دانلود رایگان


ويژگيهاي ورزش بانوان - دانلود رایگاندانلود رایگان اولين سئوالي که در ذهن مطرح مي شود اين است کهآيا بين مردان و زنان تفاوتهاي جسمي که در ورزش کردن تأثير بگذارد وجود دارد ياخير ؟ بايد بگويم بله ، در بسياري از

دانلود رایگان

اولين سئوالي که در ذهن مطرح مي شود اين است کهآيا بين مردان و زنان تفاوتهاي جسمي که در ورزش کردن تأثير بگذارد وجود دارد ياخير ؟ بايد بگويم بله ، در بسياري از موارد تفاوتهايي وجود دارد که برخي از آنهابه نفع خانمها بوده و باعث مي شود آنها در برخي ورزشها موفق تر از آقايان باشند .به طور مثال : توانايي زنان در سرعت بخشي به دويدن بيشتر از مردان است و ازآنجائيکه ميزان چربي بدن آنها نيز از آقايان بيشتر است و به عنوان منبع انرژي عملمي کند ، خانمها در دوهاي با مسافت طولاني از آقايان موفق ترند . از طرفي خانمهادر دماهاي بالا قابليت عرق ريزي بيشتري دارند و اين سبب تحمل بيشتر آنان در ورزشدر هواي گرم مي شود و بدليل لايه ضخيم تر چربي تحملشان در هواي سرد نيز بيشتر است. البته قدرت عضلاني خانمها ۳۰٪ کمتر از آقايان است و مردان داراي استخوانهاي بلند ومتراکم تري هستند . در نتيجه در ضربه زدن مانند ضربات پا نيروي بيشتري وارد ميکنند . از طرفي خانمها بدليل اينکه پاهاي کوتاهتري دارند در فعاليتهاي تعادليپايداري بيشتري از خود نشان مي دهند . در هر صورت اين تفاوتهاي جسمي هيچگاه سببممنوعيت ورزش خاص براي خانمها نشده است .

در گذشته تصور مي کردند خانمها بدليل گذراندنمراحلي خاص مانند عادت ماهيانه ، حاملگي ، يائسگي و ... نبايد ورزش سنگين انجامدهند در صورتيکه در حال حاضر اين عقايد منسوخ شده اند و حتي در اين مراحل نيز ورزشبراي بانوان بسيار مفيد است که در ذيل به آن مي پردازيم .

تمرينات منظم ورزش داراي فوايد مشابهي در زنانو مردان است يعني کاهش فشار خون ، پائين آوردن تعداد ضربان قلب و کاهش درصد چربيبدن که تمامي اين موارد به پيشگيري از بيماريهاي قلبي کمک مي کنند . به علاوه ،ورزش هاي توأم با اعمال وزن روي بدن ، سبب تقويت استخوانها و جلوگيري از پوکياستخوان بخصوص در خانمها مي گردد .

تأثيراتمثبت ورزش در دوران قاعدگي

هيچ دليل قاطعي وجود ندارد که قاعدگي بر عملکردبدني تأثير منفي داشته باشد . در ميان زناني که در دانشگاه به ورزش مي پردازند ،تفاوتي در حداکثر جذب اکسيژن در مراحل مختلف قاعدگي وجود نداشته است . لذا دليليوجود ندارد که خانمها تمرينات و مسابقات ورزشي را در زمان قاعدگي تغيير دهند و ياقطع کنند .

