دانلود رایگان


عنوان : مدیریت فناوری اطلاعات - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان :مدیریت فناوری اطلاعاتفصل اول -................................ ................................ ........................... مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دانلود رایگان عنوان :
مدیریت فناوری اطلاعات


فصل اول -
................................ ................................ ........................... مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CIO ................................ ................................ ................................ .. كيست؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
................................ ................ مهارتهايي كه هر مديرفناوري اطلاعات بايد داشته باشد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
................................ ................................ ................ مهارتهاي عمومي مديريتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
................................ ................................ ................................ .. - 1 1 رهبري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
................................ ................................ ............ - -1 2 درك ماهيت كسبوكار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
................................ ................................ ..................... - -1 3 روابط اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
................................ ................................ ...... - -1 4 توانايي خلق و مديريت تغيير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
................................ ................................ .................... - 1 5 تجربه امور بينالملل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
................................ ................................ ..... - 1 6 ايجاد توازن ميان راهكار و راهبرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
................................ ........................... - 1 7 داشتن شهامت جلوگيري از خطاهاي بينشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1 8 ايجاد توازن ميان - R&D ................................ ................................ ...... و كاربرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1 9 برقرار رابطه صحيح با مشاوران - - IT ................................ ............................... 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................ ................................ - -1 11 تشخيص نقاط چرخش راهبردي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
................................ .......................... - -1 11 آگاهي از چگونگي دخالت صحيح در . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 12 آشنايي با حقوق در - - IT ................................ ................................ .......... 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم :
مهارتهاي مرتبط با IT ................................ ................................ ..... 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................ ................................ ................................ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................ .............. - 2 1 تجربه بهكارگرفتن فناوري اطلاعات در خدمت سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
................................ ................................ ............................... - 2 2 ارتباطات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 3 توانايي استخدام، پرورش و بهكارگرفتن نيروي متخصص در زمينه - IT ........................... 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.Prozhe.com
................................ ................................ ...... - -2 3 آ گاهي از گزينههاي فناوري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
................................ ............ - -2 4 شناخت دقيق از مسائل امنيت در فناوري اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 5 درك - - TCO و ROI ................................ ................................ ............. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................ .......................... - -2 6 آشنايي كامل با كسبوكار الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 7 مسووليتهاي اصلي - - CIO ................................ .............................. كدامند؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 1 مديريت خدمات و ابزارهاي دپارتمان - - IT ................................ ....................... 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 مديريت كارشناسان - - IT ................................ ................................ .......... 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................ ................................ ................. - -2 3 مديريت ارتباطات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
................................ ....................... - -2 4 فراهم ساختن امنيت اطلاعات و ارتباطات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
................................ ................................ ..................... - -2 5 مديريت دانش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
................................ ................................ ..................... - -2 6 مديريت محتوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
................................ ................................ ............................ - 2 7 بودجه بندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2-8 مديريت پروژه - ................................................................................................................ 21
