دانلود رایگان


بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه – پایان نامه حقوق - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیده :مسلماًهر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم

دانلود رایگان چکیده :
مسلماًهر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .
دراینتحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی – سیاسی – طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات
آمارجرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود ومیزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .
کنترلرسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایماجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلولاست اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .
نقضدر فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوهمفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .
فرد خلافکاربه این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .
زندگیآدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده وفراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . دراینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .


جرم چیست و مجرم کیست ؟
دانشمندانبا توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

تعریف حقوقی جرم :
عده‌‌ایاز حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .
برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .
پیروانمکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد ودرمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»
مجرمکسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازاتبرای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.
توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :
بشرهموارهدر طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقتاعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هرچه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد کهروابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کردهتا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .
مشخصات مجرم:
باتوجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشندتا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است کهوجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه استو عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانبقانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجودآنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوانعناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .
درموردعناصر اختصاصی تشکیل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که از: بحث خارج است . برای مطالعه بیشتر در حقوق جزای اختصاصی جلد اول و دوم تالیف دکتر محمد صالح و لیری مراجعه شود . ناصر انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرایم بر ضدامنیت و آسایش عمومی به انتشارات غروب چاپ اول، 1370عناصر تشکیل دهنده جرم:
الف : عنصر قانونی جرم :
مقصوداز عنصر قانونی جرم این است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر آنکه قبلاً آن عمل و با خودداری از آن قانون جرم شناخته و برای آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است برای شناخت و تشخیص جرم ابتدا به قانون مراجعه نمودهو جرم را با آن تطابق دهیم، زیرا تا زمانیکه در قانون حاکم بر جامعه الزامو ضرورت اعم از امر یا نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام عملی وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادی یا خودداری از آن عمل آزاد دانسته وآنچنان رفتار خواهند نمود، بدیهی است که حقاً باید این چنین باشد .زیرا عدالت کیفری نیزایجاب می نماید برای تحقق مجرمین لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پیش بینی و مشخص گردیده باشد تا قاضی براساس آن بتواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار داده و پس از محاکمه در صورتیکه جرم آن ثابت گردد وی را به مجازات مقرر پشتیبانی شده محکوم نماید . با این ترتیب عناصر قانون ستون و پایه جرم را تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد و هیچ مجازاتی را نمی‌توان اعمال نمود .سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم :
بهمنظور شناخت و درک صحیح عنصر قانونی لازم است سوابق تاریخی آن بررسی شود. اصولاً در تاریخ تحولات مقررات کیفری در کشور ایران مسیراجمالی آن را مشخص مینماید که پس از انقراض حکومت ساسانیان و ترویج دین مبین اسلام پس از تسلطاعراب بر ایران ودر دنباله آن در زمان برقراری مشروطیت در کشور و بالاخره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و قوانین و مقررات جرایمی و اصول برجرایم و کیفرها همانند غالب قواعد و قوانین دیگر توأمان از قواعد و اصول اسلامی و قوانین موضوعه اقتباس شده از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی است که درحال حاضر جا افتاده است .
عنصر مادی جرم :
تعریف :عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار یا عملی که ماهیت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشکار نماید، به عبارت دیگرمی‌توان گفت عنصر مادی جرم از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی قصد مجرمانه فاعل کشف و استنباط می گردد چه فرقی بین رفتار و کردار مشخص باشد در اندیشهاو وجود دارد و در حقیقت رفتار شخص غیر از تفکر اوست . از نظر حقوقی جزا هیچ کس به خاطر تفکرو اندیشه مجرمانه ولو آنکه هر اندازه زشت و ناپسند باشدتا زمانیکه اندیشه او با عملیات خارجی او توأم نشده باشد نمی‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردی می‌تواند به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که از او عمل سر زده باشد که نشانگر قصد و اراده او به ارتکاب عملی باشد که آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراین چنانچه مادامیکه اراده ارتکاب فرد به واسطه عملیات خارجی آثار عینی از خود ظاهر نسازد نمی‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،‌علت این امر این است که احراز قصد مجرمانه یک فرد درونی و معنوی بوده و قابل ضبط نمی باشد و قصد شخص تا زمانیکه مقرون به رفتاری درخارج روشن نشود برای کسی قابل درک نیست .درحقیقتواقعیت مطلب آن است که از روی اعمال و کردار شخص می‌توان به قصد و اراده او پی ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخیص داده و لا غیر، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم است . که می‌توان مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زیرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص برای پیدایش قصد ارتکاب جرم وسیله آن غیر مقدورات، چون اشخاصی که در موارد خاص قصد ارتکاب جرم را در تخلیه خود پرورش داده ولی به علل گوناگون از قبیل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملکرد خارجی نشان نمی‌دهند و به همین جهت اینگونه افراد قابل تعقیب نخواهند بود . به هر تقدیراز نظر حقوق جزا نمایانشدن خارجی عمل مجرمانه ممکن است وسیله یا فعل و در زمان نسبتاً کوتاهی حاصل شود و یا آنکه ارتکاب عملیاتی بر روی هم عنصر مادی جرم را تشکیل دهد ویا اینکه برای تحقق یافتن عنصر مادی برخی ازجرایم استمرار عملیات مجرمانه لازم باشد بنابراین در نتیجه عنصر مادی می تواند به طبقات گوناگونی تقسیم گردد .از طرف دیگر در پاره‌ای از اوقات سیاسی کیفری ایجاب مینماید که قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزیه وتحلیل و بررسی اینگونه مسائل که غالباً در تشخیص عنصر مادی جرم حائز اهمیت است دارا‌ی آثار قانونی است ضرورت بیان تعریف و شناخت مصادیق عنصر مادی جرم و مراحل ارتکاب آن درک طبع قضایی شروع بر جرم، جرم عقیم وجرم محال و تقسیم‌بندی جرایم بر حسب عنصر مادی جرم نشان می‌دهد .

