دانلود رایگان


تحقیق قتل و انواع آن - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مقدمهقتل غیر عمدانواع قتلقتل عمد شبه عمد و خطایمحضعمل در فعل و عمل در قصدآلت قتالهنتیجه مقدمهیكی از آسیب های مهم در همه جوامعانسانی ،ارتكاب جرم قتل

دانلود رایگان

فهرست


مقدمه

قتل غیر عمد

انواع قتل

قتل عمد شبه عمد و خطایمحض

عمل در فعل و عمل در قصد

آلت قتاله

نتیجه


مقدمه

یكی از آسیب های مهم در همه جوامعانسانی ،ارتكاب جرم قتل است كه به عنوان یكی از قدیمی ترین جرایم در جهت مطرح میباشد.در واقع از زمانی كه جامعه بشری شكل گرفت و كشاكش و اصطكاك منافع بین انسانها آغاز شد ،جرم قتل نیز به وجود آمد.به طور كلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد»(خطایی)تقسیم بندی می گردد.البته در كشور ما نوع سومی كه به آن «قتل شبه عمد» گفتهمی شود نیز وجود دارد.

تفاوت اساسی این دو دسته قتل(عمد وغیرعمد)در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است.در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد كشتنمقتول را دارد اما در قتل غیرعمد ،سهل انگاری و عدم وجود نیت قبلی قاتل منجر به ازبین رفتن انسانی مش ود و در هر دو صورت جرم محسوب می گردد.

قتل در نیروهای مسلح بیشتر غیرعمدی وبه دلیل سهل انگاری رخ می دهد و آمار وقوع آنها بسیار اندك است ،ولی به لحاظحساسیت موضوع كه از بین رفتن نیروی انسانی از مجموعه نیروهای مسلح كشور را در پیدارد قابل پژوهش علمی و با نگاه آسیب شناسی است.

قتلغیر عمد

قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول رانداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده‌است.

قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود درقانون مجازات (مادهٔ ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض .بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبالبیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چهنوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسانبپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسانمثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عملخطای محض است .

تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیرعمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می‌شود، همچنیناز جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهاییمانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .

چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشتیعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبرمرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود.


انواعقتل

در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد درفعل و عمد در قصد- را روشن ساخت ۰ونیز در تعبیر”آلت قتاله” دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا درتحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالتندارد.

قتلعمد شبه عمد و خطای محض


محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنهاازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فیفعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما.


در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بمایقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص


صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعلالمزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفتهاند


بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطایمحض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده ومقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل درمیان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول رابکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف رامی گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
۱٫مقتول مورد نظر قاتل با شد با تماماوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
۲٫قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتلمقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
۱-۲٫قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکنباشد.
۲-۲٫ قصد انجام عملی که در مورد مقتولمورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعاکشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله ” عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ”اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ۵، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد. یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عملیک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از ” عمد در قصد ” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه بهانجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد. آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصدنیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتلمحفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از رویاراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجامآن قتل طرف بوده باشد یعنی :
“عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتلبوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادرشده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده ” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نهعملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصدقتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : ” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد ”دانسته میشود .


آلتقتاله
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی استکه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتولمنجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن باچوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر ” آلت قتاله ” صرف نظر کرده ، و تعبیر ” عملکشنده ” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله استو در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشندهنبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .


مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رهاکنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و درنتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که موردنظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بودهاست ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از “ما یقتل غالبا ” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحبجواهر میفرماید : ” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل ” . مگر آنکه گفتهشود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح استوسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

قصد شخص معین


سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخصمعین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبتداده اند شهید اول میفرماید : “الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . اوانسانا معینا فیصیب غیره ”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : ” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . والثانی لازم للاول


در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده ویا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است .در اینجا آنچه عمده مطلب است ، ” قصد شخص معین نکردن است “. چون این امر نتیجه یآنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.


شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : ” بمعنی انیقصد قتل الشخص المعین و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … وهکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : ”ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه ” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : ” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، وهذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول .بخلاف العکس ”
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه ”
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتلبرساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اماقصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محضنیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است .و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه ”
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص ” ازهاق النفسالمحترمه ” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید ” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا ”
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختنخون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرحنیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجبالاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظاحترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختنخون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .

در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت ” یرمیانسانا فیصیب غیره ” حال آنکه مقصود اب


تحقیق


قتل


و


انواع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و

« مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه » علي غرباء- 870484176 - چکیده در ...

دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک …

فروش کاملترین مجموعه بانک تحقیق و مقاله و پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی با ...

YAHoO - تحقیق درباره زندگانی امام مهدی(عج) و نواب خاص آن

زندگانی امام مهدی(عج) و نواب خاص آن حضرت مولف: یوسف درودگر نام: حضرت مهدی(عج) یک نام ...

بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایی ایران

بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایی ایران انسان بزهکار اثر دکتر سزار لمبروزو- تحول ...

تحقيق و پژوهش - aftabir.com

تحقيق و پژوهش ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

میگنا - مکانیسم های دفاعی و انواع آن

خود را رد ميكند. مثال: كارمند در جلسه اداره، زبان بدن مدير عامل را تقليد ميكند و يا ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: ظهر نويسي مقررات و انواع آن

تعريف و مفهوم ظهرنويسي آثار و احكام ظهر نويسي : 1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ...

منبع مقالات و تحقیق و پایان نامه

منبع مقالات و تحقیق و پایان نامه . بدون پرداخت پول، مقالات و پایان نامه های درخواستی ...

آفتاب - Aftabir

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

روش های تحقیق کردن برای انتخاب همسر - آکا

روش های تحقیق کردن برای انتخاب همسر,تحقیق برای انتخاب همسر,تحقیقات برای یک ازدواج ...

دانلود فایل ( بررسی قتل و انواع آن) | مقالات بی نظیر

... (بررسی قتل و انواع آن)) ... عالی ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان ...

بررسی قتل و انواع آن | حرف نو!

... پروپوزال – پروژه – تحقیق. فهرست و ... بررسی قتل و انواع آن; بررسی قتل و انواع ...

مقاله قتل - bankmaghale.ir

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ... و خفت آن مشخص میگردد. قتل ... تحقیق قتل ...

بررسی قتل و انواع آن | پایگاه علمی سعید سان

بررسی قتل و انواع آن. تبلیغات: ...

انواع قتل و احكام آن

انواع قتل و احكام آن ... در قتل، راه هاي اثبات قتل و احکام آن، شرايط قصاص و ...

دانلود رایگان تحقیق جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

... روانی به انواع قتل عمدی و قتل ... تحقیق ماهیت شرکت در جرم ... قتل عمد و انواع آن ...

دانلود بررسی قتل و انواع آن -کامل و جامع – وبمو آرتیکل

... _بررسی قتل و انواع آن_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بررسی قتل و انواع آن ...

انواع روش تحقیق - parsmodir.com

با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک ... انواع روش‌های تحقیق در ...

دانلود رایگان تحقیق قتل غیر عمد

... دانلود آهنگ بیقرار sunmag.ir/تحقیق+قتل انواع ... ما اهمیت و ضرورت آن تحقیق را ...

مقاله ای در رابطه با قتل درحکم شبه عمد - کافی نت …

... مقایسه آن با سایر انواع قتل در ... تحقیق قتل شبه ... در بیان انواع قتل و ...

گروه موضوعات بیشنهادی بایان نامه رشته فقه و

حجیت خبر واحد آیات الاحکام )نکاح و ارث(آیا خمس حق وحدانی است یا نه؟ آیا شرط فاسد موجب ...

موسیقی ایرانی آرشیو و خبرهای موسیقی-سبک زندگی مد و

آرشیو موسیقی ایرانی,اخبار پزشکی و سلامت,بخشهای سلامتی,علم تکنولوژی و فن آوری,سبک ...

جریان شب قتل توسط ریحانه جباری از زبان مادرش +عکس

دخترم می‌خواست من شوکه نشوم و ذره ذره ماجرا را بگوید. روزنامه اعتماد گفت‌وگویی را با ...

تجاوز به زن جوان و فیلم برداری در حضور شوهر + عکس

به گزارش تکناز : هق هق گریه های مرد و زنی جوان در پایگاه نهم پلیس آگاهی که قربانی چند ...

ایرانیان انگلستان - Iranian UK

«کوهکن، برزگر و ندیمی»، سه نماینده‌ای هستند که زمین ۱۷۷۰۰ متری متعلق به ۳۵۸ تن از ...

اخبارتاپ - اخبار جدید لحظه ای ایران و جهان

چند ماه گذشته، پژو 2008 و جزئیات تولید و عرضه آن در کشور، سوژه اصلی خبر‌‌های منتهی به ...

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

کامپیوتر 40. طرح برنامه نویسی منطقی و زبان برنامه نویسی prolog

کامپیوتر 41. فشرده سازی اطلاعات

کامپیوتر 43. مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

کامپیوتر 45. مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار

کامپیوتر 46. مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

کامپیوتر 47. مشخصه ذخیره سازی

پاور پوینت ریتم در معماری

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

ارتباط موسیقی و معماری فایل پاور پوینت

18 مورد از پرکاربرد ترین دیتیل های ساختمانی

کتاب ایران زمین

نقشه ی کامل پلان مسکونی دو طبقه

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر

عایق های پلیمری

کشت وتولید توت فرنگی

دانلود نرم افزار ویرایشگر اندروید

آموزش ساخت Apple ID نامحدود

اولین مقاله تحقیقو پژوهشی در رابطه با آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای