دانلود رایگان


جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در 45 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان  اصول معماري تزئينيدر معماري تزئيني، هر نقش وراي ارزش صوري خود، داراي ارزشي برگرفته از فرهنگ و بيانگر عقيده و آرمان تداوم يافته مردم جامعه در نسلها بود.

دانلود رایگان

اصول معماري تزئيني


در معماري تزئيني، هر نقش وراي ارزش صوري خود، داراي ارزشي برگرفته از فرهنگ و بيانگر عقيده و آرمان تداوم يافته مردم جامعه در نسلها بود. آرايههاي معماري از سويي ذهن بيننده را به زيبايي صوري و ظاهري نقشها و نوع كاربري فضاهاي بنايي كه نقش و نگارها بر ديوارهاي آن نشسته، فرا ميخواندند و از سوي ديگر ديدگاه بيننده را به قلمرو و راز و رمزهاي فرهنگي و ديني پوشيده در مفاهيم نقشها ميگشودند.
فرهنگ و هنر معماري سنتي در ايران صورتي شفاهي داشته و از راه تعليم حضوري و تقليد انتقال مييافته است. حافظان و ناقلان فرهنگ و هنر معماري گروهي هنرمند برخاسته از ميان توده مردم كمسواد يا بيسواد بودند كه بيرون از عرصه آموزشهاي مدرسي و با بهرهگيري از تجربيات و استعداد و ذوق هنري شخصي و ايمان و اعتقاد ديني استوار خود، مجموعه آثاري درخشان و پايدار در تاريخ فرهنگ معماري ايران اسلامي پديد آوردند.
اين گروه معماران هنرمند در نقشپردازي و آذينبندي بناها، هم در جنبه زيباشناختي نقشها و هم به جنبه فرهنگي آنها نظر داشتند و در كار هنري خود سليقه شخصي و الهاماتي را كه مخالف با روند عمومي باورهاي فرهنگي مردم بود، دخالت نميدادند و به پاس و حرمت پيشگامان معماري و سنتهاي فرهنگي، كارهاي پيشينيان را تقليد ميكردند و حتي المقدور از حوزه كار و انديشه آنان پا فراتر نميگذاشتند. «اين شكيبايي و انكار نقش در همكاري با نسلهاي پيش، همواره يكي از منابع نيرو و اصالت هنر ايران در بهتري ادوار بوده است.»
به گفته يكي از مردمشناسان، اين آرايهها يك نظام نمادي «باز» آشكار را در برابر يك نظام نمادي «پوشيده» و پنهان قرار ميدادند. با دريافت مفاهيم نمادي نقش و نگارها در معماري تزئيني و ريشهيابي آنها ميتوان به شناخت ذهن و انديشه معماران و در نتيجه به فرهنگ مردم و جهانبيني و آرمانهاي آنان دست يافت.

