویر با فتو شاپ

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx

دانلود جزوه فوق العاده حقوق تجارت 3 - بر اساس کتاب ربیعا اسکینی (برات، سفته، قبض، انبار) - به همراه 10 دوره نمونه سوال و پاسخنامه

bios and IO dump of Acer-aspire E1-570