...................................................................................................................................................
2 9 ارتباط با ساير مديران - CEO) ، CTO ................................ ....................... و ...( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
................................ ................................ .............. - -2 11 مديريت استراتژيك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
فصل سوم
................................ ............................ الفباي مديريت فناوري اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
................................ ........ - 3 1 نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملكرد مدیریت منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
................................ ................................ ........................... فناوری اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
................................ ................................ ...................... مدیریت منابع انسانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
................................ ............................. عملكردها)وظایف(ی مدیریت منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
................................ ................................ ................................ ........ نقش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
www.Prozhe.com
................................ ................................ ................................ .... تاریخچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
................................ ................................ .. تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
................................ ................................ تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
............................... نقش فناوری اطلاعات در عملكردها )وظایف(ی مدیریت منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
................................ ............................ عملكردها )وظایف(ی مدیریت منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
......................... نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملكردهای مدیریت منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
................. برخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان می شود عبارتند . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
................................ .......................... محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
................................ ................................ .......... اينترنت: خوب، بد، زشت يا زيبا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
فصل چهارم
................................ .................... تعامل و همزيستي جهاني: شكلگيري هويت پويا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
................................ ................................ .............................. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كثرتگرايي فرهنگي 19
................................ ................................ ............. جهاني شدن و حقوق شهروندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
نقش مدیریت دانش) K.M ................................ .. ( در توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
................................ ................................ .............................. مدیریت دانش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
................................ ................................ ............................. سازمان مجازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
................................ ............................... اهمیت مدیریت دانش در سازمانهای مجازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
................................ ................................ .......... مدل تغییر به سمت سازمان مجازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
................................ .............. اعتیاد به فناوری زندگی شما را به هم ریخته است؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
................................ ................................ .................... پارادوکس زندگی مدرن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
معتادان به پیام نویسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 55
................................ ................................ .................... چرا باید این عادت را ترک کرد؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
................................ ................................ ................................ .. راهكارهای جدید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
www.Prozhe.com
................................ ................................ .................... روش های ترک اعتیاد اینترنتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
فصل پنجم
................................ ......................... با این فناوری دنیا شكل دیگری است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
................................ ................................ ................ افزوده کردن دنیای اطراف ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
................................ ................................ ................ واقعیت افزوده در تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
................................ ..................... واقعیت های افزوده در بازی های ویدیویی و ارتش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
................................ ................................ ........ محدودیت ها و آینده واقعیت افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
