دانلود رایگان


کاراموزی -گزارش کار پایش سلامت در یک کارخانه تولید قطعات خودرو - دانلود رایگاندانلود رایگان معایناتدوره ای در کارخانه ................ هر سال در ماه اسفند برای کارکنان این مجموعهصورت می‌گیرد که ما برای بررسی، پایش سلامت معاینات ادواری سال 94 را بررسی

دانلود رایگان

معایناتدوره ای در کارخانه ................ هر سال در ماه اسفند برای کارکنان این مجموعهصورت می‌گیرد که ما برای بررسی، پایش سلامت معاینات ادواری سال 94 را بررسی نمودیمو نتایج حاصل به صورت نمودار آورده شد و هرکدام از موارد شرح داده شد.

تفسیرنمودار: از میان 187 نفری که در کارخانه .................مشغولبه کار هستند و تحت معاینات دوره ای اسفند 94 قرار گرفتند، 114 نفر حداقل در یکیاز شاخص های آزمایش خون دارای مشکل بودند، 23 نفر مبتلا به دیسک کمر به‌عنوان یکیاز اختلالات اسکلتی عضلانی، 19 نفر مبتلا به عیوب انکساری چشم، 9 نفر مبتلا بهفشار خون بالا (هیپرتانسیون)، 4 نفر مبتلا به مشکلات قلبی عروقی، 4 نفر مبتلا بهکاهش شنوایی شغلی (NIHL)، 3 نفر دارای سنگ کلیه، 2 نفر مبتلا به مشکلات اعصاب و روان، 1 نفر مبتلا بهمشکلات ادراری و 1 نفر هم دارای اختلال در تست ریه، بودند که در ادامه به طور مفصلهر یک از این مشکلات موجود در آزمایشات دوره ای و تشریح می گردند و پیشنهادات لازمارائه می شوند.

.......