منبع الهام معماران
معماران سنتي ايران در خلق آثار هنري و ساخت و پرداخت نقشهاي آذيني، به طور كلي از دو منبع بزرگ و فياض طبيعت و فرهنگ الهام ميگرفتند. با آن كه طبيعت نقش و پايگاه برجستهاي در الهامبخشي و صورتبندي شكلها در ذهن معماران داشت، اما نقطه نظر معماران در استفاده از پديدههاي طبيعت، نمايش مطلق نمودهاي طبيعي نبود، بلكه در بيشتر موارد، شكلهاي طبيعي زيستبومي وسيله و زبان هنرمند در القاي مفاهيم و انديشههاي فرهنگي _ ديني و آرمانهاي جمعي مردم بود.
در تاريخ معماري ايران، به عقيده آرتور پوپ، سه عامل در خلق آثار هنري بسيار مهم و موثر بودهاند: نخست، فرهنگ و فرهنگهايي كه ايران در دوره حيات تاريخي با آنها تماس داشته؛ دوم، دين و مذهب و طريقتهاي عرفاني؛ و سوم سنتها كه با گذر زمان برهم انباشته و متراكم شده و هر نسل تجربهها و سليقههاي نسلهاي پيشين را از راه تقليد حفظ كرده و در ايجاد هنر به كار برده است. در واقع، انگيزه اصلي معماران سنتي ايران در نقشپردازي و تزيين بناها، به خصوص بناهاي مذهبي، بيان مفاهيم فرهنگي و باورهاي ديني مردم جامعه همراه با برداشتهاي هنرمندانه خود بود. از اين رو، اين گروه هنرمند از نقشها و شكلها همچون نمادهاي تصويري استفاده ميكردند و با آنها آرمانهاي جمعي و جهانبيني ديني مردم را تخليد و تبليغ ميكردند. رسالت آنان در اين كوشش، از سويي تقرب به درگاه الهي و به دست آوردن رضاي خاطر خدا، از سوي ديگر حفظ و انتقال مظاهر علوي و عناصر معنوي _ قدسي فرهنگ از طريق ارايه اين شكلها به نسلهاي آينده بود.

شيوه كاربرد الهامات
معماران در به كارگيري الهامات خود و تجسم آنها به شكلهاي نمادين، از دو شيوه واقعگرايانه و آرمانگرايانه در معماري بناها استفاده ميكردند.
در شيوه واقعگرايانه، نگاه معمار مطلقا به ظرايف و زيباييهاي طبيعي شكلها و حجمها در طبيعت زيست _ بومي بود و معمار از اين شكلها و حجمها عينا در ساخت و ايجاد نقشها تقليد ميكرد. نقشها را به دو صورت، يكي به صورت واقعي آنها در طبيعت و يكي ديگر به صورت انتزاعي، استليزه به كار ميگرفت. در ارايه صورت هاي انتزاعي، معمار خود را از بند تقيد طبيعت آزاد و رها ميكرد و با درهم ريختن شكلهاي واقعي و استحاله آنها، نقشهايي خاص پديد ميآورد. نقشهاي اسليمي گياهي و نقشهايي مانند «پابزي» و «دمكلاغي»، از نمونههاي نقشهاي انتزاعي هستند.
