دانلود رایگان


تحقیق :فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600فروش مالغير منقول بدون تنظيم سند رسمي مقدمه: پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غيرمنقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات

دانلود رایگان

فروش مالغير منقول بدون تنظيم سند رسمي

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غيرمنقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقولثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضعمقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقدهرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجرايآن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي ومعاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشترزمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمهنسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي ادارهكشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحتتاريخ و اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند , از بين مي رود, ( ماده 70 قانون ثبت) وسند رسمي به عنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات, به تحقق يك معامله وتعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص, دلالت مي كند. ثبت اسناد و املاك همچنين راهرا براي دخالتهاي لازم و فعاليتهاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي برايمعاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر ازاملاك و اراضي, هموار مي سازد.

در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملاتمربوط به اموال غير منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگيري از سوء استفادهمالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه بهعنوان ثمن يا قسمتي از آن, از طرفهاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همانطور كهديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهمترين هدف نمي باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتناهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباطكرد. در راه اين استنباط نه مي توان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كردو نه مي توان بي توجه به آن, قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيريمناسب عرفي, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, موضوع اين مقاله, از حيث دامنهشمول, فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است, كه وضعيت و حكم ساير معاملاتمربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اينمقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدونتنظيم سند عادي را هم در بر مي گيرد.

پس از بيان مقدمه بالا, مطالب اين مقاله را در دوگفتار مي آوريم و در پايان مسايلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم: گفتار نخست _ وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي. گفتاردوم _ آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي.

گفتار نخست:

وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

اصل حاكميت اراده كه با عبارات گوناگون در مواد قوانوني(از جمله مواد 191 و 339 قانون مدني ) انعكاس يافته است, اقتضا مي كند كه تا حدامكان هر ماهيت حقوقي را كه اراده دو طرف يك قرارداد, انشا مي كند در عالم اعتبارو حقوق تحقق يابد و هيچ مانعي جلوي خلاقيت اراده انسان را نگيرد, مگر اينكه مانعمزبور, برخاسته از يك مصلحت نيرومند باشد كه مي توان رويارويي با فلسفه و مبانياجتماعي و اقتصادي آزادي اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگيري از تاثير اراده, درتشكيل معامله مربوط به مواد مخدر, به هدف پاسداري از سلامت نسل جامعه. پس اصلمزبور در تفسير قراردادها و قوانين مربوط هميشه همراه ما خواهد بود. دست كشيدن ازحاكميت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانوني هميشه مطلق نيست, بلكه با حدودو قلمرو مانعيت نص خاص قانوني متناسب بوده و ممكن است محدود به يك يا چند اثرحاكميت اراده باشد. بنابراين در صورت ترديد در اين كه آيا نص خاص مزبور, به طورمطلق حاكميت اراده را نفي مي كند يا فقط جلوي پاره اي از آثار آن را مي گيرد,مقتضاي اصل, شناختن اعتبار حاكميت اراده به طور محدود و نسبت به آثاري است كهمانعيت نص خاصي در برابر آن مسلم نيست.

با توجه به آنچه در بالا ذكر شد, بگوييم فروش مالغير منقول بدون تنظيم سند رسمي را نمي توان باطل دانست, بلكه بايد آن را معاملهصحيحي شمورد كه پيش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمي, نميتوان وقوع آن را به صرفارائه سند عادي نزد ادارات دولتي و محاكم دادگستري , آشكار ساخت. براي اثبات حكممزبور, مطالب زير را مورد توجه قرار مي دهيم.

