دانلود رایگان


پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه :چونروابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در

دانلود رایگان مقدمه :
چونروابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای ازعلم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادیاز علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوهوزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و… که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیباین رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا موردبحث و تدریس قرار می گیرد.1
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
درکشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد ودر مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.
همانطورکه گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم بااستفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.
–نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.
در دوزخ معدن
چهارتن معدن کار در طول جبهه ی برش هر یک بر فراز دیگری درازکش خوابیده بودند وتخته هایی با قلاب های به هم پیوسته برای نگهداری تکه های خرد شده ی زغال آنان را از هم جدا میساخت.
هر یک از آنان در حدود چهار متر از رگه را اشغال میکرد. در این محل ضخامت رگه به پنجاه سانتی متر میرسید وچنان نازک بود که گویی کارگران میان سقف و دیوار پهن شده و خویشتن را با زانو و آرنج به جلو می‌کشند چنان که اگر میخواستند اندکی سر خود را برگردانند شانه هاشان به دیواره ی معدن کوبیده می شد. آنان بایستی به پهلو میخوابیدند و با گردن خم شده و تاب داده دست و بازو را بلند کنند و با کوبه ای دسته کوتاه به پیکار ذغال روند…
معدنکار بستری از شیست را کندوکاو و با دیلم سوراخ میکرد سپس دو برش قائم در قشر زغال داده با فرو بردن میله ی آهنی در سطح بالایی ، زغال را از جای میکند. زغال حالت دهنی داشت و پس از خرد شدن ، تکه های آن در طول شکم و رانهای کارگر فرو می ریخت قطعات زغال در پایین در برابر تکه ی چوب گیر می کردو بر روی هم انباشته می شد به طوری که پیرامون معدن کاران در آن شکاف تنگ دیواری کشیده می شد و آن ها را از نظر پنهان می ساخت. در بالا درجه حرارت تا 35 درجه می رسید، هوا جریان نداشت و در طول مدت کار حالت خفقان برای کارگران به گونه ای کشنده می رسید.
گردشکار پرونده
آقایسید ابوالقاسم فاطمی در سال 1384 شکایتی به طرفیت اداره ی کار و امور اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال رای مورخ 23/3/84 هیئت حل اختلاف و صدور حکم مبنی بر اجرای حکم مورخ 14/9/83 هیئت تشخیص و احقاق حق را نموده است.
کهپس از ارجاع به شعبه ی 19 دیوان به کلاسه ی 84 /2544 ثبت گردید. پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ مشتکی عنه (اداره کار) در لایحه ی شماره ی 3973/20/852-2/4/85 اظهار داشته اند :
آقایسید ابوالقاسم فاطمی در تاریخ 14/9/83 شکواییه ای به خواسته ی سنوات خدمت واضافه کار به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران (خوانده در اداره کار) تسلیماداره کار شمال شرق نموده است و با طرح پرونده در هیئت تشخیص این هیئت با استماع اظهارات طرفین دعوی و طبق رای مورخ 21/10/83 ضمن احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی فیمابین متداعیین از تاریخ 1/3/58 لغایت پایان سال 1374با دستمزد ماهیانه 1336136 ریال و قطع همکاری بدلیل واگذاری امور به پیمانکار در مورد سنوات خدمت و مرخصی جمعا مبلغ 25653810 ریال رای صادر می نماید. با اعتراض کارفرما به رای مزبور و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف این هیئت با استماع به اظهارات متداعیین و با عنایت به اینکه قطع رابطه ی کاری در سال 1374 اتفاق افتاده ، از سال 75 الی 83 هیچگونه تبعیت حقوقی بینخواهان و خوانده نبوده است فلذا ضمن نقض رای بدوی کارفرما را مکلف می نماید مبلغ 3396630 ریال بابت سنوات خدمت در وجه کارگر پرداخت نماید.
شعبه19 دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی در مورخ 27/4/85 طبق دادنامه 793-27/4/85 مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر نمودند. نامبرده در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه ی مذکور صادره از شعبه ی 19 دیوان اعتراض نموده که پس از ارجاع به شعبه 8 تجدید نظر به کلاسه ی 85/624 ثبت گردید. شعبه ی هشتم تجدید نظر ضمن انجام تشریفات قانونی و مطالعه ی محتویات پرونده در مورخ 15/8/85 مطابق دادنامه 965 مبادرت به صدور رای مبنیبر تایید دادنامه ی بدوی صادر نمودند.


پایان ،نامه، بررسی ،ماده، 12، قانون، کار ،در ،پرونده، کلاسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز پژوهشها - رأی دیوان عدالت اداری در خصوص …

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت رسیدگی به هر ...

دیوان عدالت اداری :: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 19 بهمن 1395 کلاسه پرونده: 95/1419-95/1418 شماره دادنامه: 1239-1238 موضوع رأی: اعلام تعارض در ...

