دانلود رایگان


دادگاه هاي ویژه اصل 49 قانون اساسی - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده................................................................................................................................. 1فصل اول – کلیات

دانلود رایگان فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده................................................................................................................................. 1
فصل اول – کلیات تحقیق........................................................................................................................ 2
-1 مقدمه............................................................................................................................................... 2
-2 اهداف تحقیق................................................................................................................................... 4
-3 سوالات تحقیق................................................................................................................................. 4
-4 فرضیه هاي تحقیق............................................................................................................................ 4
-5 نوآوري هاي تحقیق.......................................................................................................................... 5
-6 اهداف تحقیق................................................................................................................................... 5
فصل دوم –پیشینه تحقیق.......................................................................................................................... 7
فصل سوم - روش تحقیق......................................................................................................................... 8
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)....................................................................................... 9
بخش اول:پیشینه تاریخی،جایگاه و سیر تحولات دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی
وصلاحیت آن ....................................................................................................................... 10
-1 پیشینه تاریخی وجایگاه دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی..................... 11
1-1 - پیدایش دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی................................... 11
2-1 - جایگاه قانونی دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی......................... 12
-2 سیر تحولات دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی و مبانی صلاحیت آن.. 15
-1-2 سیرتحولات دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی از نظر صلاحیت ،
آیین دادرسی و تشکیلات قضایی.............................................................................. 16
-2-2 مبانی موجد صلاحیت ذاتی دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی.... 25
-1- احکام حکومتی در ایجاد صلاحیت ذاتی دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 2-2
. قانون اساسی........................................................................................................... 25
-2- مبانی قانونی در ایجاد دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی....... 28 2-2
-3- ابلاغ قضایی خاص ریاست قوه قضائیه.................................................................. 30 2-2
بخش دوم : انواع احکام صادره در دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی و چگونگی
تجدید نظر در آنها......................................................................................................... 32
-1 احکام حکومتی و چگونگی تجدید نظر در آن..................................................................... 33
1368 حضرت امام (ره)وچگونگی /2/ 1357 و 9 /12/ -1- احکام صادره در راستاي فرمان 9 1
. تجدیدنظردر آنها.......................................................................................................... 34
-1- روند صدور احکام..................................................................................... 34 1-1
-2- چگونگی تجدید نظر در احکام صادره با توجه به قطعیت آنها..................... 36 1-1
3-1-1 - نمونه اي از راي صادره در موضوع مطرح شده............................................. 38
1370 مقام معظم رهبري و /7/ 1368 و 17 /06/ -2- احکام صادره در راستاي فرمان 16 1
چگونگی تجدیدنظر در آنها............................................................................................ 39
-1- روند صدور احکام......................................................................................... 39 2-1
-2- چگونگی تجدید نظر در احکام صادره با توجه به قطعیت آنها........................ 40 2-1
-3- انواع احکام صادره ........................................................................................ 40 2-1
-1-3- حکم مصادره اموال ........................................................................... 40 2-1
-2-3- حکم به تملیک اموال .......................................................................... 41 2-1
-3-3- حکم فروش اموال .............................................................................. 41 2-1
-4-3- حکم به اخذ خمس یا دو خمس ........................................................ 42 2-1
-5-3- حکم به اخذ حق سرپرستی (با اخذ خمس یا بدون اخذ خمس) ......... 42 2-1
-6-3- حکم به رفع توقیف و سرپرستی ......................................................... 43 2-1
-7-3- حکم به قبول مصالحه ......................................................................... 44 2-1
-2 انواع احکام صادره در راستاي صلاحیت قانونی دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون
اساسی ونحوه تجدید نظر آن ها ............................................................................................................ 44
-1-2 احکام صادره در راستاي اصل 49 قانون اساسی ............................................................... 45
-1- روند صدور احکام........................................................................................................... 45 1-2
-2- چگونگی تجدید نظر در احکام صادره با توجه به قطعیت آن ........................................... 46 1-2
-3- انواع احکام صادره .......................................................................................................... 47 1-2
-1-3- مصادره (استرداد) اموال به نفع بیت المال (دولت) ............................................... 47 1-2
-2-3- حکم به استرداد حقوق و مزایا .............................................................................. 48 1-2
-3-3- حکم به تخمیس اموال مخلوط به حرام ................................................................ 48 1-2
-4-3- حکم به تسویه دیون دولتی و بانکی محکوم علیه و شرکتهاي متعلق به آنان از محل 1-2
اموال و دارایی شرکت و اموال شخصی محکوم علیه .............................................................. 49
49..................................... 1371/12/ -2-2 احکام صادره در اجراي رأي وحدت رویه 581 مورخ 2
-1-2- قلمرو شمول رأي وحدت رویه 581 از نظر انواع احکام صادره ................................. 50 2
-1-1- قلمرو شمول رأي وحدت رویه 581 از نظر انواع احکام صادره با توجه به مفاد 2-2
. قانونی آن ............................................................................................................. 50
-2-1- قلمرو شمول رأي وحدت رویه 581 از نظر انواع احکام صادره با توجه به رویه 2-2
. عملی در محاکم مربوطه ....................................................................................... 51
-2- صلاحیت محلی دادگاه هاي ویژه اصل 49 قانون اساسی در اجراي رأي وحدت رویه 2-2
53................................................................................................1371/12/ 581 مورخ 2 .
-3-2- قلمرو حکم مصادره نسبت به اموال محکوم علیه جهت تشخیص دایره شمول اموال 2
54......................................................................... ( . مصادره شده (رأي وحدت رویه 581
-4- نمونه اي از راي صادره در موضوع مطرح شده .............................................................. 62 2-2
-5- قلمرو شمول رأي وحدت رویه 581 از نظر خواسته اشخاص ثالث ................................. 62 2-2
--1-5- قلمرو مشمول رأي از نظر خواسته اشخاص ثالث با توجه به مفاد قانونی آن ........ 62 2-2
-2-5- قلمرو مشمول رأي از نظر خواسته اشخاص ثالث با توجه به رویه عملی درمحاکم 2-2
. مربوطه .................................................................................................................. 63
3-5-2-2 - نمونه اي از رأي صادره در موضوع مطرح شده ..................................................... 65
-6- روند صدور حکم در اجراي رأي وحدت رویه 581 و تجدید نظر آن .............................. 66 2-2
-1-6- روند صدور احکام در اجراي رأي وحدت رویه 581 وتجدید نظر آن .................... 66 2-2
67.................. -2-6- چگونگی تجدید نظر در آراي صادره در اجراي رأي وحدت رویه 581 2-2
3-6-2-2 - نمونه از رأي صادره در موضوع مطرح شده .......................................................... 68
-3 احکام صادره در رابطه با جعل اسناد بموجب ابلاغ قضایی خاص و نحوه تجدیدنظر درآن.......... 71
بخش سوم : مصادیق اشخاص ثالث ووضعیت حقوق و نحوه ورود آنان جهت تثبیت حقوق
75............................ 1368/6/ خود مرتبط با اموال مشمول اصل 49 قانون اساسی و فرمان 16
-1 مصادیق اشخاص ثالث در دادگاه هاي انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی .................... 76
1-1 - اقارب محکوم علیه ......................................................................................................... 77
2-1 - ثالث غیر اقارب(اشخاص حقیقی و حقوقی) ................................................................... 78
-2 وضعیت حقوق و نحوه اعتراض اشخاص ثالث............................................................................ 82
1-2 -وضعیت حقوق و نحوه اعتراض اقارب محکوم علیه جهت استیفاي حقوق خود مرتبط با اموال
مصادره شده .................................................................................................................... 83
-1- حق نفقه براي اقارب محکوم علیه (افراد واجب النفقه) ............................................. 83 1-2
-2- مهریه زوجه و جهیزیه دختر یا یکی از بستگان .......................................................... 86 1-2
-3- حقوق ارثیه و دارایی شخصی اقارب محکوم علیه .................................................... 88 1-2
-1-3- حقوق ارثیه اقارب......................................................................................... 88 1-2
-2-3- دارایی شخصی اقارب..................................................................................... 89 1-2
2-2 -وضعیت و تثبیت حقوق متعلق به دولت و کارخانجات دولتی یا موسسات وابسته به دولت.... 91
-3-2 وضعیت حقوق و نحوه اعتراض سایر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی باتوجه به تاریخ
93........................................................................................................ . رأي وحدت رویه 581
-1- وضعیت حقوق و نحوه ورود اشخاص ثالث قبل از رأي وحدت رویه 581 مورخ 3-2
95.................................................................................................................1371/12/2 .
96................................. -1-1- نحوه ورود اشخاص ثالث قبل از رأي وحدت رویه 581 3-2
98......................... -2-1- وضعیت حقوق ا شخاص ثالث قبل از رأي وحدت رویه 581 3-2
-3-1- روند اجراي حکم بنفع اشخاص ثالث نسبت به اموال موضوع اصل 49 قانون . 3-2
98................................ 71 قبل از رأي وحدت رویه 581 /6/ . اساسی و فرمان 16
100.............. -2- نحوه ورود و وضعیت حقوق اشخاص ثالث بعد از رأي وحدت رویه 581 3-2
-1-2- نحوه ورود اشخاص ثالث جهت طرح دعوي و استیفاي ....................... 100 3-2
-1-1-2- از طریق دادخواست حقوقی در اجراي رأي وحدت 3-2
101................................................................................. . رویه 581
-2-1-2- مطرح نمودن حقوق مورد ادعا با عرض حال (درخواست مکتوب) 3-2
. از طریق اجراي احکام ............................................................ 102
-3-1-2- از طریق ارجاع مستقیم ریاست کل دادگاه هاي انقلاب اسلامی 3-2
. ویژه اصل 49 قانون اساسی .................................................... 104
-2- وضعیت حقوق اشخاص ثالث................................................................. 105 2-3-2
-1-2-2- قبل از تاریخ توقیف اموال محکوم علیه .................................. 105 3-2
-2-2- بعد از تاریخ توقیف و مصادره اموال محکوم علیه .................. 109 2-3-2
-3-3- نمونه اي از راي صادره در موضوع بحث شده ................................................................. 112 2
فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات.................................................................................................. 116
فهرست منابع ...................................................................................................................................... 118
ضمایم و پیوست ................................................................................................................................ 119

دادگاه


هاي


ویژه


اصل


49


قانون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عدلیه - چکونگی رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی

با این توضیح دادگاههای ویژه اصل ۹۴ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق ...

اصل 49 قانون اساسی - estate-lawyer.ir

اصل 49 قانون اساسی ... داشت که دادگاههای ویژه‌ای ... شعبي از دادگاه هاي ...

کتاب دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی (در قوانین و …

خرید کتاب دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی ... دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی ...

عدلیه - دادگاه اصل 49 قانون اساسی

... دادگاه اصل 49 قانون اساسی ... هاي موضوع اصل 49 قانون ... به اصل 49 قانون اساسی ...

مرکز پژوهشها - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

... نام «مركز پژوهش‌های مجلس شورای ... اصل 49 قانون اساسی ... در دادگاه ...

اصل49قانون اساسی - موسسه حقوقی نفیس جم (مبین …

اصل49قانون اساسی اصل 49 قانون اساسی ... ضرورت داشت که دادگاههای ویژه‌ای، مسؤولیت ...

مرکز پژوهشها - دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست …

... نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ] ... های‌جریانی ... انقلاب و دادگاه اصل 49 ...

اصل 49 قانون اساسی-املاک بنیاد-املاک ستاد

اصل 49 قانون اساسی ... داشت که دادگاههای ویژه‌ای ... شعبی از دادگاه های ...

صلاحيت دادگاه اصل 49

سئوال در صورتيکه ضمن رسيدگي به پرونده اي که در صلاحيت دادگاه اصل 49 قانون ... هاي ...

تخصصی حقوق و وکالت - مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون

در اصل 49 قانون اساسي موضوع ثروت ‎ هاي ... از دادگاه ... به اصل 49 قانون اساسی از ...

آگهي ابالغ دادنامه شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی ...

