دانلود رایگان


کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123فهرست مطالبچکیده........ 1سرآغاز سخن....

دانلود رایگان

دانلود پایان نامه کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123

فهرست مطالب

چکیده........ 1

سرآغاز سخن.... 2

بخش نخست: کلیات... 4

بیان مسأله.... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق 7

پرسش‌های تحقیق..... 7

فرضیه­ ها....... 7

پیشینه‌ی تحقیق......... 7

روش تحقیق............ 8

بخش دوم: با انوری... 10

گفتار نخست: زندگی انوری.. 11

نام و نسب... 11

تحصیلات انوری... 11

تولد و وفات.... 12

گفتار دوم: آثار انوری... 12

گفتار سوم: رویدادهای عصر انوری.. 13

گفتار چهارم: اجتماعیات عصر انوری.. 14

گفتار پنجم: اشاعه زبان و ادب فارسی در قرن پنجم و ششم... 15

تعصبات مذهبی و عقیدتی. 16

گفتار ششم: وضع دینی و سیاست میانه‌ی قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری. 17

فرقه‌ی شیعه‌ی اثنی عشری... 18

فرقه‌ی صوفیه.... 18

بخش سوم: عناصر فرهنگی دیوان انوری...... 19

مقدمه........ 20

گفتار نخست: باورهای عامیانه...... 20

زُهره...... 21

سعد و نحس کواکب......... 21

نور ماه و قَصَب.......... 21

ماه و سیب...................... 21

نیلوفر و خورشید............................................................................................................... 22

آب حیات......................................................................................................................... 22

حرز.................................................................................................................................. 22

اسفند دود کردن................................................................................................................. 23

نیل بر چهره کشیدن............................................................................................................ 23

عین نعل............................................................................................................................ 23

شعله و سمندر................................................................................................................... 23

زَغَن................................................................................................................................. 24

سیمرغ.............................................................................................................................. 24

کوه قاف............................................................................................................................ 24

گفتار دوم: مراسم............................................................................................................... 24

عاشورا.............................................................................................................................. 24

شب قدر........................................................................................................................... 25

زمین بوس......................................................................................................................... 25

خاک بوسان....................................................................................................................... 25

رسم دادخواه...................................................................................................................... 25

رسم سه شنبهی.................................................................................................................. 25

گفتار سوم: اعیاد و جشن‌ها................................................................................................. 25

عید نوروز......................................................................................................................... 25

عید اضحی........................................................................................................................ 26

عید صیام........................................................................................................................... 26

عید غدیر........................................................................................................................... 26

جشن‌ها............................................................................................................................. 27

یلدا................................................................................................................................... 27

مهرگان.............................................................................................................................. 27

بَهمنجنه............................................................................................................................. 28

سنگ انداز......................................................................................................................... 28

گفتار چهارم: گاه شماری و حکم روزها............................................................................... 29

بهمن................................................................................................................................ 29

اردیبهشت......................................................................................................................... 29

سفندارمذ........................................................................................................................... 29

مرداد................................................................................................................................ 30

آذر................................................................................................................................... 30

تیر.................................................................................................................................... 30

دی................................................................................................................................... 31

مهر................................................................................................................................... 31

فروردین........................................................................................................................... 31

بهرام................................................................................................................................. 31

گفتار پنجم: اقسام پارچه‌ها، تن پوش‌ و جامه‌........................................................................ 32

قَصَب............................................................................................................................... 32

توزی................................................................................................................................ 32

طراده................................................................................................................................ 32

شَعرِ عنّابی......................................................................................................................... 32

خَز................................................................................................................................... 33

اکسون............................................................................................................................... 33

مُعلَم................................................................................................................................. 33

دق رومی، دق مصری......................................................................................................... 33

اِستَبرَق- سَندُس................................................................................................................. 33

حُلَل................................................................................................................................. 34

خزّ اَدکَن........................................................................................................................... 34

حریر................................................................................................................................ 34

اطلس............................................................................................................................... 34

کرباس.............................................................................................................................. 34

