دانلود رایگان


مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض - دانلود رایگاندانلود رایگان مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض امروزه صاحبنظران‌ مدیریت‌ براین‌ باورند که‌ نیروی‌انسانی‌ به‌ عنوان‌ اصلیترین‌ دارایی‌ سازمانها و به‌ عنوان‌

دانلود رایگان مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارضامروزه صاحبنظران‌ مدیریت‌ براین‌ باورند که‌ نیروی‌انسانی‌ به‌ عنوان‌ اصلیترین‌ دارایی‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتی‌ مطرح‌است‌ و وجود روابط سالم‌ مبتنی‌ بر همکاری‌ و همدلی‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند ازجمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ اساسی‌برای‌ موفقیت‌ درهمه‌ سازمانها اعم‌ از صنعتی‌، اداری‌،خدماتی‌، آموزشی‌ و مانند آنهاست‌.
از طرف‌ دیگر با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روزافزون‌سازمانها و تفاوت‌ در اندیشه‌، نگرش‌ و باورهای‌ افراد، تعارض‌ به‌ عنوان‌جزءاجتناب‌ناپذیر زندگی‌ سازمانی‌ امروز مطرح‌ است‌. نکته‌ قابل‌ توجه‌ اینجاست‌ که‌اجتناب‌ناپذیر بودن‌ تعارض‌ بر منفی‌ بودن‌آن‌ نیست‌ بلکه‌ چه‌ بسا اگر تعارض‌ خوب‌مدیریت‌ شود، برای‌ سازمان‌ می تواند مفید باشد. به‌ عبارت‌ دیگر تعارض‌ سکه‌ای‌است‌ که‌دو وجه‌ مثبت‌ و منفی‌ دارد و شیوه‌ برخورد و یا رویارویی‌ با آن‌ است‌ که‌اثر آن‌ را برای‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌کند. از این‌رو، بی‌شک‌توانایی‌ مدیریت‌ وکنترل‌ پدیده‌ تعارض‌ در سازمانها از مهمترین‌ مهارتهای‌ مدیریت‌ است‌ که‌ مدیران‌امروز نیازمند آن‌ هستند.

مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض
تعارض‌ جزئی‌ طبیعی‌ و عادی‌ از زندگی‌ روزمره‌ ما وواقعیتی‌ است‌ که‌ بشر در طول‌ تاریخ‌ با آن‌ آشنابوده‌ ولی‌ متأسفانه‌ به‌ دلیل‌عدم‌ مدیریت‌ صحیح‌،بیشتر به‌ ستیزه‌ جویی‌ و دشمن‌ مبدل‌ شده‌ است‌.لذا امروزهافراد پیشینه‌ ناخوشایندی‌ از آن‌ دارند وبه‌ تعارض‌ به‌ عنوان‌ یک‌ پدیده‌ منفی‌نگاه‌ می‌کنند.
تعارض‌ زمانی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ دو یا چند نفرازافراد در مقابل‌ یکدیگر قرار گیرند زیرا نیازها،خواسته‌ها، اهداف‌ و ارزشهای‌ آنهامتفاوت‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر تعارض‌ فرایندی‌است‌ که‌ در آن‌ فردی‌ در می‌یابدکه‌ شخص‌ دیگری‌به‌ طور منفی‌ روی‌ آن‌ چیزی‌ که‌ او تعقیب‌ می‌کندتأثیر گذاشته‌است‌.تعارض‌ تقریبا همیشه‌ با احساس‌ عصبانیت‌،درماندگی‌، رنج‌، اضطراب‌ یا ترس‌همراه‌ است‌. درحالی‌ که‌ تعارض‌ و برداشت‌ ما از آن‌ به‌ سوی‌ تصویر منفی‌ گرایش‌دارد، اما تعارض‌ لزوما امری‌منفی‌ نیست‌ و این‌ توانایی‌، برای‌ مدیریت‌ تعارض‌است‌که‌ بر پیامدهای‌ آن‌ اثر می‌گذارد.
نکته‌ مهم‌ در اینجا این‌ است‌ که‌ هر چندتعارض‌امری‌ اجتناب‌ناپذیر است‌ و به‌ دلیل‌متفاوت‌ بودن‌ اهداف‌، ارزشها و عقاید به‌وجودمی‌آید، ولی‌ می‌توان‌ آن‌ را هدایت‌ و به‌ حداقل‌رساند و حل‌ کرد.لذا آگاهی‌از دانش‌ و مهارتهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ به‌ منظور استفاده‌ از آن‌ امری‌ ضروری‌ به‌نظرمی‌رسد. چنانکه‌ حتی‌ برخی‌ معتقدند که‌ دانش‌ اینکه‌ چگونه‌ تعارضات‌ خود رامدیریت‌کنید به‌ اندازه‌ اینکه‌ بدانید چگونه‌ بخوانید،بنویسید و صحبت‌ کنید مهم‌است‌.
مدیریت‌ تعارض‌ فرایند برنامه‌ریزی‌ برای‌پرهیز ازتعارض‌ در جایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ وسازماندهی‌ آن‌ برای‌ حل‌ تعارض‌، جایی‌ که‌ رخ‌می‌دهداست‌.