در شيوه آرمانگرايانه، در حالي كه معمار از شكلها و حجمهاي واقعي در طبيعت، در نقشپردازي استفاده ميكرد، ليكن نگاهش به معاني و مفاهيم شكلهاي طبيعي در فرهنگ و راز و رمزهاي پوشيده و پنهان آنها در ذهن جامعه بود. در اين شيوه آذينبندي، معمار ميكوشيد تا با حفظ جنبههاي زيباشناختي پديدههاي طبيعي، ارزش و نقش نمادين و آرماني آنها را در جامعه ملحوظ بدارد.

آذينبندي گياهي
تزئين معماري بناها با نقش درخت و گل و بوته به يك عقيده بسيار كهن درباره قداست رستنيها و گياهان در زندگي انسان ارتباط دارد. درخت در پنداشت مردم جامعههاي قديم مظهر حيات، باروري و قدرت بوده و برخي از آنها نقش مهم و برجستهاي در آئينها و مناسك مذهبي مردم داشته است. الياده معتقد است كه درخت «همواره به خاطر آن چه به وساطت آن مكشوف ميشده و براي معنايي كه درخت متضمن آن بوده و بر آن دلالت ميكرده، مسجود و معبود بوده است.»
بسياري از بناهاي مقدس اسلامي با نقش درخت و گياه و گل و بوته تزئين شدهاند. درخت تاك يك نمونه از آرايهبندي بناهاي مقدس با نقش گياهي است. تاك در مشرق زمين «گياه زندگي»، تصور ميشده و نماد «كيهان» بوده است. نقش اسليمي درخت تاك با شاخه و برگ و خوشههاي انگور در درون طاق بزرگ محراب مسجد جامع نائين و نقش درخت تاك بر فرورفتگي ديوار محراب مسجد جامع قيروان در تونس كه آن را با زر بر زمينهاي سياه پرداختهاند، نمونههايي از آذينبندي گياهي به شمار ميروند. نقش تاك در محراب قيروان را «مظهر خرد»، و «درخت دنيا» دانسته است.
نمونهاي ديگر از آذين بندي گياهي با هدف آرمانگرايانه، بهرهگيري از گياه پيچك و انداختن نقش آن معمولا بر سردر فضاهاي ورودي خانههاست. معماران در انداختن نقش پيچك بر سردر ورودي، جدا از جنبه زيباشناختي اين گياه، به نيروي جاودانه و جنبه قدسيانه آن در فرهنگ عامه نيز نظر داشتهاند. گياه پيچك در فرهنگ مردم همچون حرز و تعويذي براي دور كردن ارواح خبيث و شرير به كار ميرفت. نقش تزئيني پيچك بر سردر خانهها، ساكنان را از چشم بد و آفت و بلا محفوظ ميداشت.

