دانلود رایگان


خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار - دانلود رایگاندانلود رایگان كلياتي در مورد نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار:مواد تشكيل دهندة نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار عبارتند از: عصاره، آب، شكر،گازكربنيك، اسانس‌ها، مواد پايداركننده،‌

دانلود رایگان

كلياتي در مورد نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار:

مواد تشكيل دهندة نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار عبارتند از: عصاره، آب، شكر،گازكربنيك، اسانس‌ها، مواد پايداركننده،‌ رنگهاي مجاز خوراكي و اسيدهاي خوراكي.

نوشيدني‌هاي غيرالكلي را برا اساس منشاء مواد اوليه بصورت زير تقسيم‌بنديمي‌كنند: آبهاي آشاميدني- آبهاي درماني- شير بعنوان نوشابه‌هاي گازدار از موادمصنوعي و نوشابه‌هاي گازدار از مواد گياهي كه نوع اخير رايج‌ترين نوشيدني در صنعتنوشابه‌سازي مي‌باشد. اين نوشابه ها از عصاره‌ها و اسانس‌هاي طبيعي گياهي، بههمراه فاكتورهاي ديگر ساخت نوشابه تهيه مي‌گردند. نوشابه‌هائي كه از اسانس‌هايطبيعي تهيه مي‌شوند از نطر كمي، مقدار قابل توجهي هستند. اسانس‌هاي طبيعي مواداستخراجي از ميوه‌ها و يا گياهان رايحه‌دار مانند دارچين، زنجبيل و غيره مي‌باشند.

عصاره را از ميوه‌هاي رسيده سالم و توسط روشهاي مكانيكي تهيه مي‌كنند و يااز گياهان خشك و پودر شده توسط حلال استخراج مي‌نمايند.

آب مورد نياز در صنعت نوشابه‌سازي، پس از انجام عملياتي بر روي آب آشاميدنيشهر مورد مصرف قرار مي‌گيرد. اين آب بايد بدون رنگ، شفاف، بدون بو و عاري ازميكروارگانيزمها بوده و سختي آن بيش از ppm 300 نباشد.

در صنعت نوشابه‌سازي از مواد شيرين كننده مانند شكر، قند انورت دكستروز،‌‏فروكتوز، شكر مايع و در بعضي موارد از مواد شيرين كننده مصنوعي استفاده مي‌شود. دركشور ما استفاده از مواد شيرين كنندة مصنوعي مجاز نمي‌باشد. شكر مايع و سيروپگلوكز با تكامل روش صنعتي هيدروليز نشاسته اهميت اقتصادي زيادي پيدا كرده‌اند. قندانورت نيز نوعي شربت شكر مي‌باشد كه در اثر حرارت دادن ساكارز در حضور اسيدها و ياآنزيم‌ها و تبديل به گلوكز و فروكتوز تهيه مي‌گردد. از شيرين‌كننده هايي كه داراي42 درصد فروكتوز و 51 درصد دكستروز مي‌باشند نيز در صنعت نوشابه‌سازي استفاده مي‌شوداين مايع قندي در مقابل تخمير ميكروبي داراي مقاومت و قدرت بيشتري نسبت به سايرشيرين كننده‌ها در طول نگهداري و انبارداري مي‌باشد.

از مهمترين مواد شيرين كننده مصنوعي ساخارين، سيكلامات. گلوسين و چندينمادة ‌ديگر هستند. شيريني سيكلامات 60-40 مرتبه بيشر از ساكارز مي‌باشد ولي مصرفآن در سالهاي 1970-1969 ممنوع شد.

جهت پايداركنندگي نوشابه از اسيدهاي خوراكي مانند اسيدتارتاريك،‌ سيتريك، لاكتيك، ماليك و فسفريك استفاده مي‌‌شود.نوشابه‌هايي داراي بهترين ترشي هستند كه اسيديته آنها معادل 2-1 گرم اسيد تارتريكدر يك ليتر آب مقطر باشد. غلظت گاز كربنيك نيز در طعم‌ ترشي نوشابه موثراست.

رنگها بر اساس منشاء آنها به دو دسته رنگهاي طبيعي و مصنوعي تقسيم مي‌شوند.رنگهاي طبيعي داراي سه منشاء اصلي معدني (اكسيد فريك)، گياهي (كارامل) وحيواني(كارمين) مي‌باشند.

كارامل را بعنوان امولسيون كننده نيز ميتوان مصرف نمود. اسانسهاي معطرمانند ميخك،‌ زنجبيل، دارچين، نعناع و ديگر مواد در نوشابه ممكن است معلق باشند.خاصيت امولسيون كندگي كارامل موجب مي‌شود كه فرآورده نوشيدني بدون احتياج به موادامولسيون كننده ديگر از پايداري مناسبي برخوردار باشد. رنگهاي مصنوعي در سه گروهآنيوني، كاتيوني و غيريوني تقسيم مي‌شوند. در صرف مواد رنگي بايد دقت شود كه درمقابل اسيدي مقاوم بوده، تيرگي و اثر طعمينداشته باشد. امروزه در نوشابه‌سازي از اسانسها و ساير مواد طعم دهنده بطور وسيعياستفاده مي‌شود.

