دانلود رایگان


سهم ايران در بازار جهاني زعفران - دانلود رایگاندانلود رایگان اشاره:‌زعفران از محصولاتكشاورزي است كه از ديرباز در ايران، آسياي صغير و بخش هايي از اروپا به ويژه يونانشناخته و مصرف شده است. در گذشته مصرف زعفران به عنوان يك

دانلود رایگان

اشاره:‌

زعفران از محصولاتكشاورزي است كه از ديرباز در ايران، آسياي صغير و بخش هايي از اروپا به ويژه يونانشناخته و مصرف شده است. در گذشته مصرف زعفران به عنوان يك گياه دارويي به لحاظخواص آن مد نظر بوده،‌ اما امروزه زعفران به لحاظ رنگ، طعم و مزه خوب در صنايعغذايي مصر گسترده‌اي دارد. با اين وجود، هنوز زعفران در بسياري از كشورها شناختهشده نيست و مصرف جهاني آن در حد قابل قبولي نمي‌باشد.

بازار جهانيزعفران به طور عمد در اختيار شش كشور مي‌باشد كه عمده‌ترين صادركنندة‌ آن، ايراناست. در اين مقاله بازار جهاني زعفران را از نظر مي‌گذرانيم و را‌‌ه‌هاي توسعه آنو افزايش صادرات زعفران از سوي كشورهاي عرضه كننده به ويژه ايران را بررسي مينماييم.

زعفران از محصولاتارزشمند غذايي است كه داراي خواص گوناگون درماني، طعم و مزه جذاب و . . . است بااين وجود بسياري از مردم جهان هنوز با زعفران آشنا نشده‌اند و از اين رو تجارتجهاني زعفران در حد محددي مي‌باشد.

اطلاعات دريافتياز شبكه جهاني اينترنت نشان مي‌دهد كه در سال 1997 كه اطلاعات مدون آن در دسترس مي‌باشد،در مجموع 29 ميليون و 634 هزار دلار زعفران در بازار جهاني مبادله شده است.

سهم ايران در اينبازار 55/63 درصد، اسپانيا 13/27 درصد، چين 3 درصد،‌ ايتاليا 68/1 درصد، اماراتمتحده عربي 26/1 درصد و سوييس 71/0 درصد مي‌باشد. ايران عمده‌ترين صادر كنندهزعفران در جهان در سال 1977 بود. البته در سال‌هاي 2000-1998 نيز همچنان ايرانبيشترين سهم را در تجارت جهاني زعفران داشته است. اما اطلاعات آن بر روي شبكهجهاني اينترنت موجود نيست.

آمار گمرك جمهورياسلامي ايران نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات زعفران ايران در سال 1376 (از 21 مارس1997 تا 20 مارس 1998) به بيش از 14 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال گذشته(1379) به 5/43 ميليون دلار افزايش يافت كه رشدي 210 درصدي را نشان مي‌دهد.

بر اساس اطلاعاتدريافتي از شبكه جهاني اينترنت، در سال 1997 اتحاديه اروپا با جذب 27/60 درصدزعفران ايران بوده است. پس از آن سوييس با جذب 30/1 درصد آرژانتين با واردات 13/1 درصد زعفران صادراتي،خريداران عمده ديگر محسوب مي‌شوند.

در بين كشورهايعمده خريدار زعفران در بازار جهاني، پس از اتحاديه اروپا كه 62 درصد واردات زعفرانجهان را در سال 1997 به خود اختصاص داد. آمريكا با جذب 07/16 درصد. ژاپن با جذب34/6 درصد. سوييس با جذب 13/6 درصد . آرژانتين با جذب 42/3 درصد. هنگ كنگ با 97/1درصد. كانادا با 51/1 درصد. سنگاپور با 91/0 درصد، استراليا با 74/0 رصد و برزيلبا جذب 23/0 درصد صادرات جهاني زعفران، از بازارهاي عمده وارد كنده اين محصولبودند.

البته در اينفهرست نام كشورهايي همچون نروژ، اوراگوئه ، شيلي ، كلمبا، مصر، جمهوري چك‌ اسرائيل، روسيه تايلند، تونس، گواتمالا،نيكاراگوئه ، السالوادور، ايسلند و پرو نيز به چشم مي‌خورد كه ميزان واردات آنهاكمتر از 15/0 درصد واردات جهاني زعفران مي‌باشد.اما اين كشورها در زمره كشورهايآشنا با محصول زعفران تلقي مي‌شوند.

