دانلود رایگان


موضوع مقاله: ایجاد کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع مقاله: ایجاد کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دانلود رایگان

موضوع مقاله: ایجاد کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان

بهبود نوآوری مستمر و فراگیر در سازمانها ،در واقع نوعی کندو کاو منظمبرای یافتن شیوه ها و پاسخ های نو به فشارها و تغییر و تحولات محیطی است.از آنجاکه در محیطهای پیچیده و متحول امروزی دیگر این واکنشهای تکراری برای رویارویی بااین تغییرات کارامد نمیباشد،لذا باید دایم در جسجوی راههای جدید و نو برای واکنش درمحیط برآمد و همراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و بدانها شکلدلخواه را داد ..برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دادباید به نوآوری و خلاقیت روی آورد. بنابراین در این مقاله سعی شده است، با ارائهتعاریفی از خلاقیت و نوآوری،ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان را مورد بررسی ومطالعه قرار داد.

کلید واژه: خلاقیت، نوآوری،بهبود،سازمان،تحولسازمانی
مقدمه:

خلاقیت[1]هر نظام اجتماعی، پدیده ای مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است کهنظام از آنها تشکیل شده است. با پیشرفت روز افزون دانش وتکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات،امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت هایی است کهبا کمک آنها بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود.و برای این کار بایدهدف پرورش انسانهایی باشد که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبه رو شده و آنهارا از میان بردارند.امروزه مردم ما نیازمند آموزش خلاقیت هستند که با خلق افکار نوبه سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند.هر انسانی به یک اندازه ای علم و تجربه داردکه دیگری آن را ندارد،هیچ کس قادر نیست به میزان اطلاعات واقعی هر کس که در گوشهذهن او نهفته است پی ببرد.این اطلاعات زمانی به حرکت در می آید که انگیزه ای قویسبب رها شدن آن به بیرون ذهن می شود و در نهایت سبب می شود جریانی از علم و دانش وتجربیات میان آنها جاری شود که این همان زمینه ساز نوآوری[2] و خلاقیت خواهد بود. یکی ازشرایط لازم برای پدیدار شدن این افکار نو وجود آرامش مغز است،به همین خاطر لازماست انسانها بکوشند در جامعه شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بیندیشد و تکاملیابد و سبب ساز افکار نو و شرایط برای سازندگی در جامعه (سازمان) مهیا شود.

با توجه به مواردی که فوقأ به آنها اشاره شد درمقاله حاضر سعی خواهد شد تا مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، ارائه پیشنهاداتیبه منظور ایجاد کردن خلاقیت و نوآوری در سازمانها عنوان شود تا بتواند به عنوانمبنایی برای بررسی و مطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد.


تعریفها و مفاهیم خلاقیت و نوآوری

دانشمندان، خلاقیت و نوآوری را به صورتهای متعدد و متنوعی تعریف کرده‌اند که هر یک به نوعی، روشنگر بعدی از فرآیند خلاقیت و نوآوری است. خلاقیت‌، عبارت است از به کارگیریتوانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید، خلاقیت فرآیند تکامل بخشیدن بهدیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت‌های مختلف تعریف شده است. (کایزر،4:1968)هربت فوکس[3] معتقد است که "فراگردخلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حلکند." و همچنین اریک فروم[4] نیز معتقد است که"خلاقیت ،توانایی دیدن(آگاه شدن) و پاسخ دادن است." ( رضاییان،102:1385) نوآوری : فرآیندی که کارآفرین با یک ایده خلاق و برخودارازجوانب کاربردی قابلیت ایجا د یک ارزش جدید را از طریق تولید یک کالا ویژه و یا ازطریق منابع نو کالای قبـلـی رابدست می آورد ، نوآوری می نامند. استفاده از پتانسیل های جدید که توسط کارآفرینان کشفمیشود و می تواند با ساخت یک کالای جدید و یا یک ارزش نو کــه از طریقتغییر فرآیند تولید و منابع متفاوت بوجود می آید، را نوآوری می نامند. ( پیتر دراکر) از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیشاست و تا اندیشه‌ای نو به صورت محصول یا خدمتی جدید در آید زمانی طولانی می گذرد وتلاشها و کوششهای بسیار به عمل می آید.(الوانی،224:1389) زمانی که موضوع خلاقیت اززاویه تغییر تکنولوژیک بررسی می شود ، از دو واژه نزدیک به هم مرتب استفاده میشود: اختراع و نوآوری، اختراع عبارت استاز خلق یک تکنولوژی نوین،این تکنولوژی نوین می تواند یک محصول ، یک فرآیند یا یکسیستم پیشتر شناخته شده باشد.نوآوری، شامل خلق کالا،خدمت یا فرایندی است که براییک سازمان جدید است.یک نوآوری می تواند تغییری باشد در روش صنعتی، که موجب ارتقایبهره وری می شود. اگر چه واژه خلاقیت بانوآوری به گونه مترادف استفاده می شود اما غالب محققان براین باورند که دو اصطلاحنوآوری و خلاقیت باید به گونه جداگانه مورد نظر قرار گیرند. ماهیت خلاقیت یااختراع را از نوآوری می‌توان به وسیله معادله زیر تفکیک کرد. انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری

درمعادله نوآوری بالا، کلمه مفهوم اشاره بر ایده ای است که با توجه به چارچوب مرجعیآن، فرد ، دپارتمان‌، سازمان و یا یک دانش انباشته شده جدید است.کلمه اختراع اشارهبه هر ایده جدیدی است که به حقیقت رسیده باشد. واژه انتفاع[5] بر به دست آوردن حداکثراستفاده از یک اختراع دلالت دارد. با توجه به مطالب مطروحه ، برای نهادینه کردنخلاقیت و نوآوری در سازمان سه عامل حیاتی، شامل: برنامه ریزی ، فرهنگ سازمانی وساختار سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد..

اهمیت خلاقیت:

تداوم حیات سازمانها به باسازی آنها بستگی دارد.باسازیسازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول ایناهداف انجام می شود.بدون باسازی ،سازمان نمی تواند دوام زیادی بیاورد.خلاقیت برایبقای هر سازمانی لازم است.با گذشت زمان سازمان های غیر خلاق از صحنه محو می شوندگرچه ممکن است این نوع سازمان ها در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آنهستند،موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر در سازمانند.( رضاییان،34:1387) آنچه در دهه های اخیر تازگی دارد سرعت تحولاتشگفت انگیز در زمینه های مختلف است.آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان ها آشکارگشته است،ضرورت پیش بینی راههای است به منظور رفع نیازهای که ممکن است،در آینده بهدنبال تغییرات احتمالی پدیدار شود،که هر سازمانی یا باید از پیش خود را برای چنینتغییراتی آماده سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.در نتیجهبرای پیش بینی راههایی که به رفع نیازها کمک کند،باید سازمان بتواند خلاقیت ونوآوری را نهادینه کند چون با خلاقیت است که راههای جدیدی بدست می آید.و این بحثما نشان دهنده اهمیت خلاقیت و نوآوری در سازمان است. با توجه به مطالب مطروحه ،برای نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان سه عامل حیاتی، شامل: برنامه ریزی[6]، فرهنگ سازمانی[7] و ساختار سازمانی[8]مورد بررسی قرار می گیرد.

1_ برنامه ریزی:

مسیر ممتد خلاقیت و نوآوری با برنامه ریزی آغازمیشود.مدیران مأموریت و هدفهای راهبردی سازمانی را با تعیین آماج ها و دستور جلساتبه گونه ای ترسیم میکنند که تغییر خلاق و نوآور سازمان را هدایت کنند.آنان باتحلیل موقعیت،محیط را از نظر علامت های خطر و فرصت ها می آزمایند و برای آگاهی ازنقاط ضعف و قوت بالقوه سازمانی و برای غلبه بر مشکلات و یا بهره برداری کردن ازتغییر خلاق و نوآور طرح های مناسب را تنظیم می کنند. برنامه های سازمانی باید جسور،واقع بینانه و انعطافپذیر باشند تا بتوانند راه را برای نو آوری مطلوب هموار کنند و همچنین باید مسائلغیر قابل پیش بینی را که غالبآ در فرایند خلاقیت و نوآوری ظاهر می شوند در نظرداشته باشند هرچند،خلاقیت شامل چیز های است که قبلآ تولید یا حتی تعریف نشدهاست.هیچ برنامه ای نمی تواند کلیه احتمالات را پیش بینی کند.(فیضی،412:1387) خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری درکاربرد فکرها سر و کار دارد . از نظر گاه مدیریتی ، خلاقیت صرف ، کافی نیست،فکرنیز باید به عمل درآید و لازمه این امر به کارگیری فکرهای جدید در برنامه هایمدیریتی است.هر برنامه‌ریزی موفق، نیاز به صدها فکر و ایده کاربردی دارد، موفقیتنهایی و در بعضی از موارد ماندگاری خود سازمان، به توانایی برنامه ریز در ایجاد وبه کارگیری فکرهای جدید بستگی دارد.اگر شخص بداند که میخواهد به کجا برود، هرمسیری را که انتخاب کند به مقصد خواهد رسید،از آنجا که موجودیت سازمانهابرای تامین هدفهاست، پس باید این هدف ها را تعیین کرد و راهها یا وسایل تأمین آنهارا مشخص ساخت. مدیر، شخصی است که چنین نقشی را ایفا می کند.وظیفه برنامه‌ریزی شاملارائه تعریفی از هدف های سازمان، تعیین یک استراتژی کلی برای رسیدن به این هدفها وارائه سلسله مراتبی جامع از برنامه‌ها برای یکپارچه کردن و هماهنگ ساختن فعالیت هامی شود. (رابینز[9]، 1385: 4 ) برنامه ریزی نباید فقط در اختیار مدیریت عالیباشد، زیرا در صورتی که برنامه ای به کارکنان تحمیل شود، آنها خود را مسئولنخواهند دانست‌ همچنین همکاری مدیران عموماً سبب می‌شود که کارکنان با صمیمیت وجدیت برای موفقیت برنامه تلاش کنند و موجب افزایش خلاقیت در سازمان شوند . در راهظهور خلاقیت و نوآوری در سازمان ، یک برنامه باید ساده و جامع باشد ، ساده باشد بهگونه ای که تمامی کارکنان به اهمیت آن پی ببرند و به آسانی بتوانند آن را اجراکنند، جامع و مفصل باشد، به گونه ای که تمامی جنبه های عملیاتی را که برای تأمینهدف ها لازم است،در برداشته باشد.

2_ فرهنگ سازمانی:

فرهنگعبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، درک ، استنباط و شیوه‌های تفکر یااندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوانیک پدیده درست به اعضای تازه وارد، آموزش داده می شود‌. هدف فرهنگاین است که به اعضای سازمان احساس هویت بدهد و در آنان نسبت به باورها و ارزشهایباور نکردنی تعهد ایجاد کند. هفت ویژگی وجود دارد که در مجموع، معرف و نمایانگرعصاره فرهنگ سازمانی هستند، این ویژگی‌ها عبارت اند از: نوآوری و خطرپذیری: میزانی که کارکنان تشویق به نوآوری و خطرپذیری می شوند .1
. توجه به جزئیات : میزانی که کارکنان باید به جزئیات بپردازند ،دقیق باشند و کارها را تجزیه و تحلیل کنند .2
. توجه به رهاوردها : میزانی که مدیریت باید به نتایج توجه و نه بهشیوه های اجرایی که به این نتایج انجامیده است 3.
توجهبه اعضای سازمان : میزان توجهی که مدیریت به هنگام تصمیم گیری و مشارکت دادن افرادسازمان نشان می‌دهد.4
. توجه به تیم : میزانی که کارها و فعالیتها دور محور تیم و نهافراد متمرکز شده است‌.5
6.جاه طلبی :درجه ای که افراد و اعضای سازمان بلند پرواز و جاه طلب هستند و نه اینکه هموارهسربه زیر و تسلیم باشند.
7.پایداری :میزان یا درجه ای که سازمان بر حفظ وضع موجود تاکید می کند که این روند با رشد وپیشرفت مغایر است‌. فرهنگ به عنوان بستر نوآوریایفای نقش می کند در صورتی که فرهنگ حاکم برای ایده ها و ایده پردازی ها ارزش قائلنبوده و به آن ارج ننهد،هر نوآوری در نقطه خفه می شود، در چنین حالتی ،فرهنگ بهمانند سیستم ایمنی بدن عمل می کند و وظیفه اش از بین بردن هر تازه وارد است قبل ازآنکه به بدن آسیب برساند.فرهنگ می توان تغییر کند اما این تغییر در یک فرایند کند رخمی دهد.یکی از نویسندگان ضمن تأکید بر نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی در ایجاد روحیهخلاقیت و نوآوری در سازمان،عقیده دارد،در صورتی که فرهنگ سازمانی دارای مشخصات زیرباشد می تواند زمینه ایجاد خلاقیت در سازمان را فراهم کند:

پذیرشابهام[10] :تاکید بسیار زیاد بر عینیت و شرح جزییات، خلاقیت را محدود می‌کند. تحمل غیر عملی بودن : افرادی که برایمسایل مختلف راه حل‌های غیر عملی و حتی احمقانه می یابند، سرکوب نمی‌شوند، زیرا آنچه ابتدا نشدنی به نظر می آیدممکن است سازمان را به راه حلهای نو رهنمون شود. نظارتهای خارجی کم : میزانقوانین‌، مقررات ، خط مشی ها و سایر نظارتها مشابه، بسیار کم است.
تحملمخاطره: کارکنان برای تجربه کردن تشویق می شوند، بدون آنکه نگران شکست درتجربه‌های خود باشند، اشتباه‌ها به عنوان فرصتهای آموزشی تلقی می شوند. تحملتعارض : پراکندگی عقاید تشویق می شود،هماهنگی و توافق بین افراد و واحدها بهعنوان نشانه ای از موفقیت تلقی نمی شود.

تاکیدبر هدف به جای وسیله : هدفهای روشنی وضع می شوند و افراد تشویق میشوند تا راه حل‌های جایگزین برای دستیابی به هدفهای خودشان بیابند. تاکید بر هدفنشان دهنده امکان وجود پاسخهای درست متعدد برای هر مسئله است.

تاکید بر نظام باز:


موضوع


مقاله:


ایجاد


کردن


خلاقیت


و


نوآوری


در


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ایجاد کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان - …

خلاقیت و نوآوری در سازمان. عنوان مقاله : ایجاد کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان. قالب ...

فهرست مقالات سایت فکرنو-سایت خلاقیت نوآوری و

تا چه حدي مي توانيم غيرمنطقي باشيم. تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان در آینده . تاثیر ...

کارآفرینی - مقاله نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد ...

مقاله ی مرتبط(موضوع:تشخیص فرصت به عنوان تشخیص الگو) تمامی این امکانات و توانمندی­ها ...

آفرینندگی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تعریف خلاقیت. خلاقیت مفهومی است که تعریف‌های آن در طول زمان تغییراتی کرده‌است و ...

دانایی - مقاله نهادینه کردن پژوهش و تحقیق در مدرسه و

دانایی - مقاله نهادینه کردن پژوهش و تحقیق در مدرسه و جامعه - گروه علوم اجتماعي ناحيه ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

کارآفرینی - مقاله در مورد کارآفرینی

کارآفرینی - مقاله در مورد کارآفرینی - این وبلاگ در رابطه با پروژه کارآفرینی دانشگاه ...

نوآوری چیست؟ | IIP Digital

نوآوری عبارت است از ابداع و معرفی اختراع که به شکل فزاینده ای برای نظام های اقتصادی ...

مقاله تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌

تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌ ترجمه‌ و تلخیص: دکتر سیدمحمد زاهدی‌ موضوع: مدیریت تغییر و تحول

بیتوته پورتال جامع شامل خبر، سرگرمی، …

بیتوته پورتال جامع شامل اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و طالع بینی،دکوراسیون ...