اگر مدیریت تعارض اثربخش باشد یعنی تعارض سازندهایحاد كند و به فكر درمان و حل مشكل باشد و بر همدستی و اشتراك مساعی در سازمانتأكید داشته باشد یك مارپیچ رو به بالا به وجود می‌آید كه در آن ضمن دادن پاسخمثبت به تعارض، از آن به عنوان عاملی برای بهبود عملكرد سازمان استفاده می شود.بنابراین، درچنین وضعیتی جو اشتراك مساعی و فرهنگ همكاری و حمایت در سازمان توسعهمی یابد .

مدیر یک تعارضسازنده ایجاد می کند که:
منجر به‌ تبیین‌ مسایل‌ و مشکلات‌ شود
منجر به‌ حل‌ مسئله‌ شود
افراد را در حل‌ اموری‌ که‌ برای‌ آنها اهمیت‌ دارددرگیر کند
موجب‌ ارتباطات‌ شود
به‌ افراد در توسعه‌ و ادراک‌ و مهارتشان‌ کمک ‌کند


مفهوم‌


و


ضرورت‌


مدیریت‌


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


: مدیریت و تعارض سازمانی

مفهوم تعارض; ... مدیریت و تعارض سازمانی ... کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای ...

علوم مدیریت نوین - مدیریتتعارض

مفهومو ضرورتمدیریت‌ ... مدیریتتعارضو سبکهای‌ ...

رهسپار - مدیریتتعارض

1. مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارضتعارض‌ جزئی‌ طبیعی‌ و عادی‌ از زندگی‌ روزمره ...

تعارض در عرصه رفتار سازمانی

مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض ... رود و از انجام بد و بدتر بپرهیزد . مفهوم مورد بحث ...

تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض

اين مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و ... همچنين يك ضرورت بديهي ... مدیریت تحول ...

مديريت آموزشی - مدیریت تعارض

مدیریت تعارض . مديريت‌ تعارض‌ مرتضی‌ كرمی و ... مفهـــومو ضـــرورت‌ مديـــريت‌ ...

تعارض سازمانی تعریف, مبانی, انواع و مدیریت مدیریت تعارض

... انواع و مدیریت مدیریت تعارض. ... یك ضرورت بدیهی ... مفهوم مدیریت تعارض ...

تعارض در عرصه رفتار سازمانی - vista.ir

مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض ... رود و از انجام بد و بدتر بپرهیزد . مفهوم مورد بحث ...

مدیریت تعارض - وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

مدیریت تعارض. تعارض بمعنی سردوراهی قرارگرفتن که براحتی نتوان یکی راانتخاب کرد؛عدم ...

مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی (5,000 تومان) پرسشنامه بار کاری ناسا تی ال ایکس ...

مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارض

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی (5,000 تومان) پرسشنامه بار کاری ناسا تی ال ایکس ...

تعارض سازمانی : تعریف ؛ مبانی ؛ انواع و مدیریت تعارض

... تعریف ؛ مبانی ؛ انواع و مدیریت تعارض ... مفهوم تعارض را شرح داده و ... یك ضرورت ...