بر اساس همينگزارش، ارزش واردت زعفران اتحاديه اروپا در سال 1997 به حدود 4/18 ميليون دلار،آمريكا به 8/4 ميليون دلار،‌ ژاپن به حدود 19 ميليون دلار، سوئيس به 18 ميليوندلار، آرژانتين به بيش از يك ميليون دلار، هنگ كنك به 585 هزار دلار، كاندا به 447هزار دلار، سنگاپور به 270 دلار و برزيل به 67 هزار دلار رسيد. ارزش واردات زعفرانديگر كشورهايي كه در فهرست شبكه جهاني اينترنت براي هر سال 1997 ثبت شده است. از يك تا 41 هزار دلار بود.

در همين حالاطلاعات دريافتي در خصوص صادركنندگان زعفران در سال 1997 نشان مي‌دهد كه بازارصادرات زعفران اسپانيا كه دومين صادركنندة جهاني با سهم 2713 درصد بازار است.امركا. ژاپن، سوئيس، آرژانتين، هنگ كنگ، كانادا، سنگاپور و استراليا مي‌باشد.

بازر عمده صادراتيچين كه سومين صادر كننده زعفران جهان با سهم بازار 3 درصد در سال 1997 بود. كشورژاپن بوده است . تمام زعفران صادراتي چين در اين سال به بازار ژان عرضه شده است.

ايتاليا كهچهارمين صادر كنندة‌ بزرگ زعفران با سهم 168 درصد در بازار در سال 1997 بود. بهطور عمده سوئيس، امريكا. كانادا و برزيلثبت شده است.

امارات نيز با سهم126 درصدي بازار در سال 1997 توانست محصول خود را به طور عمده به هنگ كنگ، سوئيس واتحاديه اروپا عرضه كند. به عقيدة ‌كارشناسان، امارات زعفران وارداتي از ايران رابه بازارهاي مذكور صادرات مجدد نموده است.

سوئيس كه 13/6 درصدواردات زعفران جهان را در سال 1997 به خود اختصاص داد. در بازار صادراتي اين محصولنيز فعال بوده و توانسته است 71/0 درصد صادرات جهاني زعفران را در اختيار بگيرد. تقريباً تمام صادرات زعفران سوئيسبه كشورهاي عضور اتحاديه اروپا عرضه شده است. به عبارتي سوئيس به كشورهاي عضوراتحاديه اروپا عرضه شده است. به عبارتي سوئيس 8 درصد زعفران وارداتي را به بازاراتحاديه اروپا صادرات مجدد نمود.

به عقيدهكارشناسان، مصرف جهاني زعفران به لحاظ گراني آن،‌ آشنا نبودن مردم بسياري ازكشورها با زعفران، فقدان تبليغات مناسب در بازارهاي جهاني بري معرفي خواه و ارزشغذايي،‌ طعم، مزه و رنگ و . . . زعفران درحد قابل توجهي نمي باشد. چنانه تبليغات مناسب در اين زمينه صورت گيرد و كشورهايتوليد كنندة اصلي به ويژه ايران كه بيش از 60 درصد بازار جهاني زعفران و بيش از 80درصد توليد جهاني آن را در اختيار دارد. در آن زمينه سرمايه‌گذاري مناسبي انجامدهد. ميزان مصرف جهاني زعفران و تجارت آن در كوتاه مدت دست كم سه برابر خواهد شد وايران مي‌تواند همچنان عرضه كننده اصلي باقي بماند و درآمد ارزي مناسبي را از آنخود سازد.

از آنجا كه امكانافزايش توليد زعفران در اران به مراتب بيش از ديگر كشورهاي رقيب (به ويژه اسپانيا،چين و ايتايا) مي‌باشد و ينز مزيت زعفران ايران از لحاظ كيفيت برنامه ريزي برايافزايش توليد و صارات زعفران و بازايابي و تبليغات مناسب براي گسترش صادرات زعفرانضروري است.

بازار جهاني توانجذب بيش از 100 ميليون دلار زعفران در سال را دارد و ايران مي‌تواند با حفظ سهمخود در اين بازار،‌ ارزش صادرات خوند را در كوتاه مدت به بيش از 60 ميليون دلارافزايش دهد.

