دانلود رایگان


بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان در دانشگاه …….. - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}فهرست مطالب عنوان

دانلود رایگان

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه

           

 

چكيده..................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه.............................................................................................................................. 3

1-2. بیانمسأله......................................................................................................................... 4

1-3. اهمیتو ضرورت پژوهش................................................................................................. 6

1-4. اهدافپژوهش................................................................................................................. 7

1-4-1.هدف اصلی.................................................................................................................. 7

1-4-2.اهداف فرعی................................................................................................................ 7

1-5. فرضیههای پژوهش........................................................................................................... 7

1-5-1.فرضیه اصلی................................................................................................................. 7

1-5-2.فرضیه های فرعی.......................................................................................................... 7

1-5. متغیرهایپژوهش.............................................................................................................. 8

1-6. تعاریفاصطلاحات.......................................................................................................... 8

1-6-1.تعاریف نظری............................................................................................................... 8

1-6-2.تعاریف عملیاتی............................................................................................................ 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینهتحقیق

2-1. کیفیتخدمات................................................................................................................. 11

2-2. تاریخچهکیفیت................................................................................................................ 12

2-3. تعريفو مفهوم كيفيت...................................................................................................... 14

2-3-1.كيفيت از ديدگاه فلسفي................................................................................................. 16

2-3-2.كيفيت مبتني بر محصول................................................................................................ 16

2-3-3.كيفيت مبتني بر مصرف كننده........................................................................................ 16

2-3-4.كيفيت مبتني بر توليد..................................................................................................... 16

2-3-5.كيفيت مبتني بر ارزش.................................................................................................... 16

2-4. تعريفخدمت.................................................................................................................. 17

2-5. عواملموثر بر کیفیت خدمات............................................................................................ 18

2-6. اهميتكيفيت در ارايه خدمات به مشتريان............................................................................ 19

2-7. نظريهپردازان كيفيت......................................................................................................... 20

2-7-1.ادوارددمينگ................................................................................................................ 20

2-7-2.ژوزف جوران............................................................................................................... 22

2-7-3.فيليپ كرازبي............................................................................................................... 23

2-7-4.بيل كانوي.................................................................................................................... 25

2-8. كيفيتدر نظام آموزش عالي.............................................................................................. 26

2-9. عواملتشكيل دهنده كيفيت در آموزش عالي........................................................................ 28

2-10. مفهوممديريت كيفيت جامع و جايگاه آن در آموزش عالي.................................................. 29

2-11. رضایتمندیمشتری.......................................................................................................... 37

2-12. اهميتدستيابي به رضايت مندي مشتري............................................................................. 40

2-13. مدلشكل گيري رضايت مندي مشتري.............................................................................. 41

2-14. فلسفهبه حداكثر رساندن رضايت مشتري برد برد برد........................................................... 42

2-15. روشهاي سنجش رضايت مندي مشتري............................................................................ 43

2-15-1.مدل هاي عيني............................................................................................................ 44

2-15-2.مدل هاي ذهنی........................................................................................................... 44

2-15-2-1.روش های حادثه مدار.............................................................................................. 45

2-15-2-2.روش هاي ويژگي مدار............................................................................................ 45

2-16. شاخصرضايت مندي مشتري........................................................................................... 46

2-17. مدلهایاندازه گیری رضایت مشتری.................................................................................. 46

2-17-1.مدل کانو................................................................................................................... 47

2-17-2.مدل فورنل................................................................................................................. 50

2-17-3.مدل اسکمپر............................................................................................................... 51

2-17-4.مدل سرکوال.............................................................................................................. 52

2-18. رابطهبين رضايت و كيفيت............................................................................................... 53

2-19.كيفيتخدمات و رضايت مشتري، دوقلوهاي به هم چسبيده................................................... 54

2-20. پیشینهتحقیقات............................................................................................................... 55

2-20-1.تحقیقات داخلی.......................................................................................................... 55

2-20-2.تحقیقات خارجی........................................................................................................ 57

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روشتحقيق..................................................................................................................... 59

3-2. جامعهآماری.................................................................................................................... 59

3-3. نمونهآماری..................................................................................................................... 59

3-4. روشابزار گردآوری اطلاعات........................................................................................... 59

3-5. روشتجزیه و تحلیل آماری............................................................................................... 60

3-5-1.آمار توصيفي................................................................................................................ 60

3-5-2.آمار استنباطي............................................................................................................... 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق

4-1. مقدمه.............................................................................................................................. 62

4-2. توصيفداده ها................................................................................................................ 62

4-3. استنباطداده ها................................................................................................................. 67

فصلپنجم: نتیجه گیری

5-1. مقدمه.............................................................................................................................. 78

5-2. نتایجحاصل از فرضیه ها.................................................................................................... 80

5-2-1.نتایج حاصل از فرضیة اصلی پژوهش............................................................................... 80

5-3-2.نتایج حاصل از فرضیه اول.............................................................................................. 81

5-2-3. نتایج حاصل از فرضیه دوم............................................................................................ 81

5-2-4.نتایج حاصل از فرضیه سوم............................................................................................. 81

5-2-5.نتایج حاصل از فرضیه چهارم.......................................................................................... 82

5-2-6.نتایج حاصل ازفرضیه پنجم............................................................................................ 82

5-3. نتیجهگیری...................................................................................................................... 83

5-4. پیشنهادهایکاربردی......................................................................................................... 83

5-5. پیشنهادبه سایرمحققین....................................................................................................... 85

5 6. محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 85

منابع فارسی.............................................................................................................................. 86

منابع لاتین................................................................................................................................ 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه

           

 

شکل2-1. مزایای رضایتمندی مشتری......................................................................................... 38

شکل2-2. مدل سیستمی زنجیره خدمت و سود............................................................................ 38

شكل2-3. مدل شکل‌گيري رضايت مندي مشتري......................................................................... 42

شكل2-4. چرخه خدمت مطلوب............................................................................................... 42

شكل2-5. روش های اندازه گیری رضایت مشتری....................................................................... 44

 شكل 2-6. عوامل موثر بر رضایت مشتری........................................................................................ 47

شكل 2-7. نمودار مدل کانو........................................................................................................... 48

شكل2-8. ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد............................................ 51

نمودار4-1.جنسیت کارکنان...................................................................................................... 63

نمودار4-2. مقطع تحصیلی پاسخ گویان...................................................................................... 64

نمودار4-3. دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................. 65

نمودار4-4. گروه تحصیلی........................................................................................................ 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                          


بررسی


رابطه


بین


کیفیت


خدمات


و


رضایت


دانشجویان


در


دانشگاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات ارائه شده در مجامع علمی و بین المللی سال 1388 ...

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - بررسی

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه ایران - - حقوق ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران مقدمه : ساختاراقتصادی ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

ردیف. عنوان پروژه. تاریخ شروع و خاتمه. 1. ارائه خدمات کارشناسی در خصوص افزایش رضایت ...

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

ردیف. عنوان پروژه. تاریخ شروع و خاتمه. 1. ارائه خدمات کارشناسی در خصوص افزایش رضایت ...

پارسی نیوز

«فردا نیوز» گلستان همانگونه که از نامش پیداست استانی سر سبز و زیبا که در نواحی شمال ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در نظام حقوقی ایران و ایالات ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق: 1 بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

به صفحه شخصی دکتر سيد حسين سجادي خوش آمديد.

دكتر سيد حسين سجادي مرتبه عملي : استاد پايه 29. تلفن محل كار: 3331216. تاريخ استخدام: 31/6/1375

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

وبلاگ مدیریت شهری دانشگاه علامه-85

عنوان : فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی کارکنان با سابقه یکی از روهای قابل توجه در بهبود کیفیت نیروی کار در سازمان ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

| دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود مقاله,مدیریت

چکیده:پيشرفت و توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثيرات عميق و گسترده اي در ...

جزوه | مرجع دانلود رایگان جزوه و نمونه سوالات امتحانی - …

عنوان : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی ۸۰ در ...

مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی - بازاریابی بین

International Marketing Culture. بازاریابی بین المللی فرهنگ . چکیده: فرهنگ اثر نفوذ كننده و تغيير ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به ...

Bourse News

در بین 14 شرکت فعال گروه کانی های غیر فلزی تمامی شرکت هایی که سال مالی منتهی به 96.12.29 ...

گروه آموزشی فیزیوتراپی - دکتر یحیی سخنگویی

دكتر یحیی سخنگویی - دکترای تخصصی فيزيوتراپي . استادیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه ...

اعضاي هيأت علمي: محسن نظری

انتقال حرارت در مقیاس نانو; انتقال حرارت معكوس; دینامیک سیالات محاسباتی و توليد شبكه

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست ...

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو لیزر

دانلود کتاب عصب شناسی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خرسندی زناشویی

کتاب آموزش حرفه ای Word 2013

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)

پروژه آماده مجتمع تجاری

مقاله سیستم های حرارتی و برودتی

پرسشنامه قدرت تخیل

حسابداری پیامکی آندروید

سیمان

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران (2001)

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

سلامت طبیعی,داروهای طبیعی

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

کامپیوتر 18. پردازش تصویر