... دادگاه خانواده ... Page | avamehr.ir حسینیه نوحه، پایگاه تخصصی نوحه، سرود و سبک های مداحی ...

رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور راجع به اصل 49 قانون اساسی ...

... از دادگاههای ... از اصل 49 قانون اساسی و بند ... موضوع اصل 49 دادگاه حصول ...

اصل 49 دادگاه انقلاب - nimrang.ir

اصل 49 قانون اساسی ... های موضوعی اصل 49 قانون ... دادگاه ویژه دعاوی اصل 49 قانون ...

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی …

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ... پرونده های طرفین ... دادگاه پس ...

نقدو بررسی قانون نحوه ی اصل اجرای 49 قانون اساسی | …

بر اساس اصل 49 قانون اساسی ثروت ... تشکیل دادگاه های ویژه ... قانون اساسی ثروت های ...

روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه - آيين‎نامه نحوه ...

آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون ... شعبه اول دادگاه اصل 49 ...

اصل 49 قانون اساسی - موسسه حقوقی عدل فردوسی

صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی قابل نسخ نیست بلکه ... حمایت‌های ویژه قانونگذار ...

اصل 49 دادگاه انقلاب - farsweekly.ir

اصل 49 قانون اساسی ... های اصل 49 قانون اساسی در ... دادگاه ويژه اصل 49 قانون ...

مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسی | رسا …

... های موضوع اصل ۴۹ قانون ... اصل ۴۹ قانون اساسی ... شعبی از دادگاه های ...

قانون اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قانونهای اساسی ... های ویژه‌ای به نام دادگاه ... اقتصادی • اصل ۴۴ قانون اساسی ...

موسسه حقوقی ادمان - ‌قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ...

... ‌قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ... در دادگاه ... پرونده‌های طرفین ...

رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور راجع به اصل 49 قانون اساسی ...

... استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 ... صلاحیت ویژه‌ برای ... دادگاههای ...

اصل 49 دادگاه انقلاب - farsweekly.ir

اصل 49 قانون اساسی ... های اصل 49 قانون اساسی در ... دادگاه ويژه اصل 49 قانون ...

دادگاه اصل 49 قانون اساسی که وابسته به دادسرای …

... پیشرفته قوانین کشور قوانین ایران قانون ... ( ویژه وکلا، کارشناسان رسمی ... های حقوقی ...

جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ...

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب - محصولات …

قانون تشکیل دادگاههای عمومی ... ویژه گوشی و تبلت های ... به اصل 49 قانون اساسی. ...

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - حقوق

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ... اصل اول - حکومت ... دادگاه های خانواده در ژاپن ...

صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49

... دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی را ... ی 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ...

دادگاه قانون اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دادگاه قانون اساسی ... اصل برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند کلیه‌ی قوانین مصوب یک کشور ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

قانون اساسی جمهوری ... انسان است اصل اساسی بوده و ... و دادگاههای نظامی ...

سخنان اندیشمندان

حذف ویروس اتوران به صورت کامل

كلكسيون ارزشمند عكس هاي ایران در زمان قدیم(سري دوم)

برنامه نویسی متلب (عدد اول)

پاورپوینت فرآيند جوشکاري و بازرسي جوش در ساختمان

گرامر پایه زبان انگلیسی 2

برنامه نویسی متلب(محاسبه sin و cos یک عدد بین 100 تا 500 در متلب)

کمان و جای تیر

شرایط پیاده روی اربعین94

تاثیر وضعیت آب و هوا بر شبکه های وایرلس

تحقیق درباره وبلاگ

پروژه گرافیک کامپیوتری رشته نرم افزار کامپیوتر نقاشی با c (خرگوش)

سورس کتاب اندرويد با بيسيک فور اندرويد و ديتابس

همه چيز درباره بايوس كامپيوترتان

مجموعه ای شامل 10 عنوان کتاب

مروری بر سیستم های مبتنی بر پردازنده

برنامه نویسی شبکه و اینترنت در VB

همراه بانک انصار

کتاب انتخاب منابع اطلاعاتی

Color Atlas of Anatomy - A Photog. Study of the Human Body 7th ed. - J. Rohen_ et al