دانلود رایگان


عنوانتحقیق و پروژه: کلونینگ توالی کامل ژنوم ویروس موزائیک توتون - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} فهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كليات تحقيق........................................................................................................1

1-1- ویروسموزائیک توتون...............................................................................................1

1-2- خصوصیات فیزیکیویروس........................................................................................2

1-3- اهمیت ویروس موزائیکتوتون....................................................................................2

1-4- اهدافمطالعه.............................................................................................................4

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق.................................................................................7

2-1-تاريخچه بيماري در جهان.............................................................................................8

2-2-جزئيات ويروس (خصوصيات فيزيكي)........................................................................9

2-3-نژادهاي ويروس.........................................................................................................11

2-4-انتقال و انتشار ويروس................................................................................................15

2-5-علائم بيماري..............................................................................................................16

2-6-همانندسازي (رونوشت ويروس در سلول ميزبان).......................................................17

2-6-1- مكان همانندسازي.................................................................................................18

2-7-ساختار ژنوم و ORFها و نواحي غیر کد شونده........................................................18

2-7-1- عملكرد پروتئينهاي ويروس...................................................................................20

2-7-1-1- پروتئين پوششي............................................................................................................................20

2-7-1-2- پروتئين 126 و 183 كيلو دالتون........................................................................20

2-7-1-3- پروتئين حركتي.................................................................................................21

2-8-كنترل بيماري و مقاومت.............................................................................................21

2-9- كارهاي انجام شدهدر خصوص ويروس موزائيك توتون...........................................23

فصل سوم: روش تحقيق............................................................................................................25

3-1- نمونه برداري......................................................................................................................27

3-2- استخراج RNA..................................................................................................................25

3-2-1- دستورالعمل 1: مراحل استخراج RNAاز بافت گياه با استفاده از كيت.................25

3-3- ساخت cDNA..................................................................................................................26

3-4- آناليز بيوانفورماتيك و طراحي آغازگرها.........................................................................27

3-4-1- بازيابي توالي ژنوم ويروس موزائيكتوتون..........................................................27

3-4-2- همرديفي جدایه های مختلف ويروس بهمنظور طراحي آغازگرها.........................27

3-4-3- طراحي آغازگرها............................................................................................................................28

3-5-بهينه سازي تكثيرقطعه كامل ژنوم ويروسموزائيكتوتون با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي مختلف..................................................................................................... .......30

3-5-1- واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) با استفاده از cDNA ساخته شده و آغازگرهاي PSh60 F/R..........................................................................................................................................................30

3-5-2- واكنشNestedPCR با آغازگرهای (PSh60F/PSh60R2) با استفادهاز DNA تکثير شده باکيتLong................................................................................................................33

3-5-3- واكنش Long PCR با آغازگرهای (PSh60F/PSh60R) با استفاده ازcDNA اوليه و خالص سازي آن از روي ژل..............................................................................................34

3-6-تكثير قطعه دربرگيرنده پروتئين حركتي و پروتئين پوششي ويروس با آغازگرهاي اختصاصي (PSh63F/PSh60R)و (PSh63F/PSh60R2)......................................................35

3-7- خالص سازي و توالي يابي قطعه تكثيرشده...................................................................37

3-7-1- دستورالعمل 2: : خالص سازی از رویژل با استفاده از کيت کیاژن.......................37

3-8- آناليز فيلوژنتيكي...............................................................................................................40

3-8-1- آناليز توالي نوكلئوتيدي كد كنندهپروتئين حركتي TMV-ir در مقايسه با دو نژاد TMV-U1 و TMV-Ohio V................................................................................................40

3-8-2- آناليز توالی آمینواسیدی پروتئينحركتي TMV-ir در مقايسه با دو نژاد TMV-U1 و TMV-Ohio V....................................................................................................................40

3-8-3- آناليز توالي نوكلئوتيدي كد كنندهپروتئين پوششي TMV-ir در مقايسه با دو نژاد TMV-U1 و TMV-Ohio V...............................................................................................41

3-8-4- آناليز توالي نوكلئوتيدي كد كنندهپروتئين پوششي در مقايسه با 12 جدايه در بانك ژن NCBI....................................................................................................................................41

3-8-5- آنالیز توالي آمینواسیدی پروتئينپوششي در مقایسه با پروتئین پوششی 5 جدایه گزارش شده از ایران...............................................................................................................42

3-8-6- آناليز كل توالي تعيين ترادف شدهTMV-ir حاوی پروتین حرکتی و پوششی ویروس با ديگر توالي ها.....................................................................................................................42

3-8-6-1- تعيين قرابت ژنتيكي قطعه تعيينترادف شده در مقايسه با 12 جدايه ثبت شده در بانك ژن................................................................................................................................42

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق...................................................................................................43

4-1-آناليز بيوانفورماتيك و طراحي آغازگرها................................................................................43

4-1-1-بازيابي و تشريح توالي ژنوم ويروسموزائيك توتون.................................................43

4-1-2-همرديفي جدایه های مختلف ويروس وآناليز فيلوژنتيكي..........................................45

4-1-3-طراحي آغازگرها.......................................................................................................46

4-2- بهينه سازي تكثير قطعه كامل ژنوم ويروسموزائيك توتون با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي مختلف............................................................................................................................48

4-2-1- واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) با استفاده از cDNA ساخته شده و آغازگرهاي PSh60 F/R...........................................................................................................................48

4-2-2-واكنشNested PCR با آغازگرهای (PSh60F/PSh60R2) با استفاده از DNA تکثير شده با


عنوانتحقیق


و


پروژه:


کلونینگ


توالی


کامل


ژنوم


موزائیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پایان نامه : خدایان باستان و ارتباط آنها با ادیان نوظهور

عنوان مقاله : طراحی کنترلر کلاسیک ،کنترل مدرن و کنترل بهینه برای مدل تابع تبدیل در حالت های زمان پیوسته و زمان گسسته و مقایسه آنها در محیط کد نویسی در MATLAB‎

عنوان مقاله : حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار

کلیپ برداشت گل گاوزبان

عنوان مقاله : فناوری nfc وکاربرد آن در مدیریت پارکینگ های مشهد‎

کلیپ زیبای نیلوفرهای آبی

مجموعه صدای طبیعت

کلیپ گشتی در کاخ موزه رامسر

مجموعه صدای هواپیما و هلیکوپتر

قالب وردپرس Aggregate

پیراهن قلاب بافی شماره یک درس شماره5

قالب مجله ای فارسی وردپرس Truemag

"Sniper X" مود شده صد در صد تست شده

بوف کور از صادق هدات

اجرای ساختمان

گل قلاب بافی شماره یک درس 6

سیستم های بلادرنگ

آموزش ساخت دو مدل کوسن

مجموهع اشعار بسیاز زیبا و کم یاب ترکی

کتاب شما می توانید جهان را دگرگون کنید