دانلود رایگان


تحقیق:اعمال حقوقی صغیر - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق: 800x600اعمالحقوقی صغیر 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دانلود رایگان تحقیق:

اعمالحقوقی صغیرفهرست موضوعاتپیشگفتار............................................................................................................................1


1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن.................................................................................2


مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید...........................................................................................3

صغیر در حقوقامامیه...........................................................................................................3

صغیر در اصطلاححقوقی......................................................................................................3

تعریفصغیر......................................................................................................................5

تعریفرشید...................................................................................................................6


مبحث دوم : انواعصغیر...................................................................................................7

الف- صغیرممیز............................................................................................................7

ب- صغیر غیرممیز........................................................................................................7


مبحث سوم : مفهومتمیز...................................................................................................92- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقیصغیر.........................................................................10


مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیرممیز.................................................................11


مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیرممیز......................................................................12

تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی..................................................................................12

معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیرممیز.............................................................12

-وضعيت معاملات صغير مميز نسبت به اموال حقوق مالي او پيش از تنفيذ و رد ...........................13

-وضعيت معاملات صغير مميز در حقوق فعلي ايران .............................................................13

اثبات عدم نفوذ معامله صغير مميز .....................................................................................14

عدم اهليت تصرف .........................................................................................................15

- وكالت ......................................................................................................................15

قرارداد كار...................................................................................................................16

اعمال حقوقي صغير مميز در فقه اسلامي: ..........................................................................17

الف- اعمال حقوقي صغير در فقه شيعه: ..............................................................................17

ب- اعمال حقوقي صغير در فقه عامه ..................................................................................18

- اعمال حقوقي معين در حقوق موضوعه: ...........................................................................18

ازدواج ...........................................................................................................................19

مسئوليت مدني..............................................................................................................20

نتیجهبحث..................................................................................................................21

کتابهای مورد مطالعه.....................................................................................................22
v پیشگفتار:
ورود به دانشگاه برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورتمی گیرد . در بدو ورود به دلیل نا


آشنایی با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجودداشت و مخصوصا اینکه حرفهایی که در مورد


دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص درمورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .


با ورود به دانشگاه و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم باوجود اساتید


ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف وسخن ها را بیهوده تلقی کنم .


برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک بهتنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی


و پژوهش در دانشجو فعال باشد.


کار تحقیقی به عنوان دو واحددرسی در نظر گرفته شده است که می تواند به دانشجویان در زمینه تحقیق و


پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسانکمک کند .تحقیق صورت گرفته اعمال حقوقی صغار را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن اثبات درستی و


صحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروهاست . گر چه منابع حقوقی شبیه به هم بودهو جستجو در این زمینه


محدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتباساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه از


جامعه مورد نقد قرار گیرد.فصل اول : شناسايي صغير و اقسام آنمفهومصغیر و رشید


انواعصغیر


مفهومتمیز