در برخي خانمها به علل مختلف مانند علل رواني ،ايجاد اختلالات و علائم شديد در زمان قاعدگي مانند درد ، ضعف شديد و يا علائم پيشقاعدگي مانند سردرد ، علائم گوارشي ، ممکن است در عملکرد جسمي شان در زمان قاعدگياختلال ايجاد شود . برخي از مطالعات نشان مي دهند که تمرينات ورزشي مي تواند در کاهش دردقاعدگي مؤثر باشد . در يک مطالعه درد قاعدگي در زنان دانشجو وقتي که به مدت يکسالتحت تمرينات جسماني قرار گرفتند تا ۵۵٪ کاهش يافت . از طرف ديگر انجام تمرينات سبک مي تواند درجلوگيري و تسکين درد قاعدگي مفيد باشد . انجام منظم اين تمرينات باعث بهبود گردشخون در ناحيه شکم ، افزايش قوام عضلات شکم و انعطاف پذيري ناحيه کمر و لگن وانبساط عضلاني ناحيه لگن مي گردد .

بنابراين ورزش براي خانمها حتي در برخي مراحلمانند قاعدگي ، يائسگي ، پس از زايمان و ... نه تنها ضرري ندارد بلکه بسيار مفيداست و حتي خانمهاي ورزشکار با قرار گرفتن در اين مراحل نيازي به تغيير و يا قطعفعاليتهاي ورزشي شان ندارند .

فوايد ورزش در دوران حاملگي

ورزش مي تواند براي خانم حامله بسيار مفيد باشد. همچنين وقتي خانمهاي ورزشکار حامله مي شوند . در طي دوران حاملگي به ورزش خودادامه مي دهند . لذا بايد اثرات مفيد و خطرات انجام فعاليتهاي ورزشي طي دورانبارداري را دانسته و توصيه هاي مربوط به سالم ورزش کردن در اين دوران را به خاطربسپاريم .

فوايد انجام فعاليت ورزشي در دوران بارداري :

نرمشها و ورزشهاي سبک با توصيه هاي لازم انجاممي شوند ، هيچ خطري براي مادر و جنين ندارند بلکه به دلايل زير مي توانند برايمادر بسيار مفيد باشند .

ظرفيتهاي ريوي و توانائيهاي تنفسي مادر در حينبارداري را افزايش مي دهند .

احتمال بروز برخي بيماريهاي در حين حاملگيمانند بيماري قند حاملگي و فشار خون بالا را کاهش مي دهند .

· از افزايش وزن بيش از حد مادر جلوگيري مي کند

· آمادگي و تناسب جسماني مادر را حفظ مي کنند .

· کمردرد و وريدهاي واريسي که در حاملگي شايع است کاهش ميدهند .

· شرايط روحي و خودباوري و وضعيت خواب مادر را بهتر مي کنند وباعث افزايش اعتماد به نفس در وي مي گردند .

· زايمان را آسانتر کرده و بهبودي بعد از زايمان را سريعترميکنند .

· به دليل ارتقاء سطح سلامت جسمي و روحي مادر به زايمان طبيعيوي کمک مي کنند

· از آنجا که بر روی ورزشکاران زن پژوهش‌های دقیق و گسترده ایصورت نگرفته است یک اتفاق نظر و تفاهم کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجوداختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است . در اینجابه تعدادی از ویژگی های جنس مؤنث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم .اگر چه بر اساس نظرسنجی ها ، اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دورانقاعدگی هستند . اما از لحاظ فیزیکی زنانی بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستنرکوردهای جهانی شده اند .

· از آنجا که بر روی ورزشکاران زن پژوهشهای دقیق و گسترده ای صورتنگرفته است یک اتفاق نظر و تفاهم کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافاتفیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است . در اینجا به تعدادیاز ویژگی های جنس مؤنث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم . اگر چه براساس نظرسنجی ها ، اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دوران قاعدگی هستند. اما از لحاظ فیزیکی زنانی بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکوردهایجهانی شده اند . فعالیت ورزشی شدید سبب کاستن سطح استروژن خون می شود ، اما لزوماًبر سطح عملکرد بدنی اثری ندارند . در تمرینات با شدت برابر ، اختلافی در میزان بروزآسیبهای ناشی از ورزش در زن و مرد دیده نمی شود . قرصهای ضدبارداری هر چند ممکن استسبب تغییرات چشمگیرفیزیولوژیک در بدن زن شوند، اما تأثیر عمده ای روی عملکرد فرد نخواهندگذاشت . حاملگی در ۲ تا ۳ ماه اول ، اثر منفی روی عملکرد نمی گذارد ، لابد می دانیددر المپیک سال ۱۹۵۶ ملبورن ، ۳ تن از برندگان مدال طلا حامله بودند . حتی بعد از طیحاملگی اگر وضعیت جسمی و شکل پیش از حامگی زن بازگردد ، مشکلی در رقابتهای ورزشی نخواهدداشت . ورزش سبب بهبود دانستیه ( تراکم ) استخوان زنان نمی شود بلکه فقط سبب حفظ آنمی گردد . در صورت مصرف مقادیر کافی کلسیم ، ورزش احتمالاً در شکل گیری استخوانهایقویتر کمک خواهد کرد . هیچ محدودیت سنی برای شرکت در ورزشهای استقامتی وجود ندارد. حتی زنان ۸۰ ساله هم توانایی شرکت منظم در دوهای ماراتن را دارند ، اگر چه مدت زمانطی شده بیشتر خواهد بود . دقیقاً معلوم نیست که آیا زنان سریعتر می دوند یا مردان ؟فقط می دانیم که در ازای هر دهه عمر ، زنان توانایی سرعت بخشی در دویدن به میزان۱۴ متر در دقیقه دارند . در حالیکه این رقم برای مردان ۷ متر در دقیقه است . البتهبا توجه به اختلالات فیزیکی به نظر نمی رسد که زنان توانایی غلبه بر مردان در مسافتهایکوتاه را داشته باشند . اما ، عکس این موضوع در دوهای با مسافت طولانی صدق می کند کهبه نظر می رسد به علت چربی بالاتر موجود در بدن زنان است و به عنوان منبع انرژی عملمی کند . به علاوه تعریق در دماهای بالاتر بدن ، سبب حفظ و نگهداری بیشتر آب بدن خواهدشد .


دانلود


رایگان


ورد


مقاله


ورزش


تندرستی


سلامتی


word


ويژگيهاي ورزش بانوان


حجاب


بانوان


پژوهش


تحقیق


اطلاعات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ورزش و زندگی - کاملترین مقاله در رابطه با اهميت و …

با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستي انسان بايد به فرهنگ ورزشي بيشتر پرداخته ...

تحقیق - هندبال

هندبال. تاريخچه هندبال: هوم تاريخ نوين مشهور يونان در كتاب معروف خود او ديه از ورزش ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال و داوری - چگونه می …

باشگاه فرهنگی ورزشی صباصفه اصفهان (سال تاسیس 1388) هدف از تشکیل این سایت آشنائی با ...

مشکلات رفتاری کودکان و درمان آنها

كودك ترسو رفتار با كودك خجالتي رفتار با كودك ترسو,ناهنجاري رفتاري كودكان,روانشناسی ...

آشنایی با مشاغل خانگی(قسمت اول)

قسمت دوم . هدف از جمع آوری مطالب این نوشتار، آشنایی با مبحث «مشاغل خانگی» و فرصت هایی ...

PDF مقاله خشکسالي، علل و پيامدها

خشکسالي، علل و پيامدها . مقدمه: خشکسالي يک پديده طبيعي و تکرار شونده اقليمي است . وقوع ...

سيستمهاي انرژي و طراحي تمرين ویژه رشته كشتي | …

دکتر بابک شادگان متخصص پزشکی ورزشی از دانشگاه لندن عضو کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین ...

/ بررسي و تحليل بسيج از ديدگاه مقام معظم رهبري/ …

/ بررسي و تحليل بسيج از ديدگاه مقام معظم رهبري/ بصيرت برترين شاخص تفكر بسيجي

/ بررسي و تحليل بسيج از ديدگاه مقام معظم رهبري/ …

/ بررسي و تحليل بسيج از ديدگاه مقام معظم رهبري/ بصيرت برترين شاخص تفكر بسيجي

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

سيري در كتاب "داستان راستان" اثر شهيد مطهري

... سخن گفتن پيرامون فضايل و كرامات نبي اكرم(ص) و خاندان مكرم آن حضرت و نقل داستانهايي ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها …

کنفرانس های تاریخی و گردشگری سال 1395 - کنفرانس های تاریخی و گردشگری سال های گذشته ...

طرح تجاری برای درس کارافرینی

سلام بچه ها استاده ما یکم سخت گیره و گفته که 10 نمره پایان ترممون و به این طرح تجاری ...

قانون مديريت خدمات كشوري - sstp.ir

... بدني و ورزش، اطلاعات و ... متناسب با ويژگيهاي مربوط در ... نيمه وقت بانوان ...

همایش های ادبیات و فرهنگ و هنر : همایش ها ، کنفرانس …

کنفرانس های ادبیات و فرهنگ و هنر سال 1395 - کنفرانس های ادبیات و فرهنگ و هنر سال های ...

ورزش و زندگی - کاملترین مقاله در رابطه با اهميت و …

با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستي انسان بايد به فرهنگ ورزشي بيشتر پرداخته ...

تحقیق - هندبال

هندبال. تاريخچه هندبال: هوم تاريخ نوين مشهور يونان در كتاب معروف خود او ديه از ورزش ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال و داوری - چگونه می …

باشگاه فرهنگی ورزشی صباصفه اصفهان (سال تاسیس 1388) هدف از تشکیل این سایت آشنائی با ...

مشکلات رفتاری کودکان و درمان آنها

كودك ترسو رفتار با كودك خجالتي رفتار با كودك ترسو,ناهنجاري رفتاري كودكان,روانشناسی ...

آشنایی با مشاغل خانگی(قسمت اول)

قسمت دوم . هدف از جمع آوری مطالب این نوشتار، آشنایی با مبحث «مشاغل خانگی» و فرصت هایی ...

مهمترین اخبار ایران و جهان - vista.ir

ویستا - سریعترین موتور جستجوگر خبر فارسی - اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری ...

PDF مقاله خشکسالي، علل و پيامدها

خشکسالي، علل و پيامدها . مقدمه: خشکسالي يک پديده طبيعي و تکرار شونده اقليمي است . وقوع ...

سيستمهاي انرژي و طراحي تمرين ویژه رشته كشتي | …

دکتر بابک شادگان متخصص پزشکی ورزشی از دانشگاه لندن عضو کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین ...

کتاب سیستم مدیریت ساختمان BMS

پایان نامه کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی متناوب سازهای تولید توزیع شده در یک میکروگرید (شبکه کوچک)

آموزش مهارت های زندگی

آموزش گرامر زبان

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی

رمان عشق خاموش

پایان نامه شبیه سازی ترانزیستورهای ماسفت با نرم افزار سیلواکو

سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور با پاسخ

کافه بازار ویژه اندروید

پوسته فارسی فروشگاهی وردپرس میندیگ

سیستم توزیع کارخانه ذوب آهن – کوره های القایی

پایان نامه روشهای مختلف تثبیت ولتاژ خروجی نیروگاه بادی

مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

پایان نامه راجع به پردازش تصویر

پایان نامه غشاهای نانو کامپوزیتی

پایان نامه حفاظت در شبکه میکرو گرید

گام به گام دروس طلایی نهم کلیه کتاب ها اعم ازعربی-علوم-فارسی-ریاضی-مطالعات-پیامهای آسمان-قرآن-زبان-انشا-فناوری-دفاعی

بکیج و مجموعه کسب درآمد از اینترنت

طراحی و ساخت راه اندازی سه موتور به وسیله سه سنسور با قابلیت تنظیم حساسیت آنها