دانلود رایگان


بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی با فشارهای روانی (ذهنی-عاطفی) ،بی عدالتی سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان شهرداری تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت فایل WORD 19صفحهبررسی تأثیر سبکهای مدیریتی بافشارهای روانی (ذهنی-عاطفی) ،بی عدالتی سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان شهرداری تهران چکیدهمقاله حاضر

دانلود رایگان

فرمت فایل WORD 19صفحه

بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی بافشارهای روانی (ذهنی-عاطفی) ،بی عدالتی سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان شهرداری تهران


چکیده

مقاله حاضر رابطه بین سبکهای مدیریتی با فشار روانی(فشارذهنی عاطفی) ، احساس بی عدالتی ، و رفتارهای انحرافیکارکنان یکی از شهرداری های مناطق تهران با هدف شناخت سبک مدیریتی و بررسی رفتارهای کارکنان مطالعه گردید . روش شناسی تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمعآوری اطلاعات توصیفی و پیمایشی است . حجمنمونه آماری حجمنمونه 32 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شد . برای صحت و دقت بیشتر و بالا بودن روایی و پایایی سوالات از پرسشنامه هایاستاندارد کتاب پژوهشنامه مدیریت تألیف آقای دکتر محمد مقیمی استفاده گردیده است.که با استفاده آزمون آلفای کرونباخپایایی پرسشنامه ها تایید گردید.جهت تجزیهو تحلیل داده ها ازآزمون کلوموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن ،رگرسیون و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار spss انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد رابطهمعنادار بین سبکهای مدیریتی (رهبری دستوری ،رهبري توانمندسازی و رهبري باايجادانگيزه )و متغیرهای فشارهایروانی (ذهنی-عاطفی) ،بی عدالتی سازمانی و رفتارهای انحرافی رابطه منفی معنا داری وجود دارد. در نهایت براساس یافته های تحقیق ، پیشنهادهایی نیز برای بهبود رفتارها و سبکمدیریتی ارائه گردیده است .

واژگان کلیدی: فشار روانی یا فشار ذهنی - عاطفی، استرس کاری ، بی عدالتی سازمانی ، رفتارهای انحرافی، رهبری استبدادی ،سبک هایمدیریتی و رهبری


مقدمه

سازمان های بزرگ بهمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و برای اجرای صحیح عملیات، به مدیریت ورهبری نیاز دارند که احساس مسئولیت داشته باشد . مدیریت و رهبری سازمان با اتخاذتصمیمات صحیحی که می گیرند، عامل اصلی اثربخشی و سودآوری سازمان ها هستند.در اینمیان روحیه،تلاش،انگیزه و رضایتمندی کارکنان نیز سهمی بسزا در این مهم داشته ونقشی اساسی دارد.توجه به رضایت و تعهد کارکنان منوط به داشتن رهبری دقیق و باتجربهاست که بتواند با رفتاری صحیح ، کارکنان را آنگونه که اهداف سازمان را تضمین میکند هدایت نماید. وجود رضایت شغلی می تواند به بهترین شکل فرد را با اهداف سازمانمنطبق نموده و نگرش ها و صفات مورد نیاز مدیران را از آنان درخواست کند.در سال هایاخیر تحقیقات بسیاری برای بررسی نوع مدیریت و رضایت شغلی،تعهد سازمانی،ماندگاریکارکنان و عوامل موثر بر آنها صورت گرفته است که هرکدام منتج به تفاسیری گردیده کهنشانگر اهمیت این موضوع در ارتباط با سبک مدیریت می باشد. سبک مدیریت و رهبری درسازمانها به طور مستقیم بر عوامل فوق تأثیر داشته و می تواند رشد یا شکست یکسازمان را در پی داشته باشد . رضایت شغلی و فشارهای روانی کارکنان(فشار ذهنی -عاطفی) ، احساس بیعدالتی بودن ، همه عواملی هستند که مدیریت و رهبری سازمان مستعدبروز هرکدام از آنها می باشد. برای موفقیت سازمان مدیران باید سبک رهبری خود را باتوجه به زمینه های فرهنگی و بروز رفتارهای انحرافی ناشی از عوامل فوق منطبق نمودهو از استفاده کلیشه ای از الگوهای رهبری برحذر باشند. احساس عدالت سازمانی و برداشتی که کارکنان از این مفهومدارند به طور مستقیم بر رضایت و عملکرد آنان تأثیر دارد و می تواند زمینه سازپیشرفت یا پسرفت آنان برای سازمان باشد و زمینه بروز رفتارهای انحرافی را درکارکنان افزایش دهد. لذا با توجه به اینکه نوع سبک مدیریت نقش مهمی را در سازمانها ایفا می کند لازماست در این زمینه و ارتباط آن با فشارهای ذهنی ، عاطفی ، بیعدالتی سازمانی و رفتارهایانحرافی کارکنان مطالعه و بررسی بیشتری انجام شود تا اینکه سازمان ها مدیرانی رابکار بگیرند تا کارکنان رفتارهای قابل قبولی از خود نشان دهند . با توجه به اینکه هنوز بسیاری ازمدیران از آموزش سطح بالا و اطلاعات علمی و دقیق در ارتباط با نوع سبک مدیریت بهرهمند نیستند لذا این عدم آگاهی ، دلیلی خواهد بود تا به اهمیت و ضرورت این تحقیق پیبرده شود . بنابراین در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط مابین شاخصهای سبکهای مدیریتی با فشارهای روانی (ذهنی- عاطفی) ،بیعدالتی سازمانی ، ورفتار انحرافی کارکنان است. این تحقیق در یکی از مناطق شهرداری تهران انجام شدهاست.


مبانینظری تحقیق

· سبك شناسي رهبري

مرور مطالعات مربوط به رهبري گوياي تحولي گسترده در مفاهيم و تئوريهاي مربوط به به رهبري است. تئوريهاي ابر مرد، خصيصه اي، رفتاري، موقعيتي، اقتضايي، تبادلي و تحولي در يك فرايند تاريخي، شاهدي براين تحول مفهومي هستند. همراه با تحول تئوري هاي رهبري، موضوع سبكهاي رهبري نيز حجمي گسترده از پژوهشهاي رهبري را تشكيل داده است. در واقع، بيشتر تمركز مطالعات رهبري، بر سبك، مهارت و شايستگي رهبران


بررسی


تأثیر


سبکهای


مدیریتی


با


فشارهای


روانی


(ذهنی-عاطفی)


،بی


عدالتی


سازمانی


و


رفتارهای


انحرافی


کارکنان


شهرداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

جوشكاری اصطكاكی

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 158. دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

حسابداری 159. ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

اموزش تعمیر مادربورد

حسابداری 160. عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه

حکایت دولت و فرزانگی

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

طرح/شهید

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

اموزش نصب samba در ubuntu