كارشناسان عقيدهدارند كه در بازارهاي داراي قدرت خريد مناسب همچون آمريكاي شمالي،‌ اروپا و شرقآسيا زعفران شناخته شده است و با افزايش تبليغات مناسب در اين بازارها و جبمشتريان، مي‌توان زمينه رشد صادرات زعفران به بازارهاي مذكور را فراهم ساخت.

كارشناسان ضرورتتبيين مزين هاي غذايي و دارويي زعفران در تبليغات برون مرزي را ضروري مي دانند وعقيده دارند كه با اين شيوه شمار مصرف كنندگان زعفران افزايش خواهد يافت.

البته حضور مستمرصادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف وارايه محصلو استاندارد و كنترل شده با طعم ، رنگ و كيفيت مناسب و آموزش مصرفكنندگان در خصوص نحوه استفاده از زعفران ميتواند به شد تقاضاي جهاني براي آن و درنتيجه افزايش تجارت بين المللي زعفران بينجامد و ايران نيز در اين رهگذر به رشدصادرات زعفران نايل آيد.

از آنجا كه زعفرانمحصولي كارگر طلب مي‌باشد. رشد صادرات زعفران ايران مي تواند به رشد اشتغال درجامعه مواجه با بيكاري ايران كمك بسزايي داشته باشد.

ايران بزرگترينصادر كنندة زعفران جهان است

اشاره:

زعفران از كالاهايغير نفتي صادراتي ايران است. اين محصول كه بيشتر در مناطق خشك و كويري جنوب خراسانبه دست مي‌آيد. در بازارهاي جهاني طرفداران زيادي دراد. به طوري كه اينكه ايرانعمده‌ترين صادر كننده زعفران مرغوبيت جهان به شمار مي‌ رود.

بيش از نيمي ازمحصول زعفران ايران به بازارهاي جهاني عرضه مي شود. با اين حال امكان افزايش توليدآن از طريق انجام عمليات بهزراعي و ارايه آموزش‌ها و تجهيزات مناسب به زعفرانكاران و در نتيجه عرضه بيشتر زعفران به مشتريان خارجي وجود دارد و مي‌توان در آمدصادراتي از زعفران را افزايش داد.

در اين مقاله باصدارات زعفران ايران بازارهاي خريدار آن آشنا مي‌ شويم.

ايران بزرگترينتوليد كنده و صادر كننده زعفران در دنياست. طبق آمارهاي ارايه شده از سوي وزارتجهاد كشاورزي از 1753 تن محصول زعفران ايران در سال 1378 كه برابر با 85 درصدتوليد جهاني اين محصول مي‌باشد. حدود 88 تن يا 50 درصد آن به بازارهاي جهاني عرضهشد.

با وجودامكان افزيش توليد زعفران در ايران، ازطريق تبليغات مناسب مي‌توان زمينه‌‌هاي بازاريابي و رشد صادرات زعفران را فراهمساخت و درآمدهاي مناسبي را براي كشور تدارك ديد. ‌

بر اساس آمارهايمنتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران،‌ صادرات زعفران در سال 1368 (آغاز اجراينخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) فقط 4 تن بود كه در سال بعد به 8 تن رسيد و دو برابرميزان صادرات زعفران در سال 1370 به 30 تن . در سال 1371 به 40 تن. در سال 1372 به64 تن و در سال 1373 (سال تكميلي اجراي برنامه اول) به 70 تن رسيد كه 175 برابرسطح صادرات زعفران در سال 1368 بود.

در دومين برنامهپنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. صادرات زعفران ايران با نوسان‌هاييروبه رو شد. ميزان صادرات در سال 1374 به 31 تن رسيد كه بيش از 50 درصد نسبت بهسال قبل از ن كاهش داشت. اما در سال 1375 با حدود 50 درصد افزايش به 46 تن رسيد.

صادرات زعفرانايران در سال 1376 نيز با افت 199 درصدي به 37 تن و در سال 1377 با افزايش 621درصدي نسبت به سال قبل از آن به 60 تن و در سال 1378 با رشد 466 درصدي به 8 تنبالغ شد.

بر اساس آمارهايمقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات زعفران در سال گذشته به حدود 1065تن رسيد كه 21 درصد بيش از سال 1378 بود.

عملكرد صادراتزعفران نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات رد سال 1378 (پايان برنامه دوم) 22 برابر سال1368 (شروع برنامه اول) بوده است.