................................ ............................ محصولاتی که دنیای ما را دگرگون خواهند کرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
................................ ................................ ............................. پرینتر سه بعدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
................................ ................................ ......................... سیگار الكترونیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
................................ ................................ .......................... پرداخت با موبایل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
www.Prozhe.com
................................ ................................ .. جایگزینی گاز به جای محصولات نفتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
................................ ................................ .................. برنامه های پولی تلویزیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
................................ ................................ ................................ تجارت ابری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
................................ ................................ .. شبكه سازی مبتنی بر نرم افزار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
................................ ................................ ................ انرژی خورشیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
................................ ................................ ............................. داروهای شخصی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
................................ ................................ ................................ .. نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ضمائم
................................ ................................ ......... - 7 1 واژه نامه شبكه های بیسیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
فصل اول
www.Prozhe.com
كليدواژه فناوري اطلاعات؛ سيستمهاي اطلاعات؛ علوم رايانه
مقدمه
مدیریت فناوری اطلاعات :
اگر سلسله مقالات >الفباي مديريت فناوري اطلاعات< را تاكنون دنبال كرده باشيد، لابد با بعضي
از جنبههاي مختلف اين شاخه از علم مديريت آشنا شدهايد اصطلاحاتي مثل
Outsourcing ، BPR ، ROI ، TCO و KM از جمله موارد مهمي هستند كه بايد هر مدير فناوري
اطلاعات درباره آنها بداند. اما هنوز درباره مهمترين موضوع اين بحث، يعني >مدير فناوري
اطلاعات< سخني نگفتهايم. او كيست؟ چه مسووليتهايي دارد؟ و براي اينكه بتوان به يك مدير
خوب براي اداره كردن امور مربوط به فناوري اطلاعات )در يك سازمان( تبديل شد چه
تخصصهايي لازم است؟ در اين مقاله مروري اجمالي بر مهمترين مهارتهاي عمومي يك >مدير
فناوري اطلاعات< خواهيم داشت. و در قسمت بعدي اين مقاله كه درشماره آينده از نظرتان خواهد
گذشت، مهارتهاي تكنيكي و مسووليتهاي اصلي يك CIO را بررسي خواهيم كرد.
CIO كيست؟
اين كلمه سرنام عبارت Chief Information Officer است و ما در زبان فارسي اين مقام اجرايي
را در مجموعه مديران يك سازمان يا شركت تحت عنوان >مدير فناوري اطلاعات< ميشناسيم. البته
معني دقيق و صحيح لغوي اين عبارت >مدير اطلاعات< است و اطلاع داريم كه اين واژه كمي پيش
از متداول شدن فناوري اطلاعات در جوامع صنعتي، در مباحث مديريتي مطرح شده بود. اما چون
فناوري اطلاعات در جامعه و بهخصوص محيط شركتها و سازمانهاي صنعتي چنان پيشرفت كرده
www.Prozhe.com
است كه عملاً تمام مقولات مرتبط با >اطلاعات سازماني< را تحت تأثير قرار داده است، ميدانيم
كه وقتي ذكري از CIO به ميان ميآيد، منظور همان مدير فناوري اطلاعات است كه به طور كلي
مديريت گردش، ثبت و امنيت اطلاعات سازماني< جزء وظايف اوست. CIO كسي است كه ناگزير
از بهكاربردن بهترين، مقرون بهصرفهترين و مناسبترين ابزارها و راهكارهاي شناخته شده براي
مديريت اطلاعات در يك سازمان است. بديهي است كه اين ابزارها و راهحلها چيزي خارج از حوزه
شمول فناوري اطلاعات نيستند. بنابراين چنين فردي بايد شناخت مناسبي از اين شاخه از علم و
فناوري داشته باشد ولو اينكه موضوع كار سازمان يا شركت مطبوع او هيچگونه قرابتي با خود صنعت
و ابزارهاي فناوري اطلاعات نداشته باشد. امروزه گردش وسيع اطلاعات در صنايع و نهادهاي
خدماتي گوناگون بخشي حياتي از گردش امور محسوب ميشود و سازمانهايي كه قادر به تسهيل
گردش اطلاعات در مجموعه خود نيستند در يك فضاي رقابتي قادر به ادامه بقا نخواهند بود. در
چنين شرايطي نقش راهبردي افرادي كه در هريك از اين موسسات و شركتها مسؤوليت نگهداري و
توسعه شريانهاي گردش اطلاعات را برعهده دارند غيرقابل انكار و خطير است. امروزه در
كشورهاي صنعتي مرسوم است كه سازمان ها و نهادهاي متوسط )مجموعههايي با بيش از 111 نفر
كارمند( يا بزرگ، يك نفر را به عنوان مدير فناوري اطلاعات يا بهتر بگوييم، مدير اطلاعات در
سازمان منصوب ميكنند و ادارهكردن امور مذكور را به وي ميسپارند. دقت كنيد كه اين مسؤوليت
متفاوت از نقش مسؤولين امنيتي و اطلاعاتي در برخي از سازمانهاست كه در ارتباط تنگاتنگ با
سرويسهاي امنيتي يا پليسي كار ميكنند، هرچند كه ماده خام موضوع فعاليت هردو دسته
اطلاعات< است. CIO بيشتر به دنبال توسعه گردش اطلاعات كسب وكار و تسهيل روند آن در يك
سازمان است، در حالي كه مسؤولين حفاظت اطلاعات مراقب جنبههاي مجرمانه فعاليت اشخاص در
محدوده سازمان و محدود سازي نشت اطلاعات حساس سازمان به بيرون از آن هستند. البته بديهي
است كه مسؤوليت اين دو گروه از مديران در هر سازماني، در يك نقطه با يكديگر اشتراك پيدا
ميكند و آن هم جايي است كه امنيت اطلاعات يا كسبوكار سازمان از طريق ابزارها و روشهاي
كامپيوتري و ديجيتالي به مخاطره ميافتد.
www.Prozhe.com
پرسشي كه در اينجا بهوجود ميآيد اين است كه ويژگيها، تواناييها و مسؤوليتهاي خاص يك مدير
فناوري اطلاعات چيست؟ به عبارت ديگر اگر بالاترين مقام مديريتي در يك شركت يا سازمان به
اين نتيجه برسد كه براي مديريت اطلاعات نيازمند بهرهگرفتن از چنين فرد يا افرادي است، به كدام
گروه از متخصصين و كارشناسان بايد مراجعه كند؟
من در ادامه مقاله، اين ويژگيها را به دو دسته >مهارتها< و >مسؤوليتها< تقسيمكردهام. اين
موارد در حقيقت خلاصهاي است از آنچه كه ممكن است در مقالات و كتابهاي مختلف در زمينه
مديريت فناوري اطلاعات پيدا كنيد. شركت يا سازماني كه قصد به خدمتگرفتن چنين مديري دارد
بايد توقعات خود را از او