عنصر معنوی( روانی ) جرم
همانگونهکه گفته شده برای تحقیق غیر از عنصر قانونی و عنصر دیگری به نام عنصر روانی وجود دارد که ضرورت وجودی آن در پدید آمدن وقوع جرم الزامی است، یعنیفاعل جرم ضرورتاً باید به علم و اطلاع از اینکه عملی را که انجام می‌دهد جرم است ،‌متمایل به انجام بوده و خواستار حصور نتیجه از عمل خود نیز میباشد بنابراین تحقیق عنصر روانی جرم عمدی سه شرط دارد :
1- اراده آگاهانه از ارتکاب 2- خواستن انجام عملی که در قانون جرم است 3- خواستن نتیجه‌ای که معمولاً از آن جرم حاصل می شوند، بنابراین در اصطلاح حقوقی کسیکه آگاهانه و به میل خود اقدام به انجام کار می‌کند که جرم محسوب می‌شود وقصد ونیت حصول از عمل خود را نیز دارد و مرتکب در « جرم عمدی » شده است، اما اگر شخصی اراده آگاهانه برای انجام دادن کاری که اصولاًٌ جرم نیست داشته باشد و خواهان نتیجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولی اقدام او در انجامآن کار به علت تقصیر یا خطائی که مرتکب می‌شود باعث صدمه یا ضرر و زیان دیگری شود ،‌گفته می شود که او مرتکب در جرم « شبه عمدی » یا « غیر عمدی» گردیده است بنابراین برای تحقق یافتن جرم ارتکاب یک فعل یا ترک فعلی که قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهایی دلیل وجود عنصر روانی جرم نخواهد بود در حالیکه در جرم عمدی لزوماً باید فاعل جرم قصد و نیت باطنی خود را برای حصول نتیجه‌ای که معمولاً از آن عمل عاید میشود به منصه ظهور برساند واجرا نماید، درمورد جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی نیز لازم است وقوع جرم ناشی از تقصیر یا خطای مرتکب ناظر با ارتکاب عملی باشد که اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتیجه حاصله از آن نیز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر کیفری بتوان مرتکب را مسئول و مستحق مجازات دانست .


بررسی ،جرایم ،شهرستان ،کهگیلویه ، پایان نامه، حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع ...

جشنواره علامه حلی(ره) - اسامی برگزیدگان دوره‌های …

اسامی برگزیدگان دوره‌های گذشته ... نام. نام خانوادگی. جنسیت. نام اثر. گروه علمی. استان

دانلود مقاله در مورد افسردگی - دانلود کارتون

دانلود مقاله در مورد افسردگی; مقاله اصول و مبانی تربیت بدنی; دانلود مقاله انرژی هسته ای

جدیدترین خبرهای شهرستان بوکان | خبر فارسی

در پی کسب خبری مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز در شهرستان بوکان، موضوع مورد پیگیری نیروی ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایاننامه. ردیف. عنوان. 1. بررسی اثرات نگرشهای ...

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 96 | …

۷ بهمن ۹۵ – اعلام قوانین جدیدآیین نامه های پزشکی وجریمه غایبین خدمت سربازی خبرگزاری ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

پارسی نیوز

«فردا نیوز» گلستان همانگونه که از نامش پیداست استانی سر سبز و زیبا که در نواحی شمال ...

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 96 | «ای …

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام ...

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 96 | «ای …

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام ...

جدیدترین خبرهای استان کرمانشاه | خبر فارسی

مدیر میراث ماندگار شهرستان دالاهو در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از ...

آرشیو اخبار بانکی - banki.ir

پنجشنبه ، 12 اسفند 1395 ، 10:51 بانکی دات آی آر: سایت بانک ایران زمین در حال به روزرسانی است ...

استخدام استانداری کردستان سال ۹۵ (خبر جدید) | …

خبر ۹ تیر ۹۴ استخدام: اطلاعیه دفتر منابع انسانی استانداری کردستان در خصوص استخدامی ...

متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری …

شماره73285/419 – 30/10/89 . جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکمیل پل ورودی بلوار غدیر به سمت منطقه پردیسان قم ...

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و …

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی ...

استخدام پزشکی قانونی کشور در سال 96 | «ای استخدام»

استخدام پزشکی قانونی کشور برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و ...

سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

هرچند آمار و ارقام، حکایت از حضور پررنگ تر مردان در جرایم و جنایات در کشورمان دارند و ...

خبرگزاری خانه ملت

نایب رییس مجلس در گفت و گو با خانه ملت مطرح کرد: توهین به مذاهب رسمی کشور قابل قبول ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع ...

جشنواره علامه حلی(ره) - اسامی برگزیدگان دوره‌های …

اسامی برگزیدگان دوره‌های گذشته ... نام. نام خانوادگی. جنسیت. نام اثر. گروه علمی. استان

دانلود مقاله در مورد افسردگی - دانلود کارتون

دانلود مقاله در مورد افسردگی; مقاله اصول و مبانی تربیت بدنی; دانلود مقاله انرژی هسته ای

جدیدترین خبرهای شهرستان بوکان | خبر فارسی

در پی کسب خبری مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز در شهرستان بوکان، موضوع مورد پیگیری نیروی ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایاننامه. ردیف. عنوان. 1. بررسی اثرات نگرشهای ...

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 96 | …

۷ بهمن ۹۵ – اعلام قوانین جدیدآیین نامه های پزشکی وجریمه غایبین خدمت سربازی خبرگزاری ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

پارسی نیوز

«فردا نیوز» گلستان همانگونه که از نامش پیداست استانی سر سبز و زیبا که در نواحی شمال ...

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 96 | «ای …

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام ...

ویرایشگر پرقدرت اندروید(((برنامه خارجی ویرایش کن تو بازار بفروشش کسب درامد کن در یک روز

کتاب ترانه های خيام از صادق هدایت

دیکشنری جامع دانشجویی

فیلم رونمایی از FIFA 2016 با حضور Messi

اثر متقابل خط لوله و خطوط انتقال برق و ارتباط آن با خوردگي

بازی خاطره انگیز و بسیار زیبای Doom

اولین کتاب کامل کسب درامد از اینترنت

بازی خاطره انگیز و بسیار زیبای Hercules

دانلود بازی جدید ایرانی

کتاب آیین دوست یابی

پایان نامه با موضوع مقدمه ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی

پایان نامه با موضوع مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها و لیپوپروتئینهای پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

پایان نامه با موضوع رنگرزی وچاپ وتکمیل

پایان نامه با موضوع راهنمای نصب و استفاده از تبخیر کننده

پایان نامه با موضوع تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان نامه با موضوعتاثیر زمان تمرین (صبح وعصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار

پایان نامه با موضوع IP

بازی اندروید7

مدل 3d تیبا

‎آموزش آشپزی - غذاهای فوری (فست فود)