دانلود رایگان


موضوع: بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال در افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 4 كرج در 89 - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع:بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 4 كرج درفهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان موضوع:
بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال در
افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 4 كرج در


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.................................................................................................................................................................. 1
فصل اول: كليات پژوهش................................................................................................................................ 2
مقدمه.................................................................................................................................................................. 3
بيان مساله ......................................................................................................................................................... 4
اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................................................................ 6
اهداف تحقيق.................................................................................................................................................... 7
موضوع تحقيق .................................................................................................................................................. 7
متغيرها............................................................................................................................................................... 7
فرضيه و سوالات............................................................................................................................................... 8
مفاهيم و اصطلاحات....................................................................................................................................... 10
محدوديت ها..................................................................................................................................................... 13
فصل دوم: پيشينه تحقيق.............................................................................................................................. 14
مقدمه.................................................................................................................................................................. 15
انواع رويكردها در فرآيند ياددهي - يادگيري........................................................................................... 16
ياددهي - يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي..................................................................................... 16
نقد ياددهي - يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي ............................................................................ 18
ياددهي - يادگيري با رويكرد فعال............................................................................................................. 19
ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي - يادگيري با رويكرد فعال........................................................... 25
رابطه تدريس و يادگيري................................................................................................................................ 28
و
مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري........................................................................................................ 30
الگوهاي تدريس .............................................................................................................................................. 31
ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي...................................................................................................... 33
ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال ................................................................................................ 34
مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال............................................................................................ 34
نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال............................................................................................................ 35
پيشينه تحقيق.................................................................................................................................................. 40
تحقيقات انجام شده در ايران......................................................................................................................... 40
تحقيقات انجام شده در جهان....................................................................................................................... 44
فصل سوم: روش اجراي تحقيق..................................................................................................................... 47
مقدمه.................................................................................................................................................................. 48
روش تحقيق...................................................................................................................................................... 48
روش تحقيق توصيفي...................................................................................................................................... 48
جامعه آماري ..................................................................................................................................................... 48
نمونه آماري روش نمونه گيري..................................................................................................................... 49
روش تجزيه و تحليل آماري .......................................................................................................................... 49
روائي ................................................................................................................................................................... 49
پايائي................................................................................................................................................................... 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش...................................................................................... 51
مقدمه.................................................................................................................................................................. 52
ليست فرمول ها................................................................................................................................................ 53
ز
بررسي فرضيات................................................................................................................................................. 53
جدول و نمودارها.............................................................................................................................................. 55
55................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1
56................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2
57................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3
58................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4
59................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5
60.................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6
61................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7
62................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8
63................................................................................................... جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9
64................................................................................................. جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10
65................................................................................................. جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11
66................................................................................................. جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12
67................................................................................................. جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13
68................................................................................................. جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14
69................................................................................................. جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15
نمودار كلي......................................................................................................................................................... 70
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري.............................................................................................................. 71
مقدمه.................................................................................................................................................................. 72
خلاصه فصل اول .............................................................................................................................................. 72
ح
خلاصه فصل دوم.............................................................................................................................................. 72
خلاصه فصل سوم............................................................................................................................................. 73
خلاصه فصل چهارم......................................................................................................................................... 73
پيشنهاد و راهكارها.......................................................................................................................................... 73
خذ..................................................................................................................................................... 75 Ĥ منابع و م
1
چكيده:
موضوع مورد پژوهش در اين تحقيق بررسي رابطه بين موانع اجراي روشهاي تدريس فعا ل با افت
تحصيلي در مدارس ابتدايي ناحيه 4 كرج مي باشد كه در اين پژوهش ابتدا به بيان مساله و بعد از
آن به اهداف، سوالات و مشكلات و تنگناها پرداختيم. فرضيات اين تحقيق عبارتند از:
-1 بين محتواي نا مناسب كتابهاي درسي و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه
وجود دارد.
-2 بين كمبود امكانات آموزشي مناسب و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه
وجود دارد.
-3 بين ع دم رضايت شغلي معلمان و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود
دارد.
جامعه آماري كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل كليه معلمان مقطع ابتدائي ناحيه 4
كرج مي باشد كه تعداد آنها 1698 نفر است كه 784 نفر معلمين مرد و 850 نفر معلمين زن مي
باشند و نمونه اين پژوهش 50 نفر از معلمين مقطع ابتدائي هستند . در ا ين پژوهش از روش توصيفي
و مقايسه اي استفاده نموديم و همچنين روش جمع آوري اطلاعات تحقيق روش كتابخانه اي و ميداني
است. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات عبارتند از ميانگين ، نم ا، ميانه ، واريانس ، انحراف استاندارد و ضريب
خي 2. ضريب پايائي اين پژوهش 94 % است كه پايائي به صورت مطلوب است.
2
فصل اول
كليات پژوهش
3
مقدمه
سرعت فزاينده اي كه امروزه در عرصه صنعت و تكنولوژي شاهد آنيم , معلول تحولات چشمگير و رو
به رشدي است كه علوم مختلف در چند دهه اخير با آن مواجه ب وده اند . يكي از مهمترين عامل اين
دگرگوني فزاينده در ابعاد مختلف دانش كه منجر به توزيع ناهمسان در توليد علم گرديده و شرايط
ناموزوني را در مقايسه جوامع پيشرفته و در حال توسعه ، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب
گرديده است ، نظام آموزش و پرورش است . مجموعه اي كه د ر جوامع در حال توسعه با برخورداري از
مشخصه پيروي و تقليد در اماده سازي هاي خلاق و كار آفرين در زمينه هاي مختلف علمي ناكارآمد
بوده است.
اين نقيصه مهم نظامهاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه در حالي است كه نظام هاي تربيتي
مترقي با چالش هاي متعدد در ابعاد مختلف علمي مترصد تربيت انسانهايي هستند كه در رويارويي
مترقي با مسائل با كسب توانمندي هاي لازم در زمينه هاي مختلف ، فعال و منعطف بوده و خلاقانه
مجموعه امور را در يك فرايند علمي تحت سيطره خود درآوردند.
نظام آموزش و پرورش مترقي و پيشرو در پي آن است بااستفاده از الگ وهاي تدريس فعال ، فراگيران را
از حالت منفعل خارج ساخته و شرايط درگيري آنان را با موضوع درس فراهم كند و شاگرد محوري را
جايگزين معلم محوري نمايد.
در استفاده از روشهاي تدريس فعال ، تنها به محتوا و دانش ارائه شده بسنده نميشود بلكه از آن به
عنووان محمل و وسيله ا ي براي توسعه مهارت تفكر و يادگيري در سطوح بالا هم استفاده مي شود .
مهارت ها و عملكردي كه متاسفانه بر اساس نتايج اوليه سومين مطالع بين المللي رياضيات و علوم در
دوره ابتدايي و راهنمايي ، دانش آموزان كشور ما در مقايسه با سيار دانش آموزان كشورهاي جهان از
سطح و ت وانايي پاييني برخوردارند . 1 بنا بر اين با اين نگرش كه مقش سنتي معلم به عنوان توزيع
1
- كيامنش 1375 – يافته هاي سومين مطالعه بين المللي تيمز علوم دوره ابتدائي
4
كننده


موضوع:


بررسي


رابطه


بين


موانع


اجراي


روش


هاي


تدريس


فعال


در


افت


تحصيلي


دانش


آموزان


مقطع


ابتدايي


ناحيه


4


كرج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی

آموزش کامل Kaspersky Administration KIT Version 8.2

فرایندهای جوشکاری قوسی

109 پروژه ی جذاب الکترونیک

سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش

آثار شهریار

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو لیزر

دانلود فرآیند جوشکاری فراصوتی