عنوان


:


مدیریت


فناوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات 28 اردیبهشت 1383 راه‌اندازی شد و تا امروز به عنوان یکی از قدیمی ...

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت ...

Title: عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی Author: msoleimani

مدیریت ریسک های فناوری اطلاعات

در نیم قرن گذشته، تطابق سریع فناوری اطلاعات با زندگی نوین، محیطی را به وجود آورده که ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

همانگونه كه عنوان شد، عواملی كه موجب این شكاف می‌شوند بعضی بیرونی و برخی درونی هستند.

Modir.ir -معرفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات IT و …

معرفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات . هدف از این رشته عبارت است از : تربیت کادر متخصص جهت ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

نقش erp در بهره وری سازمانی. نقش پياده سازي erp در بهبود و افزايش بهره وري سازماني. سعيد ...

دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و …

معاون دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد

ای آر پی (ERP) چیست؟ تعاریف و توضیحاتی پیرامون …

مدیریت فناوری اطلاعات 28 اردیبهشت 1383 راه‌اندازی شد و تا امروز به عنوان یکی از قدیمی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی ...

فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان | دانشگاه کردستان

ردیف عنوان سرویس کارشناس/مدیر تلفن تماس آدرس الکترونیکی 1 اتوماسیون اداری (به استثناء ...

دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینتelseدانلود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL ، برچسب ها : مدیریت ...

مدیریت فناوری اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت فناوری اطلاعات ... در کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان یک مجموعه ...

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات در این بخش امکان ... عنوان فارسي. گزارش ... مدیریت ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - IRANDOC

سامانه شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری ... سازماندهی اطلاعات . مدیریت ... به عنوان ...

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات 28 اردیبهشت 1383 راه‌اندازی شد و تا امروز به عنوان یکی از قدیمی ...

مدیریت فناوری اطلاعات – فرهیختگان پیشرو

الف- دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد. کد دوره. عنوان دوره. مدت دوره (ساعت)

تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی مدیریت پروژههای فناوری ...

عنوان مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات مطالعه ...

عنوان مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع …

مولف/مترجم: مترجم: مهدی محمودی موضوع: فناوری اطلاعات/ مدیریت منابع انسانی سال انتشار ...

مدیریت فنآوری اطلاعات - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین مولفین ...

Modir.ir -اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ...

شما می توانید از این سایت به عنوان مرجع ... کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات.

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات حاوی مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های کتابداری و ...

فناوری اطلاعات و ارتباطات

ict چیست؟ تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود .

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات | دانشکده …

در سراسر دنیا رشته مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش‌های مختلف از لحاظ کاربردی پیشینه ...

آموزشگاه فناوری اطلاعات دانش

چرا آموزشگاه دانش؟ آموزشگاه فناوری اطلاعات دانش در سال 1391 با مجوز رسمی از سازمان فنی ...

صفحه اصلی - پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک …

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی. تدوین اصطلاح نامه در حوزه های ذیل: 1- اصطلاح نامه ...

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه-درباره | دانشگاه شیراز

گزارش عملکرد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۴: ایجاد تغییرات ...

اینترنت لامرد آی سی تی | شرکت فناوری اطلاعات و …

درباره لامرد آی سی تی. شركت « فناوری اطلاعات و ارتباطات لامرد » از بدو تاسيس در سال ...

دانشگاه بوعلی سینا - شرح اطلاعیه

به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري كه داراي ايميل دانشگاه (داراي ...

کارشناسی آموزش متوسطه(دوره اول)-مدیریت آموزش و …

عنوان تعداد بازدید ; ارسال لیست درس عملی آمادگی دفاعی مدارس پسرانه: 0 : تشویقی ...

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان

آدرس: بلوار آئينه خانه، ابتداي بن‌بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، كدپستي: 54376 ...

رمزنگاری کوانتومی

داستان های امام زمان قسمت اول

10 روش قطعی کسب درآمد اینترنتی در ایران

تصاویر کمدی و زیبا از بازی Super Cow

راهنمای جامع موفقیت

دوقلوهای عجیب

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع برانگیختن مراجعین وکارمندان

پروژه درس شبیه سازی با نرم افزار Arena

عملگرا باشید، تا سخنور

مقاله بررسی تطبیقی حق انتفاع و اذن در انتفاع ، رشته حقوق

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع افسانه عشقی

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی وتاریخی شهر صائین قلعه

ماژول نمایش گالری مطالب به صورت ریسپانسیو با تاریخ شمسی

کتاب راز شکرگزاری

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

کسب درامد اینترنتی در 7 روز

دوره آموزش برنامه نویسی تحت وب به زبان asp -قسمت سوم

اسکریپت اختصاصی پی تی سی ایران

خواص آرایشی روغن زیتون

نرم افزار ftp rush 2.1.8