دیوان عدالت اداری :: نظرات کمیسیون مشورتی

تاریخ: 19 بهمن 1395 کلاسه پرونده: 95/1419-95/1418 شماره دادنامه: 1239-1238 موضوع رأی: اعلام تعارض در ...

مرکز پژوهشها - رأی شماره 192ـ 193 هیأت عمومی دیوان …

رأی شماره 192ـ 193 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت ...

یک رای:برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه - وبلاگ …

برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه جهت رسیدگی به ادعای قلع و قمع بنا؟! تاریخ رسیدگی ...

نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت …

پاراف مطالب اختصاصی در مورد نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری ...

کانون وکلای دادگستری استان قم | جستجوی وکیل، واژه‌نامه ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص جبران خسارت مصىدومین از حوادث رانندگی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ...

شرح وظائف و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری - …

شرح وظائف و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری. شرح وظائف و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت ...

اجرای احکام کیفری و حقوقی - حقوق و عدالت

اجرای احکام کیفری و حقوقی * جهت دانلود مقاله باحجم پایین۳۸۱ کلیوبایت، لطفأ کلیدبالا ...

اجرای احکام کیفری و حقوقی - حقوق و عدالت

اجرای احکام کیفری و حقوقی * جهت دانلود مقاله باحجم پایین۳۸۱ کلیوبایت، لطفأ کلیدبالا ...

اخبار سیاسی - روزهای بروجرد

وب سایت خبری تحلیلی روزهای بروجرد ... به گزارش فارس، علیرضا دلیری در گردهمایی فرهنگی و ...

سوژه هاي خبري مردمي زير ذره بين 2030 را اينجا …

شما مي توانيد سوژه هاي خبري خود را براي خبرنگاران ذره بين 2030 در اين قسمت ارسال كنيد.

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه حقوقی استان. سلام علیکم؛ با احترام، در اجرای قرار ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

موضوع: عدم همکاری مالک با مجری ونیز یادآوری وظایف محوله. باسلام واحترام احتراما در ...

پورتال ( پرتال ) حقوق

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

مرکز پژوهشها - رأی دیوان عدالت اداری در خصوص …

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت رسیدگی به هر ...

دیوان عدالت اداری :: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 19 بهمن 1395 کلاسه پرونده: 95/1419-95/1418 شماره دادنامه: 1239-1238 موضوع رأی: اعلام تعارض در ...

دیوان عدالت اداری :: نظرات کمیسیون مشورتی

تاریخ: 19 بهمن 1395 کلاسه پرونده: 95/1419-95/1418 شماره دادنامه: 1239-1238 موضوع رأی: اعلام تعارض در ...

مرکز پژوهشها - رأی شماره 192ـ 193 هیأت عمومی دیوان …

رأی شماره 192ـ 193 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت ...

یک رای:برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه - وبلاگ …

برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه جهت رسیدگی به ادعای قلع و قمع بنا؟! تاریخ رسیدگی ...

نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت …

پاراف مطالب اختصاصی در مورد نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری ...

کانون وکلای دادگستری استان قم | جستجوی وکیل، واژه‌نامه ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص جبران خسارت مصىدومین از حوادث رانندگی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ...

شرح وظائف و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری - …

شرح وظائف و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری. شرح وظائف و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت ...

اجرای احکام کیفری و حقوقی - حقوق و عدالت

اجرای احکام کیفری و حقوقی * جهت دانلود مقاله باحجم پایین۳۸۱ کلیوبایت، لطفأ کلیدبالا ...

اقتصاد خرد- نظام عرضه و تقاضا

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Esprimo V5505

Az screen recorder

روانشناسی_کودکان_نسخه_اول

دانستنی_های_قبل_بارداری

اموزش حرفه ای نقاشی روی صورت

راهنمای انتخاب رشته تجربی

راهنمای انتخاب رشته ریاضی

مجله ورلد ساکر دسامبر 2015

پک دو هزرا تایی ممبر برای گپ و کانال

برنامه آندرویدی ترفند های کاربردی کامپیوتر

پاورپوینت-اصول و مراحل نازک کاری ساختمان-68 اسلاید-pptx

آموزش حرفه ای ساخت کاریکاتور با فتوشاپ

طرح جامع مدیریت پسماند مواد زائد برای یک شرکت کشتی سازی

طرح جامع مقابله با آلودگی نفتی برای یک شرکت کشتی سازی

کتاب Mastering Python Design Patterns سال انتشار (2015)

آموزش حرفه ای ترکیب تصاویر با فتو شاپ

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx

دانلود جزوه فوق العاده حقوق تجارت 3 - بر اساس کتاب ربیعا اسکینی (برات، سفته، قبض، انبار) - به همراه 10 دوره نمونه سوال و پاسخنامه

bios and IO dump of Acer-aspire E1-570