دیبا................................................................................................................................... 35

پرنیان................................................................................................................................ 35

پَرَند.................................................................................................................................. 35

انواع تن پوش و جامه........................................................................................................ 35

کتان.................................................................................................................................. 35

رانین................................................................................................................................. 35

خفتان............................................................................................................................... 36

لباچه................................................................................................................................. 36

طیلسان............................................................................................................................. 36

دُرّاعه................................................................................................................................ 36

قرطق................................................................................................................................ 36

مِعجَر................................................................................................................................ 37

چادر................................................................................................................................. 37

دامن................................................................................................................................. 37

قبای کُحلی........................................................................................................................ 37

یلمق................................................................................................................................. 37

جُبّه................................................................................................................................... 38

قَبا.................................................................................................................................... 38

ردا.................................................................................................................................... 38

دستار................................................................................................................................ 38

شلوار................................................................................................................................ 38

دلق................................................................................................................................... 39

خرقه................................................................................................................................ 39

عمامه................................................................................................................................ 39

گفتار ششم: بازی‌ها و آلات و اصطلاحات آن....................................................................... 39

شطرنج.............................................................................................................................. 39

شاه................................................................................................................................... 40

فرزین............................................................................................................................... 40

پیاده.................................................................................................................................. 40

پیل................................................................................................................................... 40

اسب................................................................................................................................. 40

رخ شطرنج........................................................................................................................ 41

شه مات............................................................................................................................ 41

پیاده شدن فرزین............................................................................................................... 41

نَطع.................................................................................................................................. 41

پنج نوبت زدن................................................................................................................... 42

داو................................................................................................................................... 42

ندب................................................................................................................................. 42

نَرد................................................................................................................................... 42

دست خون........................................................................................................................ 43

تخته نَرد............................................................................................................................ 43

کعبتین............................................................................................................................... 43

ششدر............................................................................................................................... 43

شش ضرب....................................................................................................................... 44

چوگان و گوی................................................................................................................... 44

قمار.................................................................................................................................. 44

کم زن............................................................................................................................... 44

گفتار هفتم: ابزار آلات جنگ............................................................................................... 44

تیر و کمان........................................................................................................................ 44

خود.................................................................................................................................. 45

خنجر................................................................................................................................ 45

دَرع.................................................................................................................................. 45

سپر................................................................................................................................... 45

سیف................................................................................................................................ 45

سنان................................................................................................................................. 46

شُل (شَل).......................................................................................................................... 46

منجنیق و کشکنجیر............................................................................................................ 46

ناوک................................................................................................................................ 46

تیغ................................................................................................................................... 46

رُمح.................................................................................................................................. 47

مُهنّد.................................................................................................................................. 47

کوس................................................................................................................................ 47

جوشن.............................................................................................................................. 47

زوبین............................................................................................................................... 47

زره................................................................................................................................... 48

گرز.................................................................................................................................. 48

گفتار هشتم: اصطلاحات دیوانی........................................................................................... 48

دیوان طُغرا........................................................................................................................ 48

توقیع................................................................................................................................ 48

منشور............................................................................................................................... 49

رُقعه................................................................................................................................. 49

گشادنامه........................................................................................................................... 49

بارنامه............................................................................................................................... 49

جَریده............................................................................................................................... 49

بَرات................................................................................................................................. 50

مُهر................................................................................................................................... 50

راتب................................................................................................................................ 50

ادرار................................................................................................................................. 50

تشریف............................................................................................................................. 51

خَراج................................................................................................................................ 51

سیاست............................................................................................................................. 51

محتسب............................................................................................................................ 51

گفتار نهم: مشاغل درگاهی و درباری.................................................................................... 52

سلطان............................................................................................................................... 52

دبیر.................................................................................................................................. 52

حاجب.............................................................................................................................. 52

پرده دار............................................................................................................................ 52

خازن................................................................................................................................ 53

کوتوال.............................................................................................................................. 53

ندیم.................................................................................................................................. 53

عارض.............................................................................................................................. 53