در ليمونادها اسانسهايي با طعم انواع توتها،‌ گياهان معطر،‌ زنجبيل و كنينو براي نوشابه‌هاي با عصارة كولا مواد رايحه‌دار مانند زنجبيل،‌ بهار نارنج،‌ هل وغير استفاده مي‌شود.

نگهداري و محافظت فرآورده‌هاي غذائي خصوصا نوشابه‌ها بدليل قابليت تخريب آنضروري مي‌باشد. در نوشابه‌ها تغيير رنگ، ويسكوزيته و رشد ميكروارگانيزمها به مرورزمان صورت ميگيرد. لذا در نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار از تركيبات اسيد بنزوئيك،اسيد فسفريك بعنوان نگهدارنده استفاده مي‌شود.

جهت تهية ‌امولسيون‌هاي مواد خوراكي از جمله نوشابه از امولسيونهاي گوناگونمانند استرا اسيد چرب با پلي گليسيرين‌ها،‌ منوگليسيريدها،‌ دي‌گليسيريدها وفسفاتيدها استفاده مي‌شود. همه اينها براساس ساختمان هتروپلار داراي وجه مشترك درداشتن گروه‌هاي هيدروفيل و ليپوفيل مي‌باشند.

مواد مؤثر كولا عبارتند از: كافئين و تئوبرومين. ماده موثر كولا محرك سيستماعصاب مي‌باشد.

تكنولوژي، تهيه و ساخت نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار شامل مراحل زير مي‌باشد:‌
الف- مخلوط كردن اجزاء تشكيل دهنده نوشابه

ب- افرودن آب گاز دارد

ج- شستن و استريل شيشه‌ها

د- بسته‌بندي كردن

هـ- سيستم كنترل

در مرحلة مخلوط كردن اجزاء، شربت شكر با غظت معين در دماي 75 درجهسانتيگراد به مدت 20 دقيقه پاستوريزه مي‌شود. به اين شربت عصارة اصلي، اسيدهاي خوراكي،مواد رنگي، اسانس‌ها و مواد محافظت‌كننده اضافه مي‌شود.

آب تصفيه شده پس از سرد شدن به قسمت كربوناتور هدايت مي‌گردد كربنه كردنموجب گاز دار شدن و در نتيجه مطبوع و دلچسبت شدن نوشابه مي‌گردد.

بطريها قبل از اينكه پر شوند بايد تميز و بهداشتي شوند. براي اين منظورداخل و خارج بطري‌هاي نوشابه با محلول قليايي و آب داغ شسته و سپس آب كشيده مي‌شوند.و پس از پر شدن و دربندي، برچسب زده مي‌شوند در انتها بطري‌هاي نوشابه بازرسي وكنترل كيفي مي‌گردند.

تهيه گياهاندارويي:

بررسي گياهان ايران اعم از دارويي و غيردارويي توسط گياهشناسان ايراني صورتگرفته است. نمونه‌هايي از اين گياهان در موزه‌هاي گياهشناسي انگلستان و فرانسهنگهداري مي‌شود.

بطور كلي در ايران مناطق بسيار متفاوتي از لحاظ آب و هوا و از لحاظ رويشگياهان وجود دارد. اين مناطق به 4 بخش تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

1- منطقة‌ فلات مركزي

2- منطقة هيركاني

3- منطقه زاگرس

4- منطقه خليج فارس

اين گياهان بصورت وحشي و يا كشت داده شده وجود دارند. هر دسته از اينگياهان چه خود رو و چه كشت داده، داراي معايب و محاسني هستند. از مهمترين معايبگياهان خودرو، پراكنده بودن آنها در سطح وسيع مي‌باشد. در هنگام جمع‌آوري گياهانوحشي نيابد كليه گياهان خودروي يك ناحيه را جمع‌آوري كرد، تا موجبات تكثير گياهانمفيد در يك ناحيه فراهم گردد. در جمع‌آوري بايد دقت كرد تا اختلاط گياهان با گونه‌هايمجاور و نيز آلودگي با ضايعات ميكروبي پيش نيايد. زمان جمع‌آوري و سن گياه نيزداراي اهميت مي‌باشند.

از محاسين گياهان دارويي كشت شده، تكثير در يك مساحت محدوده و سهولت دسترسيبه آن مي‌باشد. همچنين بالا بردن كيفيت و كميت اين گياهان به راحتي امكان پذير مي‌باشد.

جهت كشت و تكثير گياهان دارويي عالي و پست هر كدام روشهايي بكار مي‌رود.كشت گياهان عالي توسط دانه، پياز، توبركول، ريزوم، قلمه‌زدن و پيوندزدن؛ كشتگياهان پست بوسيله دستگاه زاينده و اسپروكوئيدي انجام مي‌پذيرد.

پس از جمع‌آوري،‌ عمليات خشك كردن روي گياه انجام مي‌گيرد. خشككردن در هواي آزاد، جهت خشكانيدن گياهاني كه حاوي اسانس مي‌باشند، استفاده مي‌شود.خشك كردن با حرارت مصنوعي در مورد گياهاني كه نياز به شرايط كنترل شده بيشتريدارند بكار مي‌رود. از مزاياي اين روش سرعت توقف فعاليت آنزيمها مي‌باشد. خشك كردندر درجه حرارتهاي پايين، با انجماد مولكولهاي آب و خشك كردن در خلاء انجام مي‌گيرد.

در مرحله بعد جدا كردن ناخالصي ها، به منظور عاري بودن گياه از بيماريهايگياهي و عدم اختلاط با گياهان ديگر انجام مي‌پذيرد. پس از اتمام مراحل فوق آسيابكردن گياه صورت مي‌گيرد. از گياه پودر شده عصاره و يا عرق تهيه مي‌شود.

بررسي‌هاي انجام شده توسط محققين نشان دادكه برخي گياهان از نظر عطر، طعم وخواص بيولوژيكي جهت تهيه نوشابه مناسب مي‌باشند. گياهاني نظير بادرنجبوبه، مرزه،پونه‌،‌ اسطوخودوس،‌ مرزنگوش كاكوتي،‌ آويشن از تيرة نعناع، زيرة سبر، زيره سياه،شويد و گشنيز از تيرة جعفري، شيرين بيان از تيرة پروانه داران، از ميان گليهايداروئي، بهار نارنج و ميخك مناسب مي‌باشند.

در ايران از گياهان دارويي، جهت مصارف درماني به صورت عرقيات با عصارهاستفاده بعمل مي‌آيد مراكز توليد اسانس و عرقيات گياهان دارويي در ايران: شيراز،ميمندفارس، تبريز، كرمان،‌ كاشان و قمصر كاشان مي‌باشد.

جهت نگهداري عرقيات بايد آنها را در شيشه‌هاي كاملاً پر و به دور از نور وحرارت نگهدراي نمود. سترون كردن دستگاه تقطير قبل از عمل با بخار آب كمك شاياني بهحفظ عرقيات مي‌كند.

عرقيات را از 3 لحاظ مي‌توان طبقه‌بندي نمود:

1- تقسيم‌بندي از نظر طرز تهيه

2- تقسيم‌بندي از نظر بو

3- تقسيم‌بندي از نظر تعداد گياهان بكار رفته

عوامل فيزيكي شيميائي و عوامل بيولوژيكي از جمله عواملي هستند كه باعث فسادعرقيات مي‌گردند.

جهت تعيين بازدهي عرقيات، درصد اسانس آنها محاسبه مي‌گردد، در اين ميانمرزه با 1/0 درصد اسانس و زيره سياه با 25/2 درصد اسانس به ترتيب كمترين و بيشترينبازدهي عرقيات را در ميان گياهان مورد بررسي دارند.

جهت تهية ‌اسانس از چهار روش استفاده مي‌شود:

1- آب

2- آب و بخار

3- بخار مستقيم

4- استخراج توسط حلال

يكي از روشهاي تعيين تركيبات موجود د در اسانس، روش تين لاير كروماتوگرافيمي‌باشد. در كروماتوگرام حاصله لكه‌هايي با Rf مختلف حاصل مي‌گردد، كه با مقايسه با نمونه‌هاي استاندارد،تركيبات شناسايي مي‌گردد.

گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بانوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار

1-مقدمه

در ابتدا لازم استبطور اختصار به بررسي وضعيت و موقعيت گذشته كنوني نوشابه‌سازي در ايران پرداختهشود.

تهيه و توليداقسام شربت و نوشابه از قديم الايام در ايران متداول بوده و اكثراً بطور خاني وبتدريج در سطح تجارتي در كارخانه‌ها مرسوم گرديده است. اين نوشيدني‌ها غالباً ازعصارة ميوه ها همراه با شكر و عرقيات معطر ساخته دشه و سپس با اقتباس از كشورهايخارجي و وارد نمودن آن، بصورت يك صنعت وابسته درآمد. تاريخچة اين صنعت و ابستهبطور مشروح در گزارش وزرات صنايع و معادن ايران صنايع آشاميدني و دخانيات ايران1357 انتشار يافته است. خلاصة اين گزارش بشرح زير است:

در سالهاي پس ازجنگ جهاني، ساخت نوعي ليموناد و نوشابة ديگري بنام سينالكو در كارگاههاي كوچمتداول گرديد ولي اين توليدات به روش بهداشتي و در سطح كارخانه‌اي انجام نمي‌گرفت.

متاسفانه توليد ورشد نوشابه‌هاي صنعتي در ايران از همان زمان ابتدا با وابسته بودن آن به كشورهايخارج،‌ شروع شده‌ است و به مرور سرمايه‌داران جهت بدست آوردن هر چه بيشتر سوداقدام به احداث و تاسيس كارخانة ديگري در اين مورد مي‌نمودند. تا حدي كه درحالحاضر اكثر قريب به اتفاق مردم ايران به مصرف اين نوشابه‌هاي وارداتي عادت كرده‌اندو احتمالاً كمبود آن در بعضي موارد باعث ناراحتي آنها مي‌شود.

مصرف نوشيدينهايغير الكلي بطور سنتي و در قديم الايام متداول بوده و بين فرهنگ هر منطقه روابطخاصي داشته است. اين نوشيدنيها بصورت شربت و عرقيات متناسب با ميوه‌‌ها وگياهان بومي هر منطقه بطور سنتي متداولبوده است.

پيدايش صنعت نوشابه‌‌سازي نه تنها منجر به كاهش توليد نوشيدني‌ها و عرقياتگرديد، بلكه وابستگي كشور را از نظر ورود عصاره به خارج تشديد نمود. بعلاوه مقدارزيادي ارز از اين بابت از كشور خارج مي‌شود. بهرحال در اين مقطع از زمان كه سرمايه‌هنگفتي در اين زمينه سرمايه‌گذاري شده است و ضمناً تعداد زيادي كارگر در اين صنعتمشغول به كار مي‌باشند، مي‌توان اين صنعت را در جهت تهية‌ نوشابه‌‌هايي كه امكانتهية مواد اولية آن در كشور موجود است سوق داد.

بدون ترديد، تهيهو توليد نوشابه و نوشابه‌سازي با استفاده از مواد موجود خصوصاً گياهان دارويي موجبتوسعة صنايع كوچك و رشد و تقويت اقتصاد ملي مي‌گردد.

در اين زمينهاستفاده از نيروهاي انساني در بخش كشاورزي و صنعتي موجب اشتغال بكار بسياري از همميهنان و استفاده از منابع طبيعي كشور مي‌گردد.

در ادامة تحقياتوبررسي در مورد مواد مختلف جهت عصارة اصلي نوشابه شرايط زير بعنوان اصلي‌ترينعوامل مورد نظر قرار گرفت:

1- اين ماده سمينباشد.

2- اين ماده بهميزان زياد در كشور باشد يا امكان كشت آن در سطح وسيع وجود داشته باشد.

3- تا حد امكاناين ماده براي مردم ناآشنا نباشد.

4- اين ماده ارزانقيمت باشد.

5- اين ماده جهتساخت نوشابه تكنولوژي پيچيده‌اي نداشته باشد.


رایگان


دانلود


ورد


پژوهش


مقاله


مواد غذایی


word


عرقیات


سنتی


نوشابه های الکلی


الکل


خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار


عرقيات سنتي گازدار


نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار


دارو های گیاهی


طب سنتی


گياهان داروئي


گياهان تيره نعناع


گياهان تيره جعفری


تيره پروانه‌داران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و …

خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار.

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان …

... اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار ...

60مدل از جواهرات خاص - ramadan95.rozblog.com

خرید این محصول 60مدل از جواهرات خاصمدل خاص و زیبا از ... یک طرح و مدل خاص ...

دانلود پروژه طراحي شبكه آبرساني شهر | فروشگاه …

... اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار ...

تحقیق - صنایع غذایی - parsindoc.blogfa.com

تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي آب فاضلاب تعداد صفحات :120 ...

پاورپوینت درباره آشنايي با بيماري …

عفونتي كه مي تواند از طريق حيوان به انسان انتقال يابد .

کارآفرینی و طرح توجیهی - 20prozhe.4kia.ir

کارآفرینی و طرح توجیهی ... می توانید این طرح را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین ...

ایران فردا - iranifarda

... طرح جايگزيني عرقيات سنتي ... خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي ...

فیزیکی بایگانی - DOCZ.ir

... اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار ...

فروشگاه گلد داک مقالات

... مقاله خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

جوشكاری اصطكاكی

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 159. ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

اموزش تعمیر مادربورد

حسابداری 160. عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه

حکایت دولت و فرزانگی

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

اموزش نصب samba در ubuntu

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی

نرم افزار StarWind iSCSI SAN Software 5.4 (همراه با کرک 32 و 64 بیتی)