الف : اصل صحت. مطابق اين اصل هر معامله كه به وسيلهطرفين انشا مي شود, بايد صحيح تلقي شود مگر اينكه خلاف أن اثبات شود. از اصل مزبوركه پشتوانه آن اصل مبنايي حاكميت اراده انسان در اعمال حقوقي و نيز مصلحت سادهكردن معاملات و رواج و ثبات بخشيدن به آن مي باشد, هرگز نمي توان چشم پوشيد مگراينكه دليل قانوني در تضاد با آن قرار گيرد. اثبات خلاف اين اصل يعني اثبات بياعتباري معامله اي, با دو جهت ارتباط پيدا مي كند. جهت موضوعي و جهت حكمي. در جهتموضوعي بايد وضعيت عيني معامله انشا شده, اثبات شود و در جهت حكمي لازم است, نصقانوني بي اعتباري نوع معامله داراي وضعيت مذكور را اعلام كرده باشد. مثلاً هرگاهاثبات بطلان قرارداد اجازه مزرعه اي مورد نظر باشد, ابتدا بايد اثبات گردد كه اينعقد در زمان انشا با وضعيت خاصي همراه بوده است. مثلاً مستاجر در زمان تشكيل عقد,تصريح كرده است كه قصد دارد در اين مزرعه خشخاش بكارد, و سپس لازم است وجود نصقانوني بر بطلان چنين قراردادي (مانند ماده 217 قانون مدني كه معامله همراه باتصريح جهت نامشروع را باطل اعلام كرده است), احراز گردد. در صورت عدم اثبات هر يكاز دو جهت مذكور, از اصل صحت, درستي قرارداد نتيجه مي شود.

در مورد فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي,فرض اين است كه جهت موضوعي كه همان انشاي معامله بدون تنظيم سند رسمي باشد, محرزاست ولي از جهت حكمي براي حكم بر بطلان آن بايد نص قانوني بر بطلان اين گونهقرارداد, نيز موجود باشد, كه با بررسي مقررات موضوعه, معلوم مي شود, چنين نصي وجودندارد, بلكه از پاره اي مقررات قانوني, صحت و اعتبار آن استنباط مي گردد.

ب : در هيچيك از مقررات مربوطه بطلان و بي اعتباري فروش مال غير منقولبدون تنظيم سند رسمي اعلام نشده است. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك هرگز دلالتبر بطلان بيع مال غير منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده اي را كه بايد به ثبتبرسد, غير قابل پذيرش در ادارات و محاكم اعلام كرده است. بنابراين نسبت به موضوعبحث ما آنچه در اين ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است, سند معامله است,نه خود معامله و نسبت به وضعيت مسند خود معامله, حكمي مقرر نگرديده است, و بسندهكردن قانونگذار به اعلام غير قابل قبول بودن سند در ادارات و محاكم و اعراض ازبكار بردن اصطلاح حقوقي بطلان معامله با اين كه در مقام بيان آثار ثبت نشدن سندمزبور بوده اسا, قرينه اي قوي بر صحت قرارداد مربوط به عين مال غير منقول مي باشد.در اصطلاح حقوق و در زمينه تحليلي نمي توان غير قابل قبول بودن سند معامله رامرادف با بطلان آن معامله دانست. اگر منظور قانونگذار باطل معرفي كردن بيع مال غيرمنقول مي بود, بايد همين اصطلاح روشن باطل را نسبت به معامله مذكور بكار مي برد كهاعراض از اين اصطلاح , به وسيله قانونگذار با فرض باطل بودن عقد قابل توجيه نميباشد.

در برخي از سيستمهاي حقوقي كشورهاي اروپايي, برخلافحقوق ايران, صريحاً معامله مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, غير معتبر اعلامشده است, مثلاً ماده 216 قانون مدني سويس , فروش مال غير منقول بدون تنظيم سندرسمي را بي اعتبار معرفي كرده است.

تشريفات ثبت رسمي معاملات غير منقول, همچنين درحقوق ساير كشورهاي داراي حقوق مدرن (آلمان و لهستان), نيز وارد گرديده است ومعاملات مال غير منقول ثبت نشده در سيستم حقوقي اين كشورها باطل اعلام شده است.
اما در پاره اي از سيستمهاي حقوقي اوپايي مانندحقوق فرانسه, بيع مال غير منقول يك عقد غير تشريفاتي است, يعني بدون تنظيم سندرسمي, نيز قرارداد مزبور معتبر است, ولي قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نيست.استثنائاً مقررات مالياتي كه در 19 دسامبر 1963, وضع گرديده است, به منظور اخذماليات, هرگونه وعده يكطرفه بيع مال غير منقول, حق مربوط به غير منقول, حق كسب وپيشه, حق استيجاري, سهام بعضي از شركتهاي مربوط به اموال غير منقول را در ص


تحقیق


:فروش


مال


غير


منقول


بدون


تنظيم


سند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تخصصی حقوق و فقه - جرم كلاهبرداري و عناصر …

تخصصی حقوق و فقه. جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ ...

