دانلود رایگان


عنوان مقاله , JPRDR فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن.doc - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600فرمت فایل WORD 23صفحهعنوان مقاله : فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن فساداداری و راهکارهای مقابله باآن مقدمه:موضوع مقاله است فساد اداری می باشد . در

دانلود رایگان

فرمت فایل WORD 23صفحهعنوان مقاله : فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
فساداداری و راهکارهای مقابله باآن

مقدمه:

موضوع مقاله است فساد اداری می باشد . در اینمقاله سعی نموده ام به مسئله فساد اداری که ممکن است بعلت عدم نظارتهای صحیح در هرسیستم اداری اتفاق بیفتد بپردازم . فساد پدیده سرطانی است که خسارت عظیمی برایهرجامعه و ملت به همراه دارد .فساد اعتماد مردم به دولت راخدشه دار میساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نمودهو با تخریب رقابتمنصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود.لذا هرکجامقررات وضوابط دست و پاگیر کمتر باشد،زمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر است،وهرکجاکه کارمندان دولت حقوق بسیار نازل دریافت میکنند ،با اخذ رشوه حتی باکمترین مبلغناچیز از مراجعین خود بدنبال رفع نیازهای مالی خود هستند و فساد گسترش یافتهو با گسترش فساد وتزلزل ارکان دولتی ،حکومت متزلزل گردیده وگاها" به سقوط حکومتسیاسی منجرمی شود.لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است کهوحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش میدهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیتآن،اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح ایناعتماد عمومی و افزایش میزان آن است.

آشنايي با فسادو سلامت اداری

تعاريف فساد اداری : آسيب از کلمهلاتين (Rumpere) می آيد که به معنای شکستن است. بنابراين درآسيب (چيزی می شکند) يا (نقض می شود) اين چيز ممکن است : (يک شيوه رفتار اخلاقی)يا (مقررات اداری) باشد.

1-1- فرهنگ و بستر فساداداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلفاز وظيفه تخصيص داده شده پرداخت می شود.

2-1- هانتينگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخشعمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذيرفته شده را زير پا می گذارند اطلاق میکند.

3-1- گوتا ميردال عقيدهدارد فساد اداری بصورت های گوناگون اعم از انحراف يا اعمال قدرت شخصی و استفادهنامشروع از مقام و موقعيت شغلی قابل اطلاق است.

4-1- تئوبولد آسيباداری را استفاده غير قانونی از اختيارات برای نفع شخصی بيان می کند. (1990)


5-1- بانک جهانی و سازمان شفافيتبين الملل فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسبمنافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی

6-1- تعريف حقوقی (قانونی) فساداداری : استفاده غير قانونی از اختيارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی (تئوبولد-1990)

7-1- تعريف بر مبنای افکار عمومیجامعه اقدامی (در چهارچوب فعاليتهای اداری/ دولتی) که از ديدعموم مردم غير اخلاقی و مذموم يا مضر باشد. در اين تعريف فساد اداری به سه حالت :سياه، خاکستری و سفيد تقسيم می شود (هايدن هيمر)

8-1- تعريف بر اساس منافع عمومی آنگروه از اقدامات کارگزارن حکومت است که :

اولاً ) به منافع عمومی (Public Interest) لطمه بزند

ثانياً ) هدف از انجام آن رساندن فايده به عامليا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام اين کار اجير کرده است.

9-1- ويتوتاتزی معتقداست که يک مسئول يا کارگزار دولتی مرتکب آسيب اداری شده است که در اتخاذ تصميماتاداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی و دلبستگي های اجتماعیقرار گرفته باشد. اين تعريف در مورد کشورهای در حال توسعه بيشتر از کشورهای صنعتیمصداق دارد زيرا در اين گونه کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی اهميت بسيار بالاييدارند و هر فرد وظيفه خود می داند تا حد امکان به خويشاوندان و نزديکان خود کمکنمايد. علاوه بر آن هر فرد نيز برای رسيدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود در وهلهنخست متکی به حمايتها و مساعدتهای اقوام و آشنايان خود است. (الوانی-1377)

10-1- آسيب کلان يا خرد نتايجتحقيقات انجام شده در مورد آسيب اداری کشورهای مختلف نشان می دهد که آسيب اداری دررده های ميانی و پايينی نظام اداری تا حد زيادی به ميزان فساد در بين سياستگزارانو کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هنگامی که مديران ارشد فاسد باشند از يک سو بهکمک مديران ميانی نيازمندند و از سوی ديگر ناچارند نهادهای حسابرسی و نظارتی،مطبوعات و دستگاههای قضايي و سازمانهای بازرسی را تضعيف کنند.

11-1- در لايحه مبارزه با فساد سازمانمديريت و برنامه ريزی کشور برای مطالعه کاربردی آسيب اداری و روشهای مبارزه با آندر برنامه پيشنهادی خود تحت عنوان برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظاماداری تعريف بعدی را پيشنهاد کرده است.فساد اداری عبارتست از :

الف ) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاعو بهره برداری برای خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال برای خود يا اشخاصديگر از طريق راههای زير انجام می پذيرد :

· نقضقوانين و مقررات و ضوابط اداری


عنوان


مقاله


JPRDR


فساد


اداری


و


راهکارهای


مقابله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کمال الملک

کتاب سیزده روز

کتاب آشنایی با شبکه های بی سیم

زبان فارسی از پراکندگی تا وحدت

راه کارهای عملی درمان وسواس

کتاب انسیه خانوم

برنامه مخفی کردن تصاویر اندروید (نسخه پولی و کامل)

حسابداری 42. تئوري محدوديت ها و حسابداری

دفتر یادداشت یک روانشناس

حسابداری 43. هزینه یابی بر مبناي فعالیت و سودآوري مشتري

300 داستان کوتاه انگلیسی

آموزش تصویری مدیریت هاستینگ

برنامه قفل گذاری بخش های مختلف اندروید (نسخه کامل)

سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق به همراه پاسخ تشریحی

حسابداری 44. توسعه روش هزين يابي بر مبناي فعاليت – مقايسه فرانسه و چين

حسابداری 46. شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما-فرنچ

حسابداری 48. آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟

نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی

بهترین apk شکم شیش تیکه

ویژن