بیتوته پورتال جامع شامل خبر، سرگرمی، …

بیتوته پورتال جامع شامل اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و طالع بینی،دکوراسیون ...

Pakshoo.com

هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود از مجموعه دانشی استفاده میکند که نزد تک تک افراد و ...

مهندسی مجدد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشنهاد شده است که این مقاله در بازمهندسی فرایند کسب و کار ادغام شود. ...

مقاله "مقایسه مدل مدیریت ژاپنی و امریکایی و

در روم باید مانند رومیان رفتار کرد. ملتها و کشورها متفاوتند و فرهنگها و آداب رسوم خود ...

بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی خلاقیت ...

بدون هیچ تردیدی زمین‌های بازی بخشی کامل و جدانشدنی از خاطرات هر کودکی است.

مقالات آموزشی وراهكارهای مدیریتی - روابط انسانی در

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ، به بررسی روابط انسانی و موانع آن در برقراری ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله در مورد انعطاف پذيري. مقاله در مورد انعطاف پذيري موقعى که توپى را به روى سطح ...

روش مطرح کردن و رسیدن به خواسته های جنسی

روش مطرح کردن و رسیدن به خواسته های جنسی اکثر مردها در زمان ازدواج تصور رابطه جنسی ...

ساخت پرسشنامه | انجام پایان نامه ارشد و دکتری

در پژوهش­هایی که از پرسشنامه استفاده می­­شود، اعضای نمونه یا جامعه با پُر کردن ...

کارآفرینی و اشتغال زایی (معرفی مشاغل و شرایط و

بسمه تعالی. مقدمه مهم: چنانچه جویای کار و ایجاد اشتغال برای خود، خانواده یا ...

ادبستان فارسی - مقاله الگوی مصرف در آیات وروایات

به نام خداوند جان آفرین موضوع: جلوه هایی از الگوی مصرف در آیات واحادیث نگارش:

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله ...

تبیین نقش و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در

5. یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های ...

جستار - آزاداندیشی - KHAMENEI.IR

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و ...

یادگیری و الگوهای جمعی،الگوی پرسش و پاسخ و بحث گروهی در ...

Learning ،یادگیری، الگوهای جمعی،کلاس درس،دانش آموزان،مدرسه،روش پرسش و پاسخ، الگوی بحث ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن

من - آموزش و پرورش و همان بحث همیشگی - آموزش سخنرانی و

چرا به این مقاله نگاهی نمی‌کنید؟ گفتگوی سایت مطالعه شریف با موضوع: یادگیری

آشنایی با برترین توزیع‌های دسکتاپی و سروری …

1. Bodhi Linux در میان ویژگی‌های بسیاری که توزیع Bodhi دارد، شاید مدیر پنجره Enlightenment به اندازه ...

تحقیق و بررسی در خصوص تولید بازی های رایانه ای …

تحقیق و بررسی در خصوص تولید بازی های رایانه ای مبتنی بر وب

بورس بین الملل

کتاب مهیج دخمه خونین

13 کتاب مفید درباره بدن سازی

240 تست آیین نامه

مصطفی اسماعیل قسمت 1

کارت ویزیت لایه باز

برنامه پخش بار بهینه با گمز شبکه 30 باس

والپیپر سه بعدی موبایل - آکواریوم

امنیت در شبکه های وای فای

فلسفه اخلاق

پکیج طلایی کسب درآمد از اینترنت،تلگرام و اینستاگرام

نرم افزار جامع محاسبات مربوط به بیس پلیت

نرم افزار جامع وکاربردی محاسبات فشاری بادبند ها

سخنرانی استاد مرتضی مطهری‏ پيرامون " فلسفه اخلاق "

نرم افزار جامع بارگذاری زلزله بر اساس ائین نامه 2800

نرم افزار جامع کاربردی محاسبات سقف مرکب با شمع بندی و بدون شمع بندی

نرم افزار جامع محاسبات بار زلزله

قالب عاشقانه حرفه ای برای بلاگفا

برنامه بدنسازی

کمال الملک