شوراهای حل اختلاف - الزام به سند

در دعوي تنظيم سند رسمي، آيا طرح دعوي به طرفيت كليه ايادي سابق كه از ناحيه آنها مال ...

حقوقی - ورزشی - توقیف اموال غیر منقول

حقوقی - ورزشی - توقیف اموال غیر منقول - ابد والله ما ننسي حسينا

قوانین و مقررات خرید و فروش ملک و آپارتمان و …

با سلام . آپارتماني را فروخته و سند را نيز به نام خريدار انتقال داده‌ام.پس از حدود 2 ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: ظهر نويسي مقررات و انواع …

تعريف و مفهوم ظهرنويسي آثار و احكام ظهر نويسي : 1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ...

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي ...

سعید اهرابی کارشناس حقوقی - پک فرم اظهارنامه …

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۹ نقل از وب سايت اتحاديه سراسري كانون وكلا

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

محمد بهرامي عضو هيئت علمي مدرسه عالي شهيد مطهري . ذكر اين نكته ضروري است كه وقتي گفته ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

محمد بهرامي عضو هيئت علمي مدرسه عالي شهيد مطهري . ذكر اين نكته ضروري است كه وقتي گفته ...

الف - ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها، اضافی یا الزامی؟

در هیچ کجای دنیا برای اموال منقول نیازی به محضر نیست ، شاید در گذشته که پلاک ملی و شخصی ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

هوالوکیل... دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالتنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ...

نرگس آباده

مونه اسناد مربوط به حق انتفاع پيش گفتار. در اجراي ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ...

طرح صنعتی - iripo.ssaa.ir

درباره طرح صنعتی - حقوق مالکیت معنوی - تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی - در بعد بین المللی ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

س: من دانشجوى دانشگاه كشمير هستم. در اينجا سالانه همايشى برگزار مى‌شود كه دانشجويان ...

کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

ماده729 ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به ...

آرائ وحدت رویه کیفری - darolvokala.ir

ارای کیفری رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. کیفری است که فرد جانی به آن محکوم می ...

تارنمای علي ميرفطروس - mirfetros.com

محمّدعلی فروغی ‌گر مهر من نسبت به وطن تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و ...

موسسه مطالعات و تدوین تاریخ اردبیل

این موسسه با شماره 341 به ثبت رسیده است و در زمینه تاریخ اردبیل در دوران های مختلف ...

روش های برآورد اقلام بهای تمام شده (فصل پنجم: کتاب حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ)

10 داستان هوشنگ گلشیری

لهجه کرمانی

ربات اتوماتیک کلش

مجله معماری ‏Cedar Valley Home & Garden‏ که در زمینه طراحی های الهام گرفته شده از طبیعت ‏در سطح جهان معروف و برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری بسیار مفید می باشد.‏

تأثیر Float بر روی تگ ها - قسمت دوم

سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

آموزش نرم افزار کتیا

طراحی مکانیزم ها

وب-کم-خود-را-به-موس-تبدیل-کنید

netscreamافزایش دهنده سرعت اینترنت

پاورپوينت اوراق قرضه

روش اسم گذاری روی IOS سیسکو

آپارتمان نشینی صحیح شروع آرامشی برای مغز

تبدیل گر کاربردی واحدهای مهندسی

کارت ویزیت لایه باز

بسته طلائی شماره یک

جنگ جهانی دوم و پیشروی کشورها به صورت تصویری

کتاب تساهل و تسامح

ترجمه کتاب ارتعاشات صنعتی توماس