صدور زعفران بهصورت كالاهاي همره مسافر و به طور قاچاق تا سال‌هاي اخير تداوم داشته و علل آن نيزوجود پيمان ارزي ( از سال 1374 به بعد) و تشريفات اداري حاكم بر آن، سودآوري قاچاقصادرات به علت اختلاف نرخ ارز وار برنامه‌اي و قيمت ارز در بازار غيررسمي، سهولتصادرات زعفران به لحاظ كم حجم بودن و ارزش اقتصادي فراوان، فرار از اخذ كارتبازرگاني و پرداخت ماليات به دولت . گريز از استاندارد كردن محصول صادراتي. سهولتدر سود جويي و تقلب از طرق صدور غير قانوني و بدون هزينه و نيز فقدان امكان صدوررسمي برخي از انواع زعفران و ملحقات آن به دليل مشكلات آيين نامه‌اي بوده است.

بخش عمده قاچاقزعفران از مرزهاي شمال شرق و جنوب كشور و به ويژه به باز امارات متحده عربي صورتمي‌گيرد.

برخي كشورهايمنطقه كه از وارد كنندگان زعفران (به صورت قاچاق) از ايران مي‌باشند. خود صادركنندة زعفران نيز هستند و به عبارتي از طريق ورد كالاهاي قاچاق سود بيشتي نيز كسبمي كنند و به عنوان واسطه فروش زعفران ايران در بازارهاي خارجي عمل مي كنند.

صدور زعفران بهصورت قاچاق در گشته سبب شده است كه وضع بازار زعفران در خارج از كشور نابسامانگردد. با توجه به آنكه توليد زعفران در ايران رو به افزايش بوده ايران صادركننده اصلي آن است. مي‌بايست در تعيين قيمت زعفران در بازارهاي جهاني نقشي تعيينكننده داشه باشد. اما اين چنين نيست و صادرات غير رسمي سبب شده كه نه تنها درتعيين قيمت. نقش اصي نداشته باشيم. بلكه وجهه زعفران ايران در بازار جهاني نيزلطمه ببيند. زعفراني كه به صورت قاچاق صادر مي شود. كنترل بهداشت و استاندارد لازمرا نداد و به قيمت زعفران در بازار جهاني لطمه مي زند. اين در حالي است كه ميزانصدور زعفران در بازار جهاني لطمه مي زند. اين در حالي است كه ميزن صدور زعفران بهصورت غيرقانوني و كالاي همره مسافر سالانه حدود 35 تا 50 تن تخمين زده شده است.

در حال حاضر قاچاقزعفران به لحاظ افزيش قيمت آن در بازار داخلي و نيز برخي اقدامات دولت در راستايتسهيل امير صادرات . كمتر مشاهده مي‌شود و آمار كارشناسي نشده گمرك در خصوص صادراتزعفران در سال 1379 به ميزان 1056 تن تا حدودي مؤيد اين امر مي‌باشد.

آمارهاي منتشره ازسوي گمرك جمهوري اسلمي ايران نشان مي‌دهد كه در سال 1379 در مجموع 1065 تن زعفرانبه ارزش حدود 436 ميليون دلار به 42 كشور جهان صادر شده است. البته اين آماركارشناسي شده نيست. با اين حال ارقام ارايه شده نشان مي دهد كه امارات متحده عربيبا جذب 394 تن زعفران صادراتي ايران به ارزش حدود 3/16 ميليون دلار اسپانيا با جذب5/35 تن زعفران ايرن به ارزش حدود 4/14 ميليون دلار و تركمنستان با جذب 5/11تن زعفران به ارزش 7/4 ميليون دلارخريداران عمده زعفران ايران در سال گذشته بودند.رایگان


دانلود


ورد


مقاله


word


مواد غذلیی


زعفران


سهم ايران در بازار جهاني زعفران


خواص زعفران


پژوهش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


زعفران ادمان :: تولید کننده و ارائه دهنده زعفران در

زعفران ادمان فعال در زمینه توليد كننده و ارائه دهنده زعفران در كشور و ساير نقاط جهان

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: در ابتدای هفته جاری، طرح تعطیلی دو روزه آخر هفته در کمیسیون اجتماعی ...

مقایسه تعرفه واردات خودرو در ایران با سایر کشورها

هرچند تردد خودروهای وارداتی در خیابان های کشور از سال 83 و با آزاد سازی واردات خودرو در ...

شرکت کارگزاري برهان سهند

تاريخ: عنوان: ٠٥/٠٧/١٣٩٣ يك خبر خوب براي اقتصاد ايران و بازار سرمايه ٣٠/٠١ ...

