دانلود رایگان


تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهتوسعهاقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه

دانلود رایگان مقدمه
توسعهاقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
دربیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهایانسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عواملو زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا استو محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسیو اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن ولزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.


بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاًدر کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشدمترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص»اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعهمترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبیو استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعهابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1-یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
2- طراحی وبه‌کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی وفیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»[3]
حالبا توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد.
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
درتعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.
الف توسعه سرمایه داری
دراین مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.([4]) اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطورکه سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادیتبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدیتبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشهکن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.»[5]
اینتعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است.
ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی
هرچند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده‌اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی نمی‌تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیتهای انسانی مصرف شود، می‌توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی وخلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال 1990 در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.
در این گزارش به تعریف انسانی از توسعه با عناصر ذیل اشاره شده است:
«توسعهانسانی روندی است که طی آن امکانات مردمان گسترش می‌یابد. اساسی ترین امکانات عبارتند از : داشتن زندگی طولانی و توأم با سلامتی، فراگرفتن دانش وبرخورداری از سطح زندگی مناسب. امکانات ثانویه عبارتند از : آزادی سیاسی، رعایت تضمین شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس.
در این الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی به چشم می‌خورد که عبارتنداز:
1-بهره وری: مردم باید قادر شوند سقف بهره‌وری خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرآیند درآمد زایی و اشتغال جبرانی، مشارکت فعال داشته باشند. براساس این معنا، رشد اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.
2-برابری : مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها، ا ز منابع آنها نیز بهره مند شوند.
3- پایداری: دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و جهت نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیرهسازی و جبران شود.
4- توانمندسازی: توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم از این رو، مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آنان را شکل می‌دهند، مشارکت تام داشته باشند.([6])»
[1] – چمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، ج اول، 1382)، ص 3
[2] – همان،ص 4
[3] – عظیمی ، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ( تهران، نشرنی، چ اول، 1371)، ص 40
[4] – خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) ،ص 10
[5] – گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشرنی، 1375)، ص 135
[6] – گزارش سه دهه «توسعه انسانی» و چشم انداز آن در دهه 90، ترجمه محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 17، ص 71.


دانلود،تحقیق،مقطع،دکتری،حقوق،عمومی،بررسی ،تطبیقی، مبانی ،نظری ،توسعه ،اقتصادی ،در، غرب،


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومیبررسی تطبیقی مبانی نظری ...

... مقطع دکتری حقوق عمومی با موضوع : بررسی تطبیقی مبانی نظری ... تطبیقی مبانی نظری توسعه ...

خرید فایل( تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی ...

خرید فایل( تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه)

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومیبررسی تطبیقی مبانی نظری ...

دانلود (تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب)

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ...

... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... تحقیق مقطع دکتری حقوق ... مقطع دکتری حقوق عمومی ...

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در …

بررسی تطبیقی مبانی نظری ... بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ... تحقیق مقطع دکتری حقوق ...

کاملترین فایل تحقیق اشاره ای بر اصول نظری

... (تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : ... ( تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ...

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در …

بررسی تطبیقی مبانی نظری ... فقه و حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ...

دانلود پایان نامه سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... دانلود تحقیق توسعه منابع ...

دانلود پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت | مقالات بی …

... (تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... (تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول – 160 …

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه. ... تحقیق مقطع دکتری حقوق ...

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در …

بررسی تطبیقی مبانی نظری ... فقه و حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ...

تحقیق مقایسه تطبیقی داستان حضرت زکریا (ع) و …

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ... تحقیق بررسی تطبیقی ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه

پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه ... در پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع ...

دانلود پایان نامه سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... دانلود تحقیق توسعه منابع ...

تحقیق توسعه اقتصادی—فروشگاه دانشجو

تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... 74 تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ...

دانلود فایل کامل پروژه مالی صنعت برق | روشن مقاله

فایل تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... مقطع دکتری حقوق عمومی : ...

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , …

تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ...

دانلود رایگان تحقیق تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب …

هدف کلّی تحقیق بررسی ... مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ...

دانلود مقاله نظریه های اقتصاد سیاسی

... مبانی نظری و ... حقوق عمومی - بررسی تطبیقی مبانی ... www.payanname.net/تحقیق-مقطع-دکتری-حقوق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و ... برای توسعه و پیشرفت علمی ... دوم پایان نامه ، بررسی پیشینه تحقیق ...

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , …

تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

تحقیق مقطع دکتری حقوق ... بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ... دکتری حقوق عمومی : بررسی ...

دانلود تحقیق در مورد بررسي تطبيقي حقوق ايران و …

عقلانی طرح *** تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... تحقیق و توسعه ...

مبانی نظری و پیشینه پایان نامه تحول اخلاقی

مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ... تحول ,تحقیق ,مبانی نظری ...

اشنایی با دروس دوره دکتری حقوق عمومی(4) | کافه حقوق

در مطالب گذشته به معرفی مقطع دکتری رشته حقوق ... دکتری رشته حقوق عمومی ... مبانی نظری ...

دکتری آزاد مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه

... و مالیه عمومی -4 آمار و روش تحقیق -5 ... تطبیقی و توسعه ... فقه و مبانی حقوق و ...

پیشینه و مبانی نظری صنعت نرم افزار | لوکس دنلود

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ... مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه حقوق

... نامه حقوق,دانلود تحقیق ... دکتری: تحلیل مبانی و ... بررسی تطبیقی حقوق ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیکی

مقطع دکتری حقوق عمومی ... بررسی تطبیقی مبانی نظری ... تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری ...

حقوق و توسعه

... مبانی نظری ، فرایندهای حقوقی ؛ بررسی تطبیقی حقوق ... حقوق و آزادی هایِ عمومی ...

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداري پيمانكاري

برنامه نویسی به زبا ن سی برای میکرو

75 دیتیل ساختمانی ! همه نوع دیتیل

مجموعه آیکونهای مشکی

انیمیشن زیبای عاشقانه

آموزش الكترونيكي

خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک

تحقیق آماده با موضوع مدیریت کیفیت جامع(TQM) نتیجه گیری،اخلاق سازمانی

تحقیق آماده با موضوع مدیریت نگرش

تحقیق آماده با موضوع جایگاه علم مدیریت

تقویم خورشیدی

دانلود تحقیق و کمک پایان نامه نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

دانلود تحقیق روش های عمده در تبلیغات

تولید پارچه گرد بافت

تولید چرم

صد کتاب

پکیج ابزار بازاریابی ایمیلی بهمراه آموزش تصویری

آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

جادوی کاره پاره وقت