كتيبه بندي آذيني
آذينبندي سردر فضاهاي ورودي، ديوارها، درها، گنبدها و محرابها در مساجد، زيارتگاهها، آرامگاهها، آبانبارها، سقاخانهها، كاروانسراها و... با كتيبه و به قصد تبرك و تيمن و تقدس؛ از زمانهاي قديم مرسوم بوده است. براي تزئين كتابهها از آيات قرآني، احاديث نبوي، ادعيه و اشعار غالبا مذهبي استفاده ميكردند. كتابهها را معمولا با خط تزئيني ثلث كه دور و تموج و زيبايي ويژه تزئيني دارد، مينوشتند و با نقش و نگارهايي بر زمينه گچ، چوب، كاشي و سنگ ميانداختند.


شمايلپردازي
يكي ديگر از شيوههاي نقشپردازي آرمانگرايانه در معماري سنتي ايران، شمايلنگاري روي ديوارهاي برخي از بناها بوده است. هنر شمايلنگاري روي ديوار از زمانهاي بسيار كهن در ميان معماران تزئيني اين سرزمين رواج داشته است. در دوره پيش از اسلام به خصوص دوره ساساني، هنرمندان بسياري بودند كه ديوار ايوانها و تالارها و تنه ستونها را با چهرههايي از قهرمانان اسطورهاي و حماسي و صحنههايي از داستانها و افسانهها نقش و نگارين ميكردهاند.
در دوره اسلامي نيز نقشينه كردن ديوار بناها با شمايل و با مضامين حماسي _ ملي و حماسي _ مذهبي رواج داشته است. منبع الهام نقاشان تزئيني بناها در شمايل پردازيهاي حماسي _ ملي، شاهنامه و چهره و پيكره قهرمانان و واقعههاي حماسي آن، مانند جنگ رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، رستم و اشكبوس و رستم و ديو سپيد بود. اين هنرمندان معمولا سردر ورودي و ديوارهاي سربينه حمامها، سردر كاروانسراها، دروازهها، سراها، قيصريهها، ورودي بازارچهها، سردر زورخانهها، ديوارهاي درون قهوهخانهها و ايوانها و سقفهاي خانههاي اعيان را متناسب با كاربريهاي اجتماعي _ فرهنگي هر يك از فضاهاي اين بناها، با صورتها و پيكرههاي پهلوانان و صحنههاي رزمي و بزمي نقاشي ميكردند و ميآراستند.
معماري بناهاي شمايل نشان، انگارههايي از واقعيتهاي تاريخي _ ديني و داستانهاي اسطورهاي _حماسي فرهنگ ايرانزمين را در پيشگاه و نظر بينندگان نسلها در توالي زمان مجسم ميسازد. بنا بر نظر كيپنبرگ شمايلنگاري توصيفي از چگونگي قرائت تصاوير موجود در فرهنگها به كمك خود تصاوير است. شمايل نگاري ما را قادر ميسازد كه بر اين اساس، وجوه كشف ناشده روح ملي و جهانبيني را بازسازي كنيم.
به جز آذينهاي گياهي و كتابهاي و شمايلي، آذينهاي ديگري نيز در معماري سنتي ايران به كار رفتهاند، كه نشانگر آرمانهاي فرهنگي _ديني مردم جامعه مسلمان ايران هستند. براي مثال معماران تزئيني براي جلوهگر ساختن هستي خداوند و نشان دادن مظهري از او در بناهاي مقدس، از شيوههاي گوناگون نقشپردازي در هنر معماري تزئيني بهره ميجستند.
همچنين در فرهنگ اسلامي، گنبد را مظهر آسمان و پايههاي گنبد را مظهر زمين ميپندارند. بوركهارت از گنبد و پايه چهارگوش نگهدارنده آن و مقرنسهاي ميان گنبد و پايهها، توجيهي بديع و زيبا دارد. ميگويد:«آسمان با حركتهاي مدور بيشمار و زمين با جهات چهارگانه همانند است. بنابراين، مقرنسها با شكل كندو وارشان گنبد را كه نمادي است از آسمان، به پايهها كه نمادي است از زمين، ميپيوندد و حركت آسماني را در نظام خاكي منعكس ميكند. همو ثبات و بيتحركي كعب گنبد را در معماري جايگاههاي مقدس، مظهر و نماد كمال و يا حالت ثبات و بيزماني جهان معنا ميكند.
معماران سنتي در گزينش شكلهاي طبيعي براي نقشينه كردن بناها رسالت مهم و بزرگي در برابر فرهنگ و دين از سويي و مردم جامعه از سوي ديگر احساس ميكردند. هدف و آرمان اين هنرمندان ديندار و معتقد اين بود كه با نقش و نگارهايي كه بر در و ديوار بناها مينشانند، پيوندي ميان جهان ناسوتي يا خاكي و جهان لاهوتي يا معنوي برقرار كنند و از اين راه رابطهاي ميان مردم جامعه و نيروهاي مقدس مينوي و رباني و مقربان بارگاه الهي پديد آورند. از اين رو، شكلها و نقشهاي گياهان، جانوران، جامدات و اجرام سماوي را غالبا بر اساس مفاهيم نمادي ويژه آنها در فرهنگ و جامعه برميگزيدند و در معماري به كار ميبردند. درك زبان رمزي اين نقشها و دريافت معاني و مفاهيم آنها بسيار دشوار و فقط براي شماري از فرهنگواران و دينداران جامعهاي كه اين نقشها در فرهنگ آن جامعه معنا گرفته، ممكن و ميسر بود.