والی................................................................................................................................. 54

وزیر................................................................................................................................. 54

مستوفی............................................................................................................................. 54

سلاح دار.......................................................................................................................... 54

گفتار دهم: انوری و زن ستیزی............................................................................................ 54

گفتار یازدهم: انوری و مذمت شعر و شاعری........................................................................ 58

بخش چهارم: اصطلاحات علمی و فنی دیوان انوری........................................................... 65

مقدمه................................................................................................................................ 66

گفتار نخست: علم نجوم و اصطلاحات آن............................................................................ 67

ماه.................................................................................................................................... 67

تیر.................................................................................................................................... 67

ناهید................................................................................................................................. 68

خورشید............................................................................................................................ 68

بهرام................................................................................................................................. 68

مشتری.............................................................................................................................. 68

کیوان................................................................................................................................ 68

منطقه................................................................................................................................ 69

جَدی................................................................................................................................ 69

حوت................................................................................................................................ 69

حَمَل................................................................................................................................. 69

خار عقرب........................................................................................................................ 70

تدویر- نطاق..................................................................................................................... 70

میزان................................................................................................................................. 70

جوزا................................................................................................................................. 70

ردیف سرطان.................................................................................................................... 70

سنبله سپهر........................................................................................................................ 71

سیّاره................................................................................................................................ 71

کهکشان............................................................................................................................ 71

شفق................................................................................................................................. 71

نُه فلک............................................................................................................................. 72

شهاب............................................................................................................................... 72

اجرام................................................................................................................................ 72

اتصال کواکب.................................................................................................................... 72

مُحاق................................................................................................................................ 72

خسوف............................................................................................................................. 73

کسوف.............................................................................................................................. 73

کف الخصیب.................................................................................................................... 73

نسر طایر........................................................................................................................... 73

نثره................................................................................................................................... 74

هیلاج............................................................................................................................... 74

حضیض............................................................................................................................ 74

سماک............................................................................................................................... 74

سماک اعزل....................................................................................................................... 75

سماک رامح....................................................................................................................... 75

دوازده میل........................................................................................................................ 75

فتح باب............................................................................................................................ 75

شِعری............................................................................................................................... 76

مجرّه................................................................................................................................. 76

اثیر................................................................................................................................... 76

بنات النعش....................................................................................................................... 76

صاعد و هابط.................................................................................................................... 77

قران.................................................................................................................................. 77

سهیل................................................................................................................................ 77

سُها................................................................................................................................... 77

زهره................................................................................................................................. 77

سرطان.............................................................................................................................. 78

عطارد............................................................................................................................... 78

ثریا................................................................................................................................... 78

عیّوق................................................................................................................................ 78

منشی فلک........................................................................................................................ 79

طالع................................................................................................................................. 79

رأس و ذنب...................................................................................................................... 79

دو پیکر............................................................................................................................. 79

وبال.................................................................................................................................. 79

ت


کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123


کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری


دیوان انوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کمال الملک

کتاب سیزده روز

کتاب آشنایی با شبکه های بی سیم

زبان فارسی از پراکندگی تا وحدت

راه کارهای عملی درمان وسواس

کتاب انسیه خانوم

برنامه مخفی کردن تصاویر اندروید (نسخه پولی و کامل)

حسابداری 42. تئوري محدوديت ها و حسابداری

دفتر یادداشت یک روانشناس

حسابداری 43. هزینه یابی بر مبناي فعالیت و سودآوري مشتري

300 داستان کوتاه انگلیسی

آموزش تصویری مدیریت هاستینگ

برنامه قفل گذاری بخش های مختلف اندروید (نسخه کامل)

سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق به همراه پاسخ تشریحی

حسابداری 44. توسعه روش هزين يابي بر مبناي فعاليت – مقايسه فرانسه و چين

حسابداری 46. شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما-فرنچ

حسابداری 48. آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟

نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی

بهترین apk شکم شیش تیکه

پروژه فولاد ۴ طبقه مسکونی