کارگزاري بانک تجارت

عنوان: منبع: تاريخ: عرضه ٢٠ كيلوگرم زعفران در بورس... شركت بورس كالاي ايران

الف - ارزش جهانی پول ایران از 300سال پیش تا امروز

منابع تاریخی نشان مي دهند ارزش برابري پول ملي ايران با پول‌هاي معتبر جهاني در مقاطع ...

هواپیمایی ماهان | اطلاعات مقاصد داخلی

کرمان; تهران; مشهد; شیراز; كرمان. کرمان از شهرهاي بزرگ ايران و مرکز استان کرمان درجنوب ...

الف - پیش بینی قیمت طلا و سکه در روزهای آینده

اخبار مربوط به معیار قرار گرفتن نرخ ارز در بازار مبادلات برای محاسبه قیمت طلا با شروع ...

در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها بر مبناي علم …

توسعه علمي در ايران. ... در توليد علم جهاني نداريم (در سال 2003 سهم ... زعفران (در ...

معرفی شرکتهای وارد کننده محصولات شیمیایی ایران

معرفی خریداران و شرکتهای تولید کننده محصولات شیمیایی در کشورهای مختلف 2016. جامع ترین ...

معرفی شرکتهای وارد کننده محصولات شیمیایی ایران

معرفی خریداران و شرکتهای تولید کننده محصولات شیمیایی در کشورهای مختلف 2016. جامع ترین ...

زالودرمانی - iraniantherapy.com

زالو درماني حتّي در قرون وسطي هم وجود داشته است ابتدا بدون شناخت مكانيسم آنها تنها به ...

یادگاری جنگ جهانی دوم در تهران؛ ورود ایرانی ها ممنوع! + …

پارسینه در ادامه پرداختن به یادگاری های جنگ جهانی دوم در ایران به سراغ قبرستان ...

اصلاح الگوی مصرف-وبلاگ هنر مصرف صحیح - اصلاح الگوي مصرف در ...

نخستین نکته قابل توجه در مدیریت و کاهش مصرف آب و انرژی در آپارتمان‌ها توجه بیشتر به ...

صفحه اصلی - کارگزاري بانک تجارت

عنوان: منبع: تاريخ: عرضه ٢٠ كيلوگرم زعفران در بورس... شركت بورس كالاي ايران

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

مرجع صنایع غذایی ایران - بانک اطلاعات …

اگر شما نیز تولید کننده محصولات غذایی هستید میتوانید در بانک سایت مرجع صنایع غذایی ...

پايان نامه هاي دفاع شده - alborz.ut.ac.ir

تاريخ دفاع راهنما / مشاور رشته عنوان مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۰/۲۱ دکتر عباس نرگسيان

دانشگاه علوم پزشكي مشهد - دانشگاه علوم پزشکی …

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ... فوق تخصصی جراحی عروق علوی; مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ...

اخبار،اخبار اقتصادی,جدیدترین اخبار اقتصادی و …

یک کارشناس بازار کار گفت: «دولت به‌دنبال ترمیم حقوق‌های زیر دو میلیون تومان است.»

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - تغذیه سالم

مواد لازم: 1- ميگو پاك كرده 500 گرم 2- آرد 3 قاشق غذا خوري 3- زعفران دم كرده 3 قاشق ...

طراحی فضاهای اموزشی

اطلاعات واتس اپ

مجموعه شعر و اشعار کودکانه

سرمایه گداری وارن بافت

کسب درآمد ملیونی ازاینترنت (تضمینی)

word2013را قورت بده ...!

قصیده سال دردی

(apk (roobak ram faster بهترین انتخاب

آموزش کتیا

معرفی تکنیک چیدمان فضا از زبان ترنر ، هنسن و هیلیر

برنامه ای برای پاکسازی هارد و فایل های بی مصرف ویندوز

برنامه ای قدرتمند با محیطی ساده برای قفل گذاری فلش و...

یاداشتهای علم جلد یکم 1347،1348

مقاله جامع دوربینهای مدار بسته

اله های گذشتگان اریک فون دانیکن

تحلیل فضای شهری

کتاب: بحران در نهادهای جهانی و امنیت بین المللی چند جانبه گرایی

کتاب: بحران سیاست خارجی آمریکا

آموزش کامل کسب درآمد اینترنتی در منزل

دیکشنری تخصصی دیپلماسی