کاشی کاری
کاشیکاری یکی از روشهای دلپذیر تزئین معماری در تمام سرزمینهای اسلامی است. تحول و توسعه کاشی ها از عناصر خارجی کوچک رنگی در نماهای آجری آغاز و به پوشش کامل بنا در آثار تاریخی قرون هشتم و نهم هجری انجامید. در سرزمینهای غرب جهان اسلام که بناها اساسا سنگی بود، کاشی های درخشان رنگارنگ بر روی دیوارهای سنگی خاکستری ساختمانهای قرن دهم و یازدهم ترکیه، تأثیری کاملا متفاوت اما همگون و پر احساس ایجاد می کردند.
جز مهم کاشی، لعاب است. لعاب سطحی شیشه مانند است که دو عملکرد دارد: تزیینی و کاربردی. کاشی های لعاب دار نه تنها باعث غنای سطح معماری مزین به کاشی می شوند بلکه به عنوان عایق دیوارهای ساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل می کنند.
تا دو قرن پس از ظهور اسلام در منطقه بین النهرین شاهدی بر رواج صنعت کاشیکاری نداریم و تنها در این زمان یعنی اواسط قرن سوم هجری، هنر کاشیکاری احیا شده و رونقی مجدد یافت. در حفاری های شهر سامرا، پایتخت عباسیان، بین سالهای 836 تا 883 میلادی بخشی از یک کاشی چهارگوش چندرنگ لعابدار که طرحی از یک پرنده را در بر داشته به دست آمده است. از جمله کاشی هایی که توسط سفالگران شهر سامرا تولید و به کشور تونس صادر می شد، می توان به تعداد صد و پنجاه کاشی چهارگوش چند رنگ و لعابدار اشاره کرد که هنوز در اطراف بالاترین قسمت محراب مسجد جامع قیروان قابل مشاهده اند. احتمالا بغداد، بصره و کوفه مراکز تولید محصولات سفالی در دوران عباسی بوده اند. صنعت سفالگری عراق در دهه پایانی قرن سوم هجری رو به افول گذاشت و تقلید از تولیدات وابسته به پایتخت در بخش های زیادی از امپراتوری اسلامی مانند راقه در سوریه شمالی و نیشابور در شرق ایران ادامه یافت. در همین دوران، یک مرکز مهم ساخت کاشی های لعابی در زمان خلفای فاطمی در فسطاط مصر تأسیس گردید.
نخستین نشانه های کاشیکاری بر سطوح معماری، به حدود سال 450 ه.ق باز می گردد که نمونه ای از آن بر مناره مسجد جامع دمشق ب


اصول معماری تزئینی


معماری


آئینه کاری


آینه کاری


گچکاری


معماری


تزئینات معماری


گچبری


کاشیکاری


کاشی معرق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در 45 صفحه ...

اصول معماری تزئینی. در معماری تزئینی، هر نقش ورای ارزش صوری خود، دارای ارزشی برگرفته ...

اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری

اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری دسته: معماری بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل ...

اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری

اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری دسته: معماری بازدید: 11 بار فرمت فایل: docx حجم فایل ...

معماری : گوپاس- خرید و فروش اینترنتی فایل

جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در ۴۵ صفحه ... آینه کاری, اصول معماری ...

مجموعه جزوات و مقالات معماری

رشته معماری و نظام مهندسی ساختمان محل کارآموزي : دفتر مهندسین اژند سازه توسط : چاپ و ...

پاورپوينت-معرفي انواع تزئينات وابسته به معماري- در 45 ...

جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در 45 صفحه. ... مهندسی عمران و معماری ...

baran تمام محصول ها - starstore.sellfile.ir

... گره چینی در معماری- در 45 صفحه ... جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در 45 صفحه:

45

زنان صیغه ای بالای 45 سال ... صفحه نخست; آرشیو ... مناسب برای آقایان و خانوم ها و چهره های ...

نوع پوشش و رنگ لباس و عایق بندی ساختمان ها در …

... طول تاریخ معماری و ... جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در ۴۵ صفحه

تحقیق درباره آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص …

یاهو مارکت فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم ...

نوع پوشش و رنگ لباس و عایق بندی ساختمان ها در …

... طول تاریخ معماری و ... جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری و گچبری-docx-در ۴۵ صفحه

تحقیق درباره آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص …

یاهو مارکت فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم ...

جزوه درس 1 اقتصاد پایه دهم ( اقتصاد چیست ؟ )

" ارائه شده و فصل ... فعالیت صفحه 16 کتاب ... اصول معماری تزئینی،آینه کاری و ...

جزوه درس 1 اقتصاد پایه دهم ( اقتصاد چیست ؟ )| ویکی …

" ارائه شده و فصل ... فعالیت صفحه 16 کتاب ... اصول معماری تزئینی،آینه کاری و ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و ... عمران,معماری,برق ... صفحه اصلی فیلم و ...

شاهکارهای هنری رُزبُران - آینه کاری

... 45 توسط رزبران ... معماری و کاربندی سقف و هنر ... شاهکارهای هنری و تزئینی. آینه کاری و ...

دانلود کتاب اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی …

اصول و مبانی رایانه ... معماری، عمران، دکوراسیون و لوازم ... 11 کاری که افراد ناموفق ...

اصول جوشکاری - maghalenab.rozblog.com

... است از رسوب دهی یك ماده پر كننده…, اصول جوشکاری ,دانلود مقاله و ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود مهندسی عمران و معماری . دانلود فایل های مهندسی عمران و معماری. دانلود نقشه ...

گزارش کار کارآموزی مهندسی عمران

... آموزش گام به گام طراحی صفحه ... مرجع تخصصی عمران و معماری. دانلود رایگان مقالات و ...

گزارش کار کارآموزی مهندسی عمران

... آموزش گام به گام طراحی صفحه ... مرجع تخصصی عمران و معماری. دانلود رایگان مقالات و ...

دانلود کتاب اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی …

اصول و مبانی رایانه ... معماری، عمران، دکوراسیون و لوازم ... 11 کاری که افراد ناموفق ...

شاهکارهای هنری رُزبُران - هنر شیشه وآینه

معماری و کاربندی سقف و هنر آینه ... شاهکارهای هنری و تزئینی. آینه کاری و ... صفحه نخست ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

... دانلود جزوه, اصول طراحی ... گزارش کارآموزی جوشکاری که در 45 صفحه ... لحیم کاری ; مشکلات و ...

78. campin.rzb.atesbr.ir - کمپین

... اصول معماری تزئینی،آینه کاری و ... و آزمایشگاه 1 ... جزوه اصول پایه ... صفحه ۱۵ و ...

دانلودکتاب|دانلود جزوات ارشد|دانلودجزوه …

صفحه اصلی; تعرفه ... معماری کامپیوتر: ... بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران و ...

دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد - مطالب ابر ...

سری دوم كتابهای تخصصی عمران و معماری ... صفحه نخست ... ، جزوات سبزیکاری، میوه کاری و ...

هفت چشمه - لیست کنترل کارهای متره و برآورد

... مهندسی عمران و معماری ... معرق کاری و کاربندی ... جزوه اصول مبانی معماری و ...

هفت چشمه - پروژه بتن - 7cheshmeh.blogfa.com

... 45 صفحه word و 21 شیت ... جزئیات اجرایی نازک کاری ... جزوه اصول مبانی معماری و ...

دانلود فیلم ایرانی | دانلود سریال خارجی | دانلود فیلم و ...

... دانلود فیلم و سریا ... دوربین دوگانه و صفحه ... جزوه-اصول معماری تزئینی،آینه کاری ...

کاملترین بانک موبایل اصناف با 80 صنف

کتاب گردش در جهان

آموزش ساخت گروه جیمیل و ارسال ایمیل گروهی رایگان

قوانین ثبت اختراعات

تکنولوژی بیوسنسورها ی الکتروشیمیایی در تخمیر

پایان نامه علو اجتماعی با موضوع شرایط ازدواج و عقد

پایان نامه با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

پایان نامه با موضوع اتحادملی وانسجام اسلامی ازدیدگاه آیات وروایات اسلامی

50 پروژه کاربردی سی شارپ - قسمت سوم

برخورد یا گفتگوی تمدنها

حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ

رضایت شغلی

Handbook of Vitamins

در جست و جوی اصول (فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری 1 هندریکسون) ویژه دانشجویان ارشد رشته حسابداری

آموزش ماکرو نویسی در محیط اکسل

مجموعه لغات مهم برای املای کنکور

پروژه بررسی انواع پمپ های بتن

HACCP(فایل ارایه)

حل معادله ی 8 معادله و 8 مجهول در اکسل

آموزش شگفت انگیز NLP توسط دکتر مقامی جلسه سوم(برخورد با شکست)