مدیریت آموزش - تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و

... تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض ... تا مفهوم تعارض ... يك ضرورت بديهي ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - مديريت منابع انساني و ...

۱/ مفهوم‌ و ضرورت‌ مدیریت‌ تعارضتعارض‌ جزئی‌ طبیعی‌ و عادی‌ از زندگی‌ روزمره ...

مدیریت,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, …

پاورپوینت مديريت تعارض و كار با افراد دشوار مدیریت تعارض ... مفهوم و ضرورت مدیریت ...

Modern Media - مدیریت تعارض

... معنا و مفهوم ... و علل تعارض و راههای مدیریت و ... و به ضرورت و نحوه ...

مدیریتی - مدیریت و تعارض سازمانی

مفهوم تعارض; ... مدیریت و تعارض ... کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت ...

پاورپوینت مديريت تعارض و كار با افراد دشوار

... ,پاورپوینت مديريت تعارض و كار با افراد دشوار ,رساله های ... مفهوم و ضرورت مدیریت ...

تحقیق و مقاله درباره مدیریت تعارض

... مدیریت تعارض,سایت علمی و ... مفهومتعارض‌، سطوح‌ و ... و ضرورتمدیریتتعارض ...

مدیریتتعارض‌ - بهرام و مدیریت دولتی

... برای‌ مدیریتتعارض‌است ... مفهـــوم‌ و ضـــرورت ... مدیـــریت‌ تعـــارضو ...

بی سرزمین تر از باد - مدیریتتعارضو سبکهای‌ آن‌

۶/ مدیریتتعارضو سبکهای‌ ... ۱/ مفهومو ضرورتمدیریت‌ ...

مدیریت آموزشی - مديريت‌ تعارض

... ارايه‌ مفهومتعارض‌، سطوح‌ و ... مفهـــومو ضـــرورت ... مــدیــــــریـت و ...

مدیریت منابع انسانی و مدیریت تعارض - واضح

مدیریت منابع انسانی و مدیریت تعارض-امروز صاحب نظران مدیریت براین باورند که نیروی ...

management - تعارض سازماني - مديريت تعارض

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌کند. جایگاه تعارض در مدیریت و ...

ایمنی-بهداشت -محیط زیست - تعارض سازمانی: …

... مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌كند. جایگاه تعارض در مدیریت و ... ضرورت ...

منابع انساني - تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و ... مبحث مدیریت تعارض و ... یک ضرورت ...

تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت (مدیریت تعارض ...

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و ... مبحث مدیریت تعارض و ... یک ضرورت ...

مدیریت - daneshnameh.roshd.ir

فلسفۀ و ضرورت ... برای ایجاد یک فکر یا مفهوم ... عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و ...

مدیریت آموزشی - مدیریت تعارض مقاله خانم محمدی کیا

این مقاله مفهوم و جایگاه تعارض (تضاد) در مدیریت و ... مفهومتعارض از ... ضرورت دارد. این ...

اهمیت مدیریت و رهبری(1) | پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

... تضاد و تعارض پیدا می ... در تعریفی مدیریت را چنین مفهوم ... مدیریت و ...

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداري پيمانكاري

برنامه نویسی به زبا ن سی برای میکرو

75 دیتیل ساختمانی ! همه نوع دیتیل

مجموعه آیکونهای مشکی

انیمیشن زیبای عاشقانه

آموزش الكترونيكي

خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک

تحقیق آماده با موضوع مدیریت کیفیت جامع(TQM) نتیجه گیری،اخلاق سازمانی

تحقیق آماده با موضوع مدیریت نگرش

تحقیق آماده با موضوع جایگاه علم مدیریت

تقویم خورشیدی

دانلود تحقیق و کمک پایان نامه نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

دانلود تحقیق روش های عمده در تبلیغات

تولید پارچه گرد بافت

تولید چرم

صد کتاب

پکیج ابزار بازاریابی ایمیلی بهمراه آموزش تصویری